náboj elektrický schopnosť hmotných objektov elektricky silovo pôsobiť, miera schopnosti pôsobiť elektrickou silou, miera elektrickej polarizácie elektricky polarizovanej častice, ktorá je nositeľom elektrického náboja.

Značkou elektrického náboje je Q.

Jednotkou elektrického náboja je coulomb [C].

Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a kladného protón. Napríklad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 1,602.10-19 C  (633;15).

Elektrický náboj sa volí ako základná veličina pre oblasť elektromagnetických javov; táto vlastnosť určuje schopnosť častice odpudzovať (alebo priťahovať) častice s elektrickým nábojom rovnakého (opačného) znamienka.

(No pre oblasť elektrických javov sa môže zvoliť ako iná základná veličina elektrický prúd (prechod elektrického náboja za jednotku času).)

 :: fyzika.


nábytok – súhrn predmetov na zariadenie bytov alebo miestností a určených na sedenie, ležanie, oddych, odkladanie vecí.


NACE fr. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes štatistická klasifikácia ekonomických činností, ktorú používa Európska únia (resp. Európske spoločenstvá) od roku 1970 a ktorá tvorí rámec pre štatistické údaje o činnostiach v mnohých ekonomických oblastiach. Štatistiky vytvorené použitím tejto klasifikácie možno porovnávať v celej EU a na vyšších úrovniach (s nižšou mierou podrobnosti) je porovnávanie možné aj so svetovými štatistikami. Používanie NACE je povinné pre všetky členské štáty Európskej únie.

 :: Európska únia.


náčrt skica kresba zachytávajúca len základné obrysy, neprepracovaný nákres alebo vyobrazenie. 


nadtitulok nadpis umiestnený nad hlavným nadpisom článku v novinách alebo v časopise, podávajúci stručnú informáciu alebo fakt.


nahradzovanie dosadzovanie niečoho za niečo.

 :: dosadzovanie (matematika).


nálada (psychológia) – dlhšie trvajúci citový stav slabšej intenzity, ktorý nemá určený obsah a ktorý je spôsobený vonkajšími podmienkami i vnútornými faktormi, ako zdravotný stav, prebiehajúce udalosti, únava, sociálne podmienky... Nálada má značný vplyv na psychickú činnosť a konanie jedinca.


náležitosť – 1. primeranosť, príslušnosť, správnosť, bytie taký, aký má byť; 2. potrebná alebo príslušná vec.


naliehanie – dôrazne žiadanie, vymáhanie.


námaha – odozva zaťaženia v organizme, jeho subjektívna reakcia na zaťaženie. Námaha sa prejavuje zvýšeným úsilím zaťažených orgánov alebo systémov na zvládnutie zaťaženia a obnovenie homeostázy.


namietať – uvádzať alebo mať námietky.


nanoobjekt gr.+lat. objekt rozmeru 1 nm až 100 nm, súčasť predmetu nanovied.


nanosystém gr. systém tvorený nanobjektami, súčasť predmetu nanovied.


nanovedy gr.+slov. vedy, ktorých predmetom je správanie materiálov a manipulácia s nimi na úrovni atómov, molekúl a makromolekúl.

 :: nanoobjekt, nanosystém.


napätie (psychológia) – tenzia – psychický stav s pocitom neuvedomovaného narušenia dynamickej rovnováhy organizmu, vyznačujúci sa prechodným znížením pozornosti a znížením stability psychických funkcií, prípadne aj porušením koordinácie pohybov. Napätie sa vyskytuje pri konfliktoch, strese, strachu (226;165).


napätie elektrické – rozdiel hodnôt elektrických potenciálov v dvoch bodoch elektrického poľa.

Značka elektrického napätia: U.

Základná jednotka elektrického napätia: volt, značka V.

Elektrické napätie sa meria týmito meracími prístrojmi:

  • voltmeter,
  • osciloskop.

Elektrické napätie súvisí s elektrickým prúdom, ktorý vzniká pri priložení elektrického napätia na vodivé predmety v súlade s Ohmovým zákonom.

:: elektrotechnika, zdroj napätia (elektrotechnika).


napätie sociálne – emocionálne prežívaný rozpor, latentný konflikt vyplývajúci zo sociálnej interakcie medzi spoločenskými skupinami v dôsledku ich rozdielnych záujmov (226;165).


napísanievyjadrenie písaním, zaznačenie; bytie autorom textu, (písomné) zostavenie, spísanie; písomné oznámenie.


naratológia lat. pôvodne: disciplína literárnej vedy, ktorej predmetom sú naratívy a rozprávanie; neskôr: teória rozprávania.


náročný – vyžadujúci veľké úsilie, ťažký, neľahký.


