Blog Archives

Časopisy

Get the Cambridge Journals Online widget PHI widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

17. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Časopisy

hovorenie o zmene (synkriticizmus)

– hovorenie, ktoré má zmysel len potiaľ, pokiaľ som ochotný zmeniť sa aj sám. Pokiaľ ochota zmeniť sa sám chýba, je hovorenie o zmene verbalizmus. Úmerne s blížiacim sa koncom nejakej etapy vývinu spoločnosti sa intenzifikuje reč intelektuála o tomto … Continue reading

10. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na hovorenie o zmene (synkriticizmus)

štrukturujúcno zmyslu (synkriticizmus)

– to, čo zmyslu dodáva štruktúru a čo túto štruktúru udržuje a rozvíja. Toto štrukturujúcno má viacero dimenzií, rezov, napríklad logické alebo mimologické. Cf dimenzie zmyslu (synkriticizmus), logické (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), štrukturujúcno (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

03. apríla 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno zmyslu (synkriticizmus)

štrukturujúcno univerza významového (synkriticizmus)

– to, čo významovému univerzu dodáva štruktúru a čo túto štruktúru udržuje a rozvíja. Toto štrukturujúcno má viacero dimenzií, rezov, napríklad logické alebo mimologické. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), štrukturujúcno (synkriticizmus), univerzum významové (synkriticizmus).

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno univerza významového (synkriticizmus)

logické (synkriticizmus)

– jeden z rezov štrukturujúcnom významového univerza alebo zmyslu vôbec, tá jeho dimenzia, ktorá sa otvára logickému rozumu, ktorá je prístupná logike (logikám), logicky mysliacemu človeku. Cf logos (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), univerzum významové (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na logické (synkriticizmus)

štrukturujúcno (synkriticizmus)

– uvádzajúcno do štruktúry, poskytujúcno štruktúry, generujúcno a udržujúcno štruktúry, princíp štruktúry, komplex podmienok vzniku, existencie a pretrvávajúcna štruktúry. Napríklad logickým štrukturujúcnom, generátorom a udržujúcnom logických štruktúr (logického) je logos, štrukturujúcnom lásky je milujúcno atď. Dôležitou témou synkriticizmu je štrukturujúcno … Continue reading

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štrukturujúcno (synkriticizmus)

dimenzie zmyslu (synkriticizmus)

– rezy jeho štrukturujúcnom, napríklad logické alebo mimologické. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

29. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na dimenzie zmyslu (synkriticizmus)

takt gnozeologický (synkriticizmus)

– pozri: bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus). Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

28. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na takt gnozeologický (synkriticizmus)

pokora gnozeologická (synkriticizmus)

– pozri: bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus). Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

28. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na pokora gnozeologická (synkriticizmus)

bázeň gnozeologická (synkriticizmus)

– pozri: bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus). Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

28. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bázeň gnozeologická (synkriticizmus)

bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus)

– Zem je taká krásna, až je takmer škoda, že sme ju poznali, pretože naše poznanie nezriedka pripomína pohľad Ľadovej kráľovnej – čoho sa raz dotkne, to skôr či neskôr zľadovatie. Prestávame (alebo prestali sme) mať schopnosť včas sklopiť zrak. … Continue reading

28. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bázeň, pokora a takt v poznaní (synkriticizmus)

terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)

– filozofická terminológia, ktorá sa zakladá na pojmosloví obvyklom vo filozofickej spisbe. Okrem toho sa pri výklade synkriticizmu používajú pomerne nezvyklé termíny-novotvary, inšpirované textami neskorého Heideggera. Zavádzanie novovytvorených výrazov je motivované podobne ako u Heideggera snahou nechať vystúpiť neobvyklosť bežne … Continue reading

27. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)

pásmo vývinové civilizácie (synkriticizmus)

– tá ktorá špecifická oblasť vývinu civilizácie, napríklad vývin vedy, vývin umenia, vývin štátu, vývin filozofie atď. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

23. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na pásmo vývinové civilizácie (synkriticizmus)

metóda rozkladu významu na totožné a odlišné (synkriticizmus)

– metóda prekonávania sporov ich kultivovaním, t. j. ich premenou na vyčleňovanie totožných konštituentov sporných významových útvarov a odlišných konštituentov sporných významových útvarov. Kultivačný efekt metódy rozkladu spočíva v tom, že sporvedúce stránky si uvedomia, že tam, kde zastávajú spoločné … Continue reading

22. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na metóda rozkladu významu na totožné a odlišné (synkriticizmus)

Trakl, Georg (1887 – 1914) (synkriticizmus)

– rakúsky básnik, veľký inšpirátor zavedenia jednej z kľúčových tém synkriticizmu – témy smrti civilizácie. Výtvarnoumeleckú obdobu kľúčovej traklovskej témy možno nahliadať v diele Jakuba Schikanedera (1855 – 1924); pozri špeciálne napríklad tento obraz. Sám Trakl napríklad v básni Rozpadání … Continue reading

17. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Trakl, Georg (1887 – 1914) (synkriticizmus)

a prima facie

– na prvý pohľad, hneď

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na a prima facie

a posteriori

– závislý od skúsenosti; zo skúsenosti

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na a posteriori

antecedens – consequens

– predchádzajúce – nasledujúce (následok dôsledok)

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na antecedens – consequens

analogon rationis

– obdoba rozumu (komentár: u Leibniza nižšie formy vedomia, vlastné živočíchom)

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na analogon rationis

amicus Plato, sed magis amica est veritas

– Platón je priateľ, ale ešte väčším priateľom je pravda (komentár: ide o parafrázu výroku pripisovaného Aristotelovi)

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na amicus Plato, sed magis amica est veritas

a limine

– hneď, od začiatku (napríklad niečo zavrhovať).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na a limine

agere sequitur esse

– činnosť vychádza z bytia. (Komentár: Jedno z tvrdení scholastiky, podľa ktorého je podmienkou činnosti bytie.)

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na agere sequitur esse

agens

– pôsobiacno, hybná sila, pôsobiaca podstata.

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na agens

argumentum ad rem

– argument založený na pravých okolnostiach veci, zakladajúci sa na skutočnosti.

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na argumentum ad rem

ad oculos

– na vlastné oči.

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na ad oculos

argumentum ad hominem

– dôkaz rátajúci s citmi presvedčovaného.

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: latinčina | Komentáre vypnuté na argumentum ad hominem

artistika (synkriticizmus)

– pestovanie umení (artes) a náuka o ňom, jeho štúdium. Cf artistika synkriticistická (synkriticizmus), joga (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na artistika (synkriticizmus)

žičenie inakosti (synkriticizmus)

– prajný vzťah k pestrosti sveta; chcenie, želanie si, aby niekto alebo niečo dosiahlo inakosť; princíp žičenia inakosti stelesňuje 7. téza synkriticizmu; v súčasnej vede je jednou z najambicióznejších foriem realizácie princípu žičenia inakosti rozvíjanie M-teórie, pretože M-teória prináša výhľad … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na žičenie inakosti (synkriticizmus)

zmysluplnosť (synkriticizmus)

– vyplnenosť života človeka alebo jeho jednotlivých činností zmyslom; zmysluplnosť je maximum kultúry. Problematiku zmysluplnosti synkriticizmus rozvíja rozpracúvaním 4. tézy synkriticizmu. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zmysluplnosť (synkriticizmus)

zlo (synkriticizmus)

– škodenie (najmä druhým). Na strane konania zla je väčší stupeň automatizmu, než na strane konania dobra. Napríklad nevychovať dieťa je podstatne ľahšie než ho vychovať, na zničenie domu stačí triviálna nepozornosť, na jeho vybudovanie treba vynaloženie obrovského úsilia. Boj … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zlo (synkriticizmus)

zdanie (synkriticizmus)

– mätúcno nás, generujúcno ilúzií, napríklad majetok. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zdanie (synkriticizmus)

zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus)

