učebnica  kniha, z ktorej sa učí. :: cvičebnica, pedagogika.


učenie informálne  učenie zo skúseností, náhodné učenie  zväčša nezámerné učenie ako podproces každodenných činností spojených s prácou, rodinou, voľným časom a čo do cieľov, času alebo podpory ani neorganizované, ani neštruktúrované.


účinník – vo fyzike: veličina, ktorá je daná podielom činného a zdanlivého výkonu; pomer skutočného výkonu striedavého elektrického prúdu k zdanlivému.


účinnosť – matie žiadaného, želateľného účinku, vplyvu; pôsobivosť; matie právnej moci. :: efektívnosť, účinnosť (fyzika).


účinnosť (fyzika)  miera využitia energie určená podielom využitej a privedenej energie.


účinok (fyzika kvantová)  fyzikálna veličina, ktorej fyzikálny rozmer je daný súčinom energie a času a ktorej jednotka je Js. :: fyzika.


učivo  učebná látka. :: pedagogika, pomôcka učebná.


účtovníctvo  metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov a systém hodnotových informácií na meranie a hodnotenie hospodárskej činnosti podniku, domácnosti atď., systém informácií,  poskytujúci informácie o hospodárskej činnosti v peňažnom vyjadrení a slúžiaci ako nástroj riadenia.

Predmetom účtovníctva sú stav a zmeny stavu

  • majetku,
  • záväzkov,
  • vlastného imania,
  • nákladov,
  • výnosov,
  • hospodárskeho výsledku

vedno zobrazené v tom období, s ktorým vecne a časovo súvisia, pričom účtovným obdobím je kalendárny rok.

Účtovníctvo obsahuje

  • aktíva,
  • pasíva,
  • náklady,
  • výnosy,
  • hospodársky výsledok.

Rozlišuje sa

  • finančné účtovníctvo,
  • manažérske účtovníctvo.

:: ekonómia, účtovníctvo podvojné.


účtovníctvo podvojné  účtovníctvo vyznačujúce sa podvojnými zápismi: každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Účty, na ktorých sa účtuje rovnaké účtovné prípady, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o účtovných prípadoch na oboch stranách najmenej dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.

Podvojné účtovníctvo sa objavuje koncom 14. storočia v mestách severného Talianska, pravdepodobne najprv v Janove, potom sa rozvíja najmä v Benátkach (odtiaľ dokonca názov vedenia kníh ,benátskym spôsobom’). Z Talianska sa rozširuje do všetkých veľkých obchodných stredísk západnej Európy, v prvom rade do Holandska.

Prvý sústavný výklad podvojného účtovníctva podal Luca Paccioli v knihe vydanej v Benátkach r. 1494 pod názvom Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. :: ekonómia.


údaj  záznam, prvok oznámenia, prejavu alebo správy.

Údaj je objekt, ktorý predstavuje abstrakciu určitej reality.

 :: kartotéka, súradnica, súradnica (fyzika), údaj (informatika), údaj (teória informácie).


údaj (informatika)  najmenší nedeliteľný prvok oblastí hodnôt dátového typu (28;480).


údaj (teória informácie)  zobrazenie určitej kvalitatívnej alebo kvantitatívnej vlastnosti skúmaného objektu, reprezentované názvom a hodnotou (315;23).


udalosti náhodné hromadné  také náhodné udalosti, ktoré sú, pokiaľ ide o určité vlastnosti, ekvivalentné, alebo sa môžu často opakovať pri reprodukcii zodpovedajúcich podmienok. Hromadné náhodné udalosti sú súčasťou predmetu teórie pravdepodobnosti.

Hlavná vlastnosť hromadných náhodných udalostí, ktorú skúma teória pravdepodobnosti, spočíva v zákone veľkých čísel.


údel (história)  časť krajiny, ktorú dostávalo na spravovanie knieža, člen panovníckeho rodu.


