Počet položiek: [584].


Filozofická literatúra


A

Ajvaz, M., Pauknerová, K. & al.: Spor o proces a událost, Červený Kostelec 2018. [480]

Anaximandros, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 51 − 55. [574]

Anaximenes, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 55 − 57. [575]

Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [6] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973. [7] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika, Bratislava 1975. [8] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966. [37] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Bratislava 1967. [38] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970. [39] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967. [40] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, Bratislava 1969. [41] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied, Bratislava 1968. [42] :: dejiny filozofie

Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia, Bratislava 1977. [43] :: dejiny filozofie

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha 1994. [310]

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie, Praha 1990. [1]

Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984. [567]

Aristoteles: Druhé analytiky. Organon IV, Praha 1962. [558]

Aristoteles: Etika Nikomachova, Bratislava 1979. [563]

Aristotelés: Etika Nikomachova, Praha 1996. [565]

Aristoteles: Fyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 71 – 241. [520]

Aristotelés: Fyzika, Praha 1996. [566]

Aristoteles, Kategorie. Organon I, Praha 1958. [555]

Aristotelés: Malá přírodovědná pojednání, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 315  443. [570]

Aristoteles: Metafyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 242 – 491. [260]

Aristotelés: O duši, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 165  314. [569]

Aristotelés: O duši, Praha 1995. [564]

Aristoteles: O nebi, O vzniku a zániku, Bratislava 1985. [203]

Aristotelés: O paměti a vzpomínání, in: Sorabji, R.: Aristotelés o paměti, Praha 1995, s. 78  98. [572]

Aristoteles: O sofistických důkazech. Organon VI, Praha 1978. [560]

Aristoteles: O vyjadřování. Organon II, Praha 1959. [556]

Aristotelés: O vzniku a zániku, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 37  164. [568]

Aristoteles, Politika, Bratislava 1988. [562]

Aristoteles: První analytiky. Organon III, Praha 1961. [557]

Aristoteles: Topiky. Organon V, Praha 1975. [559]

Armstrong, A. H. (vyd.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha 2002. [47]

Audi, R. (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge 1999. [551]

Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy, Praha 2000. [451]


B

Bacon, F.: Nové organon, in: Antológia z diel filozofov zv. 4 Humanizmus a renesancia. Bratislava 1966, s. 253 – 306. [143]

Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, Praha 1996. [524]

Bělohradský, V.: Konzervativní socialismus? Právo 26. 2. 2020 [578]

Benyovszky, L.: Problém bytí v Hegelově filozofii. Studie k dějinám bytí, Praha 1999. [534]

Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení, Plzeň 2007. [72]

Bergson, H.: Filozofické eseje, Bratislava 1970. [74]

Berka, K.: Měření. Pojmy, teorie, problémy, Praha 1977. [75]

Bertalanffy, L. v.: An Outline of General System Theory. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 1, No. 2 (Aug., 1950), pp. 134 – 165. [317]

Bertens, H. – Natoli, J.: Encyklopedie postmodernismu, Brno 2005. [147]

Bielik, L. – Halas, J. – Hanzel, I. – Kosterec, M. – Marko, V. – Zouhar, M.: Slovník metodologických pojmov, Bratislava 2016. [218]

Biemel, W.: Martin Heidegger, Praha 1995. [489]

Blackburn, S.: The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 1996. [224]

Bocheński, I. M.: Základy tomizmu. Súkr. preklad [141]

Bondy, E.: „Božský markíz“, in: Sade, D.-A.-F. markíz de: Filozofia v budoári. Výber z filozofických spisov, Bratislava 1995, s. 9 – 13. [418]

Bondy, E.: Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku. Poznámky k dějinám filosofie. ⁄ 4 ⁄, Praha 1993. [316]

Bondy, E.: Indická filosofie. Poznámky k dějinám filosofie ⁄ 1 ⁄, Praha 1991. [355]

Brand, G.: Die Lebenswelt. Eine Philosophie des konkreten Apriori, Berlin 1971. [525]

Brugger, W. et al.: Filosofický slovník, Praha 1994. [46]

Budil, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha 1992. [399]

Buraj, I. a kol.: Sociálna filozofia. Vybrané kapitoly a texty, Bratislava 1993. [393]


C

Carnap, R.: Formální a reálné vědy, in: Carnap, R.: Problémy jazyka vědy, Praha 1968, s. 23 – 29. [319]

Cassin, B. (ed.): Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon, Princeton 2014. [283]

Cmorej, P.: Od deskripcií k ich referentom, Filozofia Roč. 68, 2013, č. 10, s. 825 – 848. [501]

Cmorej, P.: Terminologické poznámky, in: Oravcová, M. (zost.): Filozofia prirodzeného jazyka, Bratislava, 1992, s. 244 – 256. [244]

Cmorej, P.: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky, Bratislava 2001. [490]

Coreth, E. – Ehlen, P. – Schmidt, J.: Filosofie 19. století, Olomouc 2003. [457]


Č

Černík, V.: K pojmu bytia, Bratislava 2000. [450]

Černík, V.: Systém kategórií materialistickej dialektiky. (Kritika Hegelovej Logiky ako vedy), Bratislava 1986. [69]

Černík, V. – Farkašová, E. – Viceník, J.: Teória poznania. (Úvod do dialektiky ako logiky poznania.), Bratislava 1987. [144]

Černík, V. – Viceník, J.: Úvod do metodológie spoločenských vied, Bratislava 2011. [508]

Černík, V. – Viceník, J. – Višňovský, E.: Historické typy racionality, Bratislava 1997. [19]


D

Delfová, H. – Georg-Lauerová, J. – Hackeneschová, Ch. – Lemckeová, M.: Lexikón filozofie, Bratislava 1993. [10]

Derrida, J.: Gramatológia, Bratislava 1999 [235]

Desanti, J. T.: Fenomenologie a praxe, Praha 1966. [484]

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Praha 1964. [422]

Dubnička, J.: Čas a kauzalita, Bratislava 1986. [254]

Durozoi, G. – Roussel, A.: Filozofický slovník, Praha 1994. [13]


E

Eisler, R.: Handwörterbuch der Philosophie, Berlin 1922. [119]

Eliade, M.: Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Praha 1999. [364]

Epštejn, M. N.: Projektivnyj slovar gumanitarnych nauk, Moskva 2017. [411]


F

Fichte, J. G.: Základy všeobecného vedoslovia, in: Antológia z diel filozofov 6 Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970, s. 550–588. [245]

Filkorn, V.: Predheglovská logika, Bratislava 1953. [181]

Filkorn, V.: Povaha súčasnej vedy a jej metódy, Bratislava 1998. [44]

Filosofický slovník, Olomouc 1995. [264]

Filozofický slovník a-n, Praha 1985. [308]

Filosofický slovník o-z, Praha 1985. [503]

