obdobie ročné  obdobie roka  časť roka, prejavujúca sa opakovaným pravidelným charakterom počasia.

V miernom a polárnom pásme sa zvyčajne rozlišujú štyri ročné obdobia:

  • jar,
  • leto,
  • jeseň,
  • zima.


obchod – súčasť terciárneho sektoru národného hospodárstva pozostávajúca z činností podieľajúcich sa na sprostredkúvaní medzi výrobou a spotrebou.

Obchod sa člení na tieto zložky:

  • vnútorný obchod,
  • zahraničný obchod,
  • burzový obchod,
  • devízový obchod,
  • splátkový obchod,
  • viazaný obchod,
  • zmenárenský obchod...

:: abassamento (obchod), ekonómia, ekonomika, trh.


obchod (ekonómia)  obchodná činnosť alebo podnik, ktorý túto činnosť zabezpečuje; ako obchodná činnosť je to výmena tovarov v trhovej ekonomike; odvetvie národného hospodárstva.


obchod zahraničný – forma medzinárodných ekonomických vzťahov predstavujúca obeh tovarov a služieb (ich nákup a predaj) so zahraničím, to znamená tovarov a služieb, ktoré prekračujú štátne hranice. Zahraničný obchod tvorí časť národného hospodárstva danej krajiny a je to jeden zo spôsobov zapojenia hospodárstva krajiny so svetového hospodárstva a do medzinárodnej deľby práce v rámci svetovej ekonomiky.

Zahraničný obchod má dve časti:

  • export (vývoz),
  • import (dovoz).

Súčet hodnoty exportu a importu za určité obdobie tvorí obrat zahraničného obchodu.

Zahraničný obchod niekoľkých krajín je medzinárodný obchod.

Zahraničný obchod všetkých krajín sveta je svetový obchod.

Pravidlá, ktorými sa riadi zahraničný obchod štátu v rámci svetového obchodu, vymedzuje

  • zahraničnoobchodná politika štátu,
  • záväzky štátu, ktoré vyplývajú z jeho členstva v medzinárodných organizáciách,
  • podmienky a záväzky obsiahnuté v bilaterálnych a multilaterálnych zmluvách, ktorých je štát signatárom.

Opisom zloženia zahraničného obchodu krajiny z hľadiska skupín tovarov a služieb, ktoré sú v ňom zahrnuté, a odzrkadlením hospodárskej štruktúry krajiny je komoditná štruktúra zahraničného obchodu: vo vývoze prevažuje tovar, ktorý sa v krajine vyrába, a v dovoze suroviny a hotové výrobky, ktorých má krajina nedostatok.

Opisom zloženie obchodu z hľadiska toho, odkiaľ sú tovary a služby dovážané a kam sa vyvážajú je teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu, ktorá závisí najmä od

  • historických väzieb,
  • geografickej polohy štátu,
  • politickej orientácie štátu,
  • komoditnej štruktúry zahraničného obchodu.


Obchodná ulica v Bratislave  ulica v Starom meste v Bratislave, blízko historického centra, tvoriaca predĺženie Michalskej ulice a končiaca pri Kollárovom námestí; jej súčasné domy boli vybudované počas 18. až 21. storočia.


objavenie problému – prvý krok vo vedeckom výskume; vždy bude musieť závisieť od podvedomých intuitívnych pocitov, ktoré nám vnuknú vedomie, že spomedzi tisícov javov, ktoré vidíme, ten alebo onen skrýva kľúč k niečomu veľkému a celkom novému. Je to dohad spočívajúci bez zvláštneho rozmýšľania na všetkom tom, čo sme dovtedy skúsili. Avšak nič viac ako dohad, no nie plánovaný, logickou činnosťou kontrolovaný proces. Je divné, že vo vede, v najintelektuálnejšej aktivite človeka, prvý a najrozhodujúcejší krok má závisieť od nejasného predvídania. Je to však tak a mali by sme si to priznať (406;24 – 25). :: veda.


objekt astronomický – prirodzene sa vyskytujúca gravitačne viazaná štruktúra existujúca podľa súčasného poznania vo vesmíre. Astronomické objekty sú buď jednotlivé astronomické telesá, alebo sa môžu skladať z viacnásobných nezávislých astronomických telies alebo astronomických objektov. Astronomické objekty zaujímajú určitú pozíciu v priestore.

