náboj elektrický  schopnosť hmotných objektov elektricky silovo pôsobiť. Elektrický náboj sa volí ako základná veličiny pre oblasť elektromagnetických javov; táto vlastnosť určuje schopnosť častice odpudzovať (alebo priťahovať) častice s elektrickým nábojom rovnakého (opačného) znamienka.

(No pre oblasť elektrických javov sa môže zvoliť ako iná základná veličina elektrický prúd (prechod elektrického náboja za jednotku času).) :: fyzika.


NACE fr.  Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes  štatistická klasifikácia ekonomických činností, ktorú používa Európska únia (resp. Európske spoločenstvá) od roku 1970 a ktorá tvorí rámec pre štatistické údaje o činnostiach v mnohých ekonomických oblastiach. Štatistiky vytvorené použitím tejto klasifikácie možno porovnávať v celej EU a na vyšších úrovniach (s nižšou mierou podrobnosti) je porovnávanie možné aj so svetovými štatistikami. Používanie NACE je povinné pre všetky členské štáty Európskej únie. :: Európska únia.


náčrt  skica  kresba zachytávajúca len základné obrysy, neprepracovaný nákres alebo vyobrazenie.


nadtitulok  nadpis umiestnený nad hlavným nadpisom článku v novinách alebo v časopise, podávajúci stručnú informáciu alebo fakt.


nahradzovanie  dosadzovanie niečoho za niečo.


nálada (psychológia) – dlhšie trvajúci citový stav slabšej intenzity, ktorý nemá určený obsah a ktorý je spôsobený vonkajšími podmienkami i vnútornými faktormi, ako zdravotný stav, prebiehajúce udalosti, únava, sociálne podmienky... Nálada má značný vplyv na psychickú činnosť a konanie jedinca.


naliehanie – dôrazne žiadanie, vymáhanie.


námaha – odozva zaťaženia v organizme, jeho subjektívna reakcia na zaťaženie. Námaha sa prejavuje zvýšeným úsilím zaťažených orgánov alebo systémov na zvládnutie zaťaženia a obnovenie homeostázy.


namietať – uvádzať alebo mať námietky.


nanoobjekt gr.+lat.  objekt rozmeru 1 nm až 100 nm, súčasť predmetu nanovied.


nanosystém gr.  systém tvorený nanobjektami, súčasť predmetu nanovied.


nanovedy gr.+slov.  vedy, ktorých predmetom je správanie materiálov a manipulácia s nimi na úrovni atómov, molekúl a makromolekúl. :: nanoobjekt, nanosystém.


napätie (psychológia) – tenzia – psychický stav s pocitom neuvedomovaného narušenia dynamickej rovnováhy organizmu, vyznačujúci sa prechodným znížením pozornosti a znížením stability psychických funkcií, prípadne aj porušením koordinácie pohybov. Napätie sa vyskytuje pri konfliktoch, strese, strachu (226;165).


napätie sociálne – emocionálne prežívaný rozpor, latentný konflikt vyplývajúci zo sociálnej interakcie medzi spoločenskými skupinami v dôsledku ich rozdielnych záujmov (226;165).


naratológia lat.  pôvodne: disciplína literárnej vedy, ktorej predmetom sú naratívy a rozprávanie; neskôr: teória rozprávania.


Národná rada Slovenskej republiky  jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky, orgán štátnej moci, od primárneho postavenie ktorého v republike sa odvodzuje postavenie ostatných štátnych orgánov. Národná rada Slovenskej republiky je volený orgán reprezentujúci suverenitu štátu a ľudu. Poslanci národnej rady sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ic funkčné obdobie trvá štyri roky.  I: Postavenie a právomoci, in: Národná rada Slovenskej republiky.


násilie  použitie sily alebo (fyzických) donucovacích prostriedkov proti niekomu.


násobenec  číslo, ktoré sa násobí. :: matematika.


násobenie  multiplikácia  základná aritmetická operácia druhého stupňa.


násobilka  súhrn alebo tabuľka súčinov celých čísel. :: matematika, násobilka malá, násobilka veľká.


násobilka malá  súhrn súčinov celých čísel od 1 do 10:


násobilka veľká  súhrn súčinov čísel od 11 do 20:


nástroj  inštrument, pomôcka na určitú činnosť (prácu, bojovanie...).