Fink, E.: Bytí, pravda, svět, Praha 1996. [379]

Floss, P.: Proměny vědění, Praha 1987. [140]

Frank, M: Co je neostrukturalismus? Praha 2000. [307]

Frolov, I. T. (hl. red.): Filozofický slovník, Bratislava 1989. [11]

Fromm, E.: Umění milovat, Praha 1966. [273]

Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996. [169]


G

Gahér, F.: Logika, in: Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996, s. 47–79. [170]

Gahér, F.: Logika pre každého, Bratislava 1998. [88]

Gáliková, S.: Úvod do filozofie mysle, Martin 2001. [372]

Ganeri, J.: Analytic Philosophy in Early Modern India, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009 – 2014 [plato.stanford.edu⁄entries⁄early-modern-india⁄]. [323]

Godár, V.: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta. Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia, Hudobný život 1 – 2, 2019, s. 18 – 20. [326]

Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristoteles, Praha 2000. [22]


H

Hankins, J. (vyd.): Renesanční filosofie, Praha 2011. [80]

Hartmann, N.: Nové cesty ontológie, Bratislava 1976. [436]

Haskins, Ch. H.: The Renaissance of the Twelfth Century, Harvard 1927. [262]

Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65]

Hegel, G. W. F.: Logika ako veda I. Prvý diel, Bratislava 1986. [66]

Hegel, G. W. F.: Logika ako veda II. Druhý diel, Bratislava 1986. [67]

Heidegger, M.: Bytí a čas, Praha 1996. [87]

Heidegger, M.: Bytie a čas, in: Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, Bratislava 1969, s. 295–342. [281]

Heidegger, M.: Contributions to Philosophy (From Enowning), Transl. P. Eman & K. Maly, Bloomington 1999. [284]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 1. Frühe Schriften [1912–1916], Frankfurt a. M. 1978. [287]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 2. Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1977. [288]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 3. Kant und das Problem der Metaphysik [1929], Frankfurt a. M. 1991. [289]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung [1936–1968], Frankfurt a. M. 1991. [290]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung [1936–1968], Frankfurt a. M. 1996. 2. vyd. [291]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 5. Holzwege [1935–1946], Frankfurt a. M. 1977. [292]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 6.1 Nietzsche I [1936–1939], Frankfurt a. M. 1996. [293]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 6.2 Nietzsche II [1939–1946], Frankfurt a. M. 1997. [294]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 7 Vorträge und Aufsätze [1954], Frankfurt a. M. 2000. [295]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 8 Was heißt Denken? [1954], Frankfurt a. M. 2002. [296]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 9 Wegmarken [1919–1961], Frankfurt a. M. 1976. [297]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 9 Wegmarken [1919–1961], Frankfurt a. M. 1996. 2. vyd. [298]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 10 Der Satz vom Grund [1955–1956], Frankfurt a. M. 1996. [299]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 11 Identität und Differenz [1955–1963], Frankfurt a. M. 2006. [300]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 12 Unterwegs zur Sprache [1950–1959], Frankfurt a. M. 1985. [301]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 13 Aus der Erfahrung des Denkens [1910–1976], Frankfurt a. M. 1983. [302]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 14 Zur Sache des Denkens [1962–1964], Frankfurt a. M. 2007. [303]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 15 Seminare [1951–1973], Frankfurt a. M. 1986. [304]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 16 Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges [1910–1976], Frankfurt a. M. 2000. [305]

Heidegger, M.: Sein und Zeit, Tübingen 1986. [282]

Heidegger, M.: Údiv a zdrženlivost (o naladěnosti myšlení), Praha 1999. [59]

Heidegger, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Praha, 1993. [250]

Henckmann, W. – Lotter, K.: Estetický slovník, Praha 1995. [407]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 1. Band (A–C), Basel 1971. [463]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 2. Band (D–F), Basel 1972. [464]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 3. Band (G–H), Basel 1974. [465]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 4. Band (I–K), Basel 1976. [466]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 5. Band (L–Mn), Basel 1980. [467]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 6. Band (Mo–O), Basel 1984. [468]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 7. Band (P–Q), Basel 1989. [469]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 8. Band (R–Sc), Basel 1992. [470]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 9. Band (Se–Sp), Basel 1995. [471]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 10. Band (St–T), Basel 1998. [472]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 11. Band (U–V), Basel 2001. [473]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 12. Band (W–Z), Basel 2005. [474]

Historisches Wörterbuch der Philosophie 13. Band (Register), Basel 2007. [475]

Hobbes, Th.: Leviathan alebo o obsahu, forme a moci cirkevného a občianskeho štátu, in: Antológia z diel filozofov zv. 6 Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970. [405]

Holzhey, H. – Röd, W.: Filosofie 19. a 20. stol. II. Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie, Praha 2006. [85]

Horyna, B.: Úvod do religionistiky, Praha 1994. [330]

Hugo ze Svatého Viktora: De tribus diebus. O třech dnech, Praha 1997. [261]

Hume, D.: Úvahy o ľudskom rozume, in: Antológia z diel filozofov V. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Bratislava 1967, s. 161  200. [416]

Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Praha 1996. [412]

Husserl, E.: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Haag 19722. [531]

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle 1913. [415]

Husserl, E.: Filosofie jako přísná věda, Praha 2013. [456]

Husserl, E.: O vnitřním a vnějším vnímání, in: 453;13  34. [454]

Husserl, E.: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893 – 1917), Haag 1966. [530]


CH

Chabada, M.: Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota, Filozofia Roč. 71, 2016, č. 9, ss. 721  732. [441]

Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia, Bratislava 2016. [214]


I

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt I Existentialontologie, Tübingen 1964. [527]

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt II/1 Formalontologie, Tübingen 1965. [528]

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt II/2 Formalontologie, Tübingen 1965. [529]


J

Jaeschke, W. – Arndt, A.: Německá klasická filosofie. II. Od Fichta po Hegela, Praha 2016. [84]

Janák, V.: Základy formální logiky, Praha 1973. [358]

Janíček, P. – Marek, J. a kolektiv: Expertní inženýrství v systémovém pojetí, Praha 2013. [455]

Jaspers, K.: Úvod do filosofie, Praha 1991. [242]

Jung, C. G.: Duše moderního člověka, Brno 1994. [400]


K

Kant, I.: Kritika čistého rozumu, Bratislava 1979. [64]

Karabová, K. – Démuth, A. (ed.): Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635–1777), Trnava 2016. [166]

Kiczko, L. et al.: Dejiny filozofie, Bratislava 1993. [31]

Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, Praha 2004. [9]

Knapp, V. – Holländer, P. a kol.: Právne myslenie a logika, Bratislava 1989. [357]

Kobusch, Th.: Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Praha 2013 [79]

Kočandrle, R.: Fysis iónských myslitelů. Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací, Červený Kostelec 2008. [386]