údržba (technika)  súbor technických, administratívnych a riadiacich činností počas cyklu životnosti stroja alebo strojového zariadenia s cieľom udržať alebo obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu.


uhol  vzájomný sklon dvoch styčných čiar, ktorý môže byť rovinný alebo priestorový. :: geometria, matematika, uhol rovinný.


uhol rovinný  časť roviny ohraničená dvoma polpriamkami zvanými ramená uhla (na obr. OA a OB), vychádzajúcimi z jedného bodu zvaného vrchol uhla (na obr. bod O):

 :: geometria, matematika.


Uhorsko  mnohonárodnostný štát v strednej Európe, ktorý existoval v rokoch 1000 až 1918 a pomenovaný bol podľa kmeňového zväzu Uhrov, ktorí koncom 9. storočia postupne zaujali Dunajskú kotlinu.

Zakladateľ uhorského štátu je Štefan I. z rodu Arpádovcov.

Súčasťou Uhorska sa okrem územia dnešného Maďarska stalo postupne Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Dalmácia, Sedmohradsko a Bosna.


ukazovateľ – 1. pomôcka, mechanizmus na ukazovanie (smeru, stavu); 2. údaj, vyjadrujúci vzťah, mieru hodnôt; 3. register, index. :: ukazovateľ (ekonómia).


ukazovateľ (ekonómia)  ekonomický ukazovateľ  formalizované zobrazenie hospodárskych procesov a javov, modelové zobrazenie ekonomickej skutočnosti pozostávajúce z týchto náležitostí:

  1. názov,
  2. vymedzený obsah a spôsob priradenia číselnej hodnoty (teda výpočtu), ktorý musí byť jednoznačne daný, a musia byť známe nadväznosti na informačné zdroje (teda odkiaľ ho získame),
  3. určitá kvantitatívna charakteristika (teda číselná hodnota),
  4. vymedzenie z hľadiska
      a) časového (či zobrazuje obdobie alebo okamih),
      b) organizačného (za akú organizačnú jednotku ho vyčísľujeme  podnik, závod, hospodárske stredisko),
      c) druhového (ak je to potrebné  druh výrobku, druh hospodárskeho prostriedku, druh činnosti a pod.)

(313;274).


úkon právny  prejav vôle, ktorý smeruje najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností. :: právo.


úkon protiprávny – subjektívna právna skutočnosť, spočívajúca vo vôľovom správaní, ktoré právo nedovoľuje (reprobuje).


Ukrajina  krajina vo východnej Európe; hraničí so Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom, Moldavskom, Ruskom, Bieloruskom a Poľskom.


úloha slovná (matematika)  slovná formulácia spravidla zjednodušeného reálneho problému vyjadrujúca závislosť medzi danými a hľadanými údajmi (z oblasti fyziky, techniky, ekonómie etc.).


umenie 18. stor. – súčasť kultúry 18. stor.; zahrnuje architektúru 18. stor., literatúru 18. stor., hudbu 18. stor. atď.

V umení 18. stor. dominuje klasicizmus: „Osmnácté století hluboce otřáslo klasickým ideálem, ale končilo obnovou jeho tradic, na níž zpočátku navázalo i 19. stol. V 17. stol. se Francie zaštítila klasicismem proti barokní vlně a vnutila svůj příklad jiným zemím; v 18. století se udržoval klasicismus jen v oficiálním umění, zejména v architektuře. Avšak ve společenském životě, v němž rozhodovala žena a její vkus, se žízeň po svobodě projevila nadšením pro formy odvozené z baroku: nábytková zařízení, výzdoba interiérů  a umělecká řemesla se ocitli na opačném pólu“ (243;18).


umenie abstraktné  nefiguratívne umenie  súbor nerealistických smerov v maliarstve a sochárstve 20. storočia (napr. akčná maľba, orfizmus) spočívajúcich v tvorbe obrazov alebo plastických diel pozostávajúcich z pomyselných (abstraktných) tvarov, svojbytných kompozícií čiar, farebných plôch a štruktúr (cf 461;8)


umenie európske  vývinové pásmo európskej kultúry počnúc pravekým umením, cez umenie antické, kresťanské, renesančné, barokové, rokokové, klasicistické, romantické až po umenie súčasné. Z mimoeurópskych umení naň pôsobilo najmä umenie staroegyptské (prostredníctvom starogréckeho umenia) a islamské (pôsobiace na Balkáne a Pyrenejskom polostrove).