V rámci pracovnej činnosti ide o pracovný prostriedok, ktorý patrí do výrobných prostriedkov a ktorý človek v pracovnom procese používa na opracovanie pracovného predmetu, aby ho zmenil v súlade so svojimi cieľmi; jednoduché alebo zložené náradie, ktorým sa vykonáva určená technologická alebo montážna činnosť; napr. sústružnícky nôž, kliešte, kladivo a pod.


náuka o prameňoch – pomocná historická veda, ktorej predmetom sú historické pramene, ktoré skúma s cieľom vypracovať ich teóriu a metodiku skúmania.


nedeľa  siedmy deň v týždni, deň predchádzajúci pondelku a nasledujúci po sobote.


nekonečno (analýza matematická)  neohraničenosť veličiny. :: matematika.


nemčina – nemecký jazyk – západogermánsky jazyk, ktorého dnešná spisovná podoba sa utvorila na základe hornonemeckých nárečí na území horného Saska. Nemčina však prijala aj mnohé slová z iných dialektových oblastí. nemčina je úradný jazyk v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku a jeden z úradných jazykov vo Švajčiarsku a Luxembursku. Po nemecky sa hovorí aj v Alsasku a Lotrinsku a nemčinu sčasti používajú aj Nemci v SNŠ.

Nemčina má význam medzinárodného jazyka – najmä v strednej Európe. V nemčine sú zapísané jedny z najvýznamnejších filozofických textov (cf. Majster Eckhart, Kant, Hegel, Heidegger atď.). Okrem nemeckej filozofie sa po nemecky píše najmä rakúska a švajčiarska filozofia. Nemčina je dôležitá aj pre štúdium myslenia v rámci takých kultúrnych enkláv, ako je Praha, Brno, Bratislava (cf. Ján Albrecht) atď.


Nemecko

  územie a krajina v strednej Európe medzi Severným morom a Baltickým morom na severe, Alpami na juhu, Odrou, Nisou a českými pohraničnými pohoriami na východe a Rýnom na západe.

Nemecko ako štát je dnes členom .


neolit gr.  mladá kamenná doba, mladšia kamenná doba  historická epocha v dejinách praveku nasledujúca po mezolite.


neologická synagóga v Bratislave



 synagóga reformovanej židovskej neologickej obce v Starom Meste na Rybnom námestí v blízkosti Dómu svätého Martina postavená v rokoch 1893  1895 v orientálno-maurskom štýle podľa projektu architekta Deszőa (Dionýza) Milcha; zbúraná bola v rokoch 1967 až 1969 v súvislosti s výstavbou Nového mosta (Mosta SNP).


nervstvo  sústava nervov, nervy. :: neuropatológia.


nervstvo (fyziológia)  súhrnný názov niektorej oblasti nervového systému, napr. periférne nervstvo, vegetatívne nervstvo atď.


neurón gr.  nervová bunka  základná stavebná jednotka nervového systému.

                 Zdroj obr.: 533;9

Neurón sa skladá z týchto častí (p. obr.):

  • telo bunky,
  • dendrity,
  • axón (neurit) obalený myelínovou pošvou.

Nervový vzruch sa šíri od dendritov k axónu, pričom axón odovzdá nervový vzruch dendritom ďalšieho neurónu alebo bunkám iných tkanív, napr. svalovým bunkám; miesto prenosu nervového vzruchu medzi bunkami sa nazýva synapsa alebo synapsia (cf 533;8 an.).


neuropatológia gr.  lat. neuropathologia  náuka, ktorej predmetom sú chorobné procesy a choroby nervstva. :: Freud, S., medicína.


neurotizovanie gr.  robenie psychicky labilným, neistým, neurotickým, vyvolávanie duševnej neistoty, obavy u niekoho a pod.


neutríno tal.  najmenšia kozmická častica, elektrický nenabitá elementárna častica, vznikajúca pravdepodobne v blízkosti čiernych dier v stredoch vzdialených aktívnych galaxií. Neutríno voľne preniká predmetmi (ľuďmi, planétou). Vysokoenergetické neutrína prichádzajúce na Zem z vesmíru sa detekujú v ich interakcii s cieľmi neutrínových detektorov.

