Cantor, Georg Ferdinand (3. 3. 1845 Petrohrad, Rusko  6. 1. 1918 Halle, Nemecko)  nemecký matematik, zakladateľ modernej teórie množín.


celok daného predtechnicky  súbor daností, ku ktorému pristupuje technik, keď začína svoju rutinnú alebo tvorivú činnosť alebo ktorý sa pred ním otvára, keď ho začína technicky poznávať, napríklad niektorou z metód modelovania. :: činnosť technická, technika.


celok priestorový  celok v rámci istého priestoru.


cena – hodnota, význam, dôležitosť; odmena; trofej.


cena (ekonómia) – hodnota tovaru a služieb vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať hodnote. Spravidla sa cena nerovná hodnote.

Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (trhový mechanizmus) (313;29).


cenina (právo finančné)  platobný prostriedok znejúci na určitú menovitú hodnotu slúžiaci na úhradu tovarov a služieb, ktoré sú ním zaplatené vopred, napr. poštová známka, kolok, poukážka na odber pohonných hmôt a olejov, poukážka na odber tovaru, abonentský lístok, permanentka, gastrolístok... (cf 389;28). :: cenina poštová.


cenina poštová  poštová známka, celina alebo vzorec.


centriola (biológia) lat.  deliace teliesko v bunke.


Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV  oddelenie Fyzikálneho ústavu SAV, ktoré sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie čiže kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu s praktickým cieľom v prvom rade prispievať k zvýšeniu (informatickej) bezpečnosti a k zrýchleniu algoritmov. I: Centrum pre výskum kvantovej informácie. :: fyzika, Fyzikálny ústav SAV.


CGS  sústava fyzikálnych jednotiek prijatá v roku 1881, ktorej základ tvorili centimeter  gram  sekunda. :: fyzika.


cieľ politický  prvok politického programu, ktorého náplň tvorí predstava alebo predstavy o tom, čo sa chce dosiahnuť politickou činnosťou. :: politika.


cirkev gréckokatolícka  katolícka cirkev byzantského obradu  súčasť katolíckej cirkvi spojená s ňou rímskym pápežom a vyznačujúca sa východným byzantským obradom – vonkajším usporiadaním bohoslužieb, spiritualitou, teológiou, vlastným cirkevným právom a historickým a kultúrnym dedičstvom.

Gréckokatolícka cirkev zahrnuje tieto katolícke cirkvi byzantského obradu:

Cirkev albánska,

Cirkev bieloruská,

Cirkev bulharská,

Cirkev grécka,

Cirkev chorvátska,

Cirkev italo-albánska,

Cirkev macedónska,

Cirkev maďarská,

Cirkev melchitská,

Cirkev rumunská,

Cirkev rusínska,

Cirkev ruská,

Cirkev slovenská,

Cirkev ukrajinská.


cirkev katolícka – cirkev tvorená 24 cirkvami sui iuris: 23 východnými a jednou západnou (latinská cirkev) a uznávajúca za svoju hlavu rímskeho pápeža, zástupcu Ježiša Krista na Zemi.

Súčasťou katolíckej cirkvi je katolícka teológia. :: sviatosti. I: Katolícka cirkev (latinská cirkev a východné katolícke cirkvi), in: Wikipédia.


cirkev pravoslávna  najpočetnejšia východná kresťanská cirkev (vo východnej Európe, na Balkáne a na Blízkom východe).


civilistika lat.  náuka o občianskom práve. :: veda právna.


civilizácia európska  podklad európskej kultúry symbolizovaný Sinajom, Akropolou a Kapitolom.

Mimokulúrne zložky alebo vrstvy európskej civilizácie zničili našu planétu.


Cluny – francúzske mesto, stredisko reformistického hnutia v 10. stor. za obrodu cirkvi (clunyjské hnutie).


college angl. < fr.  kolégium, časť univerzity; (vyššia) odborná škola.


college (Veľká Británia)  školská ustanovizeň so študijnými a obytnými priestormi; výskumný inštitút alebo univerzita; typ neúplnej vysokej školy; súkromná internátna škola.


coulomb vm  odvodená jednotka SI. :: fyzika.


curriculum vitae lat.  profesný životopis  stručný opis života osoby, ktorý slúži ako príloha k žiadosti o prijatie do zamestnania, na štúdium a pod. V súčasnosti máva podobu štrukturovaného životopisu. :: životopis.


cvičebnica  učebnica s cvičeniami. :: pedagogika.


cvičenie  trénovanie  vykonávanie cvikov, precvičovanie, nacvičovanie, vedenie na získanie alebo zdokonalenie vedomostí, schopností, zručnosti; látka na precvičovanie (napr. prvé cvičenie v cvičebnici).


cvičenie (pedagogika)  didaktický prostriedok, ktorý slúži na riadené vykonávanie nejakej činnosti učiacim sa subjektom.

Cieľom cvičenia je upevňovanie vedomosti alebo zručnosti, zautomatizovanie návykov.

Súčasťou cvičenia je inštrukcia objasňujúca spôsob jeho vykonávania (163;36  37). :: pedagogika.


cvičenie (športológia)  telesné cviky na upevnenie zdatnosti, fyzickej odolnosti. :: športológia.


cyklometria gr.  náuka o meraní obvodu a obsahu kruhových plôch (oblúkov). :: geometria.


cyklus gr.  pravidelne sa opakujúci rad zmien.


 Hlavná časť C