K astronomickým objektom sa zvykne zaraďovať:

 – astronomické teleso,

 – hviezdokopa,

 – hmlovina,

 – galaxia,

 – medzihviezdna hmota.

:: astronómia.


objekt fyzikálny  materiálny objekt tvoriaci súčasť predmetu fyziky.

Rozlišujú sa tieto fyzikálne objekty:

  • makrofyzikálny objekt,
  • mikrofyzikálny objekt,
  • megafyzikálny objekt.

:: fyzika, jav fyzikálny, objekt mikrofyzikálny, pohyb (fyzika), priestor fyzikálny, systém fyzikálny, vlna, žiarenie tepelné.


objekt geometrický  matematický objekt, ktorý je súčasťou predmetu geometrie. :: bod (geometria), geometria, vlastnosť geometrická.


objekt hmotný (fyzika)  objekt existujúci buď vo forme látky alebo vo forme poľa a vyznačujúci sa základnou vlastnosťou hmotnosť.

Všetky hmotné objekty sú v neustálom pohybe, čo znamená, že stále menia s časom svoju polohu vzhľadom k určitému telesu a ich vlastnosti a stavy takisto ustavične podliehajú zmenám.

Hmotné objekty existujú v priestore; napríklad určitý priestor zaujíma svojím objemom každé teleso.

S hmotným objektom je nerozlučne spätá energia: hmotný objekt určitej hmotnosti obsahuje vždy aj určitú energiu.


objekt informačný  objekt, ktorý je nositeľom informácie. Súbor informačných objektov a vzťahov medzi nimi tvorí informačný priestor. :: informatika.


objekt makroskopický – fyzikálny objekt pozostávajúci z 1023 až 1024 častíc. Pochopenie makroskopických telies umožnil objav atomárnej štruktúry hmoty a komplikovanej stavby atómov a atómových jadier, na báze ktorého vznikla molekulárnokinetická teória plynov, teória tuhej fázy a ď.


objekt matematický – súčasť predmetu matematiky tvorená osobitným typom mysleného, idealizovaného objektu, ktorý je výsledkom abstrahovania od špecifických zvláštností materiálnych objektov.

Každý matematický objekt je spravidla pomenovaný, t. j. má svoj názov alebo meno a často je označený nejakým matematickým znakom. Napríklad tento na obrázku zobrazený matematický objektje pomenovaný odborným názvom/termínom trojuholník a označený matematickým znakom/symbolom ∆ ABC, ktorý čítame: trojuholník ABC.

K matematickým objektom patrí: číslo, geometrický útvar, vektor, funkcia, matica, súmernosť, tranzitívnosť, operácia, množina, graf, topologický priestor, vektorový priestor, grupa, veličina atď.

Súčasná matematika tieto objekty zoskupuje podľa ich spoločných vlastností do určitých tried (trieda množín, grúp, vektorových priestorov, grafov, topologických priestorov atď.) a odhaľuje rozličné typy vzťahov medzi prvkami tej istej triedy objektov.

Súhrn matematických objektov tvorí priestor.

Výsledkom poznania podstaty matematického objektu je matematický pojem (tohto objektu)1). :: matematika, myslenie matematické, objekt geometrický, operácia s matematickými objektmi, písmeno (matematika), systém dynamický, útvar významový matematický, vlastnosť matematická, vzťah matematický.

_____________

1) Rozdiel medzi matematických objektom a matematickým pojmom avizuje napríklad veta: „S pojmom polynomická funkcia ste sa ešte pravdepodobne nestretli. Ak aj nie, so samotnými polynomickými funkciami určite áno.“

objekt materiálny (fyzika)  hmotný objekt (fyzika)  častica alebo súbor častíc látky a častíc poľa vzájomne spolu interagujúcich.


objekt meraný  hmotný útvar, o ktorom chceme meraním získať nový poznatok (76;85).


objekt mikrofyzikálny  fyzikálny objekt tvoriaci súčasť mikrosveta a sčasti prístupný pozorovaniu elektrónovými mikroskopmi, alebo sčasti možno jeho existenciu dokázať nepriamymi experimentálnymi metódami.

