f:M  N  zápis používaný v lineárnej algebre, značiaci, že f je funkcia definovaná na množine M s hodnotami v množine N.


fantazmagória gr.  výplod fantázie, prízrak, mam, vidina; zdanie, halucinácia.


farad vm  značka F – odvodená jednotka SI. :: fyzika.


farba  – vlastnosť predmetov vnímaná zrakom.

Všetky okom vnímané farby môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • achromatické farby;

 • chromatické farby.

Achromatickými farbami sa nazývajú tieto farby: biela, čierna a všetky odtiene sivej medzi nimi; jedna od druhej sa odlišujú iba svetlosťou. Všetky ostatné farby sú chromatické. Chromatické farba sa odlišujú jedna od druhej

 • tónom;

 • svetlosťou;

 • sýtosťou.

:: I: Zoznam farieb, in: Wikipédia, Zoznam názvov farieb, in: Wikipédia.


farba (fyzika) – vlastnosť spektrálneho zloženia žiarenia.


farba (psychofyziológia)  vnem vyvolaný vstupom viditeľného svetla určitej vlnovej dĺžky do oka, resp. označenie jednej z častí viditeľného svetla, ktorá po dopade do oka vyvoláva viac či menej podobný psychofyziologický vnem. Interval spektra vlnových dĺžok viditeľného svetla je pre ľudí v rozsahu 380 až 780 nm.


faunistika lat. – náuka o faune, odbor zoológie, ktorý sa zaoberá rozšírením jednotlivých druhov alebo skupín fauny na určitom území.


fáza kmitania (fyzika) – okamžitý stav kmitania.


fáza Mesiaca  tvar osvetlenej časti Mesiaca viditeľnej zo Zeme.  I: Fáza Mesiaca, in: Wikipédia.


fázor (fyzika) – časový vektor, komplexná veličina vyjadrujúca harmonický priebeh. Fázor sa graficky znázorňuje úsečkou, ktorej dĺžka zodpovedá maximálnej hodnote (amplitúde) zobrazovanej veličiny, smer fázoru je daný uhlom, ktorý zviera úsečka s kladným smerom osi x, orientácia fázoru sa vyznačuje šipkou na konci úsečky. Fázor umožňuje jednoduchšie výpočtové a grafické riešenie elektrických obvodov striedavého prúdu s harmonickým priebehom veličín.


Federálny rezervný systém  angl. Federal Reserve System, neformálne FED  centrálny bankový systém Spojených štátov amerických založený v roku 1913 s cieľom kontrolovať peňažnú bázu a cez ňu ponuky peňazí, zdokonalenie kontroly bánk a poskytovanie zariadení na diskont cenných papierov; v súčasnosti reguluje a kontroluje celú bankovú sústavu. Je to sústava viacerých bánk a súvisiacich inštitúcií vedno tvoriacich centrálnu banku USA.

V priebehu 20-tych rokov 20. storočia FED nadviazal silné vzťahy s Bank of England.