Kołakowski, L.: Filosofie pozitivismu. In: Vědecké informace marxismu-leninismu pro vysoké školy. Filosofie, Praha 1967, s. 88 – 137. [221]

Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc 1995. [17]

Krsková, A.: Etika právnického povolania, Bratislava 1994. [371]

Kuzánsky, M.: O Beryle. In: Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966, s.73 – 105. [359]

Kuznecov, B. G.: Od Galileiho po Einsteina, Bratislava 1975. [139]


L

Lao-c’: O ceste Tao a jej tvorivej energii Te, Bratislava 1993. [277]

Lehrer, K.: Teória poznania, Bratislava 1999. [113]

Libera, A. de: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, Praha 2001 [78]

Liessmann, K. – Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994. [145]

Locke, J.: Rozprava o ľudskom rozume, Bratislava 1983. [63]

Long, A. A.: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha 2003 [77]


M

Mach, E.: Analýza pocitov, in: Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967, 199 – 213. [256]

Machalová, T. – Hroch, J.: Základy filozofie, Brno 1992. [337]

Machovec, D.: Dějiny antické filozofie, Praha 1977. [118]

Major, L. – Sobotka, M.: G. W. F. Hegel. Život a dílo, Praha 1979. [62]

Maly, K.: Four Ground-Breaking Moments in Heideggers Thinking, in: Benyovszky, L. et al.: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, sv. V., Praha 2015, s. 39 – 122. [257]

Martinka, J.: Od Aristotela po Plotina, in: Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973, s. 7 – 35. [258]

Martinka, J.: Predsokratici a Platón, in: Antológia z diel filozofov, I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [279]

Materna, P. – Pala, K. – Zlatuška, J.: Logická analýza přirozeného jazyka, Praha 1989. [387]

Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, Bratislava 2008. [104]

Migunova, O. V.: Problema duchovno-civilizacionnych transformacij v sovremennoj kitajskoj sociaľnoj filosofii, Sankt-Peterburg 2013. [477]

Mičaninová, M.: Úvod do dejín stredovekej židovskej filozofie, Košice 2016. [368]

Miltner, V.: Malá encyklopedie buddhismu, Praha 1997. [259]

Mistrík, E.: Estetický slovník, Bratislava 2007. [185]

Mráz, M.: Problematika okamžiku v Aristotelově spise Fyzika, in: Filosofický časopis, č. 3, 1969, s. 339 – 346. [507]


N

Nagag, G. M.: Madhyamika and Yogacara. A Study of Mahayana Philosophies, Delhi 1992. [582] Anot.: Zborník štúdií autora o filozofických školách mahájány.

Nagl-Docekalová, H. – Weishauptová, B. – Fox-Kellerová, E. – Codeová, L.: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Bratislava 1994. [583] Anot.: Príspevky k pochopeniu feminizmu. :: filozofia feministická. 

Nakamura, H.: Parallel Developments. A Comparative History of Ideas, Tokyo – New York 1975. [584] Anot.: Jedno z hlavných diel filozofickej komparatistiky. :: komparatistika filozofická, filozofia japonská. 

Neff, V.: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Praha 1993.[383] :: slovník filozofický. 

Néhrú, Dž.: Objevení Indie, Praha 1957. [263] :: kultúra indická. 

Newton, I.: Philosophiae naturalis principia mathematica, London 1687. [581] :: filozofia Newtonova, I., fyzika klasická. 

Nida-Rümelin, J. (vyd.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis v. Wright, Stuttgart 1991. [2] :: filozofia 20. stor., filozofia súčasná. 

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie, Bratislava 1986. [356]

Novotný, F.: O Platonovi 2, Praha 1948. [216]

Novotný, F.: O Platonovi 3, Praha 1949. [217]

Novotný, F.: O Platónovi 4 Druhý život, Praha 1970. [18]

Novotný, J.: Ekstaticko-horizontální časovost lidské existence, in: Novotný, J. (ed.): Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, Praha 2009, s. 17  71. [577]

Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Praha 2010. [453]


O

Ochrana, F.: Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha 2009. [124]

Olšovský, J.: Slovník filozofických pojmů současnosti, Praha 2011. [175]

Oppy, G. & Trakakis, N. N.: A Companion to Philosophy in Australia and New Zeland, Clayton 2010. [227]

Oravcová, M. (zost.): Filozofia prirodzeného jazyka. Štúdie, prednášky, eseje, Bratislava 1992. [135]

Otázky Milindovy, Praha 1988. [198]


P

Patarák, M.: Chápanie falusu vo freudovskej a lacanovskej psychoanalýze, in: Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 24, 2017, č. 1, s. 6 – 10. [514]

Patočka, J.: Hegelův filosofický a estetický vývoj. In: Hegel, G. W. F.: Estetika. Svazek první. Praha: Odeon 1966, s. 7 – 56. [286]

Peregrin, J.: Logika ve filosofii, filosofie v logice. (Historický úvod do analytické filosofie), Praha 1992. [33]

Peregrin, J. (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo. (Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů), Praha 1998. [271]

Pešek, J.: Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu. Praha 1995. [536]

Piaček, J.: Synkriticizmus – filozofia konkordancie, Bratislava 2014. [392]

Piaček, J.: Zmysel nemocnice. Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice, in: Psychiatria – Psychoterapia –Psychosomatika, 21, 2014, č. 3 – 4, s. 15 – 18. [513]

Pieper, J.: Scholastika. Osobnosti a náměty středověké filozofie, Praha 1993. [353]

Platon: Dialógy I, Bratislava 1990. [177]

Platon: Dialógy II, Bratislava 1990. [178]

Platon: Dialógy III, Bratislava 1990. [179]

Plotnitsky, A.: Thomas Kuhn, in: Bertens, H. – Natoli, J.: Encyklopedie postmodernismu, Brno 2005, s. 182–191. [148]

Popelová, J.: Rozpad klasické filosofie (Vznik soudobého filosofického schizmatu), Praha 1968. [267]

Popkin, R. H. – Stroll, A.: Filozofie pro každého, Praha 2000. [20]

Pytagoras, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 59 − 64. [576]


Q

Quine, W. V. O.: Hledání pravdy, Praha 1994. [265]


R

Rádl, E: Dějiny filosofie. II. Novověk, Praha 1933. [320]

Reichenbach, H.: Vznik vedeckej filozofie, in: Antológia z diel filozofov IX, Bratislava 1968, s. 457–490. [253]

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění I Zápletka a historické vyprávění, Praha 2000. [521]

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění II Konfigurace ve fiktivním vyprávění, Praha 2002. [522]

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění III Vyprávěný čas, Praha 2007. [523]

Riška, A.: Americká filozofia (Od Peircea po Quina), Bratislava 1996. [448]

Riška, A.: Metodológia a filozofia, Bratislava 1968. [452]

