Category Archives for disciplína synkriticizmu

artistika (synkriticizmus)

– pestovanie umení (artes) a náuka o ňom, jeho štúdium. Cf artistika synkriticistická (synkriticizmus), joga (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na artistika (synkriticizmus)

poradenstvo synkritické (synkriticizmus)

– typ filozofického poradenstva odvíjajúci sa z praktikovania meditácie nahlas a zo spočuteľňovania osobných zážitkov čiže meditácie v tradičnom zmysle slova; poradenská forma uplatňovania terapeutického a kultivačného potenciálu synkriticizmu ako filozofie a spôsobu života. Synkritické poradenstvo je synkritizovaná forma sokratickosti … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na poradenstvo synkritické (synkriticizmus)

ponematika kultúrnosti (synkriticizmus)

– umenie doťahovať dokonca svoju kultivovanosť čiže umenie dosiahnuť maximum kultúrnosti. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ponematika kultúrnosti (synkriticizmus)

ponematika (synkriticizmus)

– disiciplína synkriticizmu spočívajúca v pestovaní umenia doťahovať dokonca čiže umenie dôkladnosti alebo dôslednosti. Cf ponematika kultúrnosti (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), zmysel (synkriticizmus).

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ponematika (synkriticizmus)

perichronozofia (synkriticizmus)

(čes. perichronosofie, angl. perichronosophy; rus. перихронософия) – disciplína synkriticizmu skúmajúca bezčasie (perichróniu), náuka o bezčasí (perichronológia) a jeho praktikovanie (atemporalistika); perichronozofia tvorí základnú vrstvu synkriticistickej ontológie. Tak, ako teoreticky sa perichronozofia realizuje rozpracúvaním perichronológie, tak sa zasa prakticky realizuje rozvíjaním … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronozofia (synkriticizmus)

pedagogika synkritická (synkriticizmus)

– synkritická veda a synkritické umenie (cf artes) uvádzať ľudské indivíduum na cestu sebakultivácie. Filozofickou zložkou synkritickej pedagogiky je synkriticistická pedagogika a synkriticistická edukológia, ktoré vedno tvoria synkriticistickú filozofiu výchovy. Základnou vrstvou synkriticistickej filozofie výchovy je synkriticistická ontológia výchovy, ktorej … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na pedagogika synkritická (synkriticizmus)

ontológia synkriticistická (synkriticizmus)

(čes. ontologie synkriticistická) – disciplína synkriticizmu, ktorá skúma bytie, súcna a synkrízu (nereduktívne usúvzťažňovanie) bytia a súcien, ktorou sa dostavuje realita sveta; súcna vznikajú a zanikajú v čase, zatiaľ čo bytie bezčasovo alebo bezčasmo výbytnieva ako praudalosť (praudievanie sa, pradianie) … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ontológia synkriticistická (synkriticizmus)

historia syncritica (synkriticizmus)

– synkritická história, synkritické dejiny – synkritická veda o dejinách, o genetickej a dynamickej dominante štruktúry tej ktorej entity; synkriticky pestovaná história, synkriticky pestované dejiny osnované na idei významovej nevyčerpateľnosti toho ktorého obdobia alebo udalosti dejín a na idei synkritiky obrazu … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na historia syncritica (synkriticizmus)

gnozeológia synkriticistická (synkriticizmus)

– výskum kognitívnych významových útvarov (pocitov, vnemov, predstáv, pojmov, teórií etc.), ich štruktúry, utvárania sa (významotvorby), transformácií a nevyhnutných externých súvislostí ich štruktúry osnovaný na synkriticistickej ontológii kognitívneho významového diania ako podprocesu významového univerza. Synkriticistická gnozeológia je mocne ovplyvnená Husserlovou … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na gnozeológia synkriticistická (synkriticizmus)

filozofia synkritická (synkriticizmus)

– filozofická zložka alebo vrstva synkriticizmu odhaľujúca, skúmajúca a rozširujúca formy a cesty synkritickej praxe respektíve synkritického spôsobu života a vypracúvajúca ich filozofický a metodologický obraz. Synkritická filozofia má pre toho, kto sa s ňou stretne, slúžiť ako podklad sebaidentifikácie, … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia synkritická (synkriticizmus)

filozofia synkriticistická (synkriticizmus)

– otvorený súbor synkriticistických filozofických disciplín počnúc synkriticistickou ontológiou a jej základnou vrstvou – perichronozofiou. Synkriticistická filozofia je intenzifikovaná, systematicky vypracúvaná forma alebo etapa synkritickej filozofie. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia synkriticistická (synkriticizmus)

filozofia filozofie synkriticistická (synkriticizmus)

