2. tis. pr. n. l. – Rgveda. I: 2. tisícročie pred Kr., in: Wikipédia.


13.  11. stor. pr. n. l.  utváranie sa tradícií tvoriacich podstatnú súčasť Pentateuchu a prvých zákonodarných ustanovení obsiahnutých v Biblii.


9. – 8. stor. pr. n. l.  Homér.

8. stor. pr. n. l. – 17. stor. – predkriticistická etapa vývinu filozofie.

8. stor. pr. n. l. –– filozofia 8. stor. pr. n. l.: počiatky alebo zárodky filozofickej reflexie.

 – sformovanie sa Grékov ako starovekého národa. I: 8. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

800  300 pr. n. l. –  upanišady, nesystematické zbierky textov.

800 – 200 pr. n. l. – osová doba.


7. stor. pr. n. l. – filozofia 7. stor. pr. n. l.: počiatky utvárania sa čínskej filozofie. Grécko: podľa niektorých autorov počiatok tvorby homérskych básní (homérska otázka); Rím: Latínovia vytvárajú v povodí Tiberu kmeňový zväz. I: 7. storočie pred Kr., in: Wikipédia.


6. stor. pr. n. l.  17. stor.  antický typ racionality.


6. stor. pr. n. l. – filozofia 6. stor. pr. n. l. I: 6. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

6.  5. stor. pr. n.  Alkmaión z Krotónu.

550 pr. n. l.  † Táles z Milétu (*ok. 625 pr. n. l.).

546 pr. n. l.  † Anaximandros (*asi 610 pr. n. l.).


5. stor. pr. n. l. – filozofia 5. stor. pr. n. l., Antifón z Atén. Ustálenie väčšiny textu kníh časti Biblie zvanej Starý zákon. I: 5. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

      – počiatky antickej estetiky.

500/496 pr. n. l.  † Pytagoras (*asi 580/570 pr. n. l.)

485/480 pr. n. l.  † Xenofanes z Kolofónu (*580/577 pr. n. l.).

480 pr. n. l.  † Herakleitos z Efezu (* asi 540 pr. n. l.).

479 pr. n. l.  † Konfucius (* 551 pr. n. l.).

470 pr. n. l.  † Parmenides (* asi 540 pr. n. l.).

430 pr. n. l.  † Zenón z Eley (* asi 490 pr. n.l.).

428 pr. n. l.  † Anaxagoras z Klazomén (*ok. 499 pr. n. l.).

423 pr. n. l. – † Empedokles z Agrigenta na ostrove Sicília (*483 pr. n. l.).


4. stor. pr. n. l. – filozofia 4. stor. pr. n. l., vznik logiky. I: 4. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

399 pr. n. l. – † Sokrates (*asi 469)

387 pr. n. l. – Platón zakladá Akadémiu v Aténach.

380/370 pr. n. l.  † Eukleides z Megary (asi 450 pr. n. l.).

360 pr. n. l.  † Antisténes z Atén (*ok. 455 pr. n. l.)

355 pr. n. l.  † Aristippos z Kyrény (*ok. 435 pr. n. l.).

347 pr. n. l.  † Platón (*427 pr. n. l.).

345 pr. n. l.  † Archytás z Tarentu (*ok. 430 pr. n. l.).

asi 323 pr. n. l.  † Diogenes zo Sinopy (asi 400 pr. n. l.).

322 pr. n. l.  † Aristoteles zo Stageiry (*384 pr. n. l.).

307 pr. n. l.  † Diodóros Kronos (*asi 350 pr. n. l.).

300 pr. n. l.  † Aristoxenos z Tarentu (*ok. 354 pr. n. l.)


3. stor. pr. n. l. – filozofia 3. stor. pr. n. l. I: 3. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

270 pr. n. l. − † Epikuros zo Samu (* 341 pr. n. l.).

264 pr. n. l.  † Zenón z Kitia na Cypre (*ok. 336 pr. n. l.).

