D (fyzika) – skratka jednotky dalton.


d (hudba) druhý tón hudobnej abecedy.


Dahlke, Rüdiger (24. 7. 1951 Berlín – ) – nemecký lekár a psychoterapeut, zakladateľ celostnej psychosomatiky, činný aj na poli ezoteriky. D: O velké proměně, 2011.


Dákovia – vetva indoeurópskych Trákov obývajúca zhruba územie dnešného Rumunska bronzovej doby. R. 106 podľahli rímskemu cisárovi Trajánovi. Z romanizovaných Dákov a ďalších etnických zložiek (Góti 3. stor., Slovania v 6. stor.) vznikol základ rumunského národa.


daň – povinná zákonom stanovená spravidla opakujúca sa platba, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu.

 :: daň z pridanej hodnoty (DPH), ekonómia, ekonomika, finančníctvo, hospodárstvo národné, sústava daňová.


daň z pridanej hodnoty (DPH) – nepriama daň, ktorú platia spotrebitelia pri nákupe tovaru a služieb, na ktoré sa táto daň vzťahuje.

 :: ekonómia, ekonomika, finančníctvo.


daňovníctvo – oblasť národného hospodárstva zahrnujúca dane a daňovú sústavu.


dáta lat. údaje opakovateľná reprezentácia informácie formalizovaným spôsobom, ktorý je vhodný pre komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie.

 :: dáta digitálne,  dáta empirické, dáta veľké, informácia (informatika), komunikácia (informatika), prenos dát, spracovanie dát.


dáta digitálne číslicové údaje dáta reprezentované číslicami alebo zvláštnymi znakmi a znakom medzery.


dáta empirické – dáta založené na skúsenostiach. Empirické dáta sa využívajú napr. v štatistike.


dáta veľké angl. Big Data dáta ktoré je potrebné spracovávať paralelne na tisíckach počítačov, to znamená že zvyčajne sú to aspoň stovky terabajtov, ktoré mnohokrát pribúdajú do systému veľmi rýchlo a sú veľmi rôznorodé; sú to dáta vyznačujúce sa objemom (Volume), rýchlosťou (Velocity) a rôznosťou (Variety), stručne VVV (zdroj: https://dennikn.sk/blog/278593/co-je-to-big-data/ (11. 9. 2019)).


dedina menšie vidiecke sídlo spravidla s poľnohospodárskym charakterom; rozhodujúcou funkciou dediny je bývanie a poľnohospodárstvo.

 :: vidiek.


dedolarizácia lat.+nem. – zbavovanie sa amerického doláru, na ktorom stojí americká ekonomika a jej hegemónia, ustupovanie od petrodolára a rezervného štatútu dolára a jeho nahradzovanie bezdolárovým systémom.

 :: ekonomika.


definícia matematická prostriedok zavádzania matematického pojmu: je to predpis, podľa ktorého môžeme o každom prvku rozhodnúť, či patrí do rozsahu daného pojmu alebo nie.

Matematická definícia je výrokom o takých charakteristických vlastnostiach matematického objektu, ktoré ho odlišujú od ostatných matematických objektov, no uvádza ich len v takom počte, v akom sú nevyhnutné a z ktorých sú všetky ostatné vlastnosti odvoditeľné.

Matematická definícia obsahuje podmienky nevyhnutné a postačujúce na to, aby definovaný pojem matematického objektu bol presne a jednoznačne určený.

Základné matematické pojmy sa však nezavádzajú definíciou, ale axiómou.

 :: matematika.


dej adiabatický fyzikálny dej odohrávajúci sa v tepelne izolovanej sústave (v termodynamickej sústave neprijímajúcej ani neodovzdávajúcej teplo).


dej fyzikálny fyzikálny jav, ktorý sa časom mení.

 :: dej adiabatický, experiment fyzikálny, fyzika, premena energie.


dej chemický – súčasť predmetu chémie spočívajúca v zmene zloženia alebo štruktúry chemického jedinca; je to chemický jav, ktorý sa časom mení a spočíva v zmenách vo väzbách stavebných častíc látok.

Chemickým dejom je napr.

  • chemická reakcia,
  • fotosyntéza,
  • dýchanie,
  • hnitie,
  • horenie,
  • hrdzavenie,
  • varenie,
  • pečenie,
  • karamelizovanie
  • ...


dej periodický – dej, ktorý sa v sledovanej dobe po nejakom čase neustále opakuje.