– fenomén bezprostredne viazaný na konanie zla: prestať konať zlo nemôže ten, kto zlo nekoná. Iba ten, kto zlo koná, môže prestať zlo konať. Zákernosťou triviality tohto nahliadnutia alebo poznatku je, že prerušenie konania zla (PKZ) a jeho hlboké pochopenie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zbezodkladnenie prerušenia konania zla (PKZ) (synkriticizmus)

zápas (synkriticizmus)

– pozri: boj. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na zápas (synkriticizmus)

záčasie (synkriticizmus)

(= metachrónia) – útvar alebo proces bezčasia bezčasovo (bezčasmo) nastupujúci s ustávaním času. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na záčasie (synkriticizmus)

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

– dedič vzťahu zákona Noci a zákona Kreontovho (k tomuto cf text Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií); v dnešných časoch vzťah s azda najväčším potenciálom dramatickosti, pretože ide o vzťah živého s umierajúcim (alebo mŕtvym): neustále tu hrozí utváranie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

význam (synkriticizmus)

– prvok manifestácie sveta v našom vedomí vyjadrený jazykovými alebo mimojazykovými prostriedkami; jadrom významu je dôležitosť. Cf metóda rozkladu významu na totožné a odlišné (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), univerzum významové (synkriticizmus), útvar významový (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na význam (synkriticizmus)

výhudobňujúcno (synkriticizmus)

– výumeňujúcno na hudobný spôsob, emergencia umeleckohudobnej reality samozrejme v hudobnom tvorivom procese skladateľa ale aj (a možno ešte viac) za jeho hranicami v rámci hudobnej recepcie okrem iného aj hudobného diela. Z hľadiska synkriticizmu a najmä perichronozofie je mimoriadne … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výhudobňujúcno (synkriticizmus)

výčlovečňujúcno (synkriticizmus)

resp. výčlovečňujúcno sa – spôsob dostavovania sa (= nastávania a stávania) človeka ako dynamický aspekt (fundament) bytnenia človeka – človečenia/človečňujúcna. Výčlovečňujúcno (presnejšie povedané: výčlovečňujúcno svetu) je predmetom synkriticistickej ontológie človeka ako základnej vrstvy synkriticistickej filozofie človeka čiže synkriticistickej antropológie. Cf … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výčlovečňujúcno (synkriticizmus)

výbytňujúcno (synkriticizmus)

– spôsob prabytnenia (nadbytnenia) ako dávajúcna bytia; procesuálny aspekt výbytňujúcna je výbytnenie. Cf bytie (synkriticizmus), ontológia synkriticistická (synkriticizmus), realita (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výbytňujúcno (synkriticizmus)

výbytnenie (synkriticizmus)

– bezčasové nastávanie bytia samého; nastávanie (emanovanie) bytnenia samého bytia z prabytia alebo nadbytia. Cf bytie (synkriticizmus), ontológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na výbytnenie (synkriticizmus)

vojna (synkriticizmus)

– jeden z najmarkantnejších prejavov polemizmu, masovovražedné ustanie kultúrnosti; vakuola v dianí spoločnosti vyplnená organizovaným šírením smrti. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vojna (synkriticizmus)

virtualizácia pozitívna (synkriticizmus)

– podporovanie rozvoja bytostných síl (lat. virtutes) človeka. Cf 9. téza synkriticizmu, synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na virtualizácia pozitívna (synkriticizmus)

vedomie (synkriticizmus)

– otvárajúcno sa sveta človeku v podobe zmyslu; podmienkou tejto otvorenosti čiže podmienkou (re)kreovania zmyslu človekom je popri samozrejmej materiálnej (telesnej a sociálnej) zabezpečenosti normálneho fungovania vedomia človeka jeho prepojenosť s nadoblačím mysle. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vedomie (synkriticizmus)

veda synkritická (synkriticizmus)

