s (fyzika)  značka sekundy.


sa (slovenčina)  zvratné zámeno označujúce predmet totožný s pôvodcom deja.


sad  záhrada alebo park.


sakura jap. – čerešňa japonská, Cerasus japonica – okrasná parková drevina pôvodom z Japonska:Samuelson, Paul Anthony (15. 5. 1915  13. 12. 2009)  americký ekonóm, teoretik metódy hospodárskej rovnováhy, ktorou pod vplyvom J. M. Keynesa dokazoval, že štát môže predísť hospodárskym krízam a nezamestnanosti hospodárskopolitickými opatreniami. Samuelson zastával teóriu, podľa ktorej určitý rozsah nezamestnanosti podporuje pracovnú disciplínu, napomáha produktivitu práce a je nevyhnutnou podmienkou stabilizácie hospodárskej činnosti a pružnosti ekonomického systému.  D: Foundations of Economic Analysis, 1947; An Introductory Analysis, 1948; Full Employment versus Progress and Other Economic Goals, 1953; The Meaning and Measurement of Full Employment, 1957; (spolu s R. Dorfmanom a R. M. Solowom) Linear Programming and Economic Analysis, 1958; Efficient paths of capital accumulation in terms of the calculus of variations, 1960; The Collected Scientific Papers, Vols. 1  7, 1966  2011; Quesnay's 'Tableau Economique' as a theorist would formulate it today, 1982; Paul Samuelson and the Foundations of Modern Economics, 2002; (rozhovor s W. A. Barnettom) Inside the Economist's Mind: Conversations with Eminent Economists, 2007.


sanskrt sa.  starý indoárijský jazyk (cf. jazyk indoárijský). Klasický sanskrt sa používa už 2500 rokov v dielach najrozličnejších žánrov, pričom slúži ako prameň obohacovania indických jazykov. Sanskrt je jazykom jednej z veľkých svetových literatúr – indickej literatúry (cf. literatúra indická). Vzhľadom na starobylosť písanej podoby sanskrtu a jeho detailný opis a rozbor v sútrach indického gramatika Pániniho z konca 4. stor. pr. n. l. bol sanskrt neobyčajne dôležitý pre vznik a vývin komparatívnej indoeuropeistiky. :: abeceda sanskrtská.


SARS-CoV-2  angl. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2    príčina infekčného ochorenia COVID-19 (z angl. COronaVIrus Desease), betakoronavírus, pozitívny jednoreťazcový (+ssRNA) vírus; spôsobil epidémiu, ktorá zasiahla predovšetkým (koncom roka 2019) mesto Wu-Chan v čínskej provincii Chu-pei a postupne sa rozšíril do ostatných krajín sveta.

Symptomatika

  • bežné symptómy: horúčka, suchý kašeľ, únava;
  • zriedkavé symptómy: bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla, vykašliavanie spúta, dýchavičnosť, bolesť svalov alebo kĺbov, zimnica, nevoľnosť a/alebo zvracanie, hnačka;
  • symptómy pri ťažkých ochoreniach: vysoká horúčka, vykašliavanie krvi, zníženie počtu bielych krviniek, zlyhanie obličiek.

Vyhlásenie pandémie COVID-19 uskutočnil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 11. marca 2020.  I: COVID-19, in: Wikipédia. :: ekonomika digitálna, medicína, ochorenie infekčné, transhumanizmus, virológia.


Saussure, Ferdinand de (26. 11. 1857 Ženeva –  2. 2. 1913 tamže) – švajčiarsky jazykovedec indoeuropeista, profesor na univerzite v Ženeve. Jeho teórie o znakovosti jazyka a systémovej povaha jazyka sa stali základom lingvistického štrukturalizmu, semiológie a ďalších smerov jazykovedy 20. storočia a mali inšpiratívny význam pre filozofický štrukturalizmus. :: lingvistika.


sčítanie (matematika)  aritmetická operácia, ktorú zapisujeme a + b = c, kde čísla a, b nazývame sčítance, číslo c nazývame súčet a zápis čítame a plus b sa rovná c.

Operácia sčítania reálnych čísel je komutatívna a asociatívna, t. j. platí a + b = b + a, (a + b) + c = a + (b + c).

Operácia sčítania reálnych čísel je definovaná pre ľubovoľné dve reálne čísla (328;143 – 144). :: sčítanie zlomkov.


sčítanie zlomkov  sa uskutočňuje podľa pravidla  ab+cd=a.d+b.cb.d.

:: matematika., pravidlo sčítania zlomkov.


sečnica (geometria)  priamka pretínajúca kružnicu v dvoch bodoch. :: matematika.


sedem slobodných umení – lat. septem artes liberales – sedem umení pestovaných slobodnými ľuďmi na rozdiel od artes serviles, čiže umení manuálnych alebo remesiel, ktorými sa zaoberali výhradne otroci a neskôr nevoľníci – všeobecnovzdelávacie predmety, ktoré tvorili základ vyššieho vzdelania pre slobodného rímskeho občana.

Z cyklu deviatich disciplín, ktoré spracoval encyklopedicky Varro Reatinus, v dobe rímskeho cisárstva vylúčili lekárstvo a staviteľstvo; zvyšných sedem (gramatika, dialektika [= logika], rétorika, geometria, aritmetika, astronómia, hudba), ktoré zodpovedali odborom, tvoriacim základ všeobecného vzdelania (enkykliospaideiá [encyklopédia]), ako ho v Grécku vymedzili sofisti, bolo prevzatých školstvom stredoveku a raného novoveku.

Základ stredovekého vzdelania, tzv. trivium (trojcestie), zhrnoval prvé tri literárne odbory – gramatiku, dialektiku a rétoriku, ktoré sa označovali ako artes sermocinales. Quadrivium tvorili vedecké odbory, a síce aritmetika, geometria, astronómia a muzika, ktoré sa vedno označovali ako artes reales.

Pre raný stredovek bol určujúci rozvrh i obsah siedmich slobodných umení, ktorý vypracoval Augustinus, Boethius a Martianus Capella.

Rozvrh i obsah siedmich slobodných umení sa však v priebehu stredoveku výrazne menil a v renesancii ho nahradil iný systém vied.

Sedem slobodných umení tlmočilo myšlienkový obsah antiky pre stredovek. Sedem slobodných umení tvorilo základ všetkého vzdelania a univerzálnu osnovu cirkevného a svetského školstva. Konečným cieľom bolo vypestovať predpoklady pre aktívnu účasť na verejnom živote i pre pochopenie filozofie. Stredovek tento cieľ prispôsobil potrebám teológie, avšak encyklopedické zameranie tradované z čias antiky zostalo až do novej doby kľúčom umožňujúcim pochopiť duchovné bohatstvo antiky a otvárajúcim brány novým myšlienkam a poznatkom. :: stredovek.


sedmička (matematika) – číslica 7. :: osmička (matematika), sústava desiatová, šestka (matematika).


sekunda lat.  základná jednotka pre meranie času v SI. :: fyzika.


sekvencia lat.  sled častí, tvoriacich uzavretý celok; postup v rade; grupovanie v postupnom slede; nasledovanie, následnosť, postupnosť.


sémantika lingvistická  náuka o význame jazykových jednotiek (slov, spojení slov, viet i textov, podľa čoho sa niekedy rozlišuje lexikálna s vetná sémantika) a o zmenách významu, pričom skúma nielen izolované jazykové jednotky, ale vychádza zo vzťahu medzi týmito jednotkami, skúma sémantické systémy. :: lingvistika.


senzibilita lat.  1. citlivosť; citovosť; 2. vnímavosť, senzitívnosť.


Severná morská cesta  plavebná dopravná trasa pozdĺž severného pobrežia Ruska.


sféra gr.  guľový povrch, guľová plocha, sférický povrch  geometrické miesto bodov priestoru rovnako vzdialených od jedného bodu  stredu gule S; je to súhrn všetkých bodov v priestore, ktoré majú od daného bodu S rovnakú vzdialenosť r > 0. Súhrn všetkých bodov, ktorých vzdialenosť od bodu od bodu S je väčšia alebo rovná sa nule a je menšia alebo rovná sa r, nazýva sa guľa (cf 430;192). :: geometria, sféra nebeská.


sféra nebeská  nebeská guľa, svetová sféra, svetová guľa  myslená guľa s ľubovoľným polomerom, na ktorú si premietame polohy nebeských telies a za ktorej stred zvyčajne považujeme Zem, no za jej stred sa niekedy považuje Slnko resp. akékoľvek vhodné miesto, napr. stanovisko pozorovateľa, keďže posuny telies po zmene stredu nebeskej séry je možné prepočítať.

Kružnica, priesečnica roviny dráhy Zeme s nebeskou sférou je ekliptika.  I: Nebeská sféra, in: Wikipédia.


schéma bloková  pomôcka na vizualizáciu modelu systému a jeho matematických relácií.


schéma elektrotechnická  druh konštrukčnej dokumentácie v elektrotechnike tvoriaci grafický podklad, na ktorom sú značkami znázornené elektrické komponenty a spoje medzi nimi.


Schenk, Juraj (6. 5. 1948 Bratislava  )  slovenský sociológ, výskumne sa venujúci metodológii sociológie, samoorganizácii sociálnych systémov (synergetika, teória chaosu), kauzálnemu a multiagentovému modelovaniu, budovaniu sociologických teórií a empirickému výskumu.  D: Metodologické problémy modelovania v sociologickom bádaní, 1981; Samoorganizácia sociálnych systémov (Metodologické problémy synergetického prístupu v sociológii), 1990, 19932; Kontrola społeczna jako proces samoregulacyjny (Teoria i badania socjologiczne), 2003; Paul Felix Lazarsfeld. Návraty k myšlienkovému dedičstvu, 2003; Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych: podejścia i podstawowe metody, 2008; Škálovanie: základné jednodimenzionálne metódy, 2010; Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii, 2011; Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie, 2013; Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume, 2015; Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii, 2017; Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2019.  I: I: Juraj Schenk, in: FFUK. :: sociológia.


schopnosť rozlišovacia (fyzika)  minimálny rozdiel hodnôt sledovanej veličiny, ktorý je určité zariadenie ešte schopné rozlíšiť.


Schotter, Tibor (31. 7. 1946 Šenkvice  )  slovenský sochár, dizajnér a pedagóg, jeden z prvých absolventov V. Kautmanovho oddelenia priemyselného tvarovania VŠVU.


Schubert, Franz Peter (31. 1. 1797 Viedeň  19. 11. 1828 Viedeň)  rakúsky hudobný skladateľ, ktorého tvorba sa zaraďuje do hudby raného romantizmu a najväčší význam spočíva v piesňovej a komornej tvorbe opierajúcej sa o mimoriadnu schopnosť vystihnúť lyrické a romantické nálady a veľký melodický talent. Prvú verziu zoznamu Schubertových diel pod titulom Franz Schubert – Thematic Catalogue of all his works in chronological order uverejnil v roku 1951 O. E. Deutsch, podľa ktorého zoznamu sa Schubertove diela uvádzajú písmenom D a číslom v katalógu. :: hudba.


SI fr.  – Système international d'unités – medzinárodná sústava jednotiek zoskupujúca najpoužívanejšie jednotky, definíciu ktorých medzinárodne garantuje Medzinárodný úrad pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures) v Sèvres vo Francúzsku. Tento úrad uchováva aj etalóny. Na Slovensku túto funkciu plní Slovenský metrologický ústav. Definíciu jednotiek SI možno nájsť vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 206/2000 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.

Sústava SI je rozdelená na:

:: fyzika, Medzinárodná sústava veličín, metrológia.


Základné jednotky SI (každá základná jednotka má svoju definíciu, ktorá nezávisí od iných jednotiek a je uvedená v štátnej norme)


Meno

Symbol

Veličina

Definícia

meter

m

dĺžka

Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/2999792458 sekundy.

kilogram

kg

hmotnosť

Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino-irídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Paríži. Kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg. Je to jediná jednotka doteraz definovaná prototypom namiesto merateľného prírodného úkazu.

sekunda

s

čas

Sekunda je trvanie presne 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov.

ampér

A

elektrický prúd

Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá silu 2×10-7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov. Jednotka je pomenovaná podľa Andrého Maria Ampèra (1775 – 1836).

kelvin

K

termodynamická teplota

Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody. Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824 – 1907).

mól

mol

látkové množstvo

Mól je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárných jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kg čistého uhlíka (12C). Pri udávaní látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023 entít.

kandela

cd

svietivosť

Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540×1012 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.