Najkratšia doba, za ktorú pri tomto deji dochádza k opakovaniu rovnakého stavu, sa nazýva perióda (T).

Počet opakovania rovnakého stavu za časovú jednotku je frekvencia.


dej psychickýpsychický jav, ktorý sa časom premieňa.

 :: psychológia.


dejiny ľudstva – vývoj človeka a ľudskej spoločnosti od ich vzniku až dodnes.

Dejiny ľudstva sa členia na pravek, starovek, stredovek, novovek a najnovšie dejiny.

Rozšírenie človeka po Zemi sa uskutočnilo takto:

     do 130 000 pr. n. l. Afrika – vznik človeka (Homo sapiens) a jeho rozšírenie v subsaharskej Afrike

    100 000 pr. n. l. osídlenie indického subkontinentu

     67 000 pr n. l. osídlenie Číny

     60 000 – 40 000 pr n. l. osídlenie Austrálie

     40 000 pr. n. l. osídlenie Európy

     20 000 pr n. l. osídlenie Severnej Ameriky

     13 000 pr n. l. osídlenie Južnej Ameriky

„Kolískou civilizácie“ bol Úrodný polmesiac.

Nové obdobie vývinu ľudstva vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.

 :: civilizácia, človek, dejiny, dejiny najnovšie, doba osová, filozofia dejín, história, kultúra, kultúra novoveká, kultúra praveká, kultúra staroveká, kultúra stredoveká, kultúra súčasná, kultúra svetová, ľudstvo, pravek, spoločnosť, starovek, stredovek, súčasnosť.


dejiny najnovšie – obdobie dejín ľudstva v 20. storočí od konca 1. svetovej vojny dodnes (do 21. stor.) nasledujúce po novoveku. Súčasťou najnovších dejín je súčasnosť. Kultúrnou náplňou najnovších dejín je súčasná kultúra so súčasnou filozofiou, súčasnou vedou, súčasným umením, súčasným náboženstvom atď.

Novú etapu vývinu vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.


dekódovanie signálu rečového (lingvistika) zložka komunikačnej aktivity tvorená prenosom rečového signálu zo sluchového orgánu cez nervové dráhy do mozgového centra a jeho transformácia z hmotnej substancie na substanciu ideálnu čiže zmena zmyslového rečového signálu na psychický myšlienkový obsah.

Pod dekódovaním v užšom zmysle sa rozumie iba táto zmena rečového signálu na vnútorný psychický myšlienkový obsah čiže ten obsah informácie, ktorý chcel vysielač prijímačovi oznámiť.

Na to, aby sa kódovaný obsah informácie u vysielača absolútne zhodoval s obsahom dekódovanej informácie u prijímača, treba splniť viaceré podmienky rovnaké ovládanie formálnych a významových zložiek jazykového kódu, približne rovnaká objektívna situácia, rovnaké psychické naladenie komunikantov, neporuchový prenos signálu atď.

Týmito podmienkami sa zaoberá teória informácie.

Absolútna zhoda obsahu informácie u prijímajúceho a vysielajúceho komunikanta sa však dosahuje málokedy. Najvyšší stupeň zhody je v bežne dorozumievacom štýle jazyka, menší stupeň zhody je v odbornom, najmä vedeckom štýle, najmenší stupeň zhody je v umeleckom štýle jazyka.

Príčiny menšej zhody v odbornom, vedeckom štýle sú dané tým, že nie všetci autori používajú tie isté termíny v úplne tých istých významoch (nemalo by to tak byť, ale v skutočnosti to býva), v umeleckom štýle tým, že tu sa slová používajú často v nepriamych, prenesených významoch, ktoré nie sú také jednoznačné ako základné, priame významy slov. Určitá miera nejasnosti v obsahu jazykovej informácie je však výhodou, lebo aktivizuje prijímajúceho komunikanta k zvýšenej pozornosti, zainteresovanosti, a tým robí jazykovú komunikáciu menej schematickou, psychologicky zaujímavejšou (182;31 31).


dekorácia lat. – ozdobenie, výzdoba, okrášlenie.


delenie (matematika) – základný počtový úkon druhého stupňa; určovanie jedného činiteľa zo súčinu a druhého činiteľa. Daný súčin sa pritom nazýva delenec (to, čo sa delí), daný činiteľ deliteľ (to, čím sa delí) a hľadaný činiteľ (výsledok delenia) podiel.


deliteľnosťrozložiteľnosť celku na časti.


demografia gr. – spoločenská veda skúmajúca na základe štatistických údajov počet, štruktúru a pohyb obyvateľstva, najmä zmeny v jeho vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe a jeho zoskupovanie v závislosti od jeho prirodzeného a mechanického pohybu.