Mikrofyzikálnym objektom je:

molekula,

atóm,

ión,

atómové jadro,

elementárna častica.


objekt riadenia  objekt, ktorý sa snažíme riadiť alebo ktorý riadime, napr. zložitý ekonomický systém, technologický proces, robotický systém s umelou inteligenciou atď. :: riadenie, systém riadený.


objekt stavebný (stavebníctvo)  priestorovo ucelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby, plniaca určenú funkciu, napr. škola, rodinný dom, most...


objekt technický  špecifický materiálny objekt s cieľovým funkčným správaním a pozostávajúci z jednoduchších ucelených a samostatne vytváraných častí, z ktorých základnými časťami sú súčiastky a nadradenými časťami dielce, montážne skupiny, agregáty, konštrukčné celky, strojové zariadenia (stroje), strojové linky a strojové komplexy. Podstatné prvky technického objektu, jeho vlastnosti, štruktúra a fungovanie sú rozlíšiteľné a kvantitatívne opísateľné ako veličiny.

Na technickom objekte možno definovať technický systém.


objekt vesmírny  astronomický objekt alebo kozmický aparát nachádzajúci sa za hranicami atmosféry Zeme.

K prirodzeným vesmírnym objektom patria hviezdy, planéty a ich družice, asteroidy, kométy atď.

K umelým vesmírnym objektom patria kozmické zariadenia, posledné stupne rakiet-nositeľov a ich časti. :: astronómia.


objem – veľkosť časti priestoru vyjadrená kubickými alebo dutými mierami; priestorový rozmer telesa. :: meter kubický, objem telesa.


objem telesa − číslo udávajúce priestorovú veľkosť telesa v určitých jednotkách.

Jednotkou objemu je kocka s hranou rovnou jednotke dĺžky, napr. 1 m. 1 cm.

Objemy sa všeobecne vypočítavajú integrovaním. :: fyzika, geometria, matematika, meter kubický.


oblasť  vymedzené územie; časť tela a jej okolie; okruh činnosti, záujmu, odbor, sféra, úsek.


obligátny lat.  1. záväzný, povinný; 2. obvyklý, pravidelný.


obloha  zdanlivá klenba nad zemským povrchom. :: mapa hviezdna.


obloha hviezdna  hviezdnatá obloha  obloha posiata hviezdami, na ktorej vidno hviezdy.


obor (čeština)  odbor, odvetvie; oblasť, okruh.


obor (matematika)  skupina, množina, napr. obor čísel, obor funkcie atď.


obor funkcie (matematika)  jedna z množín funkcionálne usúvzťažnených, definičný obor funkcie alebo obor hodnôt funkcie.


obor funkcie definičný  obor definície funkcie  množina, na ktorej je definovaná funkcia, množina argumentov funkcie, množina, ku každému prvku ktorej, zvanému argument funkcie alebo vzor, je podľa určitého predpisu priradený jeden prvok z oboru hodnôt funkcie, zvaný hodnota funkcie. :: matematika.


obor hodnôt funkcie  množina obrazov prvkov definičného oboru funkcie zvaných vzory. :: matematika.


obraz prvku  prvok množiny priradený zobrazením prvku zobrazovanej množiny nazývanému vzor.


obraz prvku definičného oboru funkcie (matematika)  výsledok aplikovania funkcie na nejaký prvok definičného oboru funkcie.


obraz umelecký – výsledok umelcovej schopnosti tvoriť v podobe znakového systému stelesneného prvkami média toho ktorého druhu umenia, v súlade s čím sa aj potom hovorí o literárnom obraze, o obraze v maliarstve, v hudbe, v divadelnom umení atď., pričom zakaždým ten ktorý umelecký obraz v sebe spája osobné, subjektívne, so všeobecne platným, objektívnym vedno zaujímajúc ku skutočnosti  (zahrnujúcej i významový svet umelca) mimetický čiže napodobňovací vzťah. :: dielo umelecké, druh umelecký, umenie.