Dve doplnkové jednotky (označenie doplnková jednotka vyplýva z osobitného postavenia doplnkových veličín v SI  bezrozmerové veličiny so základným významom)

Meno

Symbol

Doplnková veličina

radián

rad

rovinný uhol

steradián

sr

priestorový uhol


Odvodené jednotky SI sú určené na meranie všetkých ostatných (odvodených) fyzikálnych veličín. Odvodené jednotky sa odvodzujú pomocou definičných vzťahov zo základných alebo už odvodených jednotiek, pričom sa vychádza z definičných vzťahov zodpovedajúcich veličín. Cf napr. hustota (fyzika).

Niektoré odvodené jednotky majú vlastné názvy a značky, obyčajne podľa význačných fyzikov, ako napr. newton (N), ampér (A), volt (V).

Aby sa pri zápise odvodených jednotiek nemuseli používať zlomkové čiary, píšeme pri značkách jednotiek záporné exponenty, napríklad kg/m3 = kg.m3, m/s = m.s1 a tak ďalej.


Na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek sústavy SI slúžia tieto predpony:

yotta

Y

1024

kvadrilión

zetta/dzéta

Z

1021

kvadrilión

exa

E

1018

trilión

peta

P

1015

biliarda

tera

T

1012

bilión

giga

G

109

miliarda

mega

M

106

milión

kilo

k

103

tisíc

hekto

h

102

sto

deka

da

101

desať

100

jeden

deci

d

101

desatina

centi

c

102

stotina

mili

m

103

tisícina

mikro

μ

106

milióntina

nano

n

109

miliardtina

piko

p

1012

bilióntina

femto

f

1015

biliardtina

atto

a

1018

trilióntina

zepto

z

1021

triliardtina

yokto

y

1024

kvadrilióntina

:: fyzika, jednotka meracia zákonná, jednotka základná, metrológia, rovnica veličinová, veličina fyzikálna.


siemens vm  značka S – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


sieť  1. pletivo (z povrázkov) slúžiace na chytanie (rýb ap.), na ochranu a používané aj v športe; 2. niečo rozvetvujúce sa, rozkladajúce sa na ploche.


sieť komunikačná (lingvistika)  jedna zo základných zložiek jazykovej komunikácie pozostávajúca z vysielača, prijímača a komunikačného spojiva (182;31).


sieť mobilná  telefónna sieť, ktorej užívateľ nie je viazaný na miesta, kde je k dispozícii telefónna prípojka. Telefónny prístroj komunikuje so sieťou pomocou rádiových vĺn (zdroj: https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobiln%C3%A1_sie%C5%A5&oldid=6390552 [27052020]).


sieť počítačová  prepojenie počítačov s cieľom výmeny dát medzi nimi podľa zadaných pravidiel. – I: Počítačová sieť, in: Wikipédia.


sieť sociálna  webová služba, ktorá funguje pomocou webovej stránky a ktorá je určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. – I: Sociálna sieť (internet), in: Wikipédia. :: internet.


sievert vm – značka Sv – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


signál lat.  fyzikálna veličina vhodná na zobrazenie, prenos a spracovanie dát v nejakom systéme (599;251). Signál je znamenie sprostredkúvajúce informáciu, jej nositeľ; fyzický nosič správ, ktorý môže slúžiť na ich prenos prostredím. Signál je vysielaný údaj o stave a usporiadaní objektu a po prijatí (príjme) signálu a jeho spracovaní prijímateľom (recipientom) sa môže stať informáciou.

Podľa použitej energie možno rozlíšiť tieto signály:

  • akustický,
  • pneumatický,
  • hydraulický,
  • elektrický,
  • optický.

Z iného hľadiska sa rozlišuje:

  • analógový (spojitý) signál,
  • diskrétny (nespojitý) signál,
  • digitálny (číslicový) signál.

:: elektrotechnika, informatika.


signál elektrický  signál tvorený súhrnom elektrických impulzov určitej dohovorenej hodnoty, používaný na dorozumievanie, v zariadeniach na elektrické ovládanie... :: elektronika, elektrotechnika.


signál rečový  komunikačný prostriedok tvorený fyzickými substanciami reči, ktoré sú vnímateľné zmyslami, v prvom rade sluchom, ale sprievodne aj zrakom; sú to zvuky reči, pohyby rečových ústrojov slúžiacich tvoreniu reči, sprievodne aj gestá a mimika (182;30  31). :: lingvistika.


sila (fyzika)  pôsobenie, ktoré môže meniť tvar fyzikálnych telies a/alebo ich urýchľovať. Definuje sa ako veľkosť vzájomného pôsobenia telies, ako vektorová fyzikálna veličina, miera vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Sila sa označuje písmeno F (z angl. force). Jednotkou sily v sústave SI je newton so skratkou N. :: sila magnetická, sila pravá (fyzika).


sila magnetická  sila pôsobiaca v magnetickom poli. Prejavom magnetickej sily je napríklad vzájomné priťahovanie sa alebo odpudzovanie sa magnetov, otáčanie magnetky atď.


sila pravá (fyzika)  sila, ktorá má pôvod vo vzájomnej interakcii hmotných bodov. Veľkosť pravých síl v Newtonovom chápaní je určená iba vzdialenosťou hmotných bodov, nezávisí od ich rýchlostí a zrýchlení (506;19).


sila právna – vlastnosť právneho predpisu, ktorá ho umožňuje porovnávať s inými právnymi predpismi, vyjadruje ich vzájomný vzťah a určuje tak miesto právneho predpisu v hierarchii právnych noriem.


sily ozbrojené USA  pozostávajú zo šiestich zložiek:

  • pozemné vojsko,
  • námorníctvo,
  • letectvo,
  • námorná pechota,
  • pobrežná stráž,
  • kozmické vojsko.

:: vojenstvo.


sily výrobné  súhrn osobných a vecných činiteľov výroby. :: ekonómia, ekonomika, revolúcia priemyselná.


simplexný lat.  jednoduchý, opak komplexného.


simulácia počítačová – napodobňovanie (imitovanie) reálneho procesu pomocou výpočtovej techniky. :: realita virtuálna.


skelet gr.  kostra.


skeletotopicky gr. prísl.  vzhľadom na skelet.


sklad dátový  angl. data warehouse  centrálny systém, ktorý v pravidelných intervaloch zhromažďuje údaje z rôznych interných a externých zdrojov, spracováva ich a vytvára medzi nimi vzťahy , čím pôsobí ako databanka pre systémy riadenia. Podľa W. Inmona je dátový sklad predmetovo orientovaný, integrovaný, v čase organizovaný a trvale uložený súhrn dát, určený na podporu rozhodovania.


skladba hudobná – hudobné dielo, výsledok tvorivej činnosti skladateľa (autora skladby). Člení sa na krátke úseky zvané takty, ktoré sa v notovej osnove vyznačujú kolmými čiarami (taktovými čiarami). :: hudba, toccata, veta (hudba).


skloňovanie (lingvistika) – deklinácia – tvorenie slovných tvarov pádovými príponami. :: ohýbanie (lingvistika).


skonštruovanie  vypracovanie plánu na zostrojenie mechanizmu alebo iného celku alebo uskutočnenie tohto plánu.


skrinka čierna – angl. black box – systém, ktorého štruktúru buď nepoznáme, alebo z určitého dôvodu zanedbávame. Keď hovoríme o čiernej skrinke, naznačujeme, že nás buď bude zaujímať iba správanie systému, alebo že na základe tohto správania budeme chcieť neznámu štruktúru čiernej skrinky zistiť.


skrutka  súčiastka so závitmi, prípadne aj s maticou slúžiaca na spájanie alebo prenos pohybu.


skúmanie štatistické  súčasť štatistiky spočívajúca v skúmaní, ktorého predmetom sú hromadné javy alebo procesy v minulosti alebo prítomnosti, pričom cieľom tohto skúmania je zistenie kvalitatívnej stránky skúmaných javov v čase a priestore.

Štatistické skúmanie spočíva v týchto na seba nadväzujúcich etapách alebo skupinách činností:

  1. štatistické zisťovanie,
  2. štatistické spracovanie,
  3. štatistická analýza.


skupenstvo – stav látky podmienený stupňom usporiadanosti jej základných častíc.

V závislosti od teploty a tlaku môže byť látka v týchto skupenstvách:

:: fyzika.


skupenstvo kvapalné  skupenstvo, v ktorom látka má definovaný objem, ale premenlivý tvar.


skupenstvo plynné  skupenstvo, v ktorom látka nemá defnovaný ani objem ani tvar.


skupenstvo tuhé – pevné skupenstvo – skupenstvo, v ktorom je kinetická energia častíc menšia ako energia ich vzájomného pôsobenia. Častice sú usporiadané dlhodobo, a to buď na veľkú vzdialenosť (látky kryštalické), alebo na krátku vzdialenosť (látky amorfné). Častice kmitajú okolo rovnovážnych polôh. Telesá utvorené z látky v tuhom skupenstve sú tuhé telesá.


skupina finančná  „skupina, do ktorej patria viacerí kapitálovo silní jednotlivci, príslušníci finančnej oligarchie, ako aj určité podniky, koncerny alebo trusty; vytvára sa na určitý čas alebo natrvalo pod vedením niektorej veľkobanky, v ktorej má rozhodujúce postavenie kapitálovo najsilnejší člen (prípadne rodina), alebo pod vedením konzorcia; medzi jednotlivými členmi finančnej skupiny jestvujú obyčajne vzťahy personálnych únií; v Spojených štátoch amerických sú napr. najvýznamnejšími finančný.mi skupinami Morganova, Du Pontova, Mellonova, Rockefellerova, Gianiniho a pod.; svetovou finančnou skupinou je napr. Rothschildova finančná skupina“ (186;160). :: ekonómia, ekonomika, politika, právo finančné, skupina finančná Rothschildova, veda finančná.


skupina finančná Rockefellerova  jedna z najmocnejších finančných skupín v Spojených štátoch amerických, ktorú založil J. D. Rockefeller (1839  1937), zakladateľ Standard Oil Company (1882).


skupina finančná Rothschildova  jedna z najmocnejších svetových finančných skupín historickými koreňmi siahajúca k M. A. Rothschildovi (1743  1812).


skupina karboxylová


 – jednosýtna skupina –COOH, charakteristická pre alifatické (mastné) i aromatické karboxylové kyseliny. :: chémia.


skupina montážna – montážna jednotka, uzol – spojenie súčiastok jednoznačne tvoriace funkčný celok.

Montážne skupiny) sa delia na

jednoduché,

zložité (cf 600;13).

:: stroj.


skúšanie  presvedčovanie sa skúškou.


skúška  zisťovanie akosti, vlastnosti, vhodnosti. :: test.


skutočnosť právna  súbor podmienok alebo predpokladov ustanovených právnou normou, ktorý determinuje vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov. Právna skutočnosť je faktický stav alebo udalosť, majúca právny účinok (spôsobujúca právny následok). :: právo.


slabika  najmenšie spojenie hlások (foném), ktoré sú vo vzájomnom relatívne maximálnom kontraste. Základom slabiky je hláska, ktorá v danom okolí má relatívne najvyšší stupeň zvučnosti (sonority). Táto hláska viaže na seba hlásky s relatívne nižším stupňom zvučnosti. Hláska, ktorá slabiku utvára, sa nazýva slabikotvorná hláska. :: lingvistika.


Slnko

(Zdroj: http://www.adrian.hudec.szm.com/Slnko-Slnecna_sustava.html [02072020].)

  centrálna hviezda slnečnej sústavy a jej jediná hviezda. :: Zem.


slobody občianske  realizácia prirodzených práv človeka.

Občianske slobody zahrnujú:

  • sloboda prejavu,
  • sloboda zhromažďovania,
  • sloboda osobnosti,
  • právo na porotný súd (v niektorých krajinách).


sloh  spôsob usporiadania charakteristických čŕt utvárajúci určitú jedinečnú celosť. :: sloh (lingvistika), sloh hudobný, sloh umelecký, štýl.


sloh (lingvistika)  spôsob, ako vyberáme jazykové prostriedky na vyjadrenie svojich myšlienok a ako tieto myšlienky usporadúvame v celok (333;493).


sloh hudobný  jedinečná celosť v hudbe daná všetkými prvkami hudby a ich usporiadaním, no ktorej podstatu tvoria črty, ktorými sa napr. jeden dobový hudobný sloh, povedzme hudba romantizmu, líši od iného dobového slohu, napr. od hudby klasicizmu, alebo sloh jedného skladateľa, napr. F. Schuberta, od slohu iného skladateľa, napr. L. v. Beethovena. Jedinečné je percentuálne len veľmi málo zastúpené, na jeho postihnutie treba bystrý postreh a umelecký jemnocit.