 :: spoločnosť.


deň 1. časová jednotka 24 hodín; časť týždňa (7 dní tvorí týždeň).

2. čas od rána do večera, od východu do západu slnka; opak noci.

 :: deň (astronómia).


deň (astronómia)čas, za ktorý sa Zem raz otočí okolo svojej osi, 24 hodín.


dependencia unilaterálna – jednosmerný závislostný vzťah, kedy jeden prvok závisí od druhého, ale nie naopak. 

 :: závislosť.


depresia lat – stlačenie, zníženie.

 :: depresia (astronómia), depresia (ekonómia), depresia (geológia), depresia (meteorológia), depresia (psychológia).


depresia (astronómia) – uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom.


depresia (ekonómia) – fáza ekonomického cyklu vyznačujúca sa stagnáciou hospodárstva.


depresia (geológia) – preliačina, znížená forma reliéfu obklopená vyvýšenými formami reliéfu.


depresia (meteorológia) – oblasť nízkeho tlaku vzduchu neovplyvnená prechodom atmosférických frontov.


depresia (psychológia) – skľúčenosť, sklesnutosť spočívajúca v strate istoty a aktivity a prejavujúca sa smutnou náladou, pocitom menejcennosti, spomaleným myslením.


derivácia lat. – voľne povedané: zmena veličiny na veľmi malom úseku; pomer diferenciálu funkcie k diferenciálu argumentu; okamžitá rýchlosť zmeny funkcie s ohľadom na premennú v danom bode nezávisle premennej; miera zmeny hodnoty funkcie vzhľadom na x v bode a. Derivácia je výsledok derivovania. Pojem derivácie je základný pojem diferenciálneho počtu.

 :: derivovanie (matematika), matematika.


derivovanie (matematika)operácia, ktorou sa stanovuje z danej funkcie jej derivácia.

 :: integrovanie (matematika).


determinovanosť lat. – ohraničenosť alebo vymedzenosť hranicami, určenosť hranicou.

 :: determinovanosť algoritmu, funkcionalita.


determinovanosť algoritmu vlastnosť algoritmu spočívajúca v jednoznačnom určení, ktorou operáciou algoritmu sa má začať a ktorá operácia má po každej vykonanej operácii nasledovať.


deti nedospelí ľudia asi do 15. roku odkázaní na opateru dospelých.

 :: rodina.


deviatka (matematika) číslica 9.

 :: osmička (matematika), sústava desiatová.


diafánia gr. priesvitné obrazy.


diagnostika gr. náuka o rozpoznávaní chorôb.

 :: diagnóza, medicína.


diagnóza gr. – rozpoznanie a pomenovanie ochorenia alebo jeho následkov, vrodených a získaných poruch alebo chýb. Termín diagnóza, používaný pôvodne len v lekárstve, je rozšírený v rade iných odborov, takže sa hovorí o diagnóze defektologickej, psychologickej a pod.

Zoznam diagnóz, ich kódov a názvov z medicínskeho hľadiska TU.

:: choroba, medicína.


diagram gr. – grafické znázornenie údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov, napr. Feynmannov diagram.

 :: diagram Vennov (teória množín), diagram vývojový, tabuľka.


diagram Vennov (teória množín) pomôcka pri práci s množinami tvorená kruhmi, predstavujúcimi množiny, umiestnené vnútri obdĺžnika predstavujúceho základnú množinu; používa sa na grafické znázornenie vzťahov medzi množinami a operácií s množinami. Na obr. je zobrazená základná množina U a množina A:diagram vývojový diagram, pomocou ktorého možno graficky znázorniť algoritmus alebo program a ktorý pozostáva z týchto značiek:


značka pre začiatok a koniec

spracovanie údajov

rozhodovanie

cyklus s určeným počtom opakovaní

cyklus s podmienkou na konci

cyklus s podmienkou na začiatku

ručný vstup

vstupy a výstupy

spracovanie súboru

uloženie dát do súboru

podprogram

spojovacia značka

spojovacia čiara


Napríklad algoritmus sčítania dvoch čísel a, b, ktorý pozostáva z týchto piatich krokov 1. začiatok, 2. vstup a, b, 3. c = a + b, 4. výstup c, 5. koniec, možno pomocou vývojového diagramu znázorniť takto:


dianie duševné diania psychické súbor procesov a prejavov, ktoré prebiehali alebo prebiehajú v našom vedomí ako naša osobná, subjektívna skúsenosť (napr. vnímanie, myslenie, pamäť, city). Duševné dianie podmieňuje a usmerňuje naše konanie a zúčastňuje sa na utváraní našej osobnosti. Tvorí neustále jediný dynamický celok, z ktorého sa dajú jednotlivé zložky vyčleniť iba umele, s cieľom lepšie ich poznávať. Do duševného diania sa zahrnujú aj niektoré duševné pochody, ktoré sa môžu odohrávať i mimo nášho vedomia.

 :: asocianizmus, dianie, psychológia.


didaktickosť gr. – vychovávajúcnosť alebo poúčajúcnosť.


didaktika gr. časť pedagogiky, ktorej predmetom je vyučovanie a výchova, proces vzdelávania a vyučovania, náuka o vyučovaní a výchove.


dielec spojenie súčiastok tvoriace súčasť stroja alebo konštrukcie.


dielo architektonické dielo spočívajúce v najvšeobecnejšom zobrazení tvorivej myšlienky autora, ako napr. v grafickom a plastickom zobrazení architektonického riešenia stavby, urbanistického usporiadania územia, ako dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry, dielo stavebného dizajnu.

 :: architektúra.


dielo autorské dielo z oblasti literatúry, výtvarného umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia (185/2015 Z. z. Autorský zákon § 3 ods. 1).


dielo fotografické – dielo spočívajúce v zachytení „obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora“ (zdroj: Slovník pojmov, in: u.fond na podporu umenia (26122020)). 

 :: fotografia, fotografovanie.


dielo hudobné hudobná skladba, hudobná kompozícia umelecké dielo vznikajúce v kontexte hudobnej kultúry v dôsledku oddelenia hudobnej produkcie a praktickohudobnej interpretácie; spravidla je zaznamenané notovým písmom. Z ontologického hľadiska (čiže v plnom zmysle slova) jestvuje hudobné dielo len potiaľ, pokiaľ je produkované a recipované zároveň; pokiaľ je iba v písomnej podobe, napr. v podobe partitúry, jestvuje iba potenciálne.

 :: hudba.


dielo literárne spravidla umelecké dielo (konkrétne dielo umeleckej alebo krásnej literatúry) tvorené textom umeleckého jazyka.

 :: kritika literárna, literatúra umelecká, poetika, veda literárna.


dielo maliarske hmotné, spravidla dvojrozmerné umelecké dielo, výtvor maliarskeho umenia.


dielo pseudonymné – dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom, ako je meno autora.


dielo stavebné súbor vzájomne na seba nadväzujúcich stavebných konštrukcií.

 :: stavebníctvo.


diera otvor, prázdne miesto v niečom vzniknuté porušením celistvosti.


diera (fyzika) prázdne miesto po chýbajúcom elektróne v polovodiči, ktoré sa na vedení elektrického prúdu podieľa takým účinkom ako častica s kladným elektrickým nábojom (protón).


diera červia Einstein-Rosenov most podľa Einsteinovej všeobecnej teórie relativity tunel alebo portál medzi dvoma miestami vo vesmíre i medzi dvoma časmi. Podľa tejto teórie, „ak spadneš do červej diery na jednej strane, na druhej sa objavíš prakticky okamžite, aj keby bola vzdialená tisícky svetelných rokov. Názov červia diera sa vysvetľuje na základe analógie k červovi, ktorý sa z jedného bodu povrchu jablka prehrýza samotným jablkom na iný bod na jeho povrchu, nepohybuje sa teda dvojrozmerne po povrchu, ale používa trojrozmernú skratku práve červou dierou“. (Zdroj: Ditrichová, M. Rovnica, ktorá by mohla zjednotiť dve najväčšie fyzikálne teórie, in: startit.up [14. 9. 2016])

 :: fyzika.


dietetika gr. náuka o výžive pri určitých chorobách, náuka o diéte.


dieťa nedospelý človek asi do 15. roku odkázaný na opateru dospelých. :: deti, rodina.


dietológia gr. náuka o správnom spôsobe života a životospráve.


difundovanie (fyzika) – prenikanie, prelínanie, presakovanie, samovoľné rozširovanie sa na všetky strany.


diplomatika gr. náuka o listinách pomocná historická veda, ktorej predmetom sú staré listiny alebo dokumenty, ktoré skúma kriticky, zameriavajúc pozornosť na ich vnútornú skladbu a vonkajšiu úpravu s cieľom vyhodnotiť ich ako produkt určitých právnych, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych podmienok, čím určuje aj ich funkciu a cenu ako historického prameňa.


disciplína matematická časť matematického odboru.