250 pr. n. l.  † Aristarchos zo Samu (*ok. 320 pr. n. l.).

241 pr. n. l.  † Arkesiláos z Pitany (*ok. 325 pr. n. l.).


2. stor. pr. n. l. – filozofia 2. stor. pr. n. l. I: 2. storočie pred Kr., in: Wikipédia.


1. stor. pr. n. l. – filozofia 1. stor. pr. n. l. I: 1. storočie pred Kr., in: Wikipédia.

68 pr. n. l.  † Antiochos z Askalónu (*ok. 120 pr. n. l.).

43 pr. n. l.  † Marcus Tullius Cicero (* 106 pr. n. l.).


1. stor. – filozofia 1. stor.; Apollónios z Tyany; počiatok cirkevného staroveku. I: 1. storočie, in: Wikipédia.

30 / 33  † Ježiš Kristus (* 6 / 7 pr. n. l.).

50  † Filón Alexandrijský (*ok. 25 pr. n. l.).


2. stor. – filozofia 2. stor. – I: 2. storočie, in: Wikipédia. :: počiatky patristiky.

189  † Aristides (*ok. 120).


3. stor. – filozofia 3. stor. I: 3. storočie, in: Wikipédia.

250  † Ammonios Sakkas (*175).

270  † Plotinos (*204).


4. stor. – filozofia 4. stor. I: 4. storočie, in: Wikipédia. :: Vianoce (kresťanstvo).

ok. 1. pol. 4. stor.  Arnobius.


397  † Ambrož (*ok. 340).


5. stor. – filozofia 5. stor.; počiatok stredovekej filozofie na Západe. I: 5. storočie, in: Wikipédia.

430  † Aurelius Augustinus (*354).

476 – zánik západorímskej ríše.


6. stor. – filozofia 6. stor. I: 6. storočie, in: Wikipédia.

524  † Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (*354).

528  539 Iustinianove Digesta (súpis rímskeho práva)


7. stor. – filozofia 7. stor.; koniec cirkevného staroveku. I: 7. storočie, in: Wikipédia.


8. stor. – filozofia 8. stor.; počiatok cirkevného stredoveku. I: 8. storočie, in: Wikipédia.

735  † Beda Venerabilis (*674).


9. stor. – filozofia 9. stor.; ustálenie definitívnej podoby Biblie. I: 9. storočie, in: Wikipédia.

804  † Alcuin (*735).

asi 850 – † al-Chorezmí (* ok.780).

856  † Hrabanus Maurus (* ok.780).

877  † Johannes Scotus Eriugena (*810/815)


10. stor. – filozofia 10. stor. I: 10. storočie, in: Wikipédia.

907 – bitka pri Bratislave.

909 – založenie benediktínskeho kláštora v burgundskom meste Cluny, neskôr strediska clunyjského hnutia.

997 – porážka vojvodu Kopáňa Štefanom I.

1000 – 1918  Uhorsko.


11. stor. – filozofia 11. stor.; – I: 11. storočie, in: Wikipédia. :: Josef ben Abraham Albasir | počiatok štúdia súboru Corpus iuris civilis na právnických fakultách v Taliansku.

11. – 12. stor. – Bachja ibn Paguda.


12. stor. – filozofia 12. stor. I: 12. storočie, in: Wikipédia.

1109  † Anselm z Canterbury (*1033).

1037  † Avicenna (*980).

1142  † Pierre Abélard (*1079).

1. pol. 12. stor.  Abraham bar Chijja.

1153  † Bernard z Clairvaux (*1091).

1167  † Abraham ibn Ezra (*1089).

1185  † Abubacer (*ok. 1100).

1198  † Averroes (*1126).

12.  13. stor.  Bahir, dôležitý kabalistický prameň.


13. stor. – filozofia 13. stor. I: 13. storočie, in: Wikipédia.

1200 – † Ču-Si (*1130).

1202  † Alanus ab Insulis (*ok. 1114).