obrazec  plošné schematické znázornenie niečoho. :: geometria.


obrazec geometrický  plošné schematické znázornenie niečoho, ktoré je súčasťou predmetu geometrie.


obsah (geometria)  veľkosť časti plochy vyjadrená štvorcovými jednotkami. :: matematika.


obvod elektrický  vodivé spojenie prvkov tvoriace uzavretú cestu pre elektrický prúd. :: elektrotechnika.


obvod elektronický  vzájomné spojenie elektronických súčiastok tak, aby nimi mohol pretekať elektrický prúd po pripojení zdroja elektrickej energie; elektronický obvod musí obsahovať aspoň jeden elektronický prvok. :: elektronika, elektrotechnika.


obvod integrovaný

 miniaturizovaný elektronický obvod obsahujúci aktívne i pasívne obvodové prvky zhotovené na jednom polovodivom kryštáli (napr. Si alebo GaAs); na 1 mm2 pripadá až niekoľko tisíc miniatúrnych tranzistorov, kondenzátorov a rezistorov (cf 16;294).  :: elektrotechnika.


oceán gr.>lat. – v širšom zmysle svetový oceán, v užšom zmysle časť svetového oceánu – Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Severný ľadový oceán, Južný oceán.


oceán svetový – svetové more – súhrn vodnej hmoty na povrch Zeme s výnimkou vôd na súši (vodných tokov a vodných plôch) a vody viazanej v mineráloch a horninách (najmä podzemnej vody), v biosfére a v atmosfére (vo forme vodnej pary).

Svetový oceán pokrýva 71 % povrchu Zeme a takmer polovica jeho vôd má hĺbku 3 000 m.

Svetový oceán sa delí na päť oceánov:

  • Tichý oceán,
  • Atlantický oceán,
  • Indický oceán,
  • Severný ľadový oceán,
  • Južný oceán.


odbor  oblasť, sféra; odvetvie, väčšie oddelenie úradu, ústavu, spolku ap., sekcia; okruh, pole pôsobnosti, odvetvie činnosti, disciplína. :: odbor študijný, príprava odborná, príručka.


odbor matematický  odbor matematiky  ten ktorý zo siedmych hlavných odborov matematiky:

  1. základy matematiky,
  2. algebra,
  3. teória čísel,
  4. matematická analýza,
  5. topológia,
  6. geometria,
  7. numerické a grafické metódy.

Matematické odbory sa ďalej členia na matematické disciplíny (30;21). :: matematika.


odbor študijný – zameranie odbornej prípravy na stredných školách a vysokých školách podľa požiadaviek príslušného povolania a zamestnania.


odbor vedný  vedecká disciplína  teoreticky a empiricky zdôvodnená, historicky vzniknutá, relatívne stála štruktúrna jednotka vedy. Je súčasťou vedy vo všeobecnom zmysle charakterizovanou špecifickým predmetom a metódou bádania.

Vedný odbor je vyvíjajúci sa systém vedeckých poznatkov o určitej oblasti skutočnosti a zároveň aj základná forma organizácie vedeckej práce. Vo vednom odbore sa formuje predmetná a metodologická jednota výskumu v danej oblasti vedeckého bádania. :: disciplína špeciálnovedná.


odmocňovanie  operácia, ktorá je opakom umocňovania. :: matematika.


odovzdávanie  dávanie, podávanie.s


odvetvie  úsek, odbor. :: odvetvie hospodárstva národného, odvetvie právne, odvetvie priemyselné.


odvetvie hospodárstva národného  úsek národného hospodárstva. :: baníctvo, ekonómia, stavebníctvo.


odvetvie právne  časť práva alebo právneho poriadku vyčlenená podľa kritéria predmetu právnej regulácie, kritéria právneho inštitútu a princípov a podľa kritéria akceptovateľnosti samostatnosti právneho odvetvia zo strany odbornej verejnosti.

