žáner fr. neostro vyčleňovaný typ alebo druh (zvyčajne umelecký) zahrnujúci diela, ktoré sa vyznačujú spoločnými námetovými, kompozičnými alebo formovými vlastnosťami.

 :: žáner (maliarstvo).


žáner (maliarstvo) – maľba obľúbená najmä v druhej polovici 18. stor. a v 19. stor., zobrazujúca bežný život spravidla prostých anonymných ľudí na pozadí mesta alebo dediny; ide v nej o zobrazenie divácky vďačnej pracovnej, obchodnej, bojovej ap. scény s prípadným komickým vyznením.


železo značka: Fe, lat. Ferrum chemický prvok 8. skupiny periodickej sústavy s protónovým číslom 26, striebrolesklý neušľachtilý kov so sivým nádychom, najrozšírenejší ťažký kov na Zemi.


žena dospelá osoba ženského pohlavia.

 :: manželia, manželka, materstvo, matka, žena, in: Hlavná časť.


žeriav stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien pomocou háka, závesov, klieštin a podobne.


žiarenie (fyzika) radiácia fyzikálny proces šírenia energie priestorom.

 :: fyzika, tok žiarivý, zákon žiarenia, žiarenie elektromagnetické, žiarenie katódové, žiarenie tepelné.


žiarenie (teória elektromagnetizmu) prenos energie a hybnosti priestorom v podobe

  1. prúdu častíc (časticové žiarenie),
  2. šírenia vĺn (vlnové žiarenie).


žiarenie elektromagnetické prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia; je tvorené súborom fotónov šíriacich sa rýchlosťou svetla v danom prostredí.

 :: pozadie vlnové.


žiarenie katódové − prúd záporne nabitých elektrických častíc; prúd elektrónov vychádzajúcich z katódy a šíriacich sa priamočiaro smerom k anóde.


žiarenie reliktné najstaršie elektromagnetické žiarenie, ktoré dnes možno pozorovať.

 :: pozadie vlnové.


žiarenie tepelné žiarenie vysielané zahriatymi telesami; žiarenie emitované každým objektom pri danej teplote. Charakter tepelného žiarenia závisí od teploty a vlastností objektu.

 :: fyzika kvantová.


žiarlivosť (psychológia) – záporný emočný stav tvorený úzkosťou vznikajúcou z pocitu neistoty, strachu zo straty milovanej osoby.

Rozlišuje alebo vyčleňuje sa

  • alkoholická žiarlivosť,
  • detská žiarlivosť,
  • chronická žiarlivosť (= patologická žiarlivosť),
  • partnerská žiarlivosť,
  • situačná žiarlivosť,
  • súrodenecká žiarlivosť (740;352).


Židia – hebr. Jehudim – starobylá etnická skupina nazvaná podľa potomkov izraelských kmeňov, ktoré žili v starovekej Palestíne a ktoré približne od 14. stor. pr. n. l. prenikali do krajiny Kanaán, kde okolo roku 1000 pr. n. l. kráľ Dávid vytvoril jednotný židovský štát s hlavným mestom Jeruzalem.

 :: judaizmus, kultúra euroamerická, neologická synagóga v Bratislave.


židia – novodobé označenie pre skupiny a vrstvy obyvateľstva rôznych krajín sveta, ktoré sú nositeľmi židovskej kultúry (židovského náboženstva, tradícií, umenia).

 :: hebrejčina, judaizmus, neologická synagóga v Bratislave.


Židovská ulica v Bratislave po stáročia známa ako Judengasse  bola jediným miestom, kde sa smeli židia usídliť. Miesto nebolo mestským územím, ale patrilo hradnému panstvu a obyvatelia boli jeho poddanými. Pálffyovci dovolili židom usídliť sa tu v roku 1599 a až do roku 1840 smeli bývať iba na tejto ulici. Ulica mala dve brány, ktoré na noc zatvárali mestskí strážnici. Po prijatí Zákona č. XXIX v roku 1840, ktorý židom priniesol rezidenčnú slobodu, prosperujúce židovské rodiny sa presídlili do iných častí mesta. Po veľkom požiari 17. mája 1913 štvrť ešte viacej chátrala. Pre niektorých bola ako exotický bazár, iní tu vyhľadávali služby prostitútok. V šesťdesiatych rokoch štvrť zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP a prístupovej komunikácie (zdroj: http://www.jewishbratislava.sk/sk/zidovska-ulica/ [27062020]).

 :: geografia, história, neologická synagóga v Bratislave.


Žilinská univerzita v Žiline – univerzita zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomiku, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

 :: škola vysoká.


živočích organizmus obyčajne so schopnosťou pohybovať sa, ktorý prijíma organickú potravu.


živočíchy lat. Animalia živé organizmy, ktoré sa živia heterotrofne, rozmnožujú sa pohlavne alebo nepohlavne, vyvíjajú sa priamo alebo nepriamo (cez larvu) a takmer všetky sú schopné pohybu.

Živočíchy sú súčasťou predmetu zoológie.


život (biológia) – „forma pohybu vysokoorganizovanej živej hmoty so schopnosťou reprodukcie a prenášania dedičných znakov na potomstvo. Život vznikol na Zemi pred viac ako 3 miliardami rokov z primitívnych praorganizmov a neustále sa vyvíja“ (16;821).


život (Polouček, P.) v časopriestore súvislá entita hmotných štruktúr a ich interakcií, samovoľne smerujúca k rastu hmoty, ktorú v sebe obsahuje, a k poklesu svojej entropie na úkor (hmoty a entropie) svojho okolia (zdroj: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-11/jak-definovat-zivot.html (11. 9. 2019)).


život ekonomický komplex činností ekonomických subjektov.

 :: činnosť ekonomická, ekonómia, ekonomika, realita ekonomická, vzťahy ekonomické.


život psychický – súhrn kognitívnych, volitívnych a emocionálnych procesov a stavov.

 :: psychológia.


životopis biografia opis života.

 :: curriculum vitae.


žľazy endokrinné – žľazy s vnútorným vylučovaním produkujúce hormóny.

 :: systém endokrinný.


žltý majúci farbu ako žĺtok, ako prvosienka, ako púpava. Napríklad nasledujúci obdĺžnik je žltý:
žurnalistika fr. novinárstvo získavanie, spracovanie a šírenie aktuálnych informácií prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu, internetovej siete atď.; zahrnuje v prvom rade spravodajstvo (v akomkoľvek médiu), ktorého základným stavebným prvkom je správa.


Hlavná časť Ž