Chaos (mytológia grécka)  večná, nekonečná prázdnota alebo zmäť živlov na počiatku sveta.


charakter (psychológia) – súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok. Keď poznáme charakter človeka, môžeme predvídať, ako si bude počínať v tých či oných okolnostiach, a teda aj usmerňovať jeho konanie a vychovávať uňho kvality cenné pre spoločnosť. Charakter sa prejavuje vo vzťahu človeka k sebe a k iným ľuďom, k práci, ktorú človek vykonáva, k veciam. Najúplnejšie sa prejavuje v spoločensko-praktickej činnosti.


charta gr.+lat. – verejná listina o politických právach.


chémia gr. – prírodná veda, ktorej predmetom je štruktúra atómov, molekúl a látok z nich utvorených, ich vlastnosti a správanie sa pri chemických reakciách, pričom jej základnou úlohou je príprava a výskum chemických zlúčenín, čiže látok, v ktorých sú atómy jedného alebo viacerých prvkov viazané navzájom chemickou väzbou.

Tá ktorá zo sústavy disciplín tvoriacich chémiu skúma chemické reakcie prvkov a zlúčenín, vzájomné súvislosti chemických zmien s inými zmenami.

Chémia sa delí na tieto oblasti:

     • fyzikálna chémia

     • anorganická chémia

     • organická chémia

     • analytická chémia

     • rádiochémia

     • technická chémia

     • biochémia

     • chémia životného prostredia

:: acetylcholín, aerosól, anión, atóm, číslo protónové, elektrón, elektronegativita atómu, fyzika, hélium, indivíduum chemické, izotop, jav chemický, katal, kyselina, kyselina nukleová, kyslosť, látka (chémia), látka chemicky čistá, molekula, polymér, prvok chemický, reakcia chemická, reaktant (chémia), skupina karboxylová, systém chemický, tabuľka periodická, titán, väzba chemická, vlastnosť chemická, vodík, vzorec chemický, zákon chemický (chémia), zlato, zlúčenie (chémia), zlúčenina chemická, zlúčenina organická, zmena fyzikálna, zmes (chémia).


Chennai  indické mesto, hlavné mesto Tamilnádu, nesúce toto meno od roku 1996, do kedy sa volalo Madras. :: mesto.


choroba  lat. morbus, gr. nosos, pathos – porucha zdravia; presnejšie ide o poruchu

    • telesných,
    • kognitívnych,
    • sociálnych

a/alebo

    • psychických funkcií,

ktoré negatívne ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť výkonnosť a zdravie organizmu.

Chorobou môže trpieť nielen človek, ale i zviera a rastlina.

Chorobné procesy a zmeny v tele sú predmetom patológie.

Opis chorôb a ich zaraďovanie do systému je náplňou nozografie.

Triedenie chorôb a ich systematická deskripcia tvorí náplň nozológie.

  I: Medzinárodná klasifikácia chorôb  MKCH, in: Národné centrum zdravotníckych informácií; Medzinárodná klasifikácia chorôb, in: Wikipédia.:: choroba interná, choroba nevyliečiteľná, medicína, ochorenie, stav chorobný.


choroba interná  choroba vnútorného orgánu alebo vnútorných orgánov; predmet interného lekárstva alebo špecializácií, ktoré sa z neho vyčlenili.


choroba nevyliečiteľná  choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. :: starostlivosť paliatívna.


chorý – človek trpiaci na nejakú fyzickú alebo psychickú chorobu.


chyba merania  nesúlad medzi skutočným stavom meraného objektu a stavom určeným meraním (76;99).


 Hlavná časť CH