V každom právnom odvetví plní najdôležitejšiu úlohu základný právny predpis zvaný aj kódex, napr. v občianskom práve občiansky zákoník, v hmotnom trestnom práve trestný zákoník atď.

Od dôb rímskeho práva sa vyčleňuje

  právo verejné (ius publicum)

a

  právo súkromné (ius privatum).

Ďalšie právne odvetvia sú:

  • hmotné právo,
  • procesné právo;
  • finančné právo
   • rozpočtové právo,
   • daňové a poplatkové právo,
   • colné právo,
   • bankové a menové právo,
   • devízové právo,
   • právo finančného trhu;
  • medzinárodné právo súkromné;
  • občianske právo
   • dedičské právo,
   • právo duševného vlastníctva,
   • konkurzné právo,
   • rodinné právo;
  • obchodné právo;
  • pracovné právo
   • právo sociálneho zabezpečenia;
  • správne právo
   • konfesné právo,
   • právo životného prostredia;
  • trestné právo;
  • ústavné (alebo štátne) právo
   • európske právo,
   • medzinárodné právo verejné;
  • kánonické právo;
  • rímske právo...

Z ďalších hľadísk sa vyčleňuje

  • objektívne právo,
  • subjektívne právo;
  • medzinárodné právo,
  • vnútroštátne právo;
  • nepísané (obyčajové) právo,
  • písané právo;
  • pozitívne (alebo platné) právo,
  • prirodzené právo.


odvetvie priemyselné  odvetvie národného hospodárstva tvorené súhrnom špecializovaných výrobných jednotiek alebo samostatných výrob resp. skupinou priemyslových podnikov, ktoré vyrábajú výrobky s rovnakým ekonomickým určením a na ich výrobu sa používajú rovnaké druhy surovín a materiálov alebo rovnaký technologický proces. :: priemysel.


ohm vm  odvodená jednotka SI. :: fyzika.


ohýbanie (lingvistika) – flexia – skloňovanie a časovanie.


ochorenie  kratšia choroba. :: medicína, ochorenie infekčné.


ochorenie infekčné  ochorenie, spôsobované mikróbmi, ktoré osídľujú telo, a následne sa v ňom množia a rozširujú. Infekciu môžu vyvolávať baktérie, vírusy, prípadne parazity. :: COVID-19, medicína.


okno  oblok  zasklený otvor v stene určený na osvetľovanie a vetranie miestnosti.


okno (technika výpočtová)  podstatný stavebný a ovládací prvok grafických používateľských rozhraní tvorený obdĺžnikovou oblasťou obrazovky, väčšinou s plynule meniteľnou veľkosťou, s ktorou možno plynule manipulovať po obrazovke.

Okno umožňuje pozorovať realizáciu vlastného programu aplikácie  vyskytuje sa v ňom menu, nástroje, pracovná obrazovka ap.

V hornej časti okna je titulná lišta.


oko (Ježiš Kristus) p. Reč na vrchu.


ontológia (informatika)  výslovný (explicitný)  a formalizovaný opis určitej problematiky alebo predmetnej oblasti spočívajúci v jej formálnej a deklaratívnej reprezentácii obsahujúcej glosár (súbor definícií pojmov) a tezaurus (súbor definícií vzťahov medzi jednotlivými pojmami), čo vedno slúži na uchovávanie a odovzdávanie znalostí týkajúcich sa určitej oblasti reality.

Ontológie sa používajú v umelej inteligencii, v sémantickom webe, v softvérovom inžinierstve, v systémovom inžinierstve ako dátový model reprezentujúci určitú znalosť alebo jej časť.

Ontológia ako dátový model reality zahrnuje štyri typy prvkov:

  1. entity,
  2. kategórie,
  3. atribúty,
  4. väzby.