umenie konceptuálne – umelecký konceptualizmus – umenie akcentujúce zviditeľňovanie toho ktorého útvaru alebo procesu významového univerza umelca inštaláciami alebo súborom inštrukcií ako ich realizovať. Klasický príklad konceptuálneho umenia predstavuje dielo amerického umelca Josepha Kosutha One and Three Chairs z roku (1965). – I: Kralovič, J.: Konceptuálne umenie v rozšírenom poli, 16. 11. 2017 (04082020).


umenie starogrécke  jedna z hlavných súčastí alebo vývinových pásiem starogréckej kultúry a najvýznamnejšia vývojová fáza antického umenia vyrastajúca na jednej strane z komplexu expresívneho umenia tvoreného poéziou, hudbou a tancom a z komplexu konštruktívneho umenia tvoreného architektúrou, sochárstvom a maliarstvom.


umenie súčasné  umenie súčasnosti, ktorej chronologické vymedzenie kolíše, napr. sa vymedzuje počnúc generáciou najmladších umelcov (narodených v 80. rokoch 20. storočia; p. napr. ART+ (12. 4. 2020)) dodnes.

Súčasné umenie tvorí zložku súčasnej kultúry.

Súčasné umenie zahrnuje súčasnú literatúru, hudbu, výtvarné umenie...


umenie tónov p. hudba.


umenie vojenské – súčasť vojenstva a predmetu vojenskej vedy spočívajúca v komplexe činností (a ich koordinácie) tvoriacich prípravu a vedenie vojny, vojenských operácií a ozbrojeného boja.

Základné zložky vojenského umenia:

  1. vojenská stratégia,
  2. vojenské operačné umenie,
  3. vojenská taktika.


umenie výtvarné  oblasť umenia, do náplne ktorej sa zvykne zaraďovať

Výtvarné umenie je predmetom vedy o výtvarnom umení. :: model (umenie výtvarné), šeps (umenie výtvarné).


umenoveda – veda o umení pozostávajúca z teórie umenia, dejín umenia a umeleckej kritiky. Delí sa aj podľa jednotlivých umeleckých druhov, napr. literárna veda, veda o výtvarnom umení, teatrológia, filmológia, muzikológia aď. :: architektúra, dielo umelecké, druh umelecký, estetika, filmológia, hudba, muzikológia, myslenie umelecké, obraz umelecký, reprodukcia (umenoveda), teatrológia, umenie 18. stor., umenie abstraktné, umenie súčasné, umenie výtvarné, umenoveda, veda literárna, veda o výtvarnom umení, zobrazenie umelecké, zobrazovanie umelecké.


umiestnenie  danie na (určené) miesto; danie, pridelenie, určenie miesta; danie, položenie, postavenie na nejaké miesto.


umocňovanie čísla na 0: každé číslo nerovné nule umocnené na nulu je jedna. Výrazy 00, ako aj výraz 00, nie sú definované, napríklad 30 = 1, (3)0 = 1, , a5 : a5 = a0 = 1  (429;259). :: matematika.


umývanie si rúk  očisťovanie rúk, ich zbavovanie nečistôt:

    Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/300263500139763965/visual-search/ (22. 3. 2020)


Univerzita Komenského v Bratislave  slovenská vysoká škola, ktorú tvorí 13 fakúlt (v zátvorke rok vzniku) a ďalšie súčasti:


  • Lekárska fakulta UK (1919)
  • Právnická fakulta UK (1921)
  • Filozofická fakulta UK (1921)
  • Prírodovedecká fakulta UK (1940)
  • Pedagogická fakulta UK (1946)
  • Farmaceutická fakulta UK (1952)
  • Fakulta telesnej výchovy a športu UK (1960)
  • Jesseniova lekárska fakulta UK (1969)
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (1980)
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (1990)
  • Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (1990)
  • Fakulta managementu UK (1991)
  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (2002)