Národná rada Slovenskej republiky jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky, orgán štátnej moci, od primárneho postavenie ktorého v republike sa odvodzuje postavenie ostatných štátnych orgánov. Národná rada Slovenskej republiky je volený orgán reprezentujúci suverenitu štátu a ľudu. Poslanci národnej rady sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ic funkčné obdobie trvá štyri roky.

  I: Postavenie a právomoci, in: Národná rada Slovenskej republiky.


násilie použitie sily alebo (fyzických) donucovacích prostriedkov proti niekomu.


násobenec číslo, ktoré sa násobí.

 :: matematika.


násobenie multiplikácia základná aritmetická operácia druhého stupňa. Výsledkom násobenia je súčin.

 :: algebra, aritmetika, matematika, operácia binárna na množine A.


násobilka súhrn alebo tabuľka súčinov celých čísel.

 :: matematika, násobilka malá, násobilka veľká.


násobilka malá súhrn súčinov celých čísel od 1 do 10:


násobilka veľká súhrn súčinov čísel od 11 do 20:


nástroj inštrument, pomôcka na určitú činnosť (prácu, bojovanie...).

V rámci pracovnej činnosti ide o pracovný prostriedok, ktorý patrí do výrobných prostriedkov a ktorý človek v pracovnom procese používa na opracovanie pracovného predmetu, aby ho zmenil v súlade so svojimi cieľmi; jednoduché alebo zložené náradie, ktorým sa vykonáva určená technologická alebo montážna činnosť; napr. sústružnícky nôž, kliešte, kladivo a pod. 


náuka o prameňoch – pomocná historická veda, ktorej predmetom sú historické pramene, ktoré skúma s cieľom vypracovať ich teóriu a metodiku skúmania.


nedeľa siedmy deň v týždni, deň predchádzajúci pondelku a nasledujúci po sobote.


nekonečno (analýza matematická) neohraničenosť veličiny.

 :: matematika.


nemčina – nemecký jazyk – západogermánsky jazyk, ktorého dnešná spisovná podoba sa utvorila na základe hornonemeckých nárečí na území horného Saska. Nemčina však prijala aj mnohé slová z iných dialektových oblastí. nemčina je úradný jazyk v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku a jeden z úradných jazykov vo Švajčiarsku a Luxembursku. Po nemecky sa hovorí aj v Alsasku a Lotrinsku a nemčinu sčasti používajú aj Nemci v SNŠ.

Nemčina má význam medzinárodného jazyka – najmä v strednej Európe. V nemčine sú zapísané jedny z najvýznamnejších filozofických textov (cf. Majster Eckhart, Kant, Hegel, Heidegger atď.). Okrem nemeckej filozofie sa po nemecky píše najmä rakúska a švajčiarska filozofia. Nemčina je dôležitá aj pre štúdium myslenia v rámci takých kultúrnych enkláv, ako je Praha, Brno, Bratislava (cf. Ján Albrecht) atď.


Nemecko

  územie a krajina v strednej Európe medzi Severným morom a Baltickým morom na severe, Alpami na juhu, Odrou, Nisou a českými pohraničnými pohoriami na východe a Rýnom na západe.

Nemecko ako štát je dnes členom .

 :: geografia, Neuschwanstein, prvá svetová vojna.


neolit gr. mladá kamenná doba, mladšia kamenná doba historická epocha v dejinách praveku nasledujúca po mezolite.


neologická synagóga v Bratislave

synagóga reformovanej židovskej neologickej obce v Starom Meste na Rybnom námestí v blízkosti Dómu svätého Martina postavená v rokoch 1893 1895 v orientálno-maurskom štýle podľa projektu architekta Deszőa (Dionýza) Milcha; zbúraná bola v rokoch 1967 až 1969 v súvislosti s výstavbou Nového mosta (Mosta SNP). Proti zbúraniu protestoval o. i. I. Hrušovský.

 :: Židia, židia.s


nervstvo sústava nervov, nervy.