 :: matematika.


disciplína špeciálnovedná – tá ktorá špeciálna veda alebo jej časť.

 :: disciplína vedná, odbor vedný.


diskretizácia lat. – nahradzovanie spojitého (kontinuálneho) nespojitým (diskrétnym), čiže nadobúdajúcim iba od seba oddelené (celkom určité) hodnoty.

 :: diskretizácia (fyzika).


diskretizácia (fyzika) – nahradenie kontinua čiže spojitého prostredia systémom diskrétnych bodov, sústreďujúcim fyzikálne parametre toho ktorého stavu miesta kontinua.


diverzifikácia lat. – obmieňanie, rozčleňovanie, rozlišovanie.


divide et impera lat. – rozdeľuj a panuj (postup rozbitia jednoty nepriateľa).


dlažba – dláždenie – tvrdá pokrývka cesty alebo priestranstva, napr. mačacie hlavy.


dĺžka (fyzika) – angl. lengthzákladná fyzikálna veličina, ktorej jednotkou je meter (m); symbol l, L. Dĺžkou sú základné geometrické vlastnosti materiálnej reality a rozpriestranenosť konkrétnych alebo abstraktných materiálnych objektov.

Dĺžka vedno s časom a hmotnosťou sa spravidla volí ako základná veličiny v mechanike.

 :: dráha.


DNA – deoxyribonukleová kyselina.


doba halštatská – stará železná doba v strednej Európe, ktorá na území Slovenska trvala od 850/800/750/700 pr. n. l. do 450/400 n. l. a ktorá bola pomenovaná podľa halštatskej kultúry, hoci zahŕňa aj iné kultúry.

 :: archeológia, dejiny, história.


dogmatika právna poznávanie len platného (pozitívneho) práva podľa hľadiska de lege lata.

 :: právo.


dohad domnienka.


dokazovanie matematické zostavovanie postupnosti logických argumentov, pomocou ktorej sa dedukuje (odvodzuje) pravdivosť nejakého matematického tvrdenia z matematických axióm,, definícií a výrokov už skôr dokázaných. Výsledkom matematického dokazovania je matematický dôkaz.

 :: matematika.


doklad – 1. preukázaná listina, osvedčenie, dokument; 2. potvrdenie, svedectvo, dôkaz; 3. (písomný) citát ako potvrdenie výskytu (496;125).


doktrína lat. významový útvar tvorený viac alebo menej usporiadaným súhrnom zásad alebo pravidiel.

Termín doktrína sa nezriedka používa v pejoratívnom zmysle.

 :: doktrína politická.


doktrína politická súbor téz vyjadrujúcich ciele politickej činnosti alebo vytyčujúce politickú koncepciu zvyčajne v rámci významnej oblasti fungovania štátu, ako napr. zahraničnopolitická doktrína, obranná doktrína (týkajúca sa koncepcie a povahy armády), bezpečnostná doktrína...

 :: liberalizmus, politika.


dokument lat. doklad, preukaz; svedectvo.


dokument (informatika) informačný objekt fungujúci ako prostriedok komunikácie, tvorený množinou materiálne fixovaných a usporiadaných dát a určený na prenos informácií v priestore a čase.


dokument (právo) písomné svedectvo, potvrdzujúce určitý právny stav.


dokument zverejnený publikovaný, uverejnený dokument, dokument, ktorý bol urobený verejne známym.

 :: informatika.


dokumentácia lat. – 1. dokumentovanie; 2. získavanie a spracúvanie odbornej literatúry na poskytovanie informácií; podkladový (písomný a digitálny) materiál na ďalšie konanie, napr. technická dokumentácia).


dokumentácia technická – súhrn technických podkladov a dokumentov (papierových a digitálnych) obsahujúcich opis technologického procesu, výpočty, plány, výkresy a rozpočty potrebné na realizáciu zamýšľaného technického podujatia; ide o materiály sprevádzajúce výrobok počas celého jeho života.