Ontológie (v informatickom zmysle) sa dne reprezentujú najmä formálnymi jazykmi ontológií sémantického webu, ako RDF, OWL, OntoUML, SBVR atď. (cf Ontology language, in: Wikipedia).  I: Ontology (information science), in: Wikipedia.


operácia algebrická  matematická operácia, ktorej operandy i výsledky sú v tej istej množine. Formálne vyjadrené: algebrická operácia je zobrazenie Mn  M n-tej karteziánskej mocniny množiny M do množiny M. :: algebra,  matematika.


operácia aritmetická  binárna operácia sčítania, odčítania, násobenia alebo delenia definovaná na množine reálnych čísel. :: aritmetika, matematika.


operácia binárna (algebra)  dvojmiestna operácia, dvojprvková operácia, dvojčlenná operácia, operácia s árnosťou 2  matematická operácia, ktorou sa ku každej usporiadanej dvojici prvkov (napr. dvojici čísel) z nejakej množiny priraďuje jediný tretí prvok (napr. ďalšie číslo) z tej istej množiny. :: matematika.


operácia matematická  matematický úkon  matematika, operácia algebrická, operácia aritmetická, operácia s matematickými objektmi. :: derivovanie (matematika), integrovanie (matematika), matematika, operácia algebrická, pravidlo matematické, výraz matematický.


operácia množinová  operácia definovaná na určitom systéme množín, spravidla na systéme všetkých podmnožín danej množiny, ktorá každej usporiadanej dvojici množín z daného systému priraďuje opäť množinu z danej množiny, napr. ak množina A je podmnožinou množiny B, tak prienik množín A a B je množina A. :: matematika, množina, prienik množín, teória množín.


operácia s matematickými objektmi – matematická operácia  zložka alebo prvok matematickej činnosti; čiastkový úkon, ktorý vykonáva matematik na základe vlastných schopností, zručnosti a pomocou nástrojov, strojov a automatov; matematická operácia, napr. aritmetická operácia. :: matematika.


operátor (genetika) – gén dirigujúci skupinu štrukturálnych génov a tvoriaci spolu s nimi operón.


operátor (informatika) – 1. osoba obsluhujúca výpočtové zariadenie; 2. funkčný znak pre aritmetické operácie (napríklad +, –, *, / ) a logické operácie (napríklad =, <, >, ą, and, not, or (28;267).


operátor (matematika) – 1. zobrazenie, priraďujúce prvku nejakého priestoru, napr. funkcii f, prvok iného priestoru, napr. funkciu g. Ak operátor označíme Â, môžeme písať

 f = g,

kde f  X, g Y. Pôsobením operátoru  na f získavame g. V matematike sa hovorí, že na X je daný operátor Â, zobrazujúci priestor X do priestoru Y. Operátor sa zvyčajne označuje strieškou, napríklad Â, Ĥ, Πa pod.

Pokiaľ je Y množina reálnych alebo komplexných čísel, takže g je premenná reálnych alebo komplexných čísel, tak sa operátor  nazýva (reálny alebo komplexný) funkcionál. :: operátor hermitovský.

2. symbol matematickej operácie, cf operátor matematický.


operátor hermitovský  prostriedok, pomocou ktorého sa v kvantovej mechanike matematicky modelujú pozorovateľné. :: fyzika, matematika.


operátor matematický  symbol označujúci matematickú operáciu, napr. + (čítame: plus),  (čítame: mínus), × (čítame: krát), : (čítame: delené) atď. :: matematika, symbol matematický. :: operátor (matematika).


optika (fyzika)  odbor fyziky, ktorého predmetom sú fyzikálne aspekty optického žiarenia.

Optiku členia na tieto odbory:

  • fyzikálna optika,
  • kvantová optika,
  • vlnová optika,
  • geometrická optika,
  • fyziologická optika (optika videnia),
  • technická optika,
  • aplikovaná optika,
  • rádiometria,
  • fotometria,
  • kolorimetria,
  • optická spektroskopia,
  • nelineárna optika,
  • optoelektronika,
  • integrovaná optika,
  • vláknová optika.

