čas (fyzika)  fyzikálny čas, angl. time  charakteristika hmotných objektov určujúca následnosť udalostí. Čas je základná fyzikálna veličina, ktorej jednotkou je sekunda (s); symbol t.

Fyzikálny pojem času je fyzikálny významový útvar reprezentujúci všeobecné vlastnosti vyvíjajúceho sa a meniaceho sa sveta okolo nás  deje nasledujúce jeden za druhým v istej postupnosti, prebiehajúce v určitých etapách a štádiách, pričom každý dej má svoju vlastnú dobu trvania.

 :: čas, fyzika, jednotka času, meranie času.


čas absolútny (Newton, I.)  newtonovský čas  čas, ktorý plynie neustále rovnomerne, nezávisle od fyzikálnych dejov. :: Newton, I. 


čas prítomný (lingvistika)  prézent  slovesný čas


čas relatívny (Newton, I.)  čas, ktorý môžeme pozorovať, merať a mení sa pri pohybe telies. :: Newton, I. 


časopis – periodikum (periodická publikácia) so špecializovaným obsahom vydávané najmenej dva razy do roka pod tým istým názvom. Časopis obsahuje príspevky viacerých autorom (16;130; 128;58). :: časopis filozofický.


časovanie (lingvistika) – konjugácia  tvorenie slovesných tvarov alebo súbor týchto tvarov. :: ohýbanie (lingvistika).


časť stroja  diel stroja, strojová súčiastka, ich skupina alebo podskupina. :: strojníctvo.


častica klasická (fyzika)  priestorovo obmedzený objekt.


častica poľa  kvantum poľa  štruktúrna jednotka poľa, za ktorú sa zvyčajne považuje častica s nulovou pokojovou hmotnosťou, napríklad časticou elektromagnetického poľa je fotón. :: fyzika.


Červený Kameň  hrad na okraji Malých Karpát na hraniciach údolia riečky Gidra približne 2 km juhozápadne od obce Častá situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla, súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska, ktorý bol založený pred rokom 1240 za rozhodujúcej účasti českej kráľovnej Konštancie Uhorskej. V roku 1296 hrad zakúpil Matúš Čák Trenčiansky, po ktorého smrti 1321 sa hrad vrátil kráľovi. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov. Od roku 1588 do roku 1945 bol hrad kompletne vlastníctvom rodu Pálfi.


Česko  krajina v strednej Európe, ktorá na západe susedí s Nemeckom, na sever s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom.


čeština  český jazyk  západoslovanský jazyk, úradný jazyk v Českej republike.

Spisovná čeština sa zakladá na stredočeskom nárečí.

V bežnom jazyku sa používa nadnárečový útvar, tzv. obecná čeština (16;135). :: Česko, Česko-slovenský register.


čiara  súvislý rad bodov ležiacich vedľa seba a splývajúcich do celku. :: línia, priesečník.


čiara (geometria)  jednorozmerný geometrický útvar, priamka alebo krivka. :: čiara.


čiara zlomková (matematika)  čiara, medzi čitateľom a menovateľom v zlomku.


Čína

 – krajina vo východnej Ázii, so svojráznou kultúrou (cf kultúra čínska) a dejinami. Rozloha Číny je 9 596 131 km2. 95% jej obyvateľstva tvoria Číňania.

Čína hraničí na východe s Kóreou, na severe s Mongolskom, na severovýchode s Ruskom, na severozápade s Kazachstanom, Kirgizskom a Tadžikistanom, na západe a juhozápade s Afganistanom, Pakistanom resp. Kašmírom, Indiou, Nepálom, Sikkimom a Bhutánom, na juhu s Myanmarom, Laosom a Vietnamom. Za morom smerom na východ a juhovýchod je Južná Kórea, Japonsko, Filipíny, Brunej, Malajzia a Indonézia.