(scientia syncritica) – súbor synkritizovaných vedeckých disciplín čiže vedeckých disciplín (vied) 1. participujúcich na procesoch transformácie zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie a 2. stojacich na princípe nereduktívneho usúvzťažňovania čiže synkritiky … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na veda synkritická (synkriticizmus)

útvar významový volitívny (synkriticizmus)

– významový útvar, ktorý je výsledkom volitívnych aktivít vedomia. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový volitívny (synkriticizmus)

útvar významový kognitívny (synkriticizmus)

– významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu; filozofickoheuristicky sú veľmi dôležitými kognitívnymi významovými útvarmi kategórie, najmä filozofické kategórie a spomedzi nich jadrové filozofické kategórie, pretože majú kľúčovú tvarotvornú (štruktúrotvornú) funkciu pri utváraní sa toho ktorého historického, kultúrnookruhového a kultúrneho … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový kognitívny (synkriticizmus)

útvar významový emocionálny (synkriticizmus)

– významový útvar, ktorý je výsledkom emocionálnej aktivity vedomia. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový emocionálny (synkriticizmus)

útvar významový (synkriticizmus)

– pri prvom priblížení statická zložka významového univerza, napríklad pojem, kategória, predstava, teória, súd, pocit krásy, zážitok zdesenia atď. Významové útvary sú formy alebo jednotky manifestácie sveta a nášho života vo svete v našom živote. Významové útvary sa členia na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na útvar významový (synkriticizmus)

utrpenie (synkriticizmus)

– nevyčerpateľný zdroj príležitostí pomáhať druhým. Utrpenie je bežné, ba až triviálne: na to, aby sme trpeli, nepotrebujeme mať nijaký osobitný talent. Talent si vyžaduje umenie odstraňovať utrpenie, pomáhať druhým. Odstraňovanie utrpenia, pomáhanie na ceste jeho odstraňovania je omnoho zriedkavejšie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na utrpenie (synkriticizmus)

univerzum významové (synkriticizmus)

– súbor významových útvarov a významových procesov; synkriticizmus tematizuje synchronický, diachronický a perichronický rez štruktúrou významového univerza a historické typy významového univerza s ich príslušnými historickými typmi racionality, emocionality, volitivity a konania najmä vzhľadom na podmienky možností dialógu medzi nimi. … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na univerzum významové (synkriticizmus)

unikajúcno (synkriticizmus)

– pozri: realita transhorizontová. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na unikajúcno (synkriticizmus)

udalosť (synkriticizmus)

(angl. enowning, nem. Ereignis, čes. úvlast, uvlastňování, uvlastnění) – rovno-onto-tvorný prvok diania alebo procesu; emergujúcno udalostí je realita; postupnosť udalostí je dianie alebo proces; udalosťou je aj ľudské indivíduum (ten ktorý konkrétny človek) ako príležitosť kultivácie. K udalosti človeka synkriticizmus … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na udalosť (synkriticizmus)

ubližovanie (synkriticizmus)

– spôsobovanie utrpenia. Vzhľadom na nevyčerpateľnosť zdroja utrpenia je zbytočné. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), škodenie (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ubližovanie (synkriticizmus)

transcendovanie (synkriticizmus)

– procesuálny aspekt transcendencie. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na transcendovanie (synkriticizmus)

transcendencia (synkriticizmus)

(čes. transcendence) – prekračujúcno alebo vykračujúcno z časového súcna; transcendencia tvorí o. i. aj podstatu bytia človeka ako seba-prekračujúcno človeka; jadrom tejto človečej formy transcendencie (seba-prekračujúcna) je deegoizácia čiže sebarozpúšťajúcno, od-ja-ujúcno (angl. de-selfing, nem. Entichung); transcendencia smerom dovnútra (človeka) je … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na transcendencia (synkriticizmus)

tragika (synkriticizmus)

– slobodné, dobrovoľné vedomé podstupovanie utrpenia, idenie do nešťastia či tvárou v tvár k smrti s kultúrnym poslaním a bytím omylným či inak limitovaným. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tragika (synkriticizmus)

tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum: Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS). Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS). Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS). … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