Röd, W.: Německá klasická filosofie. I. Od Kanta k Schopenhauerovi, Praha 2015. [83]

Röd, W.: Novověká filosofie. I. Od Francise Bacona po Spinozu, Praha 2001. [81]

Röd, W.: Novověká filosofie. II. Od Newtona po Rousseaua, Praha 2004. [82]

Rosenkrantz, G. S. – Hoffman, J.: Historical Dictionary of Metaphysics, Lanham etc. 2011. [165]

Ruben, Walter: Geschichte der indischen Philosophie, Berlin 1954. [535]

Russell, B.: Jazyk a poznanie. State a prednášky z rokov 1901 – 1924, Bratislava 2005. [73]


S

Sandvoss, E. R.: Geschichte der Philosophie. Bd. II. Mittelalter, Neuzeit, Gegenwart, München 1989. [220]

Scruton, R.: Slovník politického myšlení, Praha 1989. [377]

Shepherd, D.: A feeling for history? Bakhtin and "the problem of 'great time'", in: Slavonic a. East European rev. – Basingstoke, 2006. – Vol.84. – N1. [444]

Schenk, J.: Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii, Bratislava 2017. [215]

Schischkoff, G.: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 1991. [12]

Schmidt, H.: Philosophisches Wörterbuch, Leipzig 1934. [241]

Schopenhauer, A.: Svet ako vôľa a predstava, in: Antológia z diel filozofov, VII. zv., Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967, s. 289  354. [425]

Schulte, J.: Ludwig Wittgenstein, in: Nida-Rümelin, J.: Slovník současných filosofů, Praha 2001, s. 511–522. [146]

Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied), Bratislava 1987. [36]

Sokol, J.: Čas a rytmus, Praha 1996. [561]

Sorabji, R.: Aristotelés o paměti, Praha 1995. [571]

Souriau, É.: Encyklopedie estetiky, Praha 1994. [409]

Spiegelberg, H.: The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Volume One, The Hague 1960. [413]

Spiegelberg, H.: The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Volume Two, The Hague 19712. [414]

Spinoza, B.: Etika, Bratislava 1986. [68]

Stegmüller, W.: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung, Stuttgart 1965. [93]

Stegmüller, W.: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung. Bd. II, Stuttgart 1987. [94]

Steinberger, F.: Philosophie der Logik. (https://floriansteinberger.weebly.com/uploads/5/7/9/5/57957573/philosophie_der_logik.pdf [1.3.2020]) [550]

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1991. [336]

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1993. [35]

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří 2007. [306]

Strawson, P. F.: Indivíduá. Esej o deskriptívnej metafyzike, Bratislava 1977. [492]

Sudbrack, J.: Mystika. Zkušenost mne samého, kosmická zkušenost, zkušenost Boha. Křesťanská orientace v náboženském pluralismu, Kostelní Vydří 1995. [115]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (I), in: Organon F 9 (2002), No. 3, 344–352. [538]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (II), in: Organon F 9 (2002), No. 4, 446–460. [539]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (III), in: Organon F 10 (2003), No. 1, 90–103. [540]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (IV), in: Organon F 10 (2003), No. 2, 210–222. [541]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (V), in: Organon F 10 (2003), No. 3, 328–340. [542]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VI), in: Organon F 10 (2003), No. 4, 450–463. [543]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VII), in: Organon F 11 (2003), No. 1, 66–81. [544]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VIII), in: Organon F 11 (2004), No. 2, 208–216. [545]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (IX), in: Organon F 11 (2004), No. 3, 319–336. [546]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (X), in: Organon F 11 (2004), No. 4, 447–460. [547]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (XI), in: Organon F 12 (2005), No. 1, 98–111. [548]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (XII), in: Organon F 12 (2005), No. 2, 216–226. [549]


Š

Štěpán, J.  Hrubeš, J.: Logika  terminologický a výkladový slovník, Ostrava 1994. [500]

T

Táles, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 49 − 51. [573]

Tarski, A.: Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd, Praha 1966. [380]

Tenzer, O. – Pstružina, K.: Svět moderního myšlení. Pojednání o povaze a významu myšlení v socialistické společnosti, Praha 1984. [252]

Thurnher, R. – Röd, W. – Schmidinger, H.: Filosofie 19. a 20. století. III. Filosofie života a filosofie existence, Praha 2009. [86]

Tichý, P.: Logika pro studující na PI, Praha 1964. [348]

Tichý, P.: O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, Praha 1996. [349]

Tondl, L.: Problémy sémantiky, Praha 1966. [347]


V

Várošová, E. (ved. red.): Prehľad dejín slovenskej filozofie, Bratislava 1965. [110]

Velký sociologický slovník, Praha 1996. [278]

Vlasov, A. D.: Slovar po filosofii Gegeľa (Fenomenologija ducha), Moskva 1997. [404]

Volpi, F. – Nida-Rümelin, J.: Lexikon der philosophischen Werke, Stuttgart 1988. [481]

Vries, J. de: Základní pojmy scholastiky, Praha 1998. [309]


W

Wada, T.: The Analytical Method of Navya-Nyaya, Groningen 2007. [324]

Watts, A. W.: Cesta zenu, Olomouc 1995. [325]

Weinberger, O.: Logika. Učebnice pro právníky, Praha 1959. [499]

Weinberger, O. – Zich, O.: Logika. Učebnice pro právníky, Praha 1964. [4]

Whitehead, A. N.: Veda a moderný svet, Bratislava 1989. [90]

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, Bratislava 2003. [410]


Z

Zelený, J.: Dialektická ontologie, Praha 2002. [280]

Zich, O.: Úvod do filosofie matematiky, Praha 1947. [161]

Zich, O. a kol.: Moderní logika, Praha 1958. [162]

Zouhar, M.: Metafyzika a referencia, in: Strawson, P. F.: Indivíduá. Esej o deskriptívnej metafyzike, Bratislava 1997, s. 9 – 26.