Výskum hudobného slohu si vyžaduje súbor špecifických metód.

Pojem hudobného slohu pomáha v hudobnej historiografii triediť a geneticky spracovať fakty.

Hudobná historiografia rozlišuje napríklad v európskej hudbe románsky, gotický, renesančný, barokový, klasický, romantický sloh, ďalej rozklad hudby romantizmu, hudobný impresionizmus, expresionizmus, neoklasicizmus, novú vecnosť atď. (cf 247;509).  :: hudba, štýl (hudba).


sloh umelecký  súhrn prostriedkov, ktorými sa vyznačuje určité obdobie alebo etapa vo vývine umenia, napr. biedermeier.


slovenčina  slovenský jazyk  západoslovanský jazyk, najbližší češtine. Národný jazyk Slovákov. „Všetci príslušníci slovenského národa hovoria spoločným jazykom – slovenčinou. Týmto jazykom sa slovenský národ odlišuje od ostatných národov. Pretože slovenský jazyk je výtvorom a majetkom všetkých príslušníkov slovenského národa, je naším národným jazykom, našou národnou rečou. Pre tento pojem sa v minulosti používal menej presný termín materinská reč.“ (333;5n). Slovenský jazyk sa vyvinul z praslovančiny, jeho základ sa formoval v 5. stor. – 9. stor., konštituovanie slovenského jazyka ako osobitného slovanského jazyka sa zavŕšilo v 10. stor.

V roku 1959 začína vychádzať Slovník slovenského jazyka. :: a (slovenčina), sa (slovenčina).


Slovenská akadémia vied – skr. SAV – vrcholná slovenská vedecká ustanovizeň založená v júni 1953, ktorej hlavnou úlohou je združovať najpoprednejších vedeckých pracovníkov ako svojich riadnych členov akademikov a členov korešpondentov a starať sa o plánovitý rozvoj vedy, najmä základného bádateľského výskumu na Slovensku. – I: Slovenská akadémia vied.


Slovenská filharmónia  najvýznamnejší symfonický orchester Slovenskej republiky založený v roku 1949.  I: Videoarchív Slovenskej filharmónie. :: hudba.


Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie  Slovak.AI organizácia, prepájajúca odborníkov v oblasti umelej inteligencie z radov akademickej obce, štátu a súkromného sektora, ktorá vznikla v roku 2019 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. :: inteligencia umelá. I: slovak.AI.


Slovensko – Slovenská republika  krajina v strednej Európe. Hraničí s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou.

Nové obdobie vývinu Slovenska vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.Zdroj: http://www.nizketatry.sk/mapy/slovensko/slovensko.html (24. 3. 2020)

:: Alpsko-himalájska sústava, Bratislava, Malé Karpaty, Národná rada Slovenskej republiky, Panónsky háj, Rakúsko-Uhorsko, Šúr, Uhorsko, Záhorie, Zalitavsko.


slovesnosť  literatúra, najmä krásna, beletria.


sloveso  verbum  kvalitatívne slovo pomenúvajúce dynamické (v čase sa odohrávajúce) vlastnosti javov (cf 5;154). :: lingvistika, sloveso performatívne.


sloveso performatívne – sloveso, ktorého vyslovenie za istých okolností znamená aj vykonanie príslušnej činnosti. :: lingvistika.


slovo  najmenšia pomenovacia jednotka alebo prvok slovného vyjadrovania, vyčlenený v jazykovom prejave ako samostatný voľne premiestniteľný útvar, samostatne fungujúci segment reči, ktorého primárnymi funkciami sú

  • pomenúvacia funkcia,
  • označovacia funkcia,
  • syntaktické funkcie.

Slová sa skladajú z hlások.

Slová triedime do skupín zvaných slovné druhy. :: antonymum, lingvistika, opozitum, polyséma, slovo grafické, slovo zložené, veta vyslovená.


slovo grafické  reťazec alfabetických znakov oddelený medzerou v texte.


slovo zložené  kompozitum, zloženina  slovo, v ktorom sú aspoň dve koreňové morfémy spojené spojovacou morfémou alebo voľne k sebe priradené; druhá časť, zriedka prvá môže byť aj odvodené slovo (5;195). :: an-, ana-, en-, lingvistika.


SMER – sociálna demokracia – SMER-SD – slovenská sociálnodemokratická politická strana, dominantný prvok v ľavicovej časti slovenského politického spektra, proeurópskej orientácie. Strana sa hlási k Socialistickej internacionále. V ideovom centre strany je poriadok, spravodlivosť a stabilita vedno osnované na štáte. V kategoriálnej konfigurácii ideovej orientácie strany figuruje na prvom mieste povinnosť, zodpovednosť a autorita. V hospodárskej politike podporuje rozvoj trhovej ekonomiky, pričom zdôrazňuje sociálnu solidaritu. :: Slovensko.


Smith, Adam (1723  1790)  škótsky ekonóm a filozof, jeden z hlavných predstaviteľov klasickej ekonómie, ktorý v diele Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov podal prvý systematický výklad politickej ekonómie vychádzajúci z teórie pracovnej hodnoty. :: ekonómia, ekonómia politická, filozofia 18. stor., jav ekonomický (Smith, A.), liberalizmus.


snop  zväzok pokosených rastlín, napríklad obilnín, ktorý je zviazaný ručne alebo strojom. :: poľnohospodárstvo.

 

social studies angl.  učebné predmety v USA a Veľkej Británii zamerané na výchovu medziľudských vzťahov, zodpovedného občianstva a na poznanie základov vied o spoločnosti; zahrnujú zemepis, ekonomiku, občianske náuky, antropológiu, sociológiu.


sociológia lat.  spoločenská veda, ktorej predmetom je štruktúra spoločnosti a jej subsystémov, pričom akcentuje vzájomnú sociálnu podmienenosť spoločenských procesov, ich premeny a tendencie ďalšieho vývoja.  P: Juraj Schenk :: analýza obsahová (sociológia), spoločnosť, spoločnosť informačná, spoločnosť znalostná.


softvér angl.  skr.: SW, sw, software, programové vybavenie počítača  súhrn všetkých počítačových programov, použiteľných vo výpočtovom zariadení. :: počítač, systém softvérový.


sochárstvo  sochárske umenie   odvetvie alebo druh výtvarného umenia vytvárajúce trojrozmerné diela ( sochárske diela), sochárska tvorba, plastika.


somatológia gr.  teloveda  náuka o ľudskom tele, o jeho zložení (anatómia) a funkciách (fyziológia). Okrem anatómie a fyziológie zahrnuje histológiu, embryológiu, biológiu, biochémiu.

Somatológia sa na stredných školách vyučuje pod titulom biológia človeka. :: anatómia človeka, telo človeka (somatológia).


spínanie (elektrotechnika)  spájanie a rozpájanie elektrického obvodu; zapínanie a vypínanie pomocou spínacích prvkov.


spoj telekomunikačný  súbor technických prostriedkov, ktoré umožňujú telekomunikačný prenos správ medzi dvoma miestami.


Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  do roku 2000 po slovensky oficiálne nazývané Veľká Británia  krajina západnej Európy rozprestierajúca sa na Britských ostrovoch a niekoľkých menších ostrovoch; geograficky zahŕňa ostrov Veľká Británia a severovýchodnú časť ostrova Írsko, na ktorom hraničí s Írskou republikou. :: Anglicko, Bank of England, Britská Východoindická spoločnosť, college (Veľká Británia), India, Veľká Británia.


Spojené štáty americké

  USA  krajina na severoamerickom kontinente a ostrovoch v Tichom, Atlantickom a Severnom ľadovom oceáne.

Nové obdobie vývinu USA vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.


Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Map_of_USA_with_state_names_sk.svg (23. 3. 2020)

:: Amerika, Federálny rezervný systém.


spojivo komunikačné (lingvistika)  kanál, médium, vodič, zložka komunikačnej siete (182;31).


spojka (lingvistika) – neohybné slovo vyjadrujúce syntaktický vzťah medzi vetnými členmi v jednoduchej vete alebo medzi vetami v súvetí. Občas môže ísť aj spojkové spojenie vetného člena a vety.


spojnica (geometria)  úsečka ohraničená dvoma bodmi alebo priamka idúci týmito bodmi, napr. polohový vektor.


spoločnosť (právo)  právnická osoba ustanovená s cieľom podnikať. :: ekonómia, spoločnosť akciová, spoločnosť kapitálová, spoločnosť nadnárodná, spoločnosť s ručením obmedzeným.


spoločnosť akciová  kapitálová spoločnosť, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom alebo registráciou. Akciová spoločnosť je právnická osoba. :: ekonómia.


spoločnosť kapitálová  spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaných akcií. Kapitálovou spoločnosťou je napríklad akciová spoločnosť. :: ekonómia.


spoločnosť nadnárodná  veľká firma so základňou v jednej krajine ovplyvňujúca plne alebo čiastočne vlastnené firmy v iných krajinách. :: ekonómia.


spoločnosť s ručením obmedzeným  s. r. o.  kapitálová spoločnosť, základné imanie ktorej tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ručiacej za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty. :: ekonómia.


spotreba statku (ekonómia)  využívanie statku na uspokojovanie potreby. :: potreba (ekonómia), statok (ekonómia), úžitok zo statku (ekonómia).


spôsob životný  sústava činností, vzťahov, životných prejavov a zvyklostí, ktorou sa vyznačuje indivíduum, skupina, spoločenstvo alebo spoločnosť.


spracovanie  danie vhodného tvaru, upravenie, opracovanie; vypracovanie; použitie ako námetu. Spôsobom spracovania sa zaoberá technológia. :: spracovanie dát, spracovanie, in: Hlavná časť.


spracovanie dát  spracovanie údajov  príprava nositeľov informácií s východiskovými údajmi a realizácia procedúr klasifikácie, triedenia, prepočtov, zhromažďovania a záznamu výsledkov podľa stanovených pravidiel (algoritmu riešenia úlohy) (160;366). :: informatika, počítač.


správa  1. oznámenie, zvesť, informácia; 2. činnosť vedenia, riadenie, spravovanie.


správa (administrativistika)  činnosť vedenia, riadenie, spravovanie. :: administratíva, správa územná.


správa štátna  hlavná súčasť verejnej správy tvorená výkonnou, nariaďovacou a podzákonnou činnosťou štátnych orgánov.

Na Slovensku sa štátna správa delí takto:

  • ústredná štátna správa (vláda, ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy);
  • miestna štátna správa (napríklad okresné úrady).


správa územná  správny orgán územného celku.


správa verejná  činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Verejná správa je súčasťou terciárneho sektoru národného hospodárstva, reálny sociálny jav, ktorý je predmetom vedy o verejnej správe a ktorý tvorí správa vecí dôležitých pre život spoločnosti realizovaná inštitúciami politického systému.

Systém verejnej správy sa delí na subsystém štátnej správy, subsystém samosprávy, subsystém verejnoprávnych korporácií a ďalšie (352;226an.). :: právo, štát, veda o verejnej správe.


správanie (psychológia)  súbor vonkajších javov, ktoré sú spracovaním a vyjadrením vnútornej situácie človeka, dimenzia psychiky, fyziologicky sa prejavujúca činnosťou svalov a žliaz a spočívajúca v odpovedi organizmu na zmeny v jeho okolí. Správanie je prispôsobenie sa organizmu alebo osobnosti prítomným alebo budúcim podmienkam. Správanie môže byť vyvolané spomienkou alebo anticipáciou.

Správanie sa člení na

  • reflexy,
  • reakcie.