V zásade možno technickú dokumentáciu rozdeliť na:

  1. konštrukčnú dokumentáciu (súbor konštrukčných dokumentov; konštrukčné podklady pre výrobu);
  2. technologickú dokumentáciu (súbor technologických dokumentov; dokumenty opisujúce technologické procesy, operácie výroby a opravy výrobkov).

V súčasnosti zahrnuje technická dokumentácia náležitosti, ako:

  • 3D modely z CAD systémov, ktoré vykresľujú a opisujú jednotlivé diely výrobku, plán jeho kompletizácie , technické parametre jednotlivých dielov i výrobku ako funkčného celku,
  • výrobný plán (kompletný pracovný postup a kapacitné požiadavky),
  • záznamy z výroby a testovania, 
  • návod na použitie,
  • katalóg náhradných dielov a príslušenstva,
  • ďalšie dokumenty.

 :: inžinierstvo, technika.


Dolné Rakúsko nem. Niederösterreich, kedysi Österreich unter der Enns Rakúsko pod Enžou rakúska spolková krajina obklopujúca Viedeň; na severe hraničí s Juhomoravským krajom, na severovýchode s Trnavským krajom a Bratislavským krajom, na juhovýchode hraničí so spolkovou krajinou Burgenland, na juhu so Štajerskom a na západe so spolkovou krajinou Horné Rakúsko; člen euroregiónu Centrope. Hlavným krajinským mestom Dolného Rakúska je Sankt Pölten.

  I: Dolné Rakúsko, in: Wikipédia.

 :: geografia, Rakúsko.


domácnosť členovia rodiny alebo skupina ľudí, ktorí spoločne bývajú a hospodária; prostredie rodiny, domova a čo k nemu patrí. Domácnosť je najmenšia reálna sociálna skupina so spoločným hospodárením a bývaním.

 :: domácnosť (ekonómia).


domácnosť (ekonómia) – najmenšia sociálna skupina so spoločným hospodárením a bývaním (môže mať aj jediného člena); je to samostatne hospodáriaci prvok ekonomickej reality; ak je členov domácnosti viac, trvalo spolu žijú a spolu hradia náklady na svoje potreby.

Domácnosti sú základné subjekty trhu, na ktorom vystupujú najmä ako kupujúci – nakupujú najmä spotrebné tovary a služby. Vystupovať na trhu však môžu aj ako predávajúci – predávajúci výrobné faktory, napr. prácu, alebo svoje tovary, napr. dopestovanú zeleninu a ovocie.

Domácnosti sú najdôležitejší subjekt na trhu práce, ktorý tvorí ponuku, a síce ponuku ohraničenú najmä počtom práceschopného obyvateľstva, cenovou hladinou a daňovým zaťažením.

 :: ekonomika.


dominanta (hudba) – piaty stupeň diatonickej stupnice; akord na ňom založený.


dominikáni lat. – dominikánska rehoľa, dominikánsky rád, angl. Dominicans, Order of Preachers, lat. ordo fratrum praedicatorum, O.P. – žobravý mestský rád (mendikanti, z lat.) rímsko-katolícky s účelom kazateľským (predikanti, z lat.) a učiteľským na vyšších školách, rozvíjajúci teologické a filozofické štúdiá podľa Tomáša Akvinského, s rehoľou sv. Augustina, ktorý založil vo Francúzsku sv. Dominik a ktorý bol potvrdený r 1216.

 – I: Rehoľa Dominikánov na Slovensku, in: Dominikáni.


domnienka právna – konštrukcia, ktorá sa používa v práve, ktorou sa za určitých okolností v záujme právnej istoty prezumuje čiže predpokladá právna skutočnosť, o ktorej nie je isté, či nastala.

 :: prezumpcia neviny, právo.


doplnok (matematika)

Doplnok (doplnková množina, komplement) množiny A v množine B A sa označuje B A.


doplnok výživový potravina určená na doplnenie prirodzenej stravy a predstavujúca koncentrovaný zdroj živín, ako sú vitamíny, minerálne látky a ďalšie látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, a to jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sa uvádzajú do obehu v dávkovanej forme, ako

  • kapsuly,
  • tablety,
  • tabletky,
  • piluly,
  • vrecúška s práškom,
  • ampulky s tekutinami,
  • fľašky s dávkovačom kvapiek...,

tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách.