 :: neuropatológia.


nervstvo (fyziológia) súhrnný názov niektorej oblasti nervového systému, napr. periférne nervstvo, vegetatívne nervstvo atď.


neurofyziológia gr. – časť fyziológie, ktorej predmetom sú fyzikálne a chemické procesy v nervovej sústave živočíchov a človeka (neurofyziologické procesy), napr. bunkové fyziologické základy nervových vzruchov, prenos signálov medzi neurónmi alebo elektrochemické fungovanie mozgu, ktoré skúma prostriedkami a postupmi elektrofyziológie, čo umožňuje aj priame sledovanie procesov v nervovej sieti a v mozgu.

Neurofyziológia úzko spolupracuje s neurológiou, psychológiou a kognitívnou vedou. Vedno s počítačovým spracovaním a zobrazovacími metódami neurofyziológia viedla k vzniku o. i. funkčnej magnetickej rezonancie.

 :: synapsia (neurofyziológia).


neurológia gr. – časť (odbor) medicíny, ktorého predmetom je nervová sústava a nervové choroby, prevencia, diagnostika a liečenie ochorení nervového systému, spojených s poruchami hybnosti a citlivosti a poruchou funkcií zmyslových a vnútorných orgánov. Do predmetu neurológie zaraďujú aj choroby svalov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi a niektoré funkčné poruchy centrálneho nervového systému.

Neurológia úzko spolupracuje prakticky so všetkými medicínskymi odbormi – s vnútorným lekárstvom, psychiatriou, endokrinológiou, očným, krčným a detským lekárstvom, s traumatológiou a chirurgiou, so sexuológiou atď. a výskumne spolupôsobí s neurofyziológiou, psychológiou a kognitívnou vedou.


neurón gr. nervová bunka základná stavebná jednotka nervového systému.

                 Zdroj obr.: 533;9

Neurón sa skladá z týchto častí (p. obr.):

  • telo bunky,
  • dendrity,
  • axón (neurit) obalený myelínovou pošvou.

Nervový vzruch sa šíri od dendritov k axónu, pričom axón odovzdá nervový vzruch dendritom ďalšieho neurónu alebo bunkám iných tkanív, napr. svalovým bunkám; miesto prenosu nervového vzruchu medzi bunkami sa nazýva synapsa alebo synapsia (cf 533;8 an.).

 :: neurofyziológia.


neuropatológia gr. lat. neuropathologia náuka, ktorej predmetom sú chorobné procesy a choroby nervstva.

 :: Freud, S., medicína.


neurotizovanie gr. robenie psychicky labilným, neistým, neurotickým, vyvolávanie duševnej neistoty, obavy u niekoho a pod.


Neuschwanstein

 – zámok v Nemecku v oblasti obce Schwangau pri meste Füssen, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II.

 :: geografia.


neutríno tal. najmenšia kozmická častica, elektrický nenabitá elementárna častica, vznikajúca pravdepodobne v blízkosti čiernych dier v stredoch vzdialených aktívnych galaxií. Neutríno voľne preniká predmetmi (ľuďmi, planétou). Vysokoenergetické neutrína prichádzajúce na Zem z vesmíru sa detegujú v ich interakcii s cieľmi neutrínových detektorov.

„Ruští vědci z Fyzikálního institutu P. N. Lebeděva, Moskevského fyzikálního a technologického institutu a Ústavu jaderných výzkumů RAV porovnali údaje získané pomocí neutronového teleskopu IceCube v Antarktidě s rádioastronomickými pozorováními kvasarů, aktivních jader vzdálených galaxií, a našli souvislost mezi vznikem vesmírných neutrin a záblesky kvasarů. Podle vědců se uprostřed takových galaxií nacházejí supermasivní černé díry, které absorbují okolní hmotu. Během pádu hmoty na černou díru je část proudu částic vržena zpět, nabírá rychlost a dochází ke vzniku neutrin, která pak letí rychlostí světla celým vesmírem.“ (zdroj: 14.05.2020 https://sptnkne.ws/Cz5t)

 :: fyzika.


nevedomie (psychológia) – neuvedomovaná oblasť prežívania, tvorená 

  • zážitkami, na ktoré práve nemyslíme, no môžeme si ich vybaviť;
  • pôvodne vedome osvojenými a systematickým opakovaním zafixovanými činnosťami, ktoré možno vykonávať neuvedomene (automaticky, bez vedomej kontroly);
  • súborom potlačených túžob, želaní, neuvedomenej činnosti pudov, prejavujúcim sa nezdôvodniteľnými antipatiami alebo snami, s obsahom nezriedka nezhodujúcim sa s morálnym presvedčením človeka;
  • nevedomými tendenciami k istému konaniu, nevysvetliteľným vznikom nálad, citových vzťahov atď.;
  • osobitnými psychickými stavmi, pri ktorých si iba čiastočne uvedomujeme prežívanie alebo vôbec si neuvedomujeme svoje duševné zážitky, ako je to napr. pri strate vedomia v mdlobách, v hlbokom spánku, v hypnotickom stave, pri halucináciách (cf 643;20).