Príklady správania:

  • beh,
  • útek,
  • červenanie sa,
  • potenie,
  • vegetatívne reakcie (registrovateľné prístrojmi).


správanie systému – spôsob reakcie systému na podnety. Niekedy možno správanie systému opísať operátorom transformácie. Správanie systému závisí od jeho vlastností.


spravovanie  riadenie, vedenie, usmerňovanie.


stacionárny lat.  stály, ustálený, pevný, neprenosný.


stacionárny (fyzika)  konštantný, pevný čo do časových vzťahov, čo do času, stály, stabilný; nepohybĺivý; pokojový; neprenosný; zakotvený. :: fyzika.


stanovy  organizačný predpis, ktorým sa upravuje vnútorná organizácia spoločnosti, jej meno, sídlo, majetok, orgány, práva členov a ďalšie otázky vyplývajúce z právnej úpravy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia. :: právo.


Staré Mesto v Bratislave  mestská časť Bratislavy, v ktorej sa nachádza historické centrum mesta, nábrežie Dunaja a hradný vrch. :: Kapitulská ulica v Bratislave, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Mikulášska ulica v Bratislave, neologická synagóga v Bratislave, Židovská ulica v Bratislave.


Staríček, Imrich (17. 11. 1919 Hlohovec  27. 1. 2002 Bratislava)  slovenský fyzik a náboženský aktivista.  D: Úvod do metronomiky, 1977; O fyzike pre fyzikov a nefyzikov, 1988, Život a viera v jednote a v mnohosti, 1993; Kozmológia včera a dnes, 1995. I: Filkorn, V.: Za Imrichom Staríčkom, in: Filozofia Roč. 57, 2002, č. 4 (6. 4. 2020). :: fyzika, ℳ (Staríček, I.),  (Staríček, I.).


starogréčtina  prvá etapa vývinu gréčtiny. Grécky jazyk sa utváral ako samostatná vetva indoeurópskych jazykov približne od konca 3. tis. pr. n. l., kedy na juh Balkánskeho polostrova preniklo obyvateľstvo, ktoré pokladáme po jazykovej stránke za priamych predkov neskorších Grékov. Toto obyvateľstvo asi nehovorilo nejakým celkom jednotným jazykom, ale išlo tu o isté užšie spoločenstvo indoeurópskych dialektov, v ktorom asi prežívali niektoré staršie jazykové rozdiely. Tieto rozdiely boli v 1. pol. 2. tis. pr. n. l. – už na gréckej pôde – prekryté niektorými novými rozdielmi, napríklad zmenou príponového -ti- na -si- (najmä v 3. os. mn. č. činných slovies; porov. neskoršie napr. attické ferúsi (nesú) oproti všeobecne dórskemu feronti). Výsledkom tohto vývoja bolo najneskôr niekedy v polovici 2. tis. pr. n. l., teda ešte pred vrcholným rozkvetom mykénskej kultúry, že sa výrazne nárečovo rozrôznili obyvatelia žijúci na juhu vtedajšieho gréckeho sveta od ostatných nárečovo starobylejších kmeňov na severe a severozápade Grécka. :: ; (starogréčtina).


starostlivosť  úsilie o dobrý stav, úspešný vývin niekoho alebo niečoho. :: starostlivosť opatrovateľská, starostlivosť ošetrovateľská, starostlivosť paliatívna, starostlivosť sociálna, starostlivosť zdravotná.


starostlivosť opatrovateľská  zložka sociálnych služieb pozostávajúca z dohľadu a pomoci pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní, pomoc pri starostlivosti o domácnosť, napr. nákupy, príprava a podávanie stravy, bežné upratovanie, a sprievod pri bežných aktivitách, ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne.

Opatrovateľskú starostlivosť vykonávajú opatrovateľky s primeraným vzdelaním alebo ktoré absolvovali minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz (cf Čo je opatrovateľská služba, in: Pravda (10. 4. 2020)).


starostlivosť ošetrovateľská  odborná činnosť tvoriaca zložku zdravotnej starostlivosti, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícky pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali.

Miesto vykonávania ošetrovateľskej starostlivosti:

  • nemocnica,
  • iné zdravotnícke zariadenie,
  • ambulancia,
  • domáce prostredie (tu ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)).


starostlivosť paliatívna  starostlivosť poskytovaná človeku, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu s cieľom zmierňovať bolesť, dýchavičnosť a ďalšie telesné alebo duševné útrapy pri zachovávaní pacientovej dôstojnosti, poskytovaní podpory jeho blízkych a udržiavaní najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti.

Zložky paliatívnej starostlivosti:


starostlivosť sociálna  činnosť celospoločenskej povahy spočívajúca v pomáhaní uspokojovať spoločnosťou uznané sociálne potreby občanov a realizovaná prostredníctvom sociálnej siete, zahrnujúcej sociálne inštitúcie, organizácie alebo občianske združenia, čiže najmä tieto zložky:

  • štát, prostredníctvom štátnej správy a jej zariadení;
  • obce a nimi zriaďované sociálne inštitúcie;
  • sociálna poisťovňa;
  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • cirkevné alebo charitatívne inštitúcie a organizácie;
  • občianske združenia;
  • nadácie;
  • spolky...


starostlivosť zdravotná  súbor pracovných činností, vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť zahrnuje tieto zložky:

  • prevencia,
  • dispenzarizácia,
  • diagnostika,
  • liečba,
  • biomedicínsky výskum,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • pôrodná asistencia.

 I: Zákon č. 576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (10. 4. 2020). :: medicína.


starovek – obdobie dejín ľudstva medzi pravekom a stredovekom; historické obdobie od vzniku písma do zániku Rímskej ríše; zvyknú sa doň zaraďovať dejiny staroorientálnych ríš a klasickej antickej civilizácie (3. tis. pr. n. l. až 5. stor. n. l.).

Veľmi dôležitým časovým úsekom staroveku pre Európu je antika.

Dôležitou entitou, ktorú treba brať do úvahy pri štúdiu staroveku, je staroveký národ. Počiatok staroveku sa rôzni podľa vyspelosti rôznych národov a civilizácií. Napríklad v Egypte bolo písmo známe už v dobe, kedy sa západná Európa nachádzala ešte v prehistorickom štádiu vývoja. Starovekými civilizáciami sa nazývajú najmä národy usadené v oblasti Stredozemného mora, hlavne Gréci a Rimania. Málokedy sa týmto termínom označuje analogické obdobie dejín Číny (409;927). :: doba osová, filozofia staroveká., Rím, Rímska ríša.


Starý svet – východná hemisféra; Európa, Ázia a Afrika; výraz sa často používa na označenie európskej kultúry, zvykov atď. (585;991). :: Nový svet, Zem.


Starý zákon  Stará zmluva, Starý testament  časť Biblie tvorená súborom biblických spisov pochádzajúcich z doby pred príchodom Ježiša Krista.

Podľa katolíckeho kánonu sa člení na tieto časti:

  1. dejepisné knihy
   1. Genezis
   2. Exodus
   3. Levitikus
   4. Numeri
   5. Deuteronómium
   6. Jozue
   7. Sudcovia
   8. Rút
   9. Samuel
    1. Prvá kniha Samuelova
    2. Druhá kniha Samuelova
   10. Králi
    1. Prvá kniha kráľov
    2. Druhá kniha kráľov
   11. Kroniky
    1. Prvá kniha kroník
    2. Druhá kniha kroník
   12. Ezdráš
   13. Nehemiáš
   14. Tobiáš
   15. Judita
   16. Ester
   17. Machabejci
    1. Prvá kniha Machabejcov
    2. Druhá kniha Machabejcov
  2. poučné knihy
   1. Jób
   2. Žalmy
   3. Príslovia
   4. Kazateľ
   5. Pieseň piesní
   6. Múdrosť
   7. Sirach
  3. prorocké knihy
   1. Izaiáš
   2. Jeremiáš
   3. Náreky
   4. Baruch
   5. Ezechiel
   6. Daniel
   7. Ozeáš
   8. Joel
   9. Amos
   10. Abdiáš
   11. Jonáš
   12. Micheáš
   13. Nahum
   14. Habakuk
   15. Sofoniáš
   16. Aggeus
   17. Zachariáš
   18. Malachiášstatika gr.  časť mechaniky, ktorej predmetom je rovnováha síl v nepohybujúcich sa telesách. :: fyzika.


statok (ekonómia)  entita slúžiaca na uspokojovanie potreby. Používanie statkov na uspokojovanie potrieb je ich spotreba. Pocit uspokojenia, dosiahnutý človekom pri spotrebe statku je úžitok zo statku. :: statok ekonomický (ekonómia), statok súkromný (ekonómia), statok verejný (ekonómia), statok voľný (ekonómia), statok vzácny (ekonómia).


statok ekonomický (ekonómia)  vzácny statok z hľadiska dôvodu, kvôli ktorému sa vykonáva každá ekonomická činnosť, pretože týchto statkov je nedostatok a musia sa vyrábať, aby bolo možné uspokojovať ľudské potreby.


statok súkromný (ekonómia)  statok, patriaci len vybranému jednotlivcovi alebo jednotlivcom, napr. rodinné auto.


statok verejný (ekonómia) – statok, ktorý nemá určeného vlastníka a slúži všetkým, ktorí ho potrebujú, napr. vzduch, štátne cesty...


statok voľný (ekonómia)  statok, ktorý je v podstate bez akýchkoľvek obmedzení v prírode dostupný pre každého, napr. vzduch, ktorý dýchame, lesné plody, ktoré možno voľne nazbierať v lese a skonzumovať... :: statok ekonomický (ekonómia).


statok vzácny (ekonómia) – statok, ktorý neexistuje v neobmedzenom množstve; jeho vzácnosť tvorí okrem obmedzenosti jeho množstva i jeho užitočnosť, čiže schopnosť prispieť k uspokojeniu určitých potrieb.


stav fyzikálny  fyzikálny jav, ktorý sa nemení v určitom časovom úseku. :: fyzika, stav rovnovážny.


stav chorobný  stav súvisiaci s chorobou alebo pochádzajúci z choroby. :: medicína.


stav kvantový – skupina pozorovateľných veličín, ktorými sú určené vlastnosti kvantového systému, pričom samotné pozorovateľné veličiny sa určujú s ohľadom na súčasnú merateľnosť jednotlivých veličín. :: fyzika kvantová.


stav látky  v určitom časovom úseku stále rovnaké prejavovanie sa látky.


stav pohybový  súbor vlastností pohybu nemeniaci sa v určitom časovom úseku, súbor aktuálnych charakteristík pohybu  polohy, dráhy, rýchlosti, zrýchlenia. :: fyzika, rovnica pohybová.


stav priestorový angl. space state  súbor vlastností charakterizujúcich teleso v priestore, ako veľkosť, poloha...


stav psychický  duševný stav  psychický jav nemenný v určitom časovom úseku; relatívne statický moment (časový úsek) v psychickom dianí a prežívaní, aktuálne intrapsychické prostredie a funkčná zdatnosť psychiky, determinujúca psychickú aktivitu.

Rozlišujú sa napríklad tieto psychické stavy:

  • emocionálny stav,
  • citový stav,
  • vôľový stav,
  • stav pozornosti,
  • stav zamyslenia,
  • stav napätia,
  • stav očakávania.

Psychický stav je momentálne psychické rozpoloženie jedinca podmienené stimulujúcou situáciou (zameranosť, očakávanie, napätie) a stavom organizmu (únava, choroba, lieky a pod.) (226;213, 270). :: napätie (psychológia), psychika, psychológia.


stav rovnovážny  stav, do ktorého spontánne prechádza fyzikálny systém za dostatočne dlhý čas pri jeho izolácii od vonkajšieho prostredia. :: fyzika.


stavba  1. činnosť pri vytváraní budov, technických diel; 2. rozostavaný alebo postavený objekt, budova alebo technické dielo; 3. spôsob usporiadania častí do celku, zloženie, štruktúra (cf 496;703 – 704).

Podľa § 43 (1) zákona č. 50/1976 Zb. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) je stavba „stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.“ :: stavba gramatická jazyka, stavebníctvo.


stavba gramatická jazyka  predmet gramatiky tvorený súhrnom morfologických a syntaktických prvkov jazyka a pravidiel na ich spájanie a využívanie.

Gramatická stavba jazyka sa člení na

  morfologickú stavbu jazyka

a

  syntaktickú stavbu jazyka (cf 5;53).