Zouhar, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory, Bratislava 2008. [89]


Ž

Žilinek, J.: K pojmu význam indexických výrazov, in: Filozofia 60, 2005, No 6, s. 412 – 429. [502]


Ďalšia literatúra


A

Albrecht, J.: Človek a umenie, Bratislava 1999. [32]

Albrecht, J.: Eseje o umení, Bratislava 1986. [129]

Ashby, W. R.: Kybernetika, Praha 1961. [102]


B

Bahník, V. et al.: Slovník antické kultury, Praha 1974. [207]

Bais, S.: Rovnice. Symboly poznání, Praha 2009. [321]

Balšínková, O. et al.: Malá slovenská encyklopédia, Bratislava 1993. [16]

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií, Praha 2006. [188]

Barrow, J. D.: Pôvod vesmíru, Bratislava 1996. [96]

Barrow, J. D.: Teorie ničeho, Praha 2005. [95]

Barrow, J. D.: Teorie všeho. Hledání nejhlubšího vysvětlení, Praha 1996. [58]

Bayer, E.: Wörterbuch der Geschichte. Begriffe und Fachausdrücke, Stuttgart 1974. [98]

Bednáriková, M.: Úvod do kognitívnych vied, Trnava 2013. (http:⁄⁄ff.truni.sk⁄sites⁄default⁄files⁄publikacie⁄bednarikova_uvod_do_kognitivnych_vied.pdf, 4. 1. 2018) [233]

Beinert, W.: Slovník katolické dogmatiky, Olomouc 1994. [234]

Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie, Bratislava 1981. [173]

Bogun, W. – Straet, N.: Lexikon ezoteriky. Od astrologie k zenu, Praha 2001. [171]

Boháčková, L.  Winkelhöferová, V.: Vějíř a meč. Kapitoly z dějin japonské kultury, Praha 1987. [494]

Borecký, B. – Dostálová, R.: Slovník spisovatelů. Řecko. Antická, byzantská a novořecká literatura, Praha 1975. [61]

Burlas, L.: Dejiny európskej hudobnej teórie, Žilina 2007. [99]

Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia, Žilina 2006. [385]

Burlas, L.: Hudobná teória a súčasnosť, Bratislava 1978. [201]


C

Cipro, M.: Průvodce dějinami výchovy, Praha 1984. [438]

Claus, V. – Schwill, A.: Lexikón informatiky, Bratislava 1991. [28]

Coles, P.: Kosmologie, Praha 2007. [91]


Č

Čejka, M.: Úvod do studia jazyka (pro bohemisty), Brno 1996. [462]

Černák, P.: Správa o stave duše. Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom, Bratislava 2018. [322]

Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996. [268]

Černý, J.: Malé dějiny lingvistiky, Praha 2005. [515]

Červeň, I.: Fyzika po kapitolách. Kvantové javy, Bratislava 2005. [491]

Činčura, J. a kol.: Encyklopédia Zeme, Bratislava 1985. [111]


D

Dado, M.: Slovník politickej ekonómie (terminologický, synonymický a náučný s českými ekvivalentmi odborných názvov), Bratislava 1966. [186]

Dahlke, R. (ve spolupráci s M. Dahlke): O velké proměně. Umíráme ... a budeme žít dál, Komárno 2011. [329]

Devlin, K.: Jazyk matematiky. Jak zviditelnit neviditelné, Praha 2002. [408]

Dolník, J.: Všeobecná jazykoveda. (Opis a vysvetľovanie jazyka), Bratislava 2010. [526]

Ďurčo, S.: Letecká navigácia – všeobecná navigácia, Košice 2016. [485]


E

Echaudemaison, C.-D. (ved.): Slovník ekonomie a sociálních věd, Praha 1995. [27]

Einstein, Albert: Teorie relativity, Brno 2005. [15]

Einstein, Albert – Infeld, L.: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha 1971. [151]

Einstein, Alfred: Hudba v období romantizmu, Bratislava 1989. [433]

Ekonomická encyklopedie p – ž, Praha 1984. [482]

Elektrotechnický náučný slovník. 1. zv. Teoretická elektrotechnika. Bratislava: Alfa 1977. [332]

Elektrotechnický náučný slovník. 4. zväzok. Kybernetické systémy, Bratislava 1987. [25]

Eliade, M. – Culianu, I. P. ve spolupráci s H. S. Wiesnerem: Slovník náboženství, Praha 1993. [339]

Eliaš, J.: Príručka elementárnej matematiky a fyziky, Bratislava 1964. [430]

Encyklopedie energie, Tábor 1999. [476]

Encyklopedie umění nové doby, Praha 1974. [243]


F

Felix, J.: Cesty k veľkým, Bratislava 1957. [107]

Fenclová, J. – Bednařík, M. – Půlpán, Z. – Svoboda, E.: K perspektivám fyzikálního vzdělání v didaktickém systému přírodních věd, Praha 1984. [213]

Fiorenza, F. S. – Galvin, J. P. (uspor.): Systematická teologie I – římskokatolická perspektiva, Brno 1996. [354]


G


Gahér, D.: Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – +1405), Historia nova 1 – 2010 – 1, s. 9–20. [230]

Gažo, J. a kolektív: Všeobecná a anorganická chémia, Bratislava 1978. [458]

Gecse, G. – Horváth, H.: Malý lexikon biblie, Bratislava 1990. [363]

Gerlitz, P.: Mystik religionsgeschichtlich, in: Müller, G. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. XXIII, Berlin – New York 1994. [285]

Gibová, Z.: Fyzika po častiach. Mechanické vlnenie, Košice 2018. [495]

Gítánanda: Jóga krok za krokem, Brno 1995. [120]

Gontarevová, I. I. – Nemčinovová, M. B. – Popovová, A. A.: Matematika a kybernetika v ekonomike, Bratislava 1981. [160]


H

Habr, J. – Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů), Praha 1986. [26]

Hajduk, A. – Štohl, J. (zost.): Encyklopédia astronómie, Bratislava 1987. [97]

Hanakovič, Š.  Kuruc, A.  Bálent, B. v spolupráci s H. Vodičkovou a J. Cejpekom: Slovenská knihovnícka terminológia. Výkladový slovník, Martin 1965. [554]

Hartl, P.: Psychologický slovník, Praha 1993. [71]

Hausdorff, F.: Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig 1914. [159]

Hawking, S. & Mlodinow, L.: Veľký plán, Bratislava 2011. [240]

Hazan, F. (ed.): Lexikon gréckej civilizácie, Bratislava 1977. [449]

Heisenberg, W.: Fyzika a filosofie, Praha 1966. [117]

Heller, J. – Mrázek, M.: Nástin religionistiky, Praha 1988. [397]

Hlavsa, J.: Psychologické základy teorie tvorby, Praha 1985. [266]

Holan, J. a kol.: Hmota. Fyzikálne základy a vývoj na kozmickej, chemickej a predbiologickej úrovni, Bratislava 1976. [101]

Hontyová, K. – Lisý, J.: Základy modernej ekonómie, Bratislava 1995. [158]

Honzák, F. – Pečenka, M. – Stellner, F. – Vlčková, J.: Evropa v proměnách staletí, Praha 1997. [109]

Hooper, D. – Whyld, K.: The Oxford Companion to Chess, Oxford 1992. [427]

Horecký, J.: Základy jazykovedy, Bratislava 1978. [225]

Horecký, J. – Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov, Bratislava 1979. [5]

Horský, J.: Úvod do teorie relativity, Praha 1975. [506]

Hotár, V. S. – Paška, P. – Perhács, J. a kol.: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava 2000. [378]

Hrabák, J. – Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury, Praha 1987. [396]