Feynman, Richard (11. 5. 1918 Queens, New York, USA  15. 2. 1988 Los Angeles, Kalifornia)  americký fyzik, ktorý sa zaslúžil o rozvoj kvantovej elektrodynamiky, fyziky supratekutosti tekutého hélia a časticovej fyziky; nositeľ Nobelovej ceny (1965).  D: The Principle of Least Action in Quantum Mechanics, 1942 (dizertácia); (spolu s J. A. Wheelerom) Interaction with the Absorber as the Mechanism of Radiation, 1945; A Theorem and its Application to Finite Tampers, 1946; spolu s T. A. Weltonom) Neutron Diffusion in a Space Lattice of Fissionable and Absorbing Materials, 1946; (spolu s N. Metropolisom a E. Tellerom) Equations of State of Elements Based on the Generalized Fermi-Thomas Theory, 1947; Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics, 1948;  A Relativistic Cut-Off for Classical Electrodynamics, 1948; (spolu s J. A. Wheelerom) Classical Electrodynamics in Terms of Direct Interparticle Action, 1949; The theory of positrons, 1949; Space-Time Approach to Quantum Electrodynamic, 1949; Mathematical formulation of the quantum theory of electromagnetic interaction, 1950; An Operator Calculus Having Applications in Quantum Electrodynamics, 1951; The λ-Transition in Liquid Helium, 1953; (spolu s F. de Hoffmannom a R. Serberom) Dispersion of the Neutron Emission in U235 Fission, 1955; Science and the Open Channel, 1956;  (spolu s M. Cohenom) Theory of Inelastic Scattering of Cold Neutrons from Liquid Helium, 1957; (spolu s F. L. Vernonom a R. W. Hellwarthom) Geometric representation of the Schrödinger equation for solving maser equations, 1957; Plenty of Room at the Bottom, 1959; Lectures on Physics, odprednášané 1961–1964; (spolu s R. S. Edgarom, S. Kleinom, I. Lielausisom a C. M. Steinbergom) Mapping experiments with r mutants of bacteriophage T4D, 1962;  What is Science?, 1966; The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics, 1966; Structure of the proton, 1974; (R. Leighton ed.) Surely You're Joking, Mr. Feynman!: Adventures of a Curious Character, 1985; Cargo Cult Science, 1974; Effective classical partition functions, 1986; Rogers Commission Report, Volume 2 Appendix F – Personal Observations on Reliability of Shuttle, 1986; (R. Leighton ed.) What Do You Care What Other People Think?: Further Adventures of a Curious Character, 1988; Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher, 1994; (Ch. Sykes ed.) No Ordinary Genius: The Illustrated Richard Feynman, 1996; Six Not So Easy Pieces: Einstein's Relativity, Symmetry and Space-Time, 1997; The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen Scientist, 1998; (J. Robbins ed.) The Pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard P. Feynman, 1999; (ed. L. M. Brown) Selected Papers of Richard Feynman: With Commentary. 20th Century Physics, 2000;  (T. Hey a R. W. Allen ed.) Feynman Lectures on Computation, 2000; (R. Leighton, W. W. Norton a kol. ed.) Classic Feynman: All the Adventures of a Curious Character, 2005; The Feynman Lectures on Physics including Feynman's Tips on Physics: The Definitive and Extended Edition, 20052.


filatelia fr. < gr.  sústavné zbieranie a štúdium poštových cenín, známok, odtlačkov pečiatok a podobne.  I: Filatelistický slovník.


filológ gr.  doslova: milovník slova  odborník vo filológii.


filológia gr. – veda o národných jazykoch a literatúrach, zahrnujúca o. i. aj kritický rozbor a vydávanie textov literárnych diel. :: lingvistika.


Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského, ktorá vznikla v roku 1921 za aktívnej pomoci profesorov Karlovej univerzity.

Fakultu tvoria tieto katedra a pracoviská:

  • Katedra andragogiky
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Katedra archeológie
  • Katedra archívnictva a pomocných vied historických
  • Katedra dejín výtvarného umenia
  • Katedra estetiky
  • Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
  • Katedra filozofie a dejín filozofie
  • Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
  • Katedra hudobnej vedy
  • Katedra jazykov
  • Katedra klasickej a semitskej filológie
  • Katedra knižničnej a informačnej vedy
  • Katedra kulturológie
  • Katedra logiky a metodológie vied
  • Katedra maďarského jazyka a literatúry
  • Katedra marketingovej komunikácie
  • Katedra pedagogiky
  • Katedra politológie
  • Katedra porovnávacej religionistiky
  • Katedra psychológie
  • Katedra romanistiky
  • Katedra ruského jazyka a literatúry
  • Katedra slovanských filológií
  • Katedra slovenských dejín
  • Katedra slovenského jazyka
  • Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
  • Katedra sociológie
  • Katedra všeobecných dejín
  • Katedra východoázijských štúdií FiF UK v Bratislave
  • Katedra žurnalistiky
  • Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu
  • STIMUL (Centrum informatických a vzdelávacích služieb Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
  • Studia Academica Slovaca
  • Ústredná knižnica, Bratislava


financie fr.  peňažné (finančné) vzťahy, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní peňažných prostriedkov (fondov). Tieto peňažné vzťahy sa niekedy označujú aj ako peňažné transakcie. :: ekonómia, ekonomika, finančníctvo.