Základnou jednotkou gramatickej stavby jazyka je gramatická kategória (237;159). :: lingvistika.


stavebnica  súbor dielcov na stavanie alebo skladanie (496;704).


stavebnica (didaktika)  sada dielcov alebo súčiastok určených na zostavovanie, prípadne spájanie do určitých celkov a ich demontáž (511;111).


stavebníctvo  hospodárske odvetvie, ktorého náplňou je výstavba, údržba, modernizácia, rekonštrukcia a demolácia stavebných objektov. :: dielo stavebné, stavba.


steradián gr. – doplnková jednotka SI. :: fyzika.


stereometria gr.  časť geometrie, ktorej predmetom sú trojrozmerné (priestorové) geometrické útvary.

Stereometria je Euklidova geometria priestoru. Ide o geometriu v priestore deduktívne vybudovanú na základe axióm incidencie, usporiadania, zhodnosti, spojitosti a rovnobežnosti.

:: trigonometria.


Stifter, Adalbert (23. 10. 1805 Horní Planá, Rakúske cisárstvo (dnes Česká republika)  28. 1. 1868 Linec)  rakúsky spisovateľ, maliar a pedagóg, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov biedermeieru.  D: Julius, 1830; Des Condor, 1840; Feldblumen, 1841; Die Mappe meines Urgrossvaters, 1841; Der alte Siegel, 1843; Die Narrenburg, 1844; Studien, 6 zv. (Das Haidendorf, Der Hochwald, Abdias, Brigitta, Der Hagenstolz, Der Waldsteig), 1844  1850; Der beschrieben Tännling, 1846; Der Waldgänger 1847; Der arme Wohltäter, 1848; Prokopus, 1848; Die Landschule. 1849; Die Schwestern, 1850; Der Pförtner im Herrenhause, 1852; Bunte Steine 2 zv. (Granit, Kalkenstein, Turmalin, Bergkristall, Katzensilber, Bergmilch), 1853; Über den geschnitzten Hochaltar in der Kirche zu Kefermarkt, 1853; (vydal spolu s J. Aprentom) Lesebuch zur Förderung humaner Bildung in Realschulen und in andern zu weiterer Bildung vorbereitenden Mittelschulen, 1854; Der Nachsommer, 1857; Die Mappe meines Urgroßvaters In vier Fassungen: 1841/1842, 1847, 1864 a 1867; Nachkommenschaften, 1864; Witiko, 3 zv., 1865  1867; Die Kuß von Sentze, 1866; Erzählungen, 1869; Stifters Werke, Auswahl in 6 Bänden, 1900; Sämtliche Werke, 25 zv., 1904  1972; Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, 1978 an.


stimulácia psychická  podnecovanie dynamiky psychických stavov jedinca buď podnetmi vnútornými, vznikajúcimi vnútri organizmu alebo indivídua alebo vonkajšími, vznikajúcimi v okolí indivídua. :: psychológia.


stratégia gr.  zhodnotenie všetkých možností a im primeraných opatrení a vytvorenie pravidiel pre systematický postup v ďalšej činnosti (cf 226;271).


stredovek – obdobie dejín ľudstva medzi starovekom a novovekom. Pokiaľ sa uvažuje o Európe, vymedzuje sa stredovek napríklad intervalom medzi zánikom Rímskej ríše, presnejšie Západorímskej ríše (5. stor.) a začiatkom novoveku (povedzme 1492 alebo obdobie zámorských objavných ciest či začiatok reformácie (1517)).

Historiografia vymedzuje stredovek ako tisícročie medzi rokmi 500 až 1500. Stredovekom sa vedecky zaoberá napríklad medievalistika, historiografia a i. Výraz ‚stredovek’ (lat. medium aevum) naznačuje hľadanie názvu pre ’medziobdobie’ trvajúce od úpadku antiky až po jej znovuobjavenie v renesancii. Tento výraz začali ako prví používať humanisti na prelome 15. – 16. stor., ktorí toto obdobie považovali za „temné" obdobie európskej kultúry. Za barbarský a temný považovali stredovek aj osvietenci. K idealizácii stredoveku dochádza v období romantizmu. :: filozofia stredoveká, sedem slobodných umení.


Stredozemné more  vnútorné more Atlantického oceánu medzi Európou, Afrikou a západnými brehmi Ázie.


stroj – strojové zariadenie  sústava dielcov tvoriaca zariadenie na vykonávanie užitočnej práce (napr. rezanie, kopanie, počítanie a pod.) pomocou dodávanej energie alebo pomocou pretvorenia jedného druhu energie na iný. Stroj alebo strojové zariadenie je montážny celok zostavený zo súčastí alebo častí strojov, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohyblivých zariadení, ovládacích a energetických obvodov atď. vzájomne spojených na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu (

Stroj je mechanizmus alebo sústava mechanizmov

  1. premieňajúcich jednu energiu na inú (napr. motor mení elektrickú energiu na mechanickú energiu, ktorá poháňa pracovný stroj);
  2. vykonávajúcich prácu t. j. uskutočňujúcich zmenu tvaru, vlastností, stavu alebo polohy predmetu (napr. pracovný stroj, a to obrábací, tvarovací, dopravný...).

Stroje sa delia na hnacie (motory) a hnané (pracovné, stroj pracovný).

Stroje sa skladajú zo strojových súčiastok.

Zoskupovaním väčšieho počtu strojov a prístrojov vzniká agregát.

Ďalším zostavovaním zložených strojov vznikajú kombajny, automatické linky, automaticky riadené továrne

Otázkami konštrukcie a zhotovovania všetkých druhov strojov sa zaoberá strojníctvo.

Stroje sú výrobný prostriedok využívajúci prírodné zdroje na uľahčenie a zvýšeni produktivity práce robotníkov. Hromadné rozšírenie strojov  umožnilo v 18. a 19. storočí vznik a rozvoj priemyselnej revolúcie.

Devätnáste storočie niekedy označujú ako vek strojov. :: časť stroja, jednotka montážna, montáž (technika), prístroj, skupina montážna, strojníctvo, súčiastka strojová, systém umelý, technika, žeriav.


stroj času  matematický model zariadenia, pomocou ktorého možno na základe zakrivenia priestoru okolo neho prejsť do budúcnosti alebo do minulosti. :: fyzika teoretická.


stroj inteligentný (Turing, A.) − stroj, ktorý reaguje na podnety ľudského partnera takým spôsobom, že človek nie je schopný rozoznať, či prostredníctvom terminálu rokuje so strojom alebo s inou osobou (488;16). :: inteligencia umelá, systém inteligentný.


stroj poľnohospodársky  stroj, ktorý slúži na mechanizáciu prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe, zvyšuje produktivitu práce v poľnohospodárstve, znižuje potrebu pracovných síl a napomáha zvýšeniu výnosov. :: poľnohospodárstvo.


strojárstvo  strojársky priemysel  priemyselné odvetvie zameriavajúce sa na aplikáciu fyzikálnych princípov pri analýze, výrobe a údržbe strojových zariadení, využívajúc poznatky z mechaniky, termodynamiky a energetiky.


strojníctvo  teória strojov  technický odbor, ktorý sa zaoberá strojmi, ich funkciou a výrobou. :: ložisko (strojníctvo), skupina montážna, súčiastka strojová, stroj, technika.


stupeň Celzia slov. + vm – značka °C – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


subjekt ekonomický  ekonomická jednotka  prvok ekonomickej reality tvorený buď fyzickou resp. právnickou osobou, alebo skupinou ľudí agregovanou podľa ich hlavnej funkcie v ekonomickom živote, napr. spotrebitelia, banky, vývozcovia, globálne podniky atď. :: ekonómia, ekonomika.


sublimácia lat.  povznášajúcno, vynášajúcno (nás do výšin).


súbor štatistický  základný súbor  množina (skupina) prvkov, ktoré sú predmetom štatistického skúmania a pozorovania a ktoré majú rovnaké vlastnosti z hľadiska pozorovania; je to neprázdna množina objektov štatistického skúmania, napr. vo fyzike to môže byť sústava častíc, v ekonómii sústava domácností atď.

Prvok štatistického súboru, napr. domácnosť, sa nazýva štatistická jednotka. :: štatistika.


subsidiárne adv. lat.  pomocne, na výpomoc, ako pomoc al. pomôcka; na druhom mieste, prípadne.


súčasnosť – časový úsek, v ktorom práve žijeme (cf 12;234), nadväzujúci na novovek. Vymedzenie tohto časového úseku obyčajne rešpektuje špecifikum nositeľa tohto života, pokiaľ ide napríklad o filozofov, vymedzuje sa súčasnosť ako interval medzi viac alebo menej polovicou 19. storočia a dnešným dňom (cf. filozofia súčasná). Existujú aj užšie vymedzenia súčasnosti, napríklad priamo ako 21. storočie; nepochybne sa medzníkom súčasnosti stane pandémia COVID-19. :: dejiny najnovšie, kultúra súčasná, umenie súčasné, technika súčasná, veda súčasná.


súčiastka  čiastka, časť, zložka určitej veci, určitého celku; súčasť dielca, stroja alebo mechanizmu. Napríklad lietadlo 

 

Vhľad do istého celku lietadla

má niekoľko miliónov súčiastok, raketoplán okolo desiatich miliónov; bicykel môže mať napríklad okolo 252 súčiastok. :: súčiastka elektronická, súčiastka elektrotechnická, súčiastka strojová.


súčiastka elektronická  samostatný stavebný prvok, ktorý sa používa na vytváranie elektronických obvodov a zariadení. :: elektronika, elektrotechnika.


súčiastka elektrotechnická  súčiastka, ktorá sa používa v elektrických obvodoch alebo v elektrických spotrebičoch.

Elektrotechnické súčiastky sa členia na

  • pasívne,
  • aktívne.


súčiastka strojová  súčiastka stroja  základná funkčná časť stroja, vyhotovená bez montážnych operácií. Ide o taký „stavebný prvok, ktorý sa po vyrobení nedotvára žiadnymi ďalšími montážnymi operáciami a naopak nedá sa rozoberať na jednoduchšie časti (600;13)“. „Súčiastka sa najčastejšie vyrába z jedného kusa materiálu (ib.).“

Súčiastky stroja sa delia nasledovne:

  • jednoduché
   • skrutka
   • matica
   • pero
   • ...
  • zložité
   • rám stroja
   • teleso predovky
   • zalomený hriadeľ
   • ...

Súčiastky sa spájajú do montážnych jednotiek (montážnych skupín, uzlov).

 :: ložisko (strojníctvo), stroj, strojníctvo.


súčin množín karteziánsky  zvláštny typ množiny, ktorým je  množina všetkých usporiadaných n-tíc. :: matematika, relácia (teória množín), relácia binárna. teória množín.


supercela lat.  jednobunková konvektívna búrka, obsahujúca jeden dlhotrvajúci, rotujúci prúd a dva zostupné prúdy; môžu ju sprevádzať obrovské krúpy, tornáda, prívalové zrážky, extrémne elektrická aktivita. I: Supercela, in: Wikipédia.


superpočítač lat.+slov  veľmi výkonný počítač alebo počítačový systém.

Napr. superpočítač spoločnosti Škoda Auto mal v roku 2011 celkový výkon 50 TFLOPS a táto sústava sa používala na simulácie s virtuálnymi modelmi (zdroj: 29. 8. 2019  https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=FLOPS&oldid=17397860). :: flops, informatika, 100 teraflops.


superštruktúra lat.  štruktúra, ktorej prvkami sú štruktúry (76;70). :: štruktúra.


súpis  systematický písomný zoznam alebo jeho zostavovanie.


súprava  súbor alebo súhrn rovnakých alebo k sebe patriacich predmetov alebo vecí tvoriaci celok. :: vlak.


súradnice  koordináty – údaje slúžiace na určenie polohy; napr. súradnicami bodu je súbor čísel určujúcich polohu tohto bodu.

Názov súradnice (koordináty) zaviedol G. W. Leibniz.

Súradnice umožňujú prechod od geometrie k analýze. :: súradnice (fyzika), súradnice (geometria elementárna), súradnice (matematika).


súradnice (fyzika)  údaj tvorený sústavou čísel (n-ticou hodnôt veličín) na určenie bodu na priamke, v rovine alebo v priestore. :: súradnice bodu (fyzika).


súradnice (geometria elementárna)  veličiny, určujúce polohu bodu v rovine alebo v priestore.


súradnice (matematika)  čísla, ktoré slúžia na určenie polohy bodu na priamke, v rovine, v priestore.