Hradská, K.: Slobodomurárske lóže v Bratislave, Bratislava 2005. [510]

Hvorecký, J. – Kelemen, J.: Algoritmizácia. Elementárny úvod, Bratislava 1983. [274]

Hyhlík, F.  Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha 1973. [431]


CH

Chalabala, M. a kol.: Encyklopédia farmácie, Martin 1991. [248]

Charvát, J. (red.): Dějiny novověku III, Praha 1973. [54]

Charvát, J. (red.): Dějiny novověku IV, Praha 1974. [55]

Chmielewski, H.  Baran, I.  Skupiński, S.: Polytechnický náučný slovník, Bratislava 1968. [442]

Chown, M.: Kvantová teorie nikoho nezabije. Průvodce vesmírem, Zlín 2010. [176]

I

Ilkovič, D.: Fyzika I (mechanika, vlnenie, akustika a termodynamika), Bratislava 1973. [156]

Ilkovič, D.: Fyzika II (elektrina a magnetizmus, optika, atómová fyzika, fyzika tuhých látok), Bratislava 1973. [157]

Ivanová-Šalingová, M. – Maníková, Z.: Slovník cudzích slov A⁄Z, Bratislava 1979. [14]


J

Jahnátek, Ľ.  Janíček, F.: Energetická bezpečnosť. Priorita rozvoja hospodárstva. Centrum vedecko-technických informácií SR, 25. jún 2009, Bratislava 2009. [459]

Janovjak, J. – Špaňár, J.: Život a literatúra v antickom Ríme, Bratislava 1969. [112]

Jelínek, M.: Logické prvky ve školské matematice, Praha 1981. [426]

Jelínek, M.: Množiny, Bratislava 1980. [134]

Jelínek, M.: Množiny bodov, Bratislava 1979. [152]

Jiránek, F. – Souček, J.: Úvod do obecné psychologie, Praha 1969. [505]

Jones, C.  Clamp, P.: Matematika na dlani, Bratislava 1999. [479]

Juklová, K.: Základy obecné psychologie, Hradec Králové 2010. [269]

Jungwirth, K. a kol.: Gramatika nemčiny, Bratislava 1971. [432]

Jurík, M. a kol.: Malá encyklopédia hudby, Bratislava 1969. [247]


K

Kačala, J. (ved. red.): Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 2003. [496]

Kaganov, M. I.: Elektrony, fonony, magnony, Praha 1985. [419]

Kalina, M.: Matematika, Bratislava 2012. [150]

Katuščák, D. – Matthaeidesová, M. – Nováková, M.: Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda, Bratislava 1998. [128]

Khol, J.: Psychologie řízení, Praha 1982. [504]

Khol, J.: Rozhodování v každodenní životní a řídíci praxi, Praha 1987. [381]

Klimovský, D.: Základy verejnej správy, Košice 2008. [352]

Knapp, V.: Vědecká propedeutika pro právníky, Praha 2003. [498]

Knapp, V. – Holländer, P. a kolektív: Právne myslenie a logika, Bratislava 1989. [187]

Koch, W.: Malý lexikon architektúry. Ilustrovaný vreckový lexikon s autorovými 900 kresbami, Bratislava 1971. [395]

Kolář, Z. a kol.: Výkladový slovník z pedagogiky, Praha 2012. [164]

Kolektiv autorů: Úvod do studia dějepisu 1. díl, Brno 2014 (elektronická verzia) [516]

Kolektiv autorů: Úvod do studia dějepisu 2. díl, Brno 2014 (elektronická verzia) [517]

Komorovský, J. a kol.: Religionistika a náboženská výchova. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava 1997. [138]

Kopčáková, S. (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra, Prešov 2017. [202]

Kopecká, K. – Kopecký, P.: Zdravie a klinika chorôb, Martin 2003. [106]

Kováč, J.: Technologickosť montovaných výrobkov a ich súčiastok, in: Transfer inovácií 9/2006, s. 178 – 180. [532]

Králik, J. – Jakubovič, D.: Slovník finančného práva, Bratislava 2004. [389]

Králik, Ľ.: Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava 2015. [249]

Krausová, N.: Význam tvaru – tvar významu, Bratislava 1984. [434]

Krejčí, O.: Levice: Když nemůžeš, přidej!, in: Slovo 2. 3. 2020. [552]

Krempaský, J.: Vesmírne metamorfózy. Svet očami fyziky, Bratislava 1986. [125]

Kresánek, J.: Základy hudobného myslenia, Bratislava 1977. [402]

Krupa, V. – Genzor, J. – Drozdík, L.: Jazyky sveta, Bratislava 1983. [229]

Kuťáková, E. – Vidmanová, A. a kol.: Slovník latinských spisovatelů, Praha 1984. [60]

Kuvalayananda Swami – Vinekar, S. L.: Jógová terapie, Bratislava 1990. [360]

Kvasnička, V.: Pohľad umelej inteligencie a kognitívnej vedy na kolektívnu pamäť. (http:⁄⁄cogsci.fmph.uniba.sk⁄kuz2015⁄zbornik⁄prispevky⁄kvasnicka.pdf, 4. 1. 2018) [232]

Kyrášek, J.: Synkritická metoda v díle J. Á. Komenského, Praha 1964.[362]

Kyrášek, J.: Vývoj pedagogické soustavy J. A. Komenského, Praha 1967. [361]


L

Laborecký, J.: Hudobný terminologický slovník, Bratislava 1999. [205]

LaBerge, S.: Lucidní snění, Praha 2006. [335]

Langer, P.: Úvod do biokybernetiky a teórie experimentu, Bratislava 1982. [149]

Lanstyák, I.: Jazykové ideológie v maďarskej jazykovej komunite, in: Ondrejovič, S. v spolupráci s J. Vrábľovou a A. Krausovou (edts.): Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Bratislava 2013.  str. 7 – 44. [553]

Lexikon východní moudrosti. Buddhismus. Hinduismus. Taoismus, Olomouc 1996. [208]

Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, Bratislava 1996. [338]

Lotko, E.: Slovník lingvistických pojmů pro filology, Olomouc 2003 [222]

Ľudské telo. Komplexný sprievodca po ľudskom tele a jeho funkciách, Bratislava 1992. [424]

Lurker, M.: Slovník symbolů, Praha 2005. [318]


M

Machová, Z.: Stručný slovník morfografických termínov (https:⁄⁄fns.uniba.sk⁄fileadmin⁄prif⁄geog⁄kfg⁄Studium⁄predmety_1._stupen⁄geomorfoskripta_len_lit⁄3_slovnik_morfograf_terminov.pdf) 17. 3. 2019 [365]

Majzlan, O. – Vidlička, Ľ.: Príroda rezervácie Šúr, Bratislava 2010. [131]

Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatúry a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk, Brno 2009. [437]

