terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)

– filozofická terminológia, ktorá sa zakladá na pojmosloví obvyklom vo filozofickej spisbe. Okrem toho sa pri výklade synkriticizmu používajú pomerne nezvyklé termíny-novotvary, inšpirované textami neskorého Heideggera. Zavádzanie novovytvorených výrazov je motivované podobne ako u Heideggera snahou nechať vystúpiť neobvyklosť bežne netematizovaných aspektov reality nezriedka kontinuálne unikajúcich pozornosti či vôbec chápaniu človeka. Touto okolnosťou bolo motivované už zavedenie azda najstaršieho „nezvyklého“ termínu synkriticizmu – výrazu „unikajúcno“.

I sám termín „synkriticizmus“ je dosť vzácny; ako prvý ho zaviedol pravdepodobne Novalis. Treba podčiarknuť odlišnosť slova „synkriticizmus“ od trocha bežnejšieho výrazu „synkritizmus“ používaného v súvislosti s výkladom Komenského základnej metódy synkrízy.

Veľmi (až šokujúco) nezvyklé sú termíny typu „výčlovečňujúcno“ jedným slovom naznačujúce ireducibilnosť spôsobov bytia niektorých súcien, ich aspektov, väzieb atď., v danom prípade neredukovateľnosť spôsobu bytia človeka: jeho dostavujúcna sa na svet a jeho prebývajúcna na svete. Podobné „strašné“ termíny sú „výumeňujúcno“, „výliterárňujúcno“, „výhudobňujúcno“, „výbytňujúcno“ atď. Termíny tohto typu sa tvoria podľa vzorca

milovať → milujúc → milujúcno,

kedy môže byť neobvyklým či doposiaľ existujúcim iba virtuálne už samo prvotné sloveso, napríklad „umeniť“, „literárniť“, „hudobniť“, „bytniť“ atď.

Od základu typu „milujúcno“ sa potom tvoria ďalšie výrazy dôležité pre tematizáciu rôznych stránok a súvislostí špecifického spôsobu bytia človeka na svete, napríklad

milujúcno → milujúcnostný → milujúcnostnosť atď.

Hlavným dôvodom zavádzanie takýchto termínov je naznačiť jedným slovom superpozíciu substanciality a procesuality tematizovaného spôsobu bytia. Napríklad pri opise spôsobu bytia milujúcna sa takto zvoleným termínom chce vyhnúť odtrhávaniu toho, čo sa označuje slovom „láska“, od procesu milovania.

Hlavným dôvodom nezvyklosti synkriticistickej terminológie je však nahliadnutie povahy predmetu perichronozofie, ktorým je perichrónia čiže bezčasie.

Ešte poznámka k možno otravne pôsobiacemu pripájaniu slova „synkriticizmus“ v zátvorke za názvami článkov o synkriticizme v týchto stránkach, napríklad už sám názov „synkriticizmus (synkriticizmus)“. Dôvod objasňuje článok vykladajúci oindexovanie. Tu len uveďme, že motívom pripájania indexu „(synkriticizmus)“ je prianie inakosti chápania ktoréhokoľvek aspektu reality a jeho spirituálneho dvojníka v našom vedomí v podobe významového útvaru. Pokiaľ ide napríklad o sám „synkriticizmus (synkriticizmus)“, tak je takmer isté, že význam vyjadrovaný textom článku s týmto názvom, bude odlišný napríklad od článku s nadpisom „synkriticizmus (filozofia analytická)“, „synkriticizmus (filozofia marxistická)“ a podobne: pohľad analytickej filozofie, marxizmu a určite väčšiny filozofov na synkriticizmus bude nepochybne (a chvalabohu1) odlišný od synkriticizmu.

Cf synkriticizmus (synkriticizmus).

  1. pozri nasledovanie []

27. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na terminológia synkriticizmu (synkriticizmus)