Polohu bodu na priamke určuje jedna súradnica udávajúca počet jednotkových dĺžok vynášaných od pevného bodu (počiatku).


súradnice bodu (fyzika)  usporiadaná n-tica hodnôt veličín vzájomne jednoznačne priradená danému bodu n-rozmerného priestoru vo zvolenej sústave súradníc, ktorá jednoznačne určuje polohu bodu.


súradnice zemepisné  geografické súradnice – sférické súradnice určitého miesta na povrchu Zeme: zemepisná dĺžka a zemepisná šírka (97;688). :: geografia.


surovina  nespracovaný (surový) materiál, určený ako vstup do výroby, napr. guľatina, juta, železná ruda, surové železo atď.

Zo suroviny sa obvykle vyrába polotovar a z polotovaru výrobok. :: surovina druhotná (ekonómia).


surovina druhotná (ekonómia)  1. surovina získaná z odpadu alebo 2. odpad (surovina alebo materiál) vhodný na ďalšie spracovanie alebo využitie.


sústava číselná – číselný systém, numerický systém – systém zápisu čísel, spôsob, ako zapisovať čísla pomocou znakov  číslic. Číselné sústavy sa rozlišujú základom číselnej sústavy. :: matematika, sústava číselná pozičná, sústava desiatková.


sústava číselná pozičná  číselná sústava, v ktorej hodnotu zapísaného čísla určujú pozície jednotlivých znakov.

Zápis čísla v pozičnej sústave sa opiera o túro vetu:


každé prirodzené číslo a možno v pozičnej číselnej sústave vyjadriť v tvare


a = an . zn + an-1 . zn-1 + ... + a1 . z1 + a0 . z0.


O čísle ai sa hovorí, že je číslicou (cifrou) rádu i čísla a. Číslo z sa nazýva základ číselnej sústavy. Najrozšírenejšou číselnou sústavou je desiatková sústava.

:: matematika.


sústava daňová – súhrn daní vyberaných na území štátu. :: daň, hospodárstvo národné.


sústava desiatková  dekadická sústava  číselná sústava, v ktorej sa pracuje so znakmi nula (0) až deväť (9); najčastejšie sa používajú arabské číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a nazývajú sa: nula, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, päťka, šestka, sedmička, osmička, deviatka. Ide o najrozšírenejšiu číselnú sústavu; základom desiatkovej číselnej sústavy je číslo 10; každé číslo desiatkovej sústavy sa zapisuje v tvare

 

a = an . 10n + an-1 . 10n-1 + ... + a1 . 101 + a0 . 100.


. :: čísla prirodzené, číslica, matematika.


sústava finančná  sústava finančných vzťahov vznikajúcich pri tvorbe a rozdeľovaní spoločenského produktu; pozostáva zo zdrojov na krytie štátnych finančných potrieb a zahrnuje príjmy, najmä daňové, ako aj prostriedky zo štátnych pôžičiek a iných zdrojov úveru a v niektorých prípadoch aj z inflačného výdaja obeživa. :: ekonómia, ekonomika, financie, finančníctvo, veda finančná.


sústava grafická  v užšom zmysle: inventár všeobecne záväzných grafém, používaných v určitej písomnej tradícii. V širšom zmysle zahrnuje grafická sústava aj tzv. bázovú korešpondenciu medzi grafémami a fonémami (cf Графическая система, in: Википедия).


sústava hlások  hláskový systém – súbor hlások, používaných v danom jazyku. :: lingvistika.


sústava inerciálna  zotrvačná sústava  sústava spojená s hmotnými útvarmi, ktoré sa pohybujú vzhľadom na základný nehybný priestor priamočiaro a rovnomerne. :: fyzika.


sústava jednotiek – súbor základných a odvodených jednotiek určitého systému veličín.

Pri vytváraní sústavy jednotiek sa zvolia základné veličiny, ktorých jednotky tvoria základné jednotky.

Všetky ostatné veličiny a ich jednotky sa odvodzujú zo základných veličín a základných jednotiek. :: SI.


sústava planetárna  sústava zložená z aspoň jednej hviezdy a rôznych obiehajúcich telies, ako asteroidy, kométy, mesiace a planéty. Naša vlastná planetárna sústava, v ktorej sa nachádza Zem a Slnko, sa nazýva slnečná sústava.


sústava slnečná  planetárna sústava hviezdy Slnko, do ktorej patrí Zem. :: astronómia.


sústava súradníc  systém súradníc, súradnicová sústava, súradnicový systém  vzájomne jednoznačné zobrazenie medzi množinou bodov n-rozmerného priestoru a usporiadanou n-ticou skalárov (zvaných súradnice alebo koordináty), pri ktorých záleží na poradí, v ktorom sa uvádzajú.

Existujú rôzne druhy sústavy súradníc (členené podľa viacerých kritérií), napríklad:

podľa počtu rozmerov:

 • jednorozmerná sústava súradníc (sústava súradníc na priamke);

 • dvojrozmerná sústava súradníc (rovinná sústava súradníc);

 • trojrozmerná sústava súradníc (priestorová sústava súradníc)

 • atď.

podľa tvaru čiary:

 • priamočiara sústava súradníc;

 • krivočiara sústava súradníc.

Vo fyzike sa zvykne ešte okrem priestorových súradníc zavádzať ďalšia –  časová súradnicová os, pričom čas sa tu chápe ako nezávisle premenná veličina.

Sústava súradníc umožňuje určovať polohu bodu: poloha bodu je určená skupinou čísel zvaných súradnice (koordináty) bodu. :: os súradnicová, začiatok sústavy súradnicovej.


sústava tónová  množina všetkých tónov, ktoré sa využívajú v hudbe.


sústava vzťažná  sústava súradníc viazaná na konkrétne teleso, pomocou ktorých sa určuje v priestore poloha iných telies pri dohodnutom spôsobe merania času (16;792). Vzťažná sústava je súbor reálnych alebo myslených hmotných bodov, ktoré dostatočne husto vypĺňajú vyšetrovanú oblasť. Ak k týmto bodom, ktoré označujeme ako referenčné body, vzájomne jednoznačne priradíme trojice reálnych čísel, hovoríme, že sme vo vyšetrovanej oblasti zaviedli sústavu priestorových súradníc Rp (506;19).

„Vzťažná sústava je daná vzťažným telesom, na ktorom sa zvolí vzťažný bod ako začiatok sústavy súradníc pevne spojenej so vzťažným telesom pri dohodnutom spôsobe merania času“ (92;29).

 :: fyzika, teória relativity.


sústava vzťažná inerciálna  zotrvačná vzťažná sústava  vzťažná sústava, vzhľadom na ktorú sa teleso, ak naň nepôsobia vonkajšie sily (cf pravé sily), pohybuje rovnomerne pozdĺž priamky.

Vo vzťažnej sústave platí zákon zotrvačnosti.

Inerciálne vzťažné sústavy sa vzhľadom na iné sústavy pohybujú rovnomerne priamočiaro, teda ich vzájomná rýchlosť je nulová alebo konštantná (cf 212;42, 122;16). :: fyzika.


sústava vzťažná neinerciálna  vzťažná sústava, ktorá sa vzhľadom na inerciálnu vzťažnú sústavu pohybuje zrýchlene (122;16). :: fyzika.


súvetie (lingvistika)  zložená veta  spojenie dvoch alebo viacerých viet tvoriace významový i formálny a intonačne uzavretý celok (5;163).


Svätá Trojica  Najsvätejšia Trojica  Boh v troch osobách, základné tajomstvo kresťanskej viery. :: kresťanstvo, triadológia.


svetadiel – častí súše planéty Zem na základe historického, kultúrneho a spoločenského hľadiska.

Svetadielmi sú:

Nové obdobie vývinu svetadielov vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.svetlo (fyzika)   vlnenie kmitajúce všetkými smermi; viditeľná časť elektromagnetického žiarenia; elektromagnetické vlnenie, ktoré je viditeľné pre ľudské oko: toto elektromagnetické vlnenie pôsobí na sietnicu oka a vyvoláva svetelné vnemy; vlnová dĺžka tohto vlnenia je 400 až 760 nm. Pre svetlo platia všetky zákonitosti, ktoré platia pre elektromagnetické vlnenie.

Náuka o svetle sa nazýva optika.

Svetlo vzniká ako dôsledok zmien energetického stavu atómov respektíve molekúl. Zdrojom svetla je: teleso s vyššou teplotou (tepelný zdroj), výboje v plynoch a fluorescencia (pozri: tiež luminiscencia). Tepelnými zdrojmi sú napr. sviečka, plameň plynu, žiarovka; výbojové zdroje svetla (výbojky ortuťové a neónové, tlejivky).

Svetlo sa šíri priamočiaro. Priamočiare šírenie svetla potvrdzujú napríklad tieto zistenia: Ak umiestnime predmet medzi bodový zdroj svetla a tienidlo, vytvorí sa na tienidle ostrý tieň. Na svetle z filmového projektora možno vidieť, že sa šíri priamočiaro.

Vlastnosti svetla skúmame napríklad preto, aby sme ich mohli využívať optickými prístrojmi.

Svetlo ako elektromagnetické vlnenie je nositeľom žiarivej energie. :: jav optický, svetlo (Newton, I.).


svetlo (Newton, I.)  prúd častíc.


svetobôľ  nespokojnosť so svetom, životný pesimizmus, smútok, žiaľ, depresia; pesimistický svetonáhľad, životný pesimizmus príznačný pre romantickú literárnu tvorbu v prvej polovici 19. stor.


Svetová obchodná organizácia  angl. World Trade Organization  medzinárodná organizácia, v náplni činnosti ktorej sú pravidlá obchodu medzi členskými krajinami s cieľom odstraňovať tarifné a netarifné prekážky v obchode. WTO vytvára pravidlá pre medzinárodný obchod a rieši spory medzi jednotlivými členskými štátmi.

Sídlo centrály WTO je v Ženeve.

WTO vznikla v roku 1995 ako nástupca Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ktorej stanovy a zmluvy prevzala a bola poverená ich spravovaním vedno s ďalšími dohodami. :: ekonómia.


sviatosti  sprostredkujúcna Božej milosti.

Pre katolícku a pravoslávnu cirkev sú dogmou tieto sviatosti:

  • sviatosť krstu,
  • sviatosť eucharistie (prijímania),
  • sviatosť birmovania,
  • sviatosť pokánie,
  • sviatosť pomazania nemocných,
  • sviatosť posvätenia kňazstva,
  • sviatosť posvätenia manželstva.

Luteránstvo uznáva ako sviatosť krst a Večeru Pánovu (prijímanie).

Anglikánstvo uznáva ako sviatosť krst, Večeru Pánovu (prijímanie) a manželstvo.