„Ruští vědci z Fyzikálního institutu P. N. Lebeděva, Moskevského fyzikálního a technologického institutu a Ústavu jaderných výzkumů RAV porovnali údaje získané pomocí neutronového teleskopu IceCube v Antarktidě s radioastronomickými pozorováními kvasarů, aktivních jader vzdálených galaxií, a našli souvislost mezi vznikem vesmírných neutrin a záblesky kvasarů. Podle vědců se uprostřed takových galaxií nacházejí supermasivní černé díry, které absorbují okolní hmotu. Během pádu hmoty na černou díru je část proudu částic vržena zpět, nabírá rychlost a dochází ke vzniku neutrin, která pak letí rychlostí světla celým vesmírem.“ (zdroj: 14.05.2020 https://sptnkne.ws/Cz5t) :: fyzika.


New Age angl. – Nový vek, vek Vodnára – súbor duchovných, ezoterických alebo alternativistických prúdov a hnutí eklektickej (synkretickej) povahy zjednocovaných ideou prechodu ľudstva z obdobia života pod znamením Rýb () do obdobia pod znamením Vodnára (), ktorý sa rozvinul na Západe v 60 – 70-tych rokoch 20. storočia na báze panteistických, holistických, prírodno- a východnonáboženských (šamanizmus, hinduizmus, buddhizmus) ideí a viac menej skončil koncom 20. storočia. Sami participanti na hnutí jeho označenie zväčša nepoužívali. Za vrchol New Age sa považuje vydanie knihy The Aquarian Conspiracy (Sprisahanie Vodnára, 1980) americkej spisovateľky Marilyn Fergusonovej (1938 – 2008). K nosným významovým útvarom New Age patria princípy deantropocentrizácie, holizmu a samoorganizácie univerza. Styčné body s vedou hľadal New Age napr. v oblasti psychológie (S. Grof) a fyziky (F. Capra).


newton vm  jednotka sily; značka N. Ako SI odvodená jednotka sily bol prijatý v roku 1948.

1 newton je sila, ktorá udelí telesu s hmotnosťou 1 kg zrýchlenie 1 meter za sekundu na druhú: 1 N ≡ 1 kg·m/s². :: fyzika. I: Newton (jednotka), in Wikipédia.



Nightingale, Florence (12. 5. 1820 Villa Colombaia vo Florencii, Toskánsko, Taliansko  13. 8. 1910 Londýn)

  anglická sociálna reformátorka, štatistička, teologička a zakladateľka moderného ošetrovateľstva.  D: Cassandra, 1852; Notes on Nursing: What Nursing Is, What Nursing is Not, 1859; Suggestions for Thought, 1860; Notes on Nursing for the Labouring Classes, 1860; Workhouse nursing, 1867; The Family, 1870; Introductory Notes on Lying-In Institutions, 1871; Una and the Lion, 1871; Introduction to Una and Her Paupers, Memorials of Agnes Elizabeth Jones, by her sister, 1872; Collected Works of Florence Nightingale, 16 zv., 2001  2012.


niva  (rovné) pole, lúka, roľa. :: niva aluviálna (geológia).


niva aluviálna (geológia)  rovná širšia naplavenina, po ktorej tečie rieka.


Noetherová, Amalie Emmy (23. 3. 1882 Erlangen  14. 4. 1935 Bryn Mawr, Pennsylvania)

  nemecká matematička, ktorá revolučne ovplyvnila abstraktnú algebru a teoretickú fyziku. Je autorkou Noetherovej teorémy. :: matematika.


noktovízor lat.  prístroj pre nočné videnie. Prístroj je vybavený elektroptickým meničom, ktorý mení nepatrné množstvo svetla dopadajúce na objektív na elektrický signál. Zosilnené elektróny sú potom zrýchlené proti fosforovej doštičke, ktorá ich premieňa na viditeľné svetlo, čím sa vytvára zelenkastý obraz, ktorý vidno cez noktovízor.


nominácia (lingvistika)  pomenúvanie, pomenovanie – využívanie jazykových prostriedkov na pomenovanie, označenie predmetov, javov, dejov, udalostí (cf 155;1036).


norma právna  všeobecne záväzný príkaz, zákaz alebo dovolenie vyplývajúce z právneho poriadku vrátane nástrojov a zmocnení k ich dosiahnutiu alebo vymáhaniu. Právny predpis (napríklad zákon, vyhláška...) obyčajne obsahuje niekoľko právnych noriem.