1204  † Maimonides (*1135).

1204  1261 okupácia Byzancie križiakmi.

ok. 1206  † Amalrich z Bene.

1221  † sv. Dominik (*1170).

1226  † sv. František z Assisi (*1182).

1274  † sv. Tomáš Akvinský (*1225).

1280  † Albert Veľký (*1193).

1292  † Roger Bacon (*ok. 1214).


14. stor. – filozofia 14. stor.; uzatváranie sa vývoja stredovekej filozofie. I: 14. storočie, in: Wikipédia.

1304 – Dante začína pracovať na svojom diele Božská komédia.

1308  † Johannes Duns Scotus (*ok.1266).

1321  † Dante Alghieri (*1265).

1327  † Johannes Eckhart (*asi 1260)

1349  † William Occam (* 1285).

1365  založenie univerzity vo Viedni.


15. stor. – filozofia 15. stor.; koniec stredovekej filozofie; renesančná filozofia; koniec cirkevného stredoveku. I: 15. storočie, in: Wikipédia.

1425  dielo Sefer Ikkarim Jozefa Albu.

1444  † Jozef Albo (*1380).

1453  Turci dobyli Konštantinopol.

1464  † Mikuláš Kuzánsky (*1401).

1492  Kolumbus objavil Ameriku. :: Nový svet.

1494  † Pico della Mirandolla (*1463).


16. stor. – filozofia 16. stor.; renesančná filozofia; začiatok cirkevného novoveku. I: 16. storočie, in: Wikipédia. :: veda prírodná 16. stor..

1516  † Hieronymus Bosch (*1450).

1519  † Leonardo da Vinci (*1452).

1527 − † Niccolo Machiavelli (*1469).

1528  † Albrecht Dürer (*1471).

1534  Ignác z Loyoly zakladá jezuitský rád.

1535  † Agrippa z Nettesheimu (*1486).

1543  † Mikuláš Kopernik (*1473).

1546  † Martin Luther (*1483).

polovica 16. stor.  počiatky baroka v Taliansku, ktorý sa dokonca storočia rozšíril po celej Európe a trval do polovice 18. stor., kedy vyúsťuje do rokoka.

1566  † Jacopo Aconcio (*ok. 1492).

1569  † Pieter Bruegel (*1525 / 30).

1592  † Michel Eyquem de Montaigne (*1533).


17. stor.  polovica 20. stor.  novoveký typ racionality.


17. stor. – filozofia 17. stor.; novoveká filozofia; vznik matematickej analýzy, vznik osvietenstva. I: 17. storočie, in: Wikipédia.

1600  † Giordano Bruno (*1548).

          vznik Britskej Východoindickej spoločnosti.

1603  † François Viéte (*1504).

1626  † Francis Bacon (*1561).

1630  † Johannes Kepler (*1571).

1638  † Johann Heinrich Alsted (*1588), Johannes Althusius (*1557).

1642  † Galileo Galilei (*1564).

2. polovina 17. stor.: počiatok rozvíjania teórie diferenciálnych rovníc.

1650  † René Descartes (*1596).

1662  † Blaise Pascal (*1632).

1670  † Jan Amos Komenský (*1592).

1676  určenie rýchlosti svetla dánskym fyzikom Olafom Römerom.

1677  † Baruch Spinoza (*1632).

1679  † Thomas Hobbes (*1588).

1683 – bitka pri Viedni, porážka osmanských vojsk.

1687  hlavné dielo I. Newtona Matematické princípy prírodnej filozofie.

1688  1689  slávna revolúcia v Anglicku: definitívne odstránenie kráľovského absolutizmu a jeho nahradenie konštitučnou monarchiou.

1694  † Antoine Arnauld (*1612).


18. – 20. stor. – kriticisticko-aktivistická etapa vývinu filozofie.

18. stor. – filozofia 18. stor.; novoveká filozofia, osvietenstvo. I: 18. storočie, in: Wikipédia. :: kultúra 18. stor., veda 18. stor..