Tao (synkriticizmus)

– Cestiacno (< cestiac < cestiť < cesta) – taoistická interpretácia transhorizontovej reality nechávajúce v sebe intervenovať ako hlavnú kategóriu pojem výcesťujúcna (vydávajúcna na cestu a udržujúcna na nej) alebo všezapríčiňujúcna čiže zapríčiňujúcna všetkých zmien a pohybov vo vesmíre. Cf … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Tao (synkriticizmus)

štruktúra (synkriticizmus)

(čes. struktura) – usporiadanie entity, ktoré synkriticizmus tematizuje 1. z hľadiska synchronického, diachronického a perichronického a 2. z hľadiska momentálneho prierezu ňou, z hľadiska jej genetickej a dynamickej dominanty a nevyhnutných externých súvislostí. Cf analýza systémová (synkriticizmus), hlúposť (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na štruktúra (synkriticizmus)

škola bratislavská filozofickometodologická (BFŠ) (synkriticizmus)

– škola slovenskej filozofie založená Igorom Hrušovským a Vojtechom Filkornom; BFŠ sa utvárala z odkazu Vedeckej syntézy v štyridsiatych rokoch 20. storočia a rozvinula v priebehu druhej polovice 20. storočia do vyhranenej filozofémy centrovanej najmä okolo Hrušovského štrukturológie a idey … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na škola bratislavská filozofickometodologická (BFŠ) (synkriticizmus)

škodenie (synkriticizmus)

– spôsobovanie utrpenia; cieľavedome ho konať je zbytočné, pretože k nemu dochádza aj mimo cieľavedomej činnosti, automaticky; zmierňovaniu utrpenia sa však naopak oddáva venovať, pretože zmierňovanie utrpenia nie je v takom rozsahu automatické ako šírenie utrpenia, slovom: je omnoho ľahšie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na škodenie (synkriticizmus)

synkríza (synkriticizmus)

(= konferancia; angl. syncrisis, čes. synkrize, rus. синкрисис) – nereduktívne usúvzťažňovanie sa; jej cieľavedomým uskutočňovaním je synkritika; synkríza je opozitum diakrízy; synkrízou sa dostavuje v realite nový druh vzťahu a nová kvalita, ktorých tu pred synkrízou nebolo. Bezčasovostný aspekt synkrízy … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkríza (synkriticizmus)

synkritizmus Komenského, J. A. (synkriticizmus)

(čes. synkritismus Komenského, J. A.) – vedno s Husserlovou fenomenológiou a v Patočkovej recepcii primárny zdroj inšpirácie pri tvorbe synkriticizmu; Komenského synkritizmus predstavuje koncepciu harmonizácie všetkých poznatkov človeka do jednej jedinej sústavy, opierajúcu sa o synkritickú metódu; táto “metóda vychádza … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkritizmus Komenského, J. A. (synkriticizmus)

synkritizácia (synkriticizmus)

= synkritizovanie = synkritizujúcno – uvoľnenie eventuálneho synkritického obsahu transformácie na synkritickú disciplínu, pretváranie tej ktorej činnosti človeka na činnosť synkritickú, napríklad transformácia vedy na synkritickú vedu, bežného spôsobu života na synkritický spôsob života atď. Synkritizácia stojí na princípe 1. … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkritizácia (synkriticizmus)

synkritika (synkriticizmus)

– metóda synkriticizmu, cieľavedome uskutočňovaná synkríza; postup napolceste medzi analýzou a syntézou; synkritiku tvorí otvorený súbor nereduktívne usúvzťažňovaných výskumných postupov najmä fenomenologickej, hermeneutickej, transcendentalistickej (kriticistickej), v širokom zmysle štrukturalistickej a dekonštruktivistickej proveniencie systémovoanalyticky uskutočňovaných a organizovaných. Učenie o synkritike sa … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: metóda synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkritika (synkriticizmus)

synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

Z tvrdenia existencie predpriestorovostného, predčasovostného, predhmotnostného podľa synkriticizmu nevyplýva, že nevyhnutne musí ísť o nehmotné. Tvrdenia o povahe sféry alebo “etapy” pred vznikom času, priestoru alebo hmotnosti, závisia podľa synkriticizmu od svetonázorového rozhodnutia, od toho, aké kategórie ako jadrové a … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus a svetonázor (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

svet životný (synkriticizmus)