 :: predmet (optika).


orba  základné spracovanie pôdy pluhom, pri ktorom sa ornica obracia, drobí, miesi a kyprí, čím sa zlepšujú vzdušné, vlahové a tepelné pomery v pôde, zaorávajú organické pozberové zvyšky, hnojivá a zlepšujú sa fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy.


ordoizmus lat. – ordoliberalizmus – nemecká podoba neoklasickej ekonómie vypracovaná freiburskou školou politickej ekonómie v 30. rokoch 20. storočia, ktorej zakladateľom je Walter Eucken. :: hospodárstvo trhové sociálne.


orgán (biológia)  ústroj majúci vlastnú funkciu. :: anatómia, orgán zmyslový. :: organizmus.


orgán moci verejnej  orgán, prostredníctvom ktorého štát vykonáva verejnú moc, pričom môže ísť o orgán moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej.


orgán zmyslový  anatomická jednotka pozostávajúca z receptora, nervových dráh a príslušného centra v mozgu s funkciou prijímať podnety a signály z vnútra organizmu alebo z jeho okolia. :: medzimozog, orgán (biológia), organizmus, zmysel telesný.


organizmus gr. – súbor prvkov alebo orgánov živej bytosti navzájom od seba závislých, súbor orgánov celého tela. :: biológia, mikroorganizmus, orgán zmyslový, organizmus (Kant, I.), organizmus živý, systém nervový, telo, ústroj.


organizmus živý  organizmus, ktorý má alebo prejavuje znaky života, organizmus živého živočícha.

Základným prejavom života živého organizmu je pohyb živého organizmu. :: biochémia, biológia, hmota živá, kybernetika, systém živý.


orientácia fr.  určovanie alebo zisťovanie polohy alebo smeru, vyznanie sa v nejakej situácii, oblasti alebo v krajine. Pôvodne išlo o určovanie polohy podľa (vychádzajúceho) slnka, z fr. orient východ (slnka), východná svetová strana.


os súradnicová  tá ktorá z čiar, tvoriacich súradnicovú sústavu.


oscilácia (fyzika) lat.  chvenie, kmitanie  striedavé zväčšovanie a zmenšovanie veličiny v závislosti od času.


osmička (matematika)  číslica 8. :: deviatka (matematika), sedmička (matematika), sústava desiatová.


osoba dospelá  osoba, ktorá dokončila fyzický vývin.


osoba povinná  osoba majúca povinnosť alebo záväzok, napr. fyzická alebo právnická osoba z rôznych živností. :: právo.


osoba právnická  útvar vytvorený fyzickými osobami, ktorý je podľa zákona považovaný za samostatný subjekt práv a záväzkov a ktorého vznik a zánik je stanovený právnymi predpismi. Právnickou osobou je napríklad akciová spoločnosť. :: právo, spoločnosť (právo), veda právna.


osobnosť (psychológia)  individuálne utváranie ľudskej psychiky.


ostrov  pevnina menšia ako kontinent a väčšia ako skala, zo všetkých strán obklopená vodou, pričom hranice medzi ostrovom a kontinentom sa v geografii považuje za vec dohody alebo tradície.

Ostrovy sa rozdeľujú na

  • kontinentálne,
  • riečne,
  • vulkanické.

Skupina ostrovov, ktoré k sebe patria, tvorí súostrovie.


ošetrovateľstvo  odborná činnosť spočívajúca v starostlivosti o chorého, ktorú vykonáva osoba školená v ošetrovateľskej technike (sestra), a samostatná vedecká disciplína, ktorej náplňou je podporovanie a upevňovanie zdravia, podieľanie sa na navrátení zdravia, zmierňovanie utrpenia chorého človeka, aktívne vyhľadávanie a uspokojovanie jeho biologických, psychických a sociálnych potrieb, zabezpečovanie pokojného umierania a dôstojnej smrti.

Ošetrovateľstvo ako vedeckú disciplínu založila F. Nightingaleová. :: medicína.


otázka  rečový prejav, ktorým sa niekto chce niečo dozvedieť. :: lingvistika.


otec  muž vo vzťahu k svojmu dieťaťu. :: manželia, rodina.


outsourcing (ekonómia)  odber zdrojov z oblasti mimo podniku založený na vykonávaní jednotlivých podnikových procesov externým poskytovateľom služieb alebo výrobcom.


overenie podpisu (právo)  úradné potvrdenie pravosti podpisu. :: overenie.


 Hlavná časť O