1700 – G. W. Leibniz zakladá Pruskú akadémiu vied.

1703  I. Newton sa stáva predsedom Kráľovskej spoločnosti.

1704  † John Locke (*1632).

1706  † Pierre Bayle (*1647).

1716  † Gottfried Wilhelm Leibniz (*1646).

1727  † Isaac Newton (*1643).

1730 – Ch. Wolff: Ontológia. :: ontológia.

1744 – † Giovanni Battista Vico (*1668)

2. polovica 18. stor. – počiatky regulácie Dunaja pri Bratislave.

1750  † Johann Sebastian Bach (*1685).

1751  † Julien Offroy de La Mettrie (*1709).

1753  † George Berkeley (*1685).

1754  † Christian Freiherr von Wolff (* 1679).

1762  † Alexander Gottlieb Baumgarten (*1714).

3. tretina 18. stor.  transcendentálny obrat.

1769  † Peter Annet (*1693).

1776  † David Hume (*1711).

1778  † Jean-Jacques Rousseau (*1712).

1781  vychádza dielo Kritika čistého rozumu I. Kanta.

1783  † Jean Le Rond D'Alembert (*1717).

1787  vychádza 2. vydanie diela I. Kanta Kritika čistého rozumu.

1789  1799: Francúzska revolúcia.

1790  † Adam Smith (*1723).

1791  † Wolfgang Amadeus Mozart (*1756).


19. stor. – filozofia 19. stor. I: 19. storočie, in: Wikipédia :: kultúra 19. stor., veda 19. stor..

prvá tretina 19. stor. – kulminácia novovekej filozofie.

1800  vo filozofii USA sa začína šíriť osvietenská filozofia.

1803  † James Beattie (*1735).

1804  † Immanuel Kant (*1724).

          † Joseph Priestley (*1733).

1805  † Friedrich Schiller (*1759).

1809  † Joseph Haydn (*1732).

1814  † Donatien Alfonse François markíz de Sade (*1740);

          † Johann Gottlieb Fichte (*1762).

1815 – 1845/1848 biedermeier.

1819  † Heinrich Friedrich Jacobi (*1743)

1827  † Ludwig van Beethoven (*1770).

1828  † Franz Schubert (*1797).

1829  † Friedrich Schlegel (*1772).

1831  † Georg Wilhelm Friedrich Hegel (*1770).

1832  † Jeremy Bentham (*1748).

          † Johann Wolfgang Goethe (*1749).

2. tretina 19. stor.: nástup súčasnej filozofie v chronologicky najširšom vymedzení.

1840  † Jacob Sigismund Beck (*1761).

1841  † Franz Benedikt Xaver von Baader (*1765).

          † Johann Friedrich Herbart (*1776).

1848  † Jaime Luciano Balmes (*1810).

          † Bernard Bolzano (*1781).

          K. Marx a F. Engels uverejňujú Manifest komunistickej strany.

pol. 19. stor. – začína sa rozvíjať moderná logika. :: súčasnosť.

1854  † Friedrich Eduard Beneke (*1798).

          † Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (*1775).

1855  † Søren Kierkegaard (*1813).

1857  † August Comte (*1798).

1860  † Arthur Schopenhauer (*1788).

1868  † Adalbert Stifter (*1805).

1869  D. I. Mendelejev uverejňuje periodickú tabuľku chemických prvkov.

1873  † John Stuart Mill (*1806).

1879  † James Clerk Maxwell (*1831).

........  vypracovanie prvej ucelenej koncepcie logicizmu G. Fregem v spise Begriffschrift.

1881  prijatie sústavy fyzikálnych jednotiek CGS.

1882  † Bruno Bauer (*1809).

1883  † Karol Marx (*1818).

1887  † Johann Jakob Bachofen (*1815).

          Yalova školská ustanovizeň v New Haven (USA) založená v roku 1701 dostáva meno Yalova univerzita.