Príklad výživového doplnku:

  • J.V.kvapky-IMUN,
  • J.V.kvapky-CHOL,
  • J.V.kvapky-DUO,
  • J.V.kvapky-HEP,
  • J.V.kvapky-ANGI,
  • J.V.kvapky-URO,
  • J.V.kvapky-KLIM,
  • J.V.kvapky-DIA,
  • J.V.kvapky-PRO,
  • J.V.kvapky-HEM,
  • J.V.kvapky-REUM,
  • J.V.kvapky-NEFRI,
  • J.V.kvapky-ALMER,
  • J.V.kvapky-ZRAK,
  • J.V.kvapky-FEMI,
  • J.V.kvapky-GRIP,
  • J.V.kvapky-CIEVY,
  • J.V.kvapky-MIGRE.


dorozumievanie komunikácia nadväzovanie spojenia s niekým, obyč. prostredníctvom reči al. znakov.

 :: dorozumievanie, in: Hlavná časť, systém znakový, výmena informácií.


dosadzovanie (matematika) nahradzovanie premennej názvom (symbolom) čísla, názvom (symbolom) množiny atď.

 :: písmeno (matematika), premenná názvová (matematika).


doska kus opracovaného dreva získaný rozpílením kmeňa po dĺžke; plochý tenší predmet štvorcového, obdĺžnikového alebo iného tvaru z rôzneho materiálu upravený na rôzny účel (153;737).

 :: abakus (architektúra), doska základná, doštička, tabula.


doska základná angl. motherboard doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača alebo iného elektronického zariadenia založeného na procesoroch.

 :: technika výpočtová.


doštička menšia doska, napríklad šungitová doštička:

.


dôchodok – (pravidelný) príjem, zisk; penzia: pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu.

 :: dôchodok národný.


dôchodok národný – časť spoločenského produktu tvoriaca novoutvorenú hodnotu.

 :: ekonómia, ekonomika, redistribúcia dôchodku národného.


dôkaz matematickou indukciou – priamy dôkaz viet, ktoré sú výrokmi „Pre každé prirodzené číslo n platí V(n)“, pomocou tretej Peanovej axiómy, a pri ktorom dokážeme, že množina všetkých prirodzených čísel, pre ktoré platí V, je množina všetkých prirodzených čísel.

 :: matematika.


dôkaz matematický ústredný matematický významový útvar, tvorený výsledkom matematického dokazovania čiže postupu, ktorým podľa pravidiel logiky z axióm, definícií a výrokov už skôr potvrdených dedukujeme daný výrok (168;13).

Matematický dôkaz vety tvaru Ak platia predpoklady, tak platí záver tvorí konečná postupnosť tvrdení, kde

  • každé tvrdenie je buď
   • predpoklad, alebo
   • axióma, alebo
   • vyplýva z predchádzajúcich a skôr dokázaných tvrdení podľa nejakého odvodzovacieho pravidla;
  • posledné tvrdenie je záver.

 :: matematika, tvrdenie matematické.


dôraz (lingvistika) – vetný prízvuk – prozodická vlastnosť vety založená na silovom zdôraznení významove najdôležitejšieho slova vo vete: prečítajte nám doslovne tento článok (5;35).

 :: prejav rečový.


dráhadĺžka trajektórie, ktorú hmotný bod opíše za určitý čas.

 :: fyzika, kinematika, mechanika.


dramatizmus gr. dramatický ráz, charakter, dramatickosť (153;773).


draženie – vykonávanie predaja formou dražby; zúčastňovanie sa na dražbe ako kupujúci.


Drexler, Karol (18. 1. 1923 Banská Štiavnica – 27. 7. 2001 Svätý Jur) – slovenský maliar.

 – D: https://www.webumenia.sk/katalog?search=Karol+Drexler


driek klinca zúžená ihlancovitá, hranolovitá alebo valcovitá časť klinca (prierezu štvorhranného, trojhranného alebo kruhového) na jednom konci majúca hrot alebo klin, na druhom konci hlavu.

 :: klinec.


druh umelecký špecifická oblasť umenia, ako napr. umelecká literatúra, divadlo, architektúra, hudba, výtvarné umenie...

Hranice medzi umeleckými druhmi sú neostré a v priebehu vývinu sa menia.