(čes. životní svět) – svetová súvislosť, ktorá predchádza všetkej objektívne-logickej vede, intersubjektívne je zakúšaná v pôvodnej evidencii a overuje sa v praxi. Pojem životného sveta v tomto zmysle zaviedol a rozpracoval E. Husserl. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na svet životný (synkriticizmus)

svet (synkriticizmus)

(čes. svět) – otvorený súbor udalostí cishorizontovej, horizontovej a transhorizontovej reality; jeho otvárajúcno sa človeku je vedomie. Významotvorné procesy v rámci všetkých foriem osvojovania si sveta človekom sedimentujú v obraze sveta. Jednou z úloh synkriticizmu tvárou v tvár vzťahu sveta … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na svet (synkriticizmus)

súvislosti štruktúry externé nevyhnutné (synkriticizmus)

– otvorený súbor súvislostí štruktúry nejakého systému s okolím tohto systému. Cf analýza systémová (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na súvislosti štruktúry externé nevyhnutné (synkriticizmus)

superpozícia (synkriticizmus)

(čes. superpozice) – kvantovou fyzikou inšpirované pomenovanie bezčasovostnej väzobnosti rezmi ľudským pobývajúcnom na svete zvanými homo a ostatných perichronických vzťahov; bezčasovostný aspekt synkrízy. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na superpozícia (synkriticizmus)

strach zo smrti (synkriticizmus)

– dôsledok schizmy žitia a umierania. Jedným z najväčších omylov človeka a jedným z hlavných zdrojov jeho strachu je to, že v mysli oddelil tieto dva procesy  a chronologicky ich zoradil, hoci v skutočnosti je to proces jediný, pretože prvý … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na strach zo smrti (synkriticizmus)

Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

– pracovnokreatívne zoskupenie učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov, študentov a predstaviteľov mimoakademickej sféry, ktoré na jeseň roku 1986 založil a viedol (do začiatku deväťdesiatych rokov 20. stor.) Jozef Piaček na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; hlavným postupom činnosti SSI bola … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

spôsob života synkritický (synkriticizmus)

– ustálenie sa praktikovania zmysluplných foriem života či na úrovni ľudského indivídua (v tomto prípade člena kultúrneho spoločenstva) alebo na úrovni spoločnosti (v tomto prípade kultúrneho spoločenstva). Synkritický spôsob života je výsledkom/produktom synkritizovania tej ktorej formy/línie/prúdu života ľudského indivídua alebo … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na spôsob života synkritický (synkriticizmus)

spoločnosť (synkriticizmus)

(čes. společnost) – možnosť kultúrneho spoločenstva. Synkriticizmus skúma podmienky premeny tejto možnosti na skutočnosť. Spoločnosť je predmetom synkriticistickej sociálnej filozofie osnovanej na synkriticistickej ontológii sociálnej reality. Cf filozofia sociálna synkriticistická (synkriticizmus), revolúcia sociálna (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na spoločnosť (synkriticizmus)

spoločenstvo kultúrne (synkriticizmus)

(= societas syncritica) – skupiny kultivovaných ľudských indivíduí; výsledok kultivácie spoločnosti. Synkriticizmus sa zaoberá odhaľovaním, skúmaním a rozširovaním podmienok premeny spoločnosti na kultúne spoločenstvo a ľudského indivídua na člena kultúrneho spoločenstva. Cf ekonomika žičlivosti (synkriticizmus), filozofia sociálna synkriticistická (synkriticizmus), homo culturalis … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na spoločenstvo kultúrne (synkriticizmus)

societas syncritica (synkriticizmus)