Malá ilustrovaná encyklopedie AŽ, Praha 2013. [461]

Malý encyklopedický slovník A – Ž, Praha 1972. [231]

Marušák, M. S.: Obuj si sandále. Putovanie dominikánskou spiritualitou, Zvolen 2017. [373]

Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kolektiv: Umělá inteligence (1), Praha 2001. [488]

Matoušek, O.: Slovník sociální práce, Praha 2008. [483]

Medek, V. et al.: Matematická terminológia, Bratislava 1975. [168]

Medek, V.  Mišík, L.  Šalát, T.: Repetitórium stredoškolskej matematiky, Bratislava 1976. [460]

Medvedev, V. A. a kol.: Politická ekonómia. Učebnica, Bratislava 1989. [270]

Mejdřická, K. (red.): Dějiny novověku I, Praha 1969. [52]

Mejdřická, K. (red.): Dějiny novověku II, Praha 1969. [53]

Mello, A. de: Bdělost, Brno 2013. [123]

Melník, M.: Základy farmakológie 4. ročník, Humenné 2005. [533]

Meľnikov, Ju. B. – Šitikov, S. A. – Sincova, S. G.: Otnošenije k matematičeskim fenomenam i ich vlijanije na obučenije matematike, Vestnik TGPU (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185), 108 – 112. DOI: 10.23951/1609-324X-2017-8-108-113 [486]

Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno 1995. [493]

Miltner, V.: Indická kuchyne, Praha 1982. [34]

Miltner, V.: Lékařství staré Indie, Praha 1986. [417]

Miltner, V.: Malá encyklopedie buddhismu, Praha 1997. [209]

Miltner, V.: Vznik a vývoj buddhismu, Praha 2001. [199]

Minár, J. – Machová, Z.: Morfografia a morfometria (https:⁄⁄docplayer.cz⁄37096395-Ucebne-texty-z-geomorfologie.html (17. 3. 2019)) [366]

Mistrík, J.: Štylistika slovenského jazyka, Bratislava 1970. [167]

Mistrík, J.: Žánre vecnej literatúry, Bratislava 1975. [190]

Mistrík, J. a kol.: Encyklopédia jazykovedy, Bratislava 1993. [237]

Mišík, L.: Funkcionálna analýza, Bratislava 1989. [439]

Molnár, Ľ.: Počítače a programovanie. Programovanie v jazyku pascal, Bratislava 1987. [275]

Mruškovič, V.: Slovník literárnoarchívnej terminológie, Martin 1999. [423]

Musciano, CH. – Kennedy, B.: HTML a XHTML. Kompletní průvodce, Praha 2000. [24]


N

Němeček, M. a kol.: Stručný slovník didaktické techniky a učebných pomůcek, Praha 1985. [511]

Niederle, J., Niederle, V., Varcl, L.: Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1956. [580]

Nielsen, M. A. & Chuang, I. L.: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge  2000. [375]

Nothomb, A.: V ohromení a strachu, Bratislava 2012. [579] Anot.:

Román o Japonskej civilizácii z pohľadu zamestnankyne spoločnosti Jumimoto. Najmä obraz japonskej ženy.

Nováková, M.: Informatická typológia dokumentov. Východiská, problémy, postupy, Martin 1981. [311]

Novotný, B. a kol.: Encyklopédia archeológie, Bratislava 1986. [398]


O

Obdržálek, Z. – Horváthová, K. a kolektív: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník 2004. [327]

Ondruš, Š. – Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov, Bratislava 1981. [182]

Osvaldová, B. – Halada, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999. [29]

Ovečková, O. a kolektív: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994. [391]


P

Pacáková, V. a kolektív: Štatistika pre ekonómov, Bratislava 2003. [428]

Pape, W.: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, I, 1871. [420]

Pape, W.: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, II, 1871. [421]

Pauliny, E. et al.: Slovenská gramatika, Bratislava 1968. [333]

Pavelka, J. – Pospíšil, I.: Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů, Brno 1993. [194]

Pečírka, J. a kol: Dějiny pravěku a starověku. Hlava I–IX, Praha 1979. [48]

Pečírka, J. a kol: Dějiny pravěku a starověku. Hlava X–XXI, Praha 1979. [49]

Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1. A – O, Bratislava 1984. [369]

Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2. P – Ž, Bratislava 1985. [370]

Petrovič, P.: Fyzika I. Vybrané kapitoly zo základov klasickej fyziky a počítačovej fyziky, Košice 2012. [121]

Petrovič, P.: Fyzika II. Vybrané kapitoly zo základov modernej fyziky a kvantových počítačov, Košice 2012. [122]

Piaček, J.: Život ako apeiron umenia. Pamiatke Jána Albrechta (1919–1996), Philosophica critica 2, 2016, 2, s. 117–128. [276]

Pišút, J. et al.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, Bratislava 2007. [130]

Platunov, Je. S. – Samoletov, V. A. – Buravoj, S. Je. – Proškin, S. S.: Fizika. Slovar-spravočnik, Sankt-Peterburg 2014. [174]

Podhájecká, M.: Gramatika angličtiny, Bratislava 1963. [114]

Pogády, J. – Guensberger, E.: Základy psychopatológie, Martin 1987. [70]

Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie, Praha 1984. [193]

Polkinghorne, J.: Kvantová mechanika. Průvodce pro každého, Praha 2007. [312]

Popovič, A. (red.): Originál – preklad, Bratislava 1983. [210]

Populární encyklopedie matematiky, Praha 1971. [108]

Pravidlá slovenského pravopisu, Bratislava 1991. [191]

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru, Praha 2009 [239]

Průcha, J. – Walterová, E. – Mareš, J.: Pedagogický slovník, Praha 1995. [163]

Prusák, J.: Teória práva, Bratislava 1995. [394]

Purš, J. – Kropilák, M. (red.): Přehled dějin Československa. I⁄1 [do roku 1526], Praha 1980. [56]

Purš, J. – Kropilák, M. (red.): Přehled dějin Československa. I⁄2 [1526–1848], Praha 1982. [57]


R

Rahner, K. – Vorgrimler, H.: Teologický slovník, Praha 1996. [192]

Raynor, W. J. Jr.: The International Dictionary of Artificial Intelligence. Chicago etc., 1999. [447]

Rebro, K. – Blaho, P.: Rímske právo, Bratislava 2003. [384]

Reisenauer, R. s kolektivem (sest.): Co je co? (3), Praha 1978. [478]

Rendellová, R.: Ostaneš tu navždy, Bratislava 2002 [236]

Režucha, B. – Parík, I.: Ako čítať partitúru, Bratislava 1986. [196]

Rossiová Dell'Acqua, A.: Encyklopedie matematiky, Praha 1988. [172]

Rovelli, C.: Sedem krátkych prednášok o fyzike, Bratislava 2016. [136]