Existuje viacero klasifikácií umeleckých druhov (a žánrov), napr. tento:

 :: obraz umelecký.


druhá svetová vojna – najväčšia vojna v dejinách; trvala od 1. 9. 1939 do 2. 9. 1945, zúčastnilo sa jej 61 štátov, bojovalo v nej 110 mil. vojakov, zahynulo asi 30 mil. ľudí. V priebehu druhej tejto vojny sa úzkostná neistota premenila na akýsi metafyzický šok.

 :: história.


druhy slovné časti reči, lat. partes orationes komplexné lexikálno-gramatické skupiny (triedy) slov, vyznačujúce sa istými lexikálnymi a gramatickými sémantickými aj formálnymi príznakmi.

 :: lingvistika.


družstvo roľnícke jednotné – združenie roľníkov s cieľom kolektívne hospodáriť (154;466).


dub lat. Quercus listnatý strom, ktorý rodí žalude:

 

:: dub (antika), dub letný.


dub (antika) strom zasvätený hromovládcovi Diovi (Jupiterovi), ktorý prejavoval svoju vôľu šumením listov dubového hája v Dodone.


dub letný lat. Quercus robur

  listnatý strom z čeľade bukovité, ktorý sa prirodzene vyskytuje v Európe, v Malej Ázii, na Kaukaze a v niektorých lokalitách severnej Afriky; má mohutnú korunu, nepravidelne a mohutne rozložitú, pretiahnutú smerom nahor, kôru tmavosivú, hrubo rozpukanú:

.

I: Dub letný, in: Encyklopédia drevín, Dub letný, in: Naše stromy.


duch (psychológia) spirituálna dimenzia ľudskej psychiky.


dukát tal.

  zlatá minca razená od 12. storočia s váhou 3,49 gramu rýdzosti 0,986, napr. rakúsky zlatý dukát z roku 1910:

.

 :: história, zlato.


duktilita lat. ťažnosť, rozťažnosť.


Dülmen, Richard van (3. 5. 1937 Cloppenburg, Nemecko – 18. 1. 2004 Erfurt) – nemecký historik spoluzakladateľ historickej antropológie, výskumne sa orientoval na raný novovek a na dejiny sociálnych vzťahov.

 – D: (Vyd.): Das Täuferreich von Münster 1534–1535. Berichte und Dokumente, 1974; Der Geheimbund der Illuminaten, 1975; Reformation als Revolution. Soziale Bewegung und religiöser Radikalismus in der deutschen Reformation, 1977; Die Entstehung des frühneuzeitlichen Europa 1550–1648, 1982; Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. 1. diel: Das Haus und seine Menschen 16.–18. Jahrhundert, 1990; Historische Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben, 2000; (Vyd.): Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2001; Poesie des Lebens. Eine Kulturgeschichte der deutschen Romantik 1795–1820. Zv. 1: Lebenswelt, 2002; (spolu so S. Rauschenbachovou) Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, 2004.

 :: história.


Dunaj druhá najdlhšia rieka v Európe merajúca 2 850 km s povodím 817 000 km2, ktorá vzniká sútokom Bregu a Brigachu vo Schwarzwalde (Nemecko). Dunaj preteká Rakúskom, Slovenskom (172 km), Maďarskom, Srbskom, Rumunskom, Bulharskom a Ukrajinou, ústí deltou do Čierneho mora.

Stredná časť Dunaja končí Železnými vrátami.

Delta má tri hlavné ramená a tisíce bočných ramien a jej plocha je približne taká veľká ako Luxembursko. Deltu pre veľkú pestrosť druhov zvierat a rastlín vyhlásili Rumuni za rezerváciu.

Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od Ulmu, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska.

Dunaj je zdrojom pitnej vody pre desať miliónov ľudí.

Dunaj sa utvoril v neogéne.

 :: geografia, Podunajsko.


dvojka (matematika)číslica 2.

 :: jednotka (matematika), sústava desiatová, trojka (matematika).


dvojrozmerný majúci dva rozmery.


dynamika (fyzika) časť mechaniky skúmajúca príčiny vzniku pohybu a zmeny pohybového stavu telies.


dynamika systémová vedná disciplína, ktorej predmetom sú komplexné systémy, ich správanie a vývin v priebehu času.

Systémová dynamika vznikla v 50-tych rokoch 20. storočia zásluhou J. W. Forrestera.

 :: veda.


dynastia gr. panovnícky rod.

 :: Habsburgovci, história.


Hlavná časť D