finančníctvo fr.  financie, finančná sústava, finančná politika, finančné hospodárstvo, finančná správa a finančná veda.


flexia (lingvistika)  ohýbanie, skloňovanie a časovanie.


flops angl.  FLOPS (FLoating-point Operations Per Second)  počet operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu; meradlo výpočtovej výkonnosti počítača.

V júni 2018 sa uvádza americký superpočítač Summit firmy IBM a Nvidia s výkonom 200 petaflops; má 4608 uzlov (samostatných výpočtových jednotiek (zdroj 29. 8. 2019: https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/472917-najvykonnejsi-pocitac-sveta-maju-opat-americania-pomoze-pri-vyskume-rakoviny/). :: informatika, výkon počítača.


folklór  tradičná ľudová kultúra spočívajúca v pretváraní zlého na dobré alebo škaredého na krásne kolektívnou tvorbou ľudu. Folklór je predmetom etnografie a folkloristiky. :: folklór slovesný, folkloristika, kultúra.


folklór slovesný  slovesná súčasť folklóru vyznačujúca sa

  • ústnosťou (ústnym podávaním diel alebo ich variantov v danej lokalite),
  • kolektívnosťou (participáciou viacerých ľudí na tvorbe),
  • anonymnosťou (neznámosťou autora alebo autorov),
  • reprezentatívnosťou (usúvzťažnením s tradíciami etnika, národnosti, národa...).

Slovesný folklór zahrnuje literárne druhy (lyriku, epiku, dramatiku) alebo literárne typy (poézia, próza, dráma) a literárne žánre a žánrové formy:

  • ľudovú lyriku alebo poéziu (obradné, ľúbostné, pracovné, zbojnícke, regrútske, vojenské piesne, uspávanky, verbovačky);
  • ľudovú epiku alebo prózu: ľudová balada, ľudové rozprávky (čarovné, zvieracie, legendové, realistické, dobrodružné, humoristické), povesti, anekdoty;
  • krátke formy ľudovej slovesnosti (príslovia, pranostiky, porekadlá, hádanky, vyčítanky, rečňovanky);
  • ľudovú dramatiku alebo drámu: obradové hry, koledové hry, ľudové divadlo (trojkráľové hry, betlehémy, bábkové hry).

:: literatúra.


folkloristika angl.  veda, ktorej predmetom je folklór. :: etnografia.


fonetika gr.  časť lingvistiky, ktorej predmetom sú zvuky ľudskej reči z hľadiska ich utvárania, kvality a funkcií v komunikačnom procese.


formula (latinčina)  1. podoba 2. pravidlo, predpis, zásada 3. právnická formula 4. výmer, definícia 5. právny vzťah 6. zmluva (ex formulā podľa zmluvy) 7. zoznam (497;247).


formula (matematika)  vzorec, formulácia, predpis (ako vyriešiť matematickú úlohu), rovnica.


formula matematická  symbolický zápis matematického tvrdenia (446;21). :: formula matematická (Frege, G.), matematika.