Rubinštejn, S. L.: Základy obecné psychologie, Praha 1967. [403]

Ružek, I. – Brisuda, J. – Nevřelová, M.: Obrazový atlas drevín, Bratislava 2015. [367]


S

Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Ekonomie, Praha 1991. [390]

Sedláček, J. a kol.: Slovník školské matematiky, Praha 1981. [328]

Selye, H.: In vivo, Bratislava 1968. [406]

Slovník cudzích slov (akademický), Bratislava 2005. [519]

Slovník slovenského jazyka. I. – VI. Bratislava 1959 – 1968. [340]

Slovník slovenského jazyka. I. a-k Bratislava, 1959. [341]

Slovník slovenského jazyka. II. l-o Bratislava, 1960. [342]

Slovník slovenského jazyka. III. p-r Bratislava, 1963. [343]

Slovník slovenského jazyka. IV. s-u Bratislava, 1964. [344]

Slovník slovenského jazyka. V. v-ž Bratislava, 1965. [345]

Slovník slovenského jazyka. VI. Doplnky. Dodatky Bratislava, 1968. [346]

Slovník súčasného slovenského jazyka, ag, Bratislava 2006. [153]

Slovník súčasného slovenského jazyka, hl, Bratislava 2011. [154]

Slovník súčasného slovenského jazyka, mn, Bratislava 2015. [155]

Smolin, L.: Time Reborn. From the Crisis in Physics to the Future of the Universe, Boston & New York, 2013. [251]

Soafer, B.: Bolest. Příručka pro zdravotní sestry, Praha 1997. [105]

Sorli, A. S. – Gregl, T. – Klinar, D.: Observer Is a Function of Four-dimensional Timeless Space, in: Journal of Consciousness Exploration & Research, Vol 1, No2 (2010) [228]

Soukupová, B. – Šlosárová, A. – Baštincová, A.: Účtovníctvo, Bratislava 2004. [388]

Staríček, I.: O fyzike pre fyzikov a nefyzikov, Bratislava 1988. [142]

Staríček, I.: Úvod do metronomiky, Bratislava 1977. [76]

Steinhardt, P. J. – Turok, N.: Bez počátku a konce. Nová historie vesmíru. Praha 2009. [211]

Stockley, C. – Davies, N.: Školská encyklopédia biológie, Bratislava 1997. [331]

Stravinskij, I.: Hudobná poetika. Kronika môjho života, Bratislava 2002. [45]

Strmeň, L. – Raiskup, J. Ch.: Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii a v jej príbuzných a hraničných vedných odboroch, Bratislava 1998. [226]

Suchoň, E. – Filip, M.: Stručná náuka o hudbe, Bratislava 1993. [197]

Svítek, M.: Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání, Praha 2013. [219] Slovo úvodem (P. Moos), s. 1114.

Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie antiky, Praha 1973. [206]

Sýkora, F. a kolektív: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník 2. zväzok, Bratislava 1995. [440]

Szczepański, J.: Základní sociologické pojmy, Praha 1966. [223]

Szostkiewicz, S.: Sociologický výskum, Bratislava 1965. [351]


Š

Šalát, T. a kol.: Malá encyklopédia matematiky, Bratislava 1967. [30]

Šašinka, M, et al. (zost.): Vademecum medici, Martin 2003. [382]

Šedivý, J.: O modernizaci školské matematiky, Praha 1973. [487]

Šíbl, D. a kol.: Malý slovník trhovej ekonomiky, Bratislava 1991. [435]

Šimkovic, J. – Terek, M.: Systémové modelovanie. Bratislava: Alfa 1987. [315]

Škvarna, D. a kol.: Lexikón slovenských dejín, Bratislava 1997. [314]

Škvarna, D. – Hudek, A.: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku, Bratislava 2013. [401]

Šlosár, R. – Šlosárová, A. – Majtán, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Bratislava 1992. [313]

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť, Bratislava 1988. [3]

Šok z prosperity. Čítanka z globální problematiky, II, Olomouc 1995. [374]

Špaňár, J. – Horecký, J.: Latinská gramatika, Bratislava 1993. [189]

Špaňár, J. – Hrabovský, J.: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, Bratislava 2003. [497]

Štraus, F.: Príručný slovník literárnovedných termínov, Bratislava s. a. [238]

Štrba, A.  Mesároš, V.  Senderáková, D.: Svetlo  vlny, lúče, fotóny, Nitra 2011. [443]

Šulhan, J.: Latinský jazyk pre študentov Filozofickej fakulty UK, Bratislava 1984. [204]

Šutek, Ľ. – Varga, M.: Experimentálne metódy identifikácie, Bratislava 1981. [132]

Švec, Š. (ed.).: Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava 2015. [509]

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike (s anglicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov), Bratislava 1995. [512]


T

Teichová, A. (red.): Dějiny středověku I, Praha 1968. [50]

Teichová, A. (red.): Dějiny středověku II, Praha 1968. [51]

Thiele, R.: Matematické důkazy, Praha 1985. [246]

Thorne, K. S.: Černé díry a zborcený čas. Podivuhodné dědictví Einsteinova génia, Praha 2004. [133]

Tibetská kniha mrtvých, Praha 1991. [350]

Tillich, J. et al. (zost.): Slovník školské fyziky, Praha 1988. [92]


U

Uhlířová, M.: Repetitorium matematiky, Olomouc 2013. [537]


V

Vademecum medici, Martin 2003. p. 382

Veis, Š. a kol.: Malá encyklopédia fyziky, Bratislava 1970. [21]

Vlašín. Š. (red.): Slovník literární teorie, Praha 1977. [272]

Vlček, J.: Metody systémového inženýrství, Praha 1984. [183]

Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva, Bratislava 2003. [116]

Votava, J.: Jóga očima lékařů, Praha 1988. [376]

Vrábel, P.: Heuristika a metodológia matematiky, Nitra 2005. [103]

Vygodskij, M. J.: Príručka elementárnej matematiky, Bratislava 1960. [429]


W

Weizsäcker, C. F. v.: Dějiny přírody, Praha 1972. [126]

Werner, K.: Malá encyklopedie hinduismu, Brno 1996. [184]


Z

Základná optická terminológia, Bratislava 1964. [518]

Zámečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava 1984. [212]

Zámečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava 1995. [127]

Zbavitel, D.: Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha 1993. [334]

Zelina, L.: Středoškolská geometrie. (Úvod do studia), Praha 1972. [137]

Zeman, M. a kolektiv: Průvodce po světové literární teorii, Praha 1988. [445]

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Praha 1986. [195]

Zlatoš, P.: Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelových vetách, Bratislava 1995. [255]

Zlatoš, P.: Lineárna algebra a geometria. Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov, Bratislava 2011. [446]


Ž

Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky, Praha 1996. [100]