– pozri: spoločenstvo kultúrne. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na societas syncritica (synkriticizmus)

smrť civilizácie (synkriticizmus)

(čes. smrt civilizace) – neschopnosť civilizácie transformovať sa na kultúru alebo preváženie non-participantov-na-kultúre nad participantmi-na-kultúre v dôsledku nerozlišovania medzi polemizmom a agapizmom, ich vzájomnej redukcie alebo zauzľovania sa; preváženie nekrofilnej orientácie civilizačných procesov, premena dialógu medzi spoločnosťou a prírodou na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť civilizácie (synkriticizmus)

smrť (synkriticizmus)

– sa v synkriticizme tematizuje na pozadí pestovania dvoch v tomto kontexte kľúčových umení (artes) – umenia umierať (ars moriendi) a umenia žiť (ars amandi): umenie umierať nie je nič iné, ako umenie žiť; tieto umenia rozčleňujeme vlastne iba z … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť (synkriticizmus)

sloboda (synkriticizmus)

– dobrovoľná, vedomá, mimoriadne fragilná uvoľnenosť alebo vystavenosť zmyslu determinujúcich okolností života človeka. Náplňou vedomia slobodného človeka nie sú len kognitívne významové útvary: k tomu, aby sme boli slobodní, nestačí nevyhnutnosť iba (intelektuálne) poznať, ale treba byť od nej aj … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na sloboda (synkriticizmus)

sila bytostná (synkriticizmus)

– otvárajúcno sa toho ktorého virtuálneho príbehu konania dobra alebo krásna človekom; virtus (cnosť) v synkriticistickom zmysle slova. Cf synkriticizmus (synkriticizmus), virtualizácia pozitívna (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na sila bytostná (synkriticizmus)

riešenie problému (synkriticizmus)

– štvrtý krok na chronickej (časovej) ceste vyrovnávania sa s ťažkosťou, nadväzujúci na odpoveď a predchádzajúci odstráneniu ťažkosti. Riešeniu problémov sa venuje celý rad disciplín zhrnutých o. i. v umelej inteligencii. Riešenie problémov však vyvoláva nové problémy; to je jeden … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na riešenie problému (synkriticizmus)

realita transhorizontová (synkriticizmus)

– realita za hranicou, po ktorú siaha náš obzor (horizont) a o ktorej nemôžeme vedieť ani to, že je nepoznateľná 1. Keďže transhorizontová realita sa nám kontinuálne dáva ako čosi jednostaj tak či onak unikajúce našej pozornosti, nášmu poznaniu, viere, mystickému … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita transhorizontová (synkriticizmus)

realita horizontová (synkriticizmus)

– hranica, obzor, horizont dostupnej reality, viac menej a veľmi špecificky prístupné spájajúcno reality cishorizontovej a reality transhorizontovej. Horizontová realita sa nám dáva na spôsob jamesovského vrúbenia (fringe), ktorého tematizácia sa stala prototypom Husserlovej tematizácie horizontu a horizontovosti a jeho … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita horizontová (synkriticizmus)

realita cishorizontová (synkriticizmus)

– predhorizontová a horizontová realita, ktorých pozadím je transhorizontová realita; cishorizontová realita je dostupno, dostupná realita, na rozdiel od transhorizontovej reality, ktorá je unikajúcnom. Cf ontológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita cishorizontová (synkriticizmus)

realita (synkriticizmus)

– bezčasové dostavujúcno sa sveta synkrízou bytia a súcien z prabytia; súbor udalostí; vedno cishorizontová, horizontová a transhorizontová realita. Popri filozofickom výskume týchto zložiek reality je veľmi dôležitá aj ich identifikácia v rámci prírodnej a sociálnej reality, napríklad v rámci … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na realita (synkriticizmus)

prochrónia (synkriticizmus)

– predčasie; predčasovostná zložka predpriestoročasu (prespacetime) (cf dianie okolo časopisu Prespacetime Journal ). Štrukturálnymi zložkami prochrónie sú prochronémy. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prochrónia (synkriticizmus)

prochronéma (synkriticizmus)