1895  † Fridrich Engels (* 1820).

          † Louis Pasteur (*1822).

1896  † Richard Avenarius (*1843).

          objav rádioaktivity a nasledujúce skúmanie α-, β- a γ-lúčov; počiatok skúmania fundamentálnych síl medzi časticami.


20. stor. – filozofia 20. stor. I: 20. storočie, in: Wikipédia :: kultúra 20. stor. 

1900  prvé vydanie 1. dielu Logických skúmaní E. Husserla.

          Výklad snov (Die Traumdeutung) S. Freuda.

          vznik kvantovej fyziky; M. Planck zaviedol pojem kvanta.

          † Friedrich Nietzsche (* 1844).

1903  † Alexander Bain (*1818).

          † Herbert Spencer (*1820).

1904  G. Trakl začína písať poéziu.

          VI. symfónia G. Mahlera.

1905  † Adolf Bastian (*1826).

          A. Einstein predkladá špeciálnu teóriu relativity.

1906  1918  B. Bartók zbiera slovenské ľudové piesne v nitrianskej, hontianskej, pohronskej a podpolianskej oblasti.

1906  † Ludwig Eduard Boltzmann (*1844).

          † Paul Cézanne (*1839).

1907 − 1908 H. Minkowski zavádza pojem priestoročasu.

1907 – 1911 Ženeva: F. de Saussure podáva v troch prednáškových cykloch svoje chápanie všeobecnej lingvistiky (zverejnené bolo posmrtne 1916 pod titulom Cours de linguistique générale).

1909  † Hermann Minkowski (*1864).

1910  † Florence Nightingale (* 1820).

1911  † Gustav Mahler (* 1860).

1912  † Henri Poincaré (*1854).

1913  † Ferdinand de Saussure (*1857).

1914  1918 prvá svetová vojna.

1914  † Charles, Sanders Peirce (* 1839) | Georg Trakl (*1887).

1915 a 1916  A. Einstein predkladá všeobecnú teóriu relativity.

1916  † Otto Ammon (*1842).

          † Ernst Mach (*1838).

         – uverejnenie diela F. de Saussura Cours de linguistique générale.

1917  † Franz Brentano (*1838).

1918  † Georg Ferdinand Cantor (*1845).

1919  astronomickými pozorovaniami sa potvrdzuje predpoklad všeobecnej teórie relativity o účinkoch gravitačných síl na zakrivenie priestoročasu.

20-te roky 20. stor.  zrod kvantovej fyziky.

1920  C. G. Jung začína používať termín archetyp.

1921 – prvé vydanie Wittgensteinovho diela Tractatus logico-philosophicus ešte pod názvom Logisch-philosophische Abhandlung.

1922  † Marcel Proust (*1871).

1924  † Vladimír Iľjič Lenin (*1870).

1925  † Friedrich Ludwig Gottlob Frege (*1848).

1926  † Rainer Maria Rilke (*1875).

1928  † Martin Kukučín (*1860).

1929  † Erich Becker (*1882).

          založenie časopisu francúzskej historiografie Annales.

1932  † Giuseppe Peano (*1858).

1935  † Amalie Emmy Noetherová (*1882)

1937  † Alfred Adler (*1870).

1938  † Samuel Alexander (*1859), Edmund Husserl (*1859).

1939  † Sigmund Freud (* 1856).

1939  1945 druhá svetová vojna.

1940  † Walter Benjamin (*1892).

začiatok 40-te rokov 20. stor.  počiatky utvárania sa matematickej informatiky.

1941  † Henri Bergson (*1859).

1942  † Bruno Artur Kanut Bauch (*1877).

          † Robert Musil (*1880).

1943  † Anathon Aall (*1867).

            † Nikola Tesla (*1856).

1945  † Béla Bartók (*1881).

1947  † Max Karl Ernst Ludwig Planck (*1858).

          † Alfred North Whitehead (* 1861).