– zložka synkriticistickej metafilozofie; súbor sebareflexívnych postupov a disciplín zameraných na odhaľovanie, skúmanie a rozmnožovanie filozofém s cieľom premieňania filozofie na zložku (vývinové pásmo) kultúry alebo udržiavanie statusu filozofie ako zložky kultúry. Filozofia (ani filozofia synkriticistická) totiž nie je samozrejmou … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia filozofie synkriticistická (synkriticizmus)

filozofia edukácie synkritická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu a komplementaristický smer filozofie edukácie, ktorý namiesto syntézy rôznych (aj vzájomne sa logicky vylučujúcich) smerov filozofie edukácie realizuje ich nereduktívne usúvzťažňovanie čiže synkrízu; synkritizácia filozofií edukácie na báze princípov synkriticizmu. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na filozofia edukácie synkritická (synkriticizmus)

etika synkriticistická (synkriticizmus)

– dôležitá disciplína synkriticizmu, výsledok synkritizácie etických učení; študuje dobro, zlo, ich rozlišovanie, transformáciu zla na dobro atď. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na etika synkriticistická (synkriticizmus)

estetika synkritická (synkriticizmus)

– synkritizovaná estetika, čiže estetika synkriticky transformovaná, podstúpivšia synkritizáciu; predpoklad estetiky synkriticistickej. Estetika synkritická študuje (vedno so synkritickými umenovedami) ematiku jednotlivých foriem, druhov a typov výumeňujúcna. Súčasťou predmetu synkritickej estetiky je estetická hodnota, hodnotenie a zhodnocovanie. Cf disciplína synkriticizmu, krásno (synkriticizmus), … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na estetika synkritická (synkriticizmus)

estetika synkriticistická (synkriticizmus)

– intenzifikovaná, vedome a systematicky realizovaná synkritická estetika ako filozofické jadro synkritizovaných umenovedných disciplín (synkritickej literárnej vedy, synkritickej umenovedy, synkritickej muzikológie, synkritickej teatrológie, synkritickej filmológie, synkritickej vedy o architektúre, synkritickej vedy o výtvarnom umení atď., ako aj ich synkritizovaných subdisciplín) … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na estetika synkriticistická (synkriticizmus)

epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca poznanie predovšetkým sub specie kategórií synkrízy a synkritiky. Na rozdiel od širšie koncipovanej synkriticistickej gnozeológie sa v synkriticistickej epistemológii pozornosť sústreďuje v prvom rade na poznanie vedecké (vrátane jeho foriem podľa tej ktorej špeciálnovednej disciplíny, napríklad identifikácia … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na epistemológia synkriticistická (synkriticizmus)

dejiny filozofie synkriticistické (synkriticizmus)

– disciplína synkriticistickej filozofie, bez ktorej by bolo nemysliteľné vybudovanie FILIT-u a rozvíjanie naň nadväzujúceho Pomocného slovníka filozofa, pretože synkritizovanými prostriedkami štandardných dejín filozofie umožňuje tvorbu obrazu diachronického rezu filozofiami svetových kultúrnych tradícií, najmä širokochápanej západnej/atlantickej (judaistickej, kresťanskej a islamskej), … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na dejiny filozofie synkriticistické (synkriticizmus)

agapológia (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca lásku; synkriticistická náuka o agapé; systematické rozvíjanie druhej pätice z desiatich téz synkriticizmu. Jej praktickou zložkou je agapistika. Cf milujúcno (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na agapológia (synkriticizmus)

agapistika (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu, spočívajúca v pestovaní umenia milovať (artis amandi) i v náuke o tomto umení. Agapistika je praktickou zložkou agapológie. Cf milujúcno (synkriticizmus),  synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na agapistika (synkriticizmus)

axiológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu, spočívajúca  v skúmaní hodnoty, hodnotenia, zhodnocovania na báze a prostriedkami synkriticizmu. Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na axiológia synkriticistická (synkriticizmus)

atemporalistika (synkriticizmus)

– umenie zbezodkladniť konanie dobra alebo krásy; náuka o atemporalite, no najmä jej praktikovanie v intenciách synkriticizmu ako spôsobu života. Atemporalistika je praktická zložka/vrstva perichronozofie. Cf bezčasie (synkriticizmus), perichrónia (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus), ťažkosť (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Tags: | Komentáre vypnuté na atemporalistika (synkriticizmus)

artistika synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu spočívajúca v pestovaní umení (artes) alebo schopností ľudského indivídua ako predpokladov jeho kultivácie na člena kultúrneho spoločenstva a synkritika, t. j. cieľavedomé nereduktívne usúvzťažňovanie, týchto umení ľudskými indivíduami; synkriticistická artistika je vlastne cesta (spôsob) cieľavedomej (seba)kultivácie človeka; … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na artistika synkriticistická (synkriticizmus)

antropológia synkriticistická (synkriticizmus)

– disciplína synkriticizmu skúmajúca človeka; systematické rozvíjanie prvej pätice z desiatich téz synkriticizmu. Fundamentom synkriticistickej antropológie ako synkriticistickej filozofie človeka je synkriticistická ontológia človeka zaoberajúca sa bytím človeka čiže výčlovečňujúcnom. Synkriticistická antropológia je systematicky sebareflexívne rozpracúvaná synkritická antropológia. Cf synkriticizmus … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na antropológia synkriticistická (synkriticizmus)