– štrukturálna zložka čiže éma prochrónie. Cf perichronozofia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prochronéma (synkriticizmus)

proces významový (synkriticizmus)

– tá ktorá dynamická zložka významového univerza; procesuálny aspekt významového útvaru. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na proces významový (synkriticizmus)

proces (synkriticizmus)

– postupnosť udalostí v čase alebo v bezčasí; povážlivé sú procesy bezčasové, no v súčasnej fyzike sa čoraz častejšie tematizujú aj takéto “bezčasové” procesy, takže filozofii nezostáva nič iné, ako procesy tohto druhu tematizovať tiež. Cf ontológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na proces (synkriticizmus)

problém (synkriticizmus)

– špecifický významový útvar, v ktorom kondenzuje spiritualizácia ťažkosti a ktorý tvorí prvý krok na chronickej ceste vyrovnávania sa s ťažkosťou. Problém nachádza svoj výraz v otázke alebo otázkach. Viac alebo menej usporiadaný súbor problémov tvorí problematiku. Špeciálne vedy (matematika, … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na problém (synkriticizmus)

príroda (synkriticizmus)

(čes. příroda) – konferancia (znášanie sa, harmónia) synkrízy a diakrízy anorganických a organických procesov a útvarov; so vznikom človeka vzniká možnosť disharmonizácie (civilizácia) i možnosť reharmonizácie (kultúra) vo svete. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na príroda (synkriticizmus)

princíp podstata-maximum (synkriticizmus)

– princíp usporiadania (usporadujúcno, artikulujúcno) téz synkriticizmu: nepárne tézy sa týkajú podstaty, párne tézy sa týkajú maxima. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na princíp podstata-maximum (synkriticizmus)

prierez štruktúrou momentálny (synkriticizmus)

– stav štruktúry tak, ako sa bádateľovi podáva pri abstrakcii od jej vzniku a vývinu; pozri: analýza systémová. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prierez štruktúrou momentálny (synkriticizmus)

predmet synkriticizmu (synkriticizmus)

– podmienky možností premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudského jednotlivca na člena tohto spoločenstva. Synkriticizmus tieto podmienky odhaľuje, skúma a rozširuje. V prvom rade ich hľadá na pôde dialógu. V podstate tu ide o skúmanie transcendentálnych podmienok kultúrotvorného činu … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na predmet synkriticizmu (synkriticizmus)

predčasie (synkriticizmus)

(= prochrónia) – útvar alebo proces bezčasia bezčasovo (bezčasmo) predchádzajúci času; súčasťou predčasia je chronogenéza, čiže utvárajúcno sa času, špeciálnovedne tematizované napríklad v okruhu fyzikov skúmajúcich predpriestoročasie (prespacetime); v súčasnosti sa týmto smerom vo fyzike uberá v podstate celá interpretačná … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na predčasie (synkriticizmus)

prax synkritická (synkriticizmus)

– faktické ohmatávanie možných foriem (cf homo) pretvárania zla na dobro a škaredého na krásne (cf kultúra), nácvik sykritického spôsobu života alebo jeho začiatok či prechod doň. Bez synkritickej praxe a synkritického spôsobu života by stratila zmysel synkritická filozofia, ktorý … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prax synkritická (synkriticizmus)

prausúvzťažňujúcno (synkriticizmus)

(čes. prausouvztažnění) – východiskový súbor väzobností človeka a sveta na báze intersekcie času a bezčasia. Cf človek (synkriticizmus), svet (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prausúvzťažňujúcno (synkriticizmus)

prajnosť inakosti (synkriticizmus)

– pozri žičenie inakosti. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prajnosť inakosti (synkriticizmus)

prabytie (synkriticizmus)

(čes. prabytí) – výbytňujúcno. Cf ontológia synkriticistická (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na prabytie (synkriticizmus)

← Older posts

Newer posts →