New Age angl. – Nový vek, vek Vodnára – súbor duchovných, ezoterických alebo alternativistických prúdov a hnutí eklektickej (synkretickej) povahy zjednocovaných ideou prechodu ľudstva z obdobia života pod znamením Rýb () do obdobia pod znamením Vodnára (), ktorý sa rozvinul na Západe v 60 – 70-tych rokoch 20. storočia na báze panteistických, holistických, prírodno- a východnonáboženských (šamanizmus, hinduizmus, buddhizmus) ideí a viac menej skončil koncom 20. storočia. Sami participanti na hnutí jeho označenie zväčša nepoužívali. Za vrchol New Age sa považuje vydanie knihy The Aquarian Conspiracy (Sprisahanie Vodnára, 1980) americkej spisovateľky Marilyn Fergusonovej (1938 – 2008). K nosným významovým útvarom New Age patria princípy deantropocentrizácie, holizmu a samoorganizácie univerza. Styčné body s vedou hľadal New Age napr. v oblasti psychológie (S. Grof) a fyziky (F. Capra).


newton vm jednotka sily; značka N. Ako SI odvodená jednotka sily bol prijatý v roku 1948.

1 newton je sila, ktorá udelí telesu s hmotnosťou 1 kg zrýchlenie 1 meter za sekundu na druhú: 1 N ≡ 1 kg·m/s².

 :: fyzika.

 – I: Newton (jednotka), in Wikipédia.


Nightingale, Florence (12. 5. 1820 Villa Colombaia vo Florencii, Toskánsko, Taliansko 13. 8. 1910 Londýn)

  anglická sociálna reformátorka, štatistička, teologička a zakladateľka moderného ošetrovateľstva.

  D: Cassandra, 1852; Notes on Nursing: What Nursing Is, What Nursing is Not, 1859; Suggestions for Thought, 1860; Notes on Nursing for the Labouring Classes, 1860; Workhouse nursing, 1867; The Family, 1870; Introductory Notes on Lying-In Institutions, 1871; Una and the Lion, 1871; Introduction to Una and Her Paupers, Memorials of Agnes Elizabeth Jones, by her sister, 1872; Collected Works of Florence Nightingale, 16 zv., 2001 2012.


niva (rovné) pole, lúka, roľa.

 :: niva aluviálna (geológia).


niva aluviálna (geológia) rovná širšia naplavenina, po ktorej tečie rieka.


Noetherová, Amalie Emmy (23. 3. 1882 Erlangen 14. 4. 1935 Bryn Mawr, Pennsylvania)

  nemecká matematička, ktorá revolučne ovplyvnila abstraktnú algebru a teoretickú fyziku. Je autorkou Noetherovej teorémy.

 :: matematika.


noktovízor lat. prístroj pre nočné videnie. Prístroj je vybavený elektroptickým meničom, ktorý mení nepatrné množstvo svetla dopadajúce na objektív na elektrický signál. Zosilnené elektróny sú potom zrýchlené proti fosforovej doštičke, ktorá ich premieňa na viditeľné svetlo, čím sa vytvára zelenkastý obraz, ktorý vidno cez noktovízor.


nominácia (lingvistika) pomenúvanie, pomenovanie – využívanie jazykových prostriedkov na pomenovanie, označenie predmetov, javov, dejov, udalostí (cf 155;1036).


norma právna všeobecne záväzný príkaz, zákaz alebo dovolenie vyplývajúce z právneho poriadku vrátane nástrojov a zmocnení k ich dosiahnutiu alebo vymáhaniu. Právny predpis (napríklad zákon, vyhláška...) obyčajne obsahuje niekoľko právnych noriem.

Súbor právnych noriem platných v spoločnosti (najmä v určitom štáte) tvorí právny poriadok.