Forrester, Jay Wright (14. 7. 1918 Anselmo, Custer County, Nebraska, USA  16. 11. 2016 Condord, Massachussetts, USA)  americký informatik a systemológ, zakladateľ systémovej dynamiky.


fotografia gr.  1. náuka o zhotovovaní trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla (žiarenia) na vrstvy s vhodnými chemickými zlúčeninami 2. praktická činnosť fotografovania 3. fotografický obraz alebo snímka (cf. 14;303).


fotografovanie gr.  zachytávanie obrázkov fotografickým aparátom; zaoberanie sa touto činnosťou.


fotometria (gr.)  časť optiky, ktorej predmetom je meranie svetelných veličín, napr. intenzity svetla, jasu, osvetlenia atď. :: číslo Abbeho (fotometria).


fotón (fyzika kvantová)  minimálne energetické kvantum elektromagnetického poľa (491;2). :: vznik fotónu.


fotonika gr.  prierezová technológia zahrnujúca generovanie svetla, jeho vedenie, manipuláciu so svetlom, detekciu svetla, zosilňovanie svetla a jeho využívanie v aplikáciách, pričom pod termínom svetlo sa mieni aj mikrovlná a ultrafialová časť spektra a rentgenové žiarenie.


fotonika mikrovlnná (angl. microwavephotonics, rus. радиофотоникa)  technológia vyvíjaná na báze fotoniky a mikroelektroniky. Mikrovlnná fotonika vyžaduje materiály, ako napr. arzenid galitý, ktorý je schopný premieňať elektrinu priamo na svetlo.


frekvencia lat.  častosť výskytu.


frekvencia (fyzika)  kmitočet  počet kmitov periodického deja za jednotku času.

Hlavnou jednotkou frekvencie je hertz.


fulgurácia (elektrotechnika) – blýskanie; sršanie iskier z elektródy.


fulgurácia (medicína) – 1. zasiahnutie a poranenie bleskom; 2. koagulácia tkaniva; hemostáza.


funkcia (matematika)  druh relácie, zobrazenie do množiny reálnych alebo komplexných čísel.

„Nech A, B sú množiny.

Predpokladajme, že je dané pravidlo f, podľa ktorého je každému prvku x z množiny A priradený jediný prvok y z množiny B (označujeme y = f(x)).

Potom hovoríme, že na množine A je definovaná funkcia f resp. f je funkcia množiny A do množiny B (označujeme f:A  B).

Množina A sa nazýva definičný obor funkcie f:A  B (označujeme aj D) a množina B koobor funkcie.

Množinu Hf-tých f(x), kde x  A, nazývame obor hodnôt funkcie.

Znak x, ktorý reprezentuje ktorýkoľvek prvok množiny A, nazývame nezávisle premenná alebo argument funkcie.

y = f(x) nazývame závisle premenná.

Ak všetky prvky množiny B sú reálne čísla (komplexné čísla, vektory), tak f nazývame reálna, (komplexná, vektorová) funkcia.

Ak všetky prvky množiny A sú reálne čísla (n-tice reálnych čísel, komplexné čísla), tak hovoríme o funkcii jednej reálnej premennej (n reálnych premenných, komplexnej premennej).

Funkcia môže byť

:: derivácia, derivovanie (matematika), matematika.


funkcia inverzná (matematika) p. zobrazenie inverzné (matematika).


funkcia logaritmická (matematika)  inverzná funkcia k funkcii exponenciálnej; zapisuje sa y = log x.


funkcia polynomická (algebra)  súčet násobkov prirodzených mocnín premennej x a čísel. :: polynóm.


funkcia spojitá (matematika)  funkcia, ktorá je spojitá v každom bode svojho definičného oboru.


funkcia stavová  závisenie od okamžitého stavu systému, napr. tlak, objem, povrch, hustota, teplota, látkové množstvo.


funkcia štátu  základné smery činnosti štátu celospoločenského významu, ktoré majú trvalý charakter a na ktorých vykonávanie si štát vytvára organizačné predpoklady a štruktúry, ako právne normy, inštitúcie a orgány (cf 16;217).


funkcionál (matematika)  operátor, priraďujúci napríklad funkciám reálne alebo komplexné číslo; súčasť predmetu funkcionálnej analýzy.


futurológia lat. + gr.  veda, ktorej predmetom je budúcnosť alebo jej alternatívy (možné varianty), pričom vypracúva veľké teoretické konštrukcie alebo vízie, scenáre a modely budúceho vývoja ľudstva vôbec alebo konkrétne prognózy tej ktorej oblasti spoločnosti.