Ďalšie súčasti

  • Akademická knižnica UK
  • Botanická záhrada UK
  • Centrum ďalšieho vzdelávania UK
  • Centrum informačných technológií UK
  • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
  • Psychologická poradňa UK
  • Učebno-výcvikové zariadenia
  • Vedecký park UK
  • Vydavateľstvo UK
  • Konfuciov inštitút
  • Oddelenie kanadských štúdií UK
  • UK Veda s.r.o.
  • UNESCO centrum pre výchovu k ľudským právam
  • UNESCO katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie


univerzum významové fyzikálne  otvorený súbor fyzikálnych významových útvarov a procesov tvoriaci súčasť vedeckého významového univerza. vyjadriteľnú jazykom fyziky. a reprezentujúci fyzikálne objekty a procesy, ich vlastnosti a vzťahy medzi nimi. Centrálne miesto vo fyzikálnom významovom univerze zaujímajú fyzikálne zákony matematickými prostriedkami (fyzikálnymi rovnicami) reprezentujúce závislosti fyzikálnych veličín. :: fyzika.


univerzum významové kresťanské  súbor kresťanských významových útvarov a procesov tvoriacich podsúbor náboženského významového univerza vyjadriteľného jazykovými alebo mimojazykovými prostriedkami alebo nevyjadriteľného.


univerzum významové matematické  otvorený súbor matematických významových útvarov a procesov tvoriaci fundamentálnu súčasť/vrstvu vedeckého významového univerza a reprezentujúci matematické objekty, ich vlastností, vzťahy, vývoj a operácie s nimi. Centrálne miesto v matematickom významovom univerze zaujímajú matematické dôkazy. :: matematika.


úprava ekvivalentná (matematika) − ekvivalentná úprava rovnice  krok postupu riešenia rovnice, ktorý nezmení množinu koreňov rovnice. Rovnice, ktoré získame (utvoríme) pomocou ekvivalentných úprav, majú tie isté korene a nazývajú sa ekvivalentné rovnice.

K ekvivalentným úpravám rovníc patrí:

  • zámena obidvoch strán rovnice, ľavá strana sa vymení so stranou pravou a naopak;
  • pripočítanie toho istého výrazu, ktorý je definovaný na celej množine D čiže na definičnom obore rovnice, k obidvom stranám rovnice;
  • vynásobenie obidvoch strán rovnice tým istým nenulovým výrazom, ktorý je definovaný na celom definičnom obore rovnice D.

Ak pri riešení rovnice uplatňujeme len ekvivalentné úpravy, skúška správnosti riešenie rovnice nie je nevyhnutnou súčasťou riešenia rovnice (cf 537;16).


úprava výrazu matematického  nahradenie jedného matematického výrazu iným, spravidla jednoduchším alebo pre ďalší výpočet vhodnejším, potrebné pri výpočtoch alebo dôkazoch.

 :: matematika.


uranolatria gr.  uctievanie nebeských telies ako božstva.


úrok – cena za požičanie peňazí.

 :: ekonómia, úrok pri úveroch.


úrok pri úveroch  suma, ktorú platí klient banke.

 :: ekonómia.


úsečka – 1. časť priamky ohraničená dvoma bodmi; 2. súradnica x v pravouhlom súradnicovom systéme; vzdialenosť daného bodu od osi y; abscisa.

 :: geometria, spojnica (geometria).


uspokojovanie potreby (ekonómia)  používanie statku na zakaždým iba prechodné, dočasné utíšenie nekonečne sa obnovujúceho procesu obnovovania sa pocitu nedostatku človeka.

Pocit uspokojenia dosiahnutý človekom pri spotrebe statku je úžitok zo statku.

 :: potreba (ekonómia).


usporiadanie – danie alebo uvedenie do poriadku alebo do náležitého stavu, upravenie; zoradenie podľa istého hľadiska alebo v súlade s istou potrebou, utriedenie; zorganizovanie.