Súbor právnych noriem platných v spoločnosti (najmä v určitom štáte) tvorí právny poriadok. :: inštitút právny, platnosť normy právnej, právo, skutočnosť právna, ústava.


Nórsko



 krajina v severnej Európe v západnej časti Škandinávskeho polostrova, pri pobreží Nórskeho mora; na juhovýchodnej hranici susedí so Švédskom a s Fínskom, na severovýchode s Ruskom. :: literatúra nórska.


nosič údajov  fyzický materiál, z ktorého sú dokumenty alebo na ktorom sú zaznamenané údaje.

Medzi hlavné nosiče údajov patria:

papyrus,

pergamen,

papier,

film,

magnetická páska,

disk (423;73).


nostalgia gr.  clivota, clivosť – túžba za niečím prežitým, príjemným, ale už uplynulým, vzdialeným, obyčajne spojená s pocitom smútku;  stav prejavujúci sa smutnou náladou, spomienkami, melanchóliou (155;1049).


noviny  pravidelne, periodicky (denne, týždenne...) vychádzajúca tlač určená širokej verejnosti a prinášajúca správy o politických, ekonomických, kultúrnych, športových atď. udalostiach, komentáre a informácie rôzneho druhu. :: článok novinový, nadtitulok.


novovek – obdobie dejín ľudstva nasledujúce po stredoveku a predchádzajúce najnovším dejinám alebo súčasnosti. Filozoficky, umenovedne, interdisciplinárne atď. sa novovek tematizuje často aj ako moderna. Kultúrnou náplňou novoveku je novoveká kultúra. V tradičnej periodizácii všeobecných dejín obdobie od objavenia Ameriky 1492 po 1. svetovú vojnu (1914 – 1918). Názov ’novovek’ zaviedli humanisti a vyjadruje sebavedomie ’novej doby’ a zároveň isté znehodnotenie predchádzajúcich storočí. :: estetika novoveká, filozofia novoveká, stredovek.


Nový svet  západná hemisféra; Európanmi bol objavený v roku 1492. :: Starý svet, Zem.


Nový zákon  Nový testamen, Nová zmluva  časť Biblie, tvorená prvokresťanskými inšpirovanými spismi, ktoré sa rozčleňujú na tieto časti

  1. dejepisné knihy (evanjeliá, Skutky apoštolov)
   1. Evanjelium podľa Matúša
   2. Evanjelium podľa Marka
   3. Evanjelium podľa Lukáša
   4. Evanjelium podľa Jána
   5. Skutky apoštolov
  2. poučné knihy (apoštolské listy)
   1. List Rimanom
   2. Prvý list Korinťanom
   3. Druhý list Korinťanom
   4. List Galaťanom
   5. List Efezanom
   6. List Filipanom
   7. List Kolosanom
   8. Prvý list Solúnčanom
   9. Druhý list Solúnčanom
   10. Prvý list Timotejovi
   11. Druhý list Timotejovi
   12. List Títovi
   13. List Filomonovi
   14. List Hebrejom
   15. Jakubov list
   16. Prvý Petrov list
   17. Druhý Petrov list
   18. Prvý Jánov list
   19. Druhý Jánov list
   20. Tretí Jánov list
   21. Júdov list
  3. prorocká kniha (Zjavenie apoštola Jána).


n-tica usporiadaná (matematika)  usporiadaný zoznam konečného počtu n objektov, napr. usporiadaná dvojica, usporiadaná trojica atď., ktorý sa obyčajne zapisuje pomocou okrúhlych zátvoriek napr. takto:

(a1, a2,..., an).

Usporiadaná n-tica sa od množiny odlišuje tým, že

  1. môže obsahovať jeden objekt viackrát,
  2. závisí od poradia objektov.


nukleotid – nukleozidfosfát – zlúčenina nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej, základná stavebná jednotka nukleových kyselín.


nukleozid – organická molekula, pozostávajúca z nukleovej bázy a sacharidu.


nula (matematika)  číslica 0. :: jednotka (matematika), sústava desiatová.


 Hlavná časť N