1948  † Ruth Fulton Benedictová (*1887).

          † Nikolaj Alexandrovič Berďjajev (*1874).

         – G. Gamow uverejňuje teóriu veľkého tresku.


polovica 20. stor.  21. stor.  neklasický typ racionality.


1950  † Nicolai Hartmann (*1882).

1951  † Ludwig Wittgenstein (*1889).

1955  † Albert Einstein (*1879).

1956  zavedenie termínu umelá inteligencia (J. McCarthy).

1957  † Antonio Banfi (*1886).

1958  †  | Alexander Albrecht (*1885).

1959  začína vychádzať Slovník slovenského jazyka. :: 1959, in: Wikipédia

60-te roky 20. stor.  počiatky bachtinistiky.

60  70-roky 20. stor.  rozvíjanie sa hnutia New Age.

1960  † John Langshaw Austin (*1911), Gaston Berger (*1886).

1961  † Carl Gustav Jung (*1875)

1962  † Gaston Bachelard (*1884).

          † Georges Bataille (*1897).

          † Niels Bohr (*1885).

1963  † Kazimierz Ajdukiewicz (*1890).

1964  † Oskar Becker (*1889).

          † Norbert Wiener (*1894).

1967  † Gordon Willard Allport (*1897).

1968  † Elmer H. Barnes (*1889), Karl Barth (*1886).

1969  † Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (*1903), Karl Jaspers (*1883), Josef Lukl Hromádka (*1889).

1970  † Rudol Carnap (*1891).

          † Bertrand Russell (* 1872).

1971  † John Desmond Bernal (*1901).

1972  1. správa Rímskeho klubu Limity rastu , ktorej autormi sú Dennis Meadows (vedúci autorského kolektívu), Donella Meadowsová, Jorgen Randers a William Behrens III.

          † William Ross Ashby (*1903).

1973  † Max Horkheimer (*1895).

1975  † Hannah Arendtová (1906), Yehoshua Bar-Hillel (*1915).

1975  † Michail Michajlovič Bachtin (*1895).

1976  † Émile Benveniste (*1902). | Hugo Alvar Henrik Aalto (*1898).

1978  † Jean Améry (*1912), Igor Hrušovský (*1907).

1980  † Roland Barthes (*1915), Gregory Bateson (*1904).

1981  † Jacques Marie Emile Lacan (*1901).

1983  Kanada: 1. medzinárodný kongres bachtinistiky.

          objav W- a Z-bozónov.

          † Alfred Tarski (*1901).

1986  † Simone de Beauvoir (*1908).

         – † Džiddú Krišnamúrti (1895).

1988  † Hans Urs von Balthasar (*1905).

1988  † Richard Feynman (*1918).

1989  kozmológia: vypustenie družice COBE (Cosmic Background Explorer) určená na podrobné skúmanie reliktného žiarenia.

1989  † Alfred Jules Ayer (*1910).

1990  † Nicola Abbagnano (*1901), Louis Althusser (*1918), Raymond Aron (*1905), Max Bense (*1910).

1991  † Reinhardt Bendix (*1916).

          † Wolfgang Stegmüller (*1923).

1993 – vznik Slovenskej republiky.

1994  † Pavel Tichý (*1936).

          † Karl Raimund Popper (*1902).

1996  † Ján Albrecht (*1919).

koniec 90-tych rokov 20. stor.  počiatky putinovskej éry v Rusku.

1999  † Hans Michael Baumgartner (*1933).

          † Roderick Milton Chisholm (*1916).

2000  † Willard Van Orman Quine (*1908).


21. stor. etc. – postkriticisticko-aktivistická alebo virtualistická etapa vývinu filozofie.

21. stor. – filozofia 21. stor. I: 21. storočie, in: Wikipédia :: kultúra 21. stor. 

2001, 11. 9. – teroristické akty v USA. I: 2001, in: Wikipédia.

2002  † Pierre Bourdieu (*1930).