Čína tvorí svojou rozlohou, počtom obyvateľov a svojráznosťou svet sám osebe, ktorý by bolo možné porovnávať skôr s celou Európou než z tou ktorou európskou krajinou, pretože Európe sa Čína podobá rozmanitosťou svojej klímy, krajiny i jazykov. V dôsledku značnej zemepisnej izolácie – oceány, pohoria a púšte – a ňou zapríčinenou kultúrnou uzavretosťou, ktorá z historického hľadiska bola prelomená vlastne len nedávno, však jej duchovné a náboženské tradície vykazujú tisícročia trvalú kontinuitu a poskytujú obraz jednotnej kultúry (35;67).

Nové obdobie vývinu Číny vyznačuje nástup pandémií 21. storočia počnúc pandémiou COVID-19 v roku 2020.


:

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Spr%C3%A1vne_%C4%8Dlenenie_%C4%8C%C4%BDR.png (23. 3. 2020)


:: Číňania, čínština, filozofia čínska.


Číňania  najpočetnejšie etnikum na svete, národ tvoriaci základné obyvateľstvo Číny. Mimo Číny žijú Číňania najmä v krajinách juhovýchodnej Ázie, na Filipínach, v USA. :: Čína, čínština, filozofia čínska.


činiteľ1  kto vykonáva (spoločensky) dôležitú funkciu. :: činiteľ.


činiteľ2  pôsobiaca sila alebo okolnosť.


činiteľ (matematika)  násobenec alebo násobiteľ.


činnosť ekonomická  hospodárska činnosť  ľudská činnosť, prostredníctvom ktorej vznikajú a pohybujú sa materiálne úžitkové hodnoty v spoločnosti a zabezpečuje sa materiálne bytie všetkých je členov; zahrnuje výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu.

V užšom zmysle je ekonomická činnosť činnosť pozostávajúca z práce, ktorá vo výrobe pôsobí bezprostredne na výrobné prostriedky, ako aj z práce spojenej najmä s prepravovaním, skladovaním a predávaním materiálnych úžitkových hodnôt; do určitého stupňa spoločenského vývoja pozostáva prevažne z fyzickej práce. :: ekonómia, ekonomika, realita ekonomická, subjekt ekonomický, život ekonomický.


činnosť hospodárska  ekonomická činnosť.


činnosť odborná  činnosť vykonávaná v rámci určitého odboru, vykonávaná odborníkom, napr. ošetrovateľská starostlivosť.


činnosť politická  činnosť zameraná na získanie alebo udržanie moci v štáte alebo v medzinárodnom prostredí. Jej ciele a metódy sa opierajú spravidla o ideológiu. :: politika.


činnosť pracovná  cieľavedomá činnosť ľudí, ktorou prostredníctvom pracovných prostriedkov menia a prispôsobujú predmety tak, aby z nich vytvárali úžitkové hodnoty vo forme vhodnej na uspokojovanie svojich potrieb. :: činnosť.


činnosť technická  činnosť v oblasti techniky. :: celok daného predtechnicky, technika.


činnosť verejná  činnosť týkajúca sa všetkých členov nejakého väčšieho spoločenského celku, ako napríklad obce, štátu, alebo celej spoločnosti. :: politika.


čínština – čínsky jazyk – jazyk patriaci do sinotibetskej rodiny s množstvom navzájom nezrozumiteľných nárečí; jednotiacim spojivom je písaný jazyk – čínske znaky. Čínskym jazykom hovorí najväčší počet ľudí na Zemi.

Čínština má veľmi jednoduchú gramatiku, založenú na slovoslede; nepoužíva pády, nečasuje slovesá.

Pre vytvorenie zmysluplnej čínskej vety má kľúčový význam správny slovosled:


Podmet + ( zápor + spôsobové sloveso +) významové sloveso + predmet.

 ài .

Ja milujem teba.

Milujem ťa.


 :: Čína, Číňania, filozofia čínska.


čísla celé – čísla skladajúce sa z prirodzených čísel (1, 2, 3, ...) , nuly (0) a záporných čísel (–1, –2, –3, ...). :: matematika.


čísla kladné  čísla väčšie ako nula; tvoria podmnožinu reálnych čísel.


čísla celé záporn頖– čísla opačné k číslam prirodzeným: –1, –2, –3, atď. :: matematika.


čísla prirodzené  čísla reprezentujúce počet entít. Zapisujú sa v desiatkovej sústave. ::  matematika.