Kalvinizmus uznáva ako sviatosť symbolické obrady.


svietivosť (fyzika) – základná fyzikálna veličina, ktorej jednotkou je kandela (cd); symbol I.


symbol – slovník: čím je symbolizované čo


Adonis  antika: mladícka krása

akácia  slobodomurástvo: prekonanie smrti

anch (kríž s uškom)  Egypt: život, prežitie fyzickej smrti

anjel  náboženstvo: prostredník medzi človekom a Bohom, Starý zákon: Božia vôľa

blesk  prejav vôle nebeských bytostí

brána  úzka brána Jung, C. G.: ťažkosť postupu v spiritualizácii

cesta  kráľovská cesta Jung, C. G.: direktnosť, kontemplatívnosť

cibuľa  Jung, C. G.: prekážky, zvyky (ktorých by sme sa mali zbaviť, aby sme prenikli do centra, aby sme sa stali samými sebou)

cieľ, jeho minutie  Jung, C. G.: pocit menejcennosti

cigán  Jung, C. G.: Tieň, menejcennosť, prírodnosť, prirodzenosť (človeka)

cigareta  Jung, C. G.: dospelosť, rozjímanie, falus

cín  Jung, C. G.: nedostatočnosť (duchovného vedomia)

cintorín  Jung, C. G.: odhaľujúcno sa vnútorného cintorína, potlačenosť túžby, stratenosť lásky, neuskutočnenosť ctižiadosti, uplynulosť šťastných dní, utiekajúcno sa v bezvýchodiskovej situácii (pri sputnanosti vlastnými konfliktami)

cirkev  Jung, C. G.: matka, stvoriteľ, otec, autorita otca

cisár  Jung, C. G.: moc, úspech, ovládanie, ovládanie sa, inteligencia, poriadok, štátny záujem, právo, neotrasiteľná vôľa, predpojatosť, trvalá opozícia, surovosť mužského princípu podriadená ženskej láske, organizujúcno vnútornej sily

dirigent  C. G. Jung: autorita, na ktorú sa prenášajú vzťahy k otcovi vedno s paradoxom podriadenosti, vzbury a žiarlivosti

Dodona  šumenie lístia dubového hája v Dodone; antika: prejav vôle Dia

drak  násilníctvo, nespútané vášne, oheň, chaos, kresťanstvo: diabolstvo, Lucifer, mýtus kozmogonický: násilníctvo, proti ktorému musia bojovať bohovia

drakobijca  prekonávanie nespútaného sveta prírody človekom

draky oblačné  Čína: vládcovia vetra a dažďa

dub  vytrvalosť, nesmrteľnosť

dubový  šumenie lístia dubového hája v Dodone antika: prejav vôle Dia

dvere  úzke dvere Jung, C. G.: ťažkosť postupu v spiritualizácii

Faust  neúnavný bádateľ

fazuľa  Egypt: nečistota; Európa: bezcennosť; Japonsko: plodnosť, bohatstvo; Pytagoras: sídlo duše mŕtvych

háj  šumenie lístia dubového hája v Dodone antika: prejav vôle Dia

holubica  mier

hrom  prejav vôle nebeských bytostí

hruška  Čína: dlhovekosť

kráľ  Jung, C. G.: bytie samým sebou

králik  Jung, C. G.: plodnosť, žiadostivosť, víťazstvo čistoty

kráľovná  Jung, C. G.: bytie samým sebou

krava  matka, materské sily Zeme, Mesiac; Jung, C. G.: materinskosť, vegetatívnosť

krava s hviezdami na bruchu  Egypt: obloha

kravata  Jung, C. G.: sexualita

krčmár  Jung, C. G.: zdravosť, živosť; nevedomé príšery

krčmárka  Jung, C. G.: zdravosť, živosť; nevedomé príšery

kríž  kríž s uškom (anch) Egypt: život, prežitie fyzickej smrti

kvet  lotosový kvet buddhizmus: bytostná prirodzenosť

lístie  šumenie lístia dubového hája v Dodone; antika: prejav vôle Dia

med  sladkosť

motýľ  Čína: manželské šťastie, radosť (vôbec), leto, zamilovaný muž, sedemdesiatročný starec, (v sne mužovi) zosnulá žena

motýľ a divá včela  Čína: súlož

motýľ a mačka  Čína: prianie dožiť sa najmenej sedemdesiat rokov

motýľ a melón  Čína: prianie mnohých potomkov

motýľ a slivka  Čína: dlhý život

mravec  Čína: cnosť, usilovnosť, vlastenectvo        ; ziskuchtivosť, trochu nečisté obchody

myš  Čína: usilovnosť, blahobyt, hromadenie pokladov, zaobstarávanie peňazí, niekedy aj ustráchanosť a opatrnosť

opica  antika: škaredosť, zlo; Jung, C. G.: vrtošivosť, žiadostivosť, nevážne alebo neporiadne úsilie o vlastnú dospelosť, nesústredenosť, nekoncentrovanosť, inštinktívne, nekontrolovateľné sily

ostrie  Jung, C. G.: ťažkosť postupu v spiritualizácii

ošetrovateľka  Jung, C. G.: Anima, potreba pomoci

palica  buddhizmus: varovanie, výstraha; Čína: staroba, dôstojnosť, húževnatosť, dlhovekosť

režisér  C. G. Jung: autorita, na ktorú sa prenášajú vzťahy k otcovi vedno s paradoxom podriadenosti, vzbury a žiarlivosti

riad  C. G. Jung: vzťahy v rodine a vzťahy k rodine

šéf  C. G. Jung: autorita, na ktorú sa prenášajú vzťahy k otcovi vedno s paradoxom podriadenosti, vzbury a žiarlivosti

šumenie lístia dubového hája v Dodone  antika: prejav vôle Dia

úzky  úzke dvere, úzka brána; Jung, C. G.: ťažkosť postupu v spiritualizácii

vetvička  akáciová vetvička; slobodomurástvo: prekonanie smrti

zabitie draka  báj, rozprávka: skúška hrdinu

zrnko fazule  Európa: šťastie, prvosť zasnúbiteľnosti (po nájdení v koláči)


symbol algebrický – matematický symbol v podobe písmena reprezentujúceho číslo alebo symbol indikujúci algebraickú operáciu. :: algebra, matematika.


symbol matematický  matematický znak  dohodnutá značka pre matematický objekt, pre vzťah medzi matematickými objektmi alebo pre operáciu s nimi.


=

znak rovnosti; čítať: rovná sa

znak nerovnosti; čítať: nerovná sa

znak totožnosti alebo kongruentnosti; čítať: je totožné, je kongruentné

znak približnej rovnosti; čítať: je približne rovné

<

čítať: je menšie ako

>

čítať: je väčšie ako

čítať: je menšie alebo rovné

čítať: je väčšie alebo rovné

čítať: je prvkom (množiny)

|a|

čítať: absolútna hodnota čísla a

+

značka pre sčítanie, pre kladnú hodnotu; čítať: plus, a

znak odmocňovania

Ďalšie matematické symboly a značky p. in: matematika – vzorce, formuly, značky.

 :: číslica, matematika, rovnica (matematika), výraz matematický, zátvorka (matematika).


symbolika gr. – súhrn symbolov, ktoré sa používajú v istej oblasti. Ich výber je motivovaný tradíciou, názornosťou, mnemotechnickými, typografickými a inými dôvodmi. :: symbolika logiky.


symbolika matematická  súčasť matematického textu tvorená súborom matematických symbolov. :: matematika.


symbológia gr.  vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá symbolmi, ich štruktúrou, vznikom, vývinom a nevyhnutnými externými súvislosťami (napr. zaradením do jednotlivých symbolík).


symetria lat.<gr.  súmernosť, matie na oboch stranách strednej osi, počiatku súradnicovej osi, času, pootočeniu priestoru atď. rovnaké a rovnako rozložené časti.

Pojem symetrie je jedným z najdôležitejších pojmov súčasnej vedy. Výsledky skúmania symetrie sa stali prínosom pre teóriu elementárnych častíc, kryštalografiu a fyziku kryštálov, teóriu priestoru a času, molekulovú biológiu, kvantovú chémiu, teóriu výtvarného umenia, muzikológiu a pre mnohé odbory matematiky.


symptóm gr. – prirodzený príznak, najčastejšie choroby (ochorenia, poruchy); prvok syndrómu.

Symptóm je predmetom symptomatológie.


synergetika gr.  veda o spolupôsobení, fyzikálna disciplína, ktorej predmetom je synergia (synergický jav) a samoorganizácia. Zakladateľom synergetiky je Hermann Haken. Synergetika skúma správanie sústav, ktorých výsledné správanie vzniká spolupôsobením mnohých faktorov, pričom správanie, ktoré takto vzišlo, má nové kvality v porovnaní so správaním, vznikajúcim bez vyššie spomenutého spolupôsobenia. :: fyzika.


synchronizácia gr.  časová zhoda, zladenosť dvoch alebo viacerých javov alebo procesov (14;840). :: čas, synchronizácia (fyzika).


synchronizácia (fyzika)  udržovanie rovnosti periód dvoch periodických priebehov (14;840).


synchronizovaný gr.  uvedený do časovej zhody. Napr. dva chronometre sú synchronizované, keď idú rovnako.


synkretizmus žánrový  žánrová neurčitosť a nevyhranenosť.


systém agroekologický – multilaterálna usúvzťažnenosť pôdy, rastlín a atmosféry; súčasť predmetu agrofyziky.


systém biologický  zložitý dynamický systém rôznej úrovne organizácie, pozostávajúci z komponentov plniacich určitú funkciu v živých systémoch, napr. biologické makromolekuly, subcelulárne organely, bunky, organizmy, populácie. Zložitosť biologického systému spočíva v previazanosti metabolizmu, reprodukcie, samoorganizácie a vývojovosti :: biológia, biológia syntetická, systém biologický syntetický.


systém biologický syntetický  biologický systém kreovaný technologickými prostriedkami alebo postupmi syntetickej biológie.


systém čiastkový – rez systémom tvorený väzbami tej istej kvality a prvkami, ktoré tieto väzby spájajú. Pre vymedzenie čiastkového systému je rozhodujúca kvalita (typ) väzieb začlenených do tohto čiastkového systému. Čiastkový systém obsahuje všetky väzby danej kvality (daného typu) v systéme a všetky prvky, ktoré sú spájané týmito väzbami. Pokiaľ do prvku vstupuje alebo z neho vystupuje viac väzieb rôznych kvalít, budú väzby rôznych kvalít spadať do rôznych systémov a prvok môže byť súčasne prvkom niekoľkých čiastkových systémov. V tomto prvku môže dochádzať k prekrývaniu štruktúr (26;28 – 29).


systém dynamický  matematický objekt, reprezentujúci určitý reálny systém, napr. fyzikálny, chemický, biologický, kybernetický atď., evolúciu ktorého jednoznačne určuje počiatočný stav. Dynamický systém sa opisuje systémom rovníc (diferenciálnych, diferenčných, integrálnych atď.).

Množina stavov dynamického systému tvorí fázový priestor.

Okamžitý stav dynamického systému závisí od predchádzajúcich stavov a od vonkajších podnetov a vyznačuje sa zotrvačnosťou i oneskorením reakcií.

V závislosti od vzťahu systému k okoliu možno rozlišovať dynamický systém

  • otvorený,
  • uzavretý,
  • relatívne uzavretý.


systém ekonomický – hospodárska sústava, hospodársky systém, ekonomická sústava, hospodárske zriadenie, ekonomické zriadenie, typ ekonomiky  spoločenský systém tvorený štruktúrou a hospodárskymi procesmi jednej ekonomiky. Charakterizuje sa ako „sieť vzťahov a organizácií, ktoré stanovujú zákony a regulačné mechanizmy usmerňujúce ekonomické činnosti, vymedzujú vlastnícke práva a vlastníctvo výrobných faktorov, rozdeľujú rozhodovacie právomoci nad výrobou a spotrebou, určujú stimuly motivujúce rôznych rozhodovateľov a koniec koncov určujú, čo sa bude vyrábať, ako sa to bude vyrábať a pre koho sa bude vyrábať“ (390;833).

Ekonomické systémy sa členia na tieto základné typy:

  • zvyková ekonomika,
  • príkazoví ekonomika,
  • trhová ekonomika,
  • zmiešaná ekonomika.

 :: ekonómia, ekonomika.


systém fyzikálny – dynamický systém, tvorený množinou fyzikálnych objektov, ku ktorej sa pristupuje ako k celku. :: fyzika.


systém geodetický  súbor konštánt, parametrov a konvencií, pomocou ktorých sa charakterizuje súradnicový, výškový alebo gravimetrický systém.


systém chemický  chemická sústava  dynamický systém, tvoriaci časť priestoru, oddelenú od okolia skutočným alebo mysleným rozhraním a tvorenú látkou alebo zmesou látok, predstavujúcich jej zložky.

Chemický systém definujeme tým, že vieme, čo doňho patrí.

Chemické systémy sa delia na

  • homogénne systémy,
  • heterogénne systémy.

Homogénny systém má vo všetkých svojich častiach rovnaké vlastnosti, prípadne sa jeho vlastnosti menia spojite a skladá sa z jednej fázy.

Heterogénny systém má sa skladá z viacerých fáz, oddelených od seba rozhraním, v ktorom sa vlastnosti menia skokom.

Fáza je homogénna časť heterogénnej sústavy, od inej časti fyzikálne oddelená a ohraničená rozhraním.

Ako príklad pre heterogénnu sústavu možno uviesť zmes vody a ľadu (jedna fáza  voda, druhá fáza  ľad a tretia fáza  plyn nad zmesou vody s ľadom).

Homogénne a heterogénne sústavy možno spravidla rozlíšiť voľným okom. Často je však pre rozhodnutie, či je systém homogénny alebo heterogénny, potrebné použiť prístroje. Homogénny systém môže byť čistá látka alebo systém zložený z viacerých čistých látok v tej istej fáze (napr. roztok) (cf 458;22). :: chémia, zmes (chémia).


systém imunitný  jeden zo základných mechanizmov udržiavania homeostázy a integrity organizmu rozlišovaním škodlivého od neškodného, zahrnujúci

  • obranyschopnosť voči patogénom,
  • autotoleranciu,
  • imunitný dohľad nad zmutovanými a tumorigénnymi bunkami.