Termín futurológia zaviedol v roku 1943 O. K. Flechtheim v článkoch Futurology  A New Science? a Futurology  A Science of Probability v amerických časopisoch Forum a Midwest Journal, podľa ktorého táto veda pozostáva z futuristiky, prognostiky a plánovania.

V Slovenskej republike sa futurológovia združujú na báze Futurologickej spoločnosti na Slovensku.  P: I. V. Bestužev-Lada, A. Toffler, J. Naisbitt, Y. Masuda, B. Fuller, H. Hendersonová, J. C. Glenn, Th. Gordon, O. Helmer, H. Kahn, R. Jungk, P. Drucker, D. Bell, J. Coats, D. Beck, B. M. Hubbardová, B. de Jouvenel, D. Burrus, S. Lem, L. Hohoš, P. Staněk... :: megatrend (futurológia). I: Futurológia, in: Wikipédia.


fytoterapia gr.  vedecky zdôvodnená liečba rastlinami. :: medicína.


fyzika gr. – prírodná veda opisujúca a vysvetľujúca vlastnosti fyzikálnych objektov, zmeny týchto objektov a vzájomné pôsobenie medzi fyzikálnymi objektmi. Fyzika sa snaží opísať vesmír a princípy, podľa ktorých sa riadi.

Fyzika bola pôvodne náuka o prírode vypracúvajúca poznatky o pozemských a nebeských javoch, ktorá sa až do novoveku pestovala v rámci filozofie. Fyziku tvoria fyzikálne pojmy, idey, princípy, zákony a teórie, ktoré sú výsledkom teoretického a experimentálneho skúmania prírodných javov.

Fyzika ako prírodná veda v dnešnom ponímaní vznikla v 17. stor. a skúma všeobecné vlastnosti a zákonitosti pohybu hmoty (matérie). Fyziku považujú za najvyspelejšiu a najteoretickejšiu faktuálnu vednú disciplínu, pretože zo všetkých faktuálnych vied je v najtesnejšom spojení s matematikou.

Fyzika v tomto zmysle skúma zákony štruktúry, pohybu a vývoja neživých foriem pohybu hmoty. Na základe pozorovania a kvantitatívneho merania vedie k odhaľovaniu, matematickej formulácii a praktickému technickému využitiu základných prírodných zákonov.

Fyzika je súčasťou predmetu filozofie fyziky.

Historicky sa fyzika delí na tieto časti (obdobia):

Podľa okruhov javov, ktorými sa fyzika zaoberá, ju členia na tieto časti:

Podľa metód práce sa fyzika delí na

 ● experimentálnu fyziku

 a

 ● teoretickú fyziku.

Nástrojom experimentálnej fyziky je meranie, nástrojom teoretickej fyziky je matematika.

 ::


fyzika atómová  atomistika  časť fyziky, ktorej predmetom je stavba atómov a ich premeny. :: atóm.


fyzika experimentálna  fyzika vychádzajúca z pozorovaní a pokusov, z ktorých induktívne dospieva k všeobecným empirickým zákonom, a overuje závery teoretickej fyziky.


fyzika klasická – fyzika makrosveta  časť fyziky alebo etapa vývinu fyziky, ktorej zákony platia pre makrosvet; sústava poznatkov o neživej prírode, ktorej vývin sa zavŕšil na prelome 19. a 20. storočia pred zverejnením špeciálnej teórie relativity a ktorú tvoria tri systémy fyzikálnych poznatkov:

 ● klasická mechanika;

 ● klasická teória elektromagnetizmu;

 ● klasická teória tepla.