číslica  cifra  písomný znak pre číselnú hodnotu. :: číslo, deviatka (matematika), dvojka (matematika), jednotka (matematika), matematika, nula (matematika), osmička (matematika), päťka (matematika), rovnica (matematika), sedmička (matematika), sústava číselná, symbol matematický, šestka (matematika), štvorka (matematika), trojka (matematika).


číslo (matematika)  pôvodne počet predmetov. Pojem čísla je základný matematický pojem, ktorý sa v priebehu vývinu matematiky zovšeobecňoval. :: čísla celé, čísla celé záporné, čísla kladné, čísla prirodzené, číslo jednociferné, číslo nepárne, číslo opačné, číslo párne, číslo prirodzené, číslo reálne, číslo záporné, hodnota veličiny, množina číselná, súradnice (matematika), sústava číselná, vzdialenosť, 0, 1, 2.


číslo Abbeho (fotometria)  veličina, ktorá charakterizuje priehľadné prostredie pomocou indexu lomu látky pre sodíkové svetlo a Fraunhoferove čiary. :: fotometria, fyzika.


číslo jednociferné  číslo zapísané jednou cifrou (číslicou).


číslo nepárne  celé číslo nedeliteľné 2, čiže tvaru 2k + 1. :: matematika.


číslo opačné – číslo, ktoré sa od daného čísla odlišuje znamienkom. Napr. k číslu 4 je opačné číslo –4.

Opačné číslo ku kladnému číslu je záporné číslo.


číslo párne  celé číslo deliteľné 2, čiže tvaru 2k. :: matematika.


číslo prirodzené  prvok množiny všetkých prirodzených čísel. :: matematika.


číslo protónové  staršie: atómové číslo  poradové číslo chemického prvku v periodickej tabuľke udávajúce počet protónov v jadre atómu. :: fyzika.


číslo reálne  prvok množiny všetkých reálnych čísel. :: matematika.


číslo záporné – číslo menšie ako nula.

V zápornom čísle sa exaktne manifestuje v našom vedomí napr. taká kvantita ako dlhy.


čítanie – zrakové vnímanie alebo reprodukovanie nahlas niečoho písaného alebo tlačeného. Zbehlosť v čítaní spolu s písaním tvoria základný predpoklad gramotnosti človeka, preto obidve zložky patria k najstarším učebným predmetom (369;138 – 139).

V translatológii sa pod čítaním rozumie ,,konkrétna aktivita príjemcu v literárnej komunikácii, jeden zo spôsobov recepcie literatúry; vstup diela do komunikačného obehu; istý typ literárnych textov“ (210;55).


čitateľ (matematika)  číslo napísané nad zlomkovou čiarou a udávajúce počet častí určených menovateľom, napr. 4 v zlomku  45.


článok novinový  kratší písaný útvar s politickou, odbornou, umeleckou atď. tematikou v novinách.


člen (algebra)  číslo alebo písmeno (premenná), ktoré sa zlučuje. :: matematika.


človek dospelý  človek, ktorý dokončil fyzický vývin. :: muž.


črta (veda literárna)  prozaický žáner menšieho rozsahu, ktorého témou môže byť skutočný alebo vymyslený príbeh. :: veda literárna.


čuch – zmysel, prostredníctvom ktorého organizmus vníma rôzne pachy a vône. Receptory pre čuchové podnety sú uložené v čuchovom epiteli nosovej sliznice na strope dutiny nosovej.


Čulen, Konštantín (26. 2. 1904 Brodské – 7. 4. 1964 New York) – slovenský publicista, historik a politik aktívny v HSĽS a v období slovenského štátu. Po roku 1945 funkcionár exilových organizácií v Amerike, redaktor Kanadského Slováka. Výrazným historickovýskumným akcentom jeho diela je národnooslobodzovacie hnutie Slovákov pred rokom 1918. – D: Roky slovenských nádejí a sklamaní, 1932; Slovenské študentské tragédie, 1 – 2, 1935; Dejiny Slovákov v Amerike, 1 – 2, 1942 – 1943.


 Hlavná časť Č