:: imunológia, medicína, psychoneuroimunológia.


systém informačný  systém spracovávania dát (údajov) s cieľom  poskytovať informácie užitočné pre jeho používateľov. Údaje sa zhromažďujú buď manuálne alebo digitálnou cestou a integrujú sa do informačného systému. :: informatika, objekt informačný, systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vzťah informačný, zber informácií (informatika), zdroj informácie (informatika).


systém informačný (§ 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (28. 3. 2020))  „funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických  prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém“.


systém inteligentný  systém s inteligenciou, čiže vlastnosťou, ktorá mu dovoľuje poznať a pochopiť príčiny zmien a využiť tieto poznatky na učenie. Pri opakovaných vstupoch sa učenie systému prehlbuje. Medzi inteligentné systémy sa zaraďujú ľudia, zvieratá a inteligentné stroje. :: inteligencia umelá.


systém jazykový – inventár jazykových prostriedkov s vyznačenými vzťahmi medzi nimi (5;70).

Všeobecne sa uznáva, že jazykový systém je usporiadaný do niekoľkých rovín alebo plánov, ktoré sú medzi sebou späté a tvoria medzistupne medzi zvukovou podobou slov a viet, viazanou na ľudský hlas, a ich významom, viažúcim sa na skutočnosť a ľudskú myseľ. :: jazyk, jazyk (lingvistika), lingvistika,  systém hláskový, veta (lingvistika).


systém komplexný – systém pozostávajúci z veľkého počtu heterogénnych častí, ktoré majú medzi sebou veľké množstvo väzieb a vzájomne sa ovplyvňujú zložitým spôsobom (219;20). :: systém filozofie. I: Komplexní systém, in: Wikipedie.


systém komunikačný  systém prenosu informácií, systém riadenia procesov výmeny informácie medzi inými systémami. :: informatika.


systém kyberneticko-fyzikálny – integrácia výpočtových a fyzikálnych procesov, v ktorej fyzické procesy dopĺňajú počítačové a opačne.


systém kybernetický  dynamický systém rôznej fyzickej podstaty s jedným riadiacim a jedným alebo viacerými riadenými prvkami, ktorého existencia závisí od výmeny informácií medzi prvkami systému a medzi systémom a jeho okolím prostredníctvom vstupov a výstupov (zdroj: 25;149):Pomocou vstupov prijíma vstupné signály, spracúva informácie v nich obsiahnuté a na výstupe sa objavujú výstupné signály.

Pre kybernetický systém je nevyhnutná spätná väzba v systéme. Riadiaci prvok systému je s riadeným prvkom spojený priamou väzbou a riadený s riadiacim spätnou väzbou (p. obr.) (25;149). :: kybernetika.


systém lénny  vzťah závislosti medzi lénnikom (vazalom) a lénnym pánom (seniorom), ktorý „sa vyvinul v západnej a strednej Európe spojením rímskoprávnych, keltských a germánsko-slovanských prvkov družinového pomeru“ (314;211). Na lénnom systéme je osnovaný feudalizmus.


systém limbický – oblasť mozgu predstavujúca centrum pre informácie a reakcie inštinktívnej povahy (orálne, čuchové, sexuálne).


systém lineárny – systém, pri ktorom sa uplatňuje princíp sčítania, kedy je celkový výstup pri pôsobení viacerých vstupov daný súčtom výstupov pri pôsobení každého jednotlivého vstupu osobitne.


systém množín – množina, ktorej prvkami sú množiny. :: matematika.


systém motivačno-emocionálny (psychológia)  motivačno-emočný systém  podsystém psychiky tvorený zložitým súborom vzťahov prepájajúcim motiváciu a emócie a výrazne ovplyvňujúcim ľudské správanie a prežívanie.


systém nelineárny – systém, v ktorom jestvuje vždy aspoň jedna zložka, ktorej výstup nie je úmerný vstupu.


systém nervový  lat. systema nervosum  súbor špecializovaných štruktúr, zabezpečujúcich komunikáciu a spätnú väzbu organizmu s prostredím a spájajúcich všetky funkcie organizmu do jednotne reagujúceho celku.

Základnou stavebnou jednotkou nervového systému je neurón.


systém normatívny – súbor ustálených pravidiel (noriem) ľudského správania, ktorý sa týka špecifického prostredia. Existujú tieto normatívne systémy:

 • právo,

 • morálka,

 • etiketa.


systém operačný  časť počítačového systému, ktorá koordinuje celý počítačový systém, prideľuje zdroje a kontroluje ich použitie. Operačný systém je sprostredkovateľ medzi používateľmi a hardvérom počítačového systému, vytvárajúci prostredie pre spúšťanie programov používateľov. Hlavným cieľom operačného systému je zabezpečenie pohodlného prístupu používateľov k programom a efektívne využívanie hardvéru.

Výkonným jadrom operačného systému je program, ktorý neustále beží na počítači.

Do operačného systému (v širšom zmysle) sa zaraďujú aj kompilátory, editory, GUI nadstavby. :: informatika.


systém otvorený – systém s látkovou výmenou a samoreprodukciou. Otvorené systémy si s okolím vymieňajú informáciu, látku a energiu. Otvorený systém má definované okolie, t. j. má definovaný aspoň jeden vstup alebo jeden výstup.


systém počítačový  systém počítača dnes kombinujúci softvér a hardvér; pozostáva z týchto častí:

  1. hardvér,
  2. operačný systém,
  3. aplikačné programy,
  4. používatelia.

:: systém softvérový.


systém politický  súčasť sociálneho systému tvorená súborom vzťahov, ktoré sa utvorili v oblasti politiky medzi štátnymi orgánmi, politickými organizáciami, záujmovými organizáciami, nátlakovými skupinami a ďalšími politickými inštitúciami.


systém právny – normatívny systém spoločnosti zoskupujúci v usporiadanej podobe právne normy, právne inštitúty a právne odvetvia určitého štátu.

Určujúcou zložkou právneho systému sú právne normy a väzby medzi nimi.

Pri širšom chápaní právneho systému sa doňho zahrnujú aj štátne inštitúcie alebo súdy ako orgány spolutvoriace tento systém a zabezpečujúce jeho stabilitu a efektívnosť.

Pojem právneho systému sa blíži k pojmu právneho poriadku; na ich vzťah sa však názory rôznia. :: právo.


systém prírodný  prirodzený systém s náhodným usporiadaním jeho častí a väzieb medzi nimi.


systém reálny – zložitý reálny objekt kontraponovaný ako systém voči systému účelovo definovanému na tomto objekte


systém relačný (matematika)  usporiadaná (n + 1)-tica, ktorej prvým členom je určitá neprázdna množina A a ďalšími členmi sú relácie R1, R2, ... Rn definované v množine A, a ktorú zapisujeme symbolom

<A; R1, R2, ... Rn>.

V matematike sa v úvahách o relačných systémoch uvažujú

 abstraktné relačné systémy

a

 tie ktoré určité relačné systémy ako zvláštne prípady abstraktného relačného systému (487;253, 254).


systém riadenia  kybernetický systém, v ktorom sa realizuje riadenie ako cieľavedomé pôsobenie na riadený objekt (riadený systém) tak, aby sa zabezpečil vopred stanovený cieľ riadenia ovládaním špeciálnych zariadení na základe hodnotenia a spracovania informácií, ktoré dané zariadenia dostanú o objekte a vplyvoch okolia na tento objekt (25;328).

Systém riadenie je súčasť predmetu kybernetiky. :: systém riadený, systém riadiaci.


systém riadený  riadená sústava, riadená časť systému riadenia  systém, identifikovaný na objekte riadenia, časť systému riadenia, ktorej fyzikálne veličiny treba riadiť.

Riadený systém je pasívny člen systému riadenia reprezentovaný reálnym objektom alebo matematickou abstrakciou.

Základným predpokladom pri riadení je, že riadený systém je daný (štruktúra aj parametre), to znamená, že ho nemožno meniť. K riadenému systému sa navrhuje riadiaci systém tak, aby sa splnili ciele riadenia (25;276).


systém riadiaci  riadiaca sústava, riadiaca časť systému riadenia  aktívna časť systému riadenia, ktorá sa navrhuje k zadanému nemennému riadenému systému tak, aby sa splnili ciele riadenia (25;279).


systém sémantický (lingvistika)  súčasť predmetu lingvistickej sémantiky tvorená usporiadaným súborom vzťahov medzi významami jazykových jednotiek (cf 237;379).


systém sociálny  spoločenský systém uspokojujúci sociálne potreby spoločnosti, ako napr. liečebné zariadenia, jasle, domovy dôchodcov, domy opatrovateľskej služby, ubytovne atď. :: systém politický.


systém softvérový  časť počítačového systému pozostávajúca zo vzájomne komunikujúcich komponentov a založená na softvéri. :: inžinierstvo softvérové.


systém spoločenský  konjunktný systém, ktorého základným prvkom je človek fakticky vystupujúci v mnohých úlohách, ako člen rodiny, člen politickej strany, člen záujmového zoskupenia, občan štátu, člen pracovného kolektívu atď.


systém technický  množina technických prvkov prepojených látkovými, energetickými a informačnými tokmi v podobe technického objektu alebo technického zariadenia, ktorá zabezpečuje technický proces; je to umelý systém rozpoznaný na technickom objekte alebo zariadení pretvárajúci vstupné látky, energie alebo informácie na výstupné látky, energie alebo informácie a ich prípadné spojenia požadovaných vlastností.

Technické systémy s dominantnou látkovou zložkou na členia na

  • premiestniteľné technické systémy, ako stroje, nástroje, prístroje a ich časti,
  • nepremiestniteľné technické systémy, ako továrne, elektrárne, dopravné siete, budovy a ich časti.

:: objekt technický, technika, technológia, veda technická.


systém tvrdý  umelý systém tvorený vzťahmi medzi jeho vstupmi a výstupmi, ktoré možno exaktne opísať na základe rigoróznych kvantitatívnych konštrukcií, deduktívnych postupov a dôkazov. Tvrdé systémy sa zavádzajú v exaktne budovaných vedách, ako napr. teoretická fyzika, astronómia, matematická ekonómia atď.


systém umelý  systém vytvorený človekom v súlade s jeho potrebami a záujmami, ako napr. stroj, prístroj atď. :: systém tvrdý.


systém veličín – sústava veličín, angl. system of quantities – súhrn veličín vzájomne usúvzťažnených závislosťami, v ktorom je niekoľko veličín na základe konvencie vybraných ako základné; súbor veličín spolu so súborom neodporujúcich si rovníc, týkajúcich sa týchto veličín. Veľmi dôležitý je medzinárodný systém veličín.

Dôležitosť spomenutého výberu základných veličín vyplýva o. i. z toho, že charakterizuje každú sústavu jednotiek (76;31). :: Medzinárodná sústava veličín.


systém zbraňový  súhrn zariadení a prístrojov zabezpečujúcich vyhľadanie, zameranie a likvidáciu cieľa


systém znakový – systém alebo sústava znakov slúžiacich na uchovanie, prenos alebo zmenu informácií. Pomocou znakových systémov sa ľudia dorozumievajú a poznávajú prírodu i seba.

Znakové systémy sa členia na

  • prirodzené znakové systémy

a

  • umelé znakové systémy.

Systém znakov je súčasťou predmetu semiotiky.


systém živý – živý organizmus, živá sústava  otvorený systém, ktorého časti sú previazané tak, že umožňujú jeho prežitie a reprodukciu; je to systém, ktorý sa okrem fyzikálnych a chemických zákonov riadi aj biologickými zákonmi a vyznačuje sa schopnosťou udržiavať alebo znižovať mieru svojej neusporiadanosti (entropiu (S)), čo znamená, že dokáže dynamicky zabezpečovať stálosť svojho vnútorného prostredia z hľadiska štruktúrneho, chemického i energetického. Živé systémy to dosahujú komplexným súborom procesov, ktorý označujeme termínom metabolizmus.

Živý systém je schopný prijímať energiu z jeho prostredia.

 :: biológia, hmota živá, organizmus živý, systém biologický, život.


 Hlavná časť S