 :: inštitút právny, platnosť normy právnej, právo, skutočnosť právna, ústava.


Nórskokrajina v severnej Európe v západnej časti Škandinávskeho polostrova, pri pobreží Nórskeho mora; na juhovýchodnej hranici susedí so Švédskom a s Fínskom, na severovýchode s Ruskom.

 :: literatúra nórska.


nosič operácie – nositeľ operácie – množina, do ktorej sa uskutoční zobrazenie množiny A × A nazývané binárna operácia na množine A.

 :: algebra, matematika, operácia binárna na množine A, operácia matematická, zákon distributívny násobenia vzhľadom na sčítanie.


nosič údajov fyzický materiál, z ktorého sú dokumenty alebo na ktorom sú zaznamenané údaje.

Medzi hlavné nosiče údajov patria:

papyrus,

pergamen,

papier,

film,

magnetická páska,

disk (423;73).


nostalgia gr. clivota, clivosť – túžba za niečím prežitým, príjemným, ale už uplynulým, vzdialeným, obyčajne spojená s pocitom smútku;  stav prejavujúci sa smutnou náladou, spomienkami, melanchóliou (155;1049).


noviny pravidelne, periodicky (denne, týždenne...) vychádzajúca tlač určená širokej verejnosti a prinášajúca správy o politických, ekonomických, kultúrnych, športových atď. udalostiach, komentáre a informácie rôzneho druhu.

 :: článok novinový, nadtitulok.


novovek – obdobie dejín ľudstva nasledujúce po stredoveku a predchádzajúce najnovším dejinám alebo súčasnosti. Filozoficky, umenovedne, interdisciplinárne atď. sa novovek tematizuje často aj ako moderna. Kultúrnou náplňou novoveku je novoveká kultúra. V tradičnej periodizácii všeobecných dejín obdobie od objavenia Ameriky 1492 po 1. svetovú vojnu (1914 – 1918).

Názov novovek zaviedli humanisti a vyjadruje sebavedomie ,novej doby’ a zároveň isté znehodnotenie predchádzajúcich storočí.

 :: estetika novoveká, filozofia novoveká, stredovek.


Nový svet západná hemisféra; Európanmi bol objavený v roku 1492.

 :: geografia, Starý svet, Zem.


Nový zákon Nový testamen, Nová zmluva časť Biblie, tvorená prvokresťanskými inšpirovanými spismi, ktoré sa rozčleňujú na tieto časti

  1. dejepisné knihy (evanjeliá, Skutky apoštolov)
   1. Evanjelium podľa Matúša
   2. Evanjelium podľa Marka
   3. Evanjelium podľa Lukáša
   4. Evanjelium podľa Jána
   5. Skutky apoštolov
  2. poučné knihy (apoštolské listy)
   1. List Rimanom
   2. Prvý list Korinťanom
   3. Druhý list Korinťanom
   4. List Galaťanom
   5. List Efezanom
   6. List Filipanom
   7. List Kolosanom
   8. Prvý list Solúnčanom
   9. Druhý list Solúnčanom
   10. Prvý list Timotejovi
   11. Druhý list Timotejovi
   12. List Títovi
   13. List Filomonovi
   14. List Hebrejom
   15. Jakubov list
   16. Prvý Petrov list
   17. Druhý Petrov list
   18. Prvý Jánov list
   19. Druhý Jánov list
   20. Tretí Jánov list
   21. Júdov list
  3. prorocká kniha (Zjavenie apoštola Jána).


nozológia gr. – náuka, ktorej predmetom je klasifikácia a opis chorôb.

 :: jednotka nozologická, medicína.


n-tica usporiadaná (matematika) usporiadaný zoznam konečného počtu n objektov, napr. usporiadaná dvojica, usporiadaná trojica atď., ktorý sa obyčajne zapisuje pomocou okrúhlych zátvoriek napr. takto:

(a1, a2,..., an).

Usporiadaná n-tica sa od množiny odlišuje tým, že

  1. môže obsahovať jeden objekt viackrát,
  2. závisí od poradia objektov.


nukleotid – nukleozidfosfát – zlúčenina nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej, základná stavebná jednotka nukleových kyselín.


nukleozid – organická molekula, pozostávajúca z nukleovej bázy a sacharidu.


nula (matematika) číslica 0.

 :: al-Chorezmí, jednotka (matematika), sústava desiatová.


Hlavná časť N