V klasickej fyzike sú mechanické inerciálne vzťažné sústavy rovnocenné. Avšak proti všetkým takýmto sústavám stojí privilegovaná sústava svetového éteru, vzhľadom na ktorú sa teleso pohybuje  ‚skutočnou‘ rýchlosťou. (139;6)

:: makrosvet (fyzika), veda klasická.


fyzika kvalitatívna  prvotné štádiá fyzikálneho vývinu, v ktorých sa nepoužívali kvantitatívne údaje (76;15).


fyzika kvantová  fyzika mikrosveta  časť fyziky, ktorej predmetom sú kvantové javy; , pričom opisuje a skúma pohyb mikročastíc a ich sústav; prelomovým rokom jej vzniku 1900 , ku ktorému došlo ako k výsledku skúmania zákonitostí tepelného žiarenia, keď sa výpočty získané na základe klasickej fyziky rozchádzali s pokusmi; plne sa rozvinula v 20-tych rokoch 20. storočia. :: fotón (fyzika kvantová), jav kvantový, mikrosvet (fyzika), Planck, M.; stav kvantový, teleportácia kvantová, teória kvantová, účinok (fyzika kvantová), zákonitosť kvantová.


fyzika moderná – fundamentálna súčasť súčasnej vedy, historicky druhá základná súčasť fyziky, nasledujúca po klasickej fyzike.

Jedným z dlhoročných problémov modernej fyziky je problém zjednotenia kvantovej teórie a teórie gravitácie.

Termín moderná fyzika sa niekedy chápe ako kvantitatívna fyzika na rozdiel od fyziky kvalitatívnej (76;15).


fyzika molekulová  časť fyziky, ktorej predmetom sú vlastnosti látok skúmaných z hľadiska ich molekulovej štruktúry.


fyzika relativistická  časť modernej fyziky tvorená špeciálnou teóriou relativity a všeobecnou teóriou relativity. (Niektorí autori obmedzujú relativistickú fyziku len na všeobecnú teóriu relativity a špeciálnu teóriu relativity považujú za syntetické zavŕšenie klasickej fyziky.)


fyzika teoretická – časť fyziky, ktorá hľadá a formuluje všeobecné zákony, princípy a teórie, z ktorých deduktívnou cestou odvodzuje nové poznatky. :: kozmológia, mechanika kvantová, mechanika relativistická, stroj času.


fyzika tuhých látok – časť fyziky, ktorej predmetom sú tuhé látky skúmané experimentálnym a teoretickým spôsobom s cieľom vysvetliť ich chemické zloženie a kryštálové štruktúry. Fyzika tuhých látok tvorí základ mnohých moderných technológií a ukazuje sa ako jeden z kľúčových faktorov ozbrojenej moci štátu (pozri napr. materiály potrebné na stavbu hyperzvukových nosičov). :: zrážka elektrónu s fotónom (fyzika tuhých látok).


Fyzikálny ústav SAV  organizačná súčasť Oddelenia vied o neživej prírode SAV, ktorá sa orientuje na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok, v jadrovej fyzike, v subjadrovej fyzike a v kvantovej optike. I: Fyzikálny ústav SAV. :: Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV, fyzika.


fyziológia gr. – odvetvie biológie, náuka o životných funkciách organizmov (rastlín, živočíchov a človeka) alebo ich častí. Fyziológia skúma fyziologické javy, spôsob fungovania tela.

Fyziológia je experimentálny vedný odbor, ktorý skúma funkcie jednotlivých orgánov zdravého tela a ich riadenú funkčnú súčinnosť.

Keďže telo podlieha zákonom fyziky, fyziológia sa opiera o fyziku pri skúmaní procesov, ako je napríklad výmena plynov, pohyb nervových impulzov, termoregulácia atď.

V rámci fyziológie sa rozoznáva: všeobecná fyziológia porovnávacia fyziológia fyziológia rastlín fyziológia živočíchov lekárska fyziológia patologická fyziológia fyziológia práce fyziológia telesnej výchovy a športu letecká fyziológia kozmická fyziológia fyziológia výživy … (590;106).


 Hlavná časť F