Ústav elektrotechnického a elektronického inžinierstva  angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE  medzinárodná organizácia zameraná na rozvoj technológií v rámci elektrotechniky so sídlom v Piscataway, štát New Jersey, USA vytvorená v roku 1963. :: informatika, inteligencia umelá.


ústava  základný zákon štátu (konštitúcia), súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, záväzný pre všetky orgány a občanov daného štátu.


ústroj  orgán  časť organizmu s osobitnou funkciou.


ústroje rečové  zložité telesné ústrojenstvo, ktorým sa utvárajú jazykové zvuky (zdroj obr. 333;10):


Legenda: 1. hrtan, 2. štítna chrupka, 3. hlasivky, 4. spodná čeľusť so spodnými zubami, 5. pery, horná a spodná pers, 6. ďasná, 7. vrchná čeľusť s vrchnými zubami, 8. predné čiže tvrdé podnebie, 9. nosová dutina, 10. ústna dutina, 11. zadné čiže mäkké podnebie, 12. jazyk, 13. čapík, 14. príchlop hrtana, 15. hrdelná dutina, 16. prstencová chrupka, 17. pažerák.


Činnosť rečových ústrojov sa volá reč (333;11). :: lingvistika.


utečenci – osoby, ktoré opustili svoju vlasť nie z vlastného zavinenia za mimoriadnych okolností, napríklad vojny.


utorok  druhý deň v týždni, deň nasledujúci po pondelku a predchádzajúci strede.


útvar (štylistika)  významovo a formálne  uzavretá jednotka prehovoru (167;117).


útvar geometrický – súčasť predmetu geometrie tvorená priestorovou abstrakciou hmotného telesa alebo jeho častí. Základné geometrické útvary sú bod, priamka a rovina. :: čiara (geometria).


útvar priestorový  teleso  neprázdna množina bodov v priestore; priestorový útvar môže byť zložený z bodov, ale aj z priamok, prípadne z rovín, z guľových plôch a pod.

Priestorový útvar sa od rovinného útvaru odlišuje tým, že má tri rozmery  dĺžku, šírku a výšku.

Priestorovými útvarmi sú napríklad:

  • kocka,
  • valec,
  • guľa,
  • hranol,
  • kváder,
  • ihlan,
  • kužeľ.

 :: geometria, útvar priestorový, in: Hlavná časť.


útvar slovesný – významovo a formálne uzavretá jednotka prehovoru, plniaca svoju funkciu aj bez spolupráce mimojazykových prvkov (167;11).

 :: útvar slovesný literatúry vecnej.


útvar slovesný literatúry vecnej – konkrétny formálne i obsahovo uzavretý kontextový celok, jednotka prehovoru (190;17, 167;117).

 :: posudok.


útvar významový fyzikálny  vedecký významový útvar generovaný v rámci fyziky a tvoriaci súčasť fyzikálneho významového univerza  fyzikálny poznatok, fyzikálny pojem, fyzikálna hypotéza, fyzikálny zákon, fyzikálny princíp, fyzikálna teória... :: model fyzikálny.


útvar významový kresťanský  náboženský významový útvar tvoriaci súčasť kresťanského významového univerza.


útvar významový matematický  vedecký významový útvar generovaný v rámci matematiky a tvoriaci súčasť matematického významového univerza  matematický poznatok, matematický pojem, matematický dôkaz, matematická hypotéza, matematický zákon, matematický princíp, matematická teória... :: číslo, číslo (matematika), matematika, predstava množstva, proces významový matematický, univerzum významové matematické.


územie  ohraničená časť zemského povrchu.


územie chránené  geograficky vymedzené územie určené resp. regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany; ide o lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho a národného významu, biotopy druhov európskeho a národného významu, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu.

Do chránených území sa zahrnujú:

  • chránené krajinné oblasti,
  • národné parky,
  • prírodné rezervácie,
  • národné prírodné rezervácie
  • prírodné pamiatky,
  • národné prírodné pamiatky,
  • chránené areály.


úžitok zo statku (ekonómia)  pocit uspokojenie, dosiahnutý človekom pri spotreba statku.


 Hlavná časť U