          † Robert Nozick (*1938).

          † Richard M. Hare (*1919).

          † Hans-Georg Gadamer (*1900).

          † René Thom (*1923).

          † John Rawls (*1921).

2003  † Walter Whitman Rostow (*1916).

          † Karel Kosík (*1926).

          † Robert King Merton (*1910).

          † Ilya Prigogine (*1917).

          † Georg Henrik von Wright (* 1916).

2004  † André Van Lysebeth (* 1919).

          † Heinrich Rombach (* 1923).

          † Jan Szczepański (* 1913).

          † Ota Šik (* 1919).

          † Bryce DeWitt (* 1923).

          † Jacques Derrida (* 1930).

2005  † Saunders Mac Lane (* 1909).

          † Paul Ricœur (* 1913).

          † Carl Amery (* 1922).

          † Peter Drucker (* 1909).

          † Juraj Cíger (* 1914).

          † Jeleazar Moisejevič Meletinskij (* 1918).

2006  † Peter Frederick Strawson (* 1919).

          † John Kenneth Galbraith (* 1908).

          † Milton Friedman (* 1912).

          † Seymour Martin Lipset (* 1922).

2007  † Jean Baudrillard (*1929).

          † Anatol Rapoport (* 1911).

          † John Backus (* 1924).

          † Paul Cohen (* 1934).

          † Paul Watzlawick (* 1921).

          † Egon Bondy (* 1930).

          † Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker (* 1912).

          † Richard Rorty (* 1931).

2008  † John Archibald Wheeler (* 1911).

          † Karl Albert (* 1921).

          † Marilyn Fergusonová (* 1938).

          † Samuel Phillips Huntington (* 1927).

          transhumanizmus.

2009  † Vojtech Filkorn (* 1922).

          † Paul Anthony Samuelson (* 1915).

2010  † Kostas Axelos (*1924).

          † Robert C. Tucker (* 1918).

          † Maurice Allais (* 1911).

          † Benoît Mandelbrot (* 1924).

2011  † Daniel Bell (*1919).

          † Dennis Ritchie (* 1941).

          † John McCarthy (* 1927).

          † Michael Anthony Eardley Dummett (* 1925).

2012  † John McCarthy (* 1927).

          † Roger Garaudy (* 1913).

          † Alfred Schmidt (* 1931).

2013  † James M. Buchanan (* 1919).

          † Jaroslav Martinka (* 1930).

          † Arthur Danto (* 1924).

          † Peter Thomas Geach (* 1916).

2014  † Jacques Le Goff (* 1924).

2015  † Walter Biemel (* 1918).

          † Ladislav Tondl (* 1924).

          † André Glucksmann (* 1937).

2016  † Marvin Minsky (* 1927).

          † Umberto Eco (* 1932).

          † Hilary Putnam (* 1926).

          † Alvin Toffler (* 1928).

          † Jay Wright Forrester (* 1918).

2017  † Karl-Otto Apel (*1922), Peter Ludwig Berger (*1929).

          † Zygmund Bauman (* 1925).

          † Kenneth Arrow (* 1921).

          † Teodor Iľjič Ojzerman (* 1914).

          † Peter L. Berger (* 1929).

          † Milan Zigo (* 1934).

2018  † Étienne Tassin (* 1955).

          † Stephen Hawking (* 1942).

          † Paul Virilio (* 1932).

          † Michael Halliday (* 1925).

2019  † Michel Serres (*1930).

          † Murray Gell-Mann (* 1929).

          † Mitchell Feigenbaum (* 1944).

2020  11. marca: vyhlásenie pandémie COVID-19.

         – 15. augusta: Rusko (ako prvé na svete) vyvinulo vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 pod titulom Sputnik V. Začala tretia fáza jeho testovania a poskytnutá bude najskôr v októbri 2020 po dokončení tretej fázy testovania zdravotníckym pracovníkom a neskôr všetkým Rusom na dobrovoľnej báze.