Cantor, Georg Ferdinand (3. 3. 1845 Petrohrad, Rusko 6. 1. 1918 Halle, Nemecko) nemecký matematik, zakladateľ modernej teórie množín.


caput (anatómia človeka)hlava.


cech (história) – stavovská organizácia remeselníkov a obchodníkov v mestách za feudalizmu chrániaca záujmy svojich príslušníkov a sledujúca akosť výrobkov.


celok (geomorfológia) – jednotka šiestej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je oblasť, podradenou podcelok.

Na tejto úrovni sa objavuje väčšina zemepisných názvov, ktoré bežne chápeme ako jedno pohorie, napr. Tatry, Malá Fatra, Poľana, Tribeč (zdroj: Celok (geomorfológia), in: Wikipédia) (23. 2. 2021)).

 :: členenie geomorfologické.


celok daného predtechnicky súbor daností, ku ktorému pristupuje technik, keď začína svoju rutinnú alebo tvorivú činnosť alebo ktorý sa pred ním otvára, keď ho začína technicky poznávať, napríklad niektorou z metód modelovania.

 :: činnosť technická, technika.


celok funkčný – celok, vzťahujúci sa k určitému účelu alebo pôsobnosti, k fungovaniu, chodu alebo činnosti niečoho, napr. budova.


celok krajinný – prvok zemského povrchu, v ktorom na seba v zložitých vzťahových reťazcoch pôsobia jednotlivé časti krajiny vedno s krajinnými faktormi, ako pôdny obal, vodné toky, rastlinstvo atď. Krajinné celky sa vyznačujú zakaždým trochu odlišnou štruktúrou, ktorou sa od seba vzájomne odlišujú.

:: celok krajinný horský, Malé Karpaty, sféra krajinná, Zem.


celok krajinný horský – krajinný celok vyznačujúci sa horami, väčšími vyvýšeninami v teréne, často zalesnenými, napr. Malé Karpaty, Čierna Hora, Volovské vrchy, Ostrôžky atď.


celok priestorový celok v rámci istého priestoru.


celok technologický – zariadenie tvorené komplexnou zostavou dielov alebo zariadení vytvorené s cieľom plniť určitý účel, napr. výrobná linka, odprašovanie rotačnej pece atď.


celok územný – tá ktorá teritoriálna jednotka tvoriaca (s ostatnými jednotkami) územie krajiny.


cena – hodnota, význam, dôležitosť; odmena; trofej.


cena (ekonómia) – hodnota tovaru a služieb vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať hodnote. Spravidla sa cena nerovná hodnote.

Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (trhový mechanizmus) (313;29).


cena kúpna – cena za nehnuteľnosť, ktorú si medzi sebou dohodli predávajúci a kupujúci.


cenina (právo finančné) platobný prostriedok znejúci na určitú menovitú hodnotu slúžiaci na úhradu tovarov a služieb, ktoré sú ním zaplatené vopred, napr. poštová známka, kolok, poukážka na odber pohonných hmôt a olejov, poukážka na odber tovaru, abonentský lístok, permanentka, gastrolístok... (cf 389;28).

 :: cenina poštová.


cenina poštová poštová známka, celina alebo vzorec.


centriola (biológia) lat. deliace teliesko v bunke.


Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV oddelenie Fyzikálneho ústavu SAV, ktoré sa venuje využitiu kvantových javov pri spracovaní informácie čiže kvantovej komunikácii a kvantovému počítaniu s praktickým cieľom v prvom rade prispievať k zvýšeniu (informatickej) bezpečnosti a k zrýchleniu algoritmov.

 – I: Centrum pre výskum kvantovej informácie.

 :: fyzika, Fyzikálny ústav SAV, výskum vedecký.


cenzúra lat. – kontrola a obmedzovanie šírenia názorov a informácií šírených hovoreným slovom, médiami alebo inými formami vyjadrovania vonkajšou silou (Cenzúra (kontrola informácií), in: Wikipédia (02032022)).


cesia lat. – prevod pohľadávky veriteľom na inú osobu.


CGS sústava fyzikálnych jednotiek prijatá v roku 1881, ktorej základ tvorili centimeter gram sekunda.

 :: fyzika.


cieľ politický prvok politického programu, ktorého náplň tvorí predstava alebo predstavy o tom, čo sa chce dosiahnuť politickou činnosťou.

 :: politika.


cirkevnáboženská organizácia a náboženské spoločenstvo kresťanov. Cirkev je určitá konkrétna náboženská spoločnosť, a síce kresťanská. Pôsobí veľmi amatérsky, keď sa napríklad v novinách píše o budhistickej cirkvi.

 :: cirkev gréckokatolícka, cirkev katolícka, cirkev pravoslávna.


cirkev gréckokatolícka katolícka cirkev byzantského obradu súčasť katolíckej cirkvi spojená s ňou rímskym pápežom a vyznačujúca sa východným byzantským obradom – vonkajším usporiadaním bohoslužieb, spiritualitou, teológiou, vlastným cirkevným právom a historickým a kultúrnym dedičstvom.

Gréckokatolícka cirkev zahrnuje tieto katolícke cirkvi byzantského obradu:

Cirkev albánska,

Cirkev bieloruská,

Cirkev bulharská,

Cirkev grécka,

Cirkev chorvátska,

Cirkev italo-albánska,

Cirkev macedónska,

Cirkev maďarská,

Cirkev melchitská,

Cirkev rumunská,

Cirkev rusínska,

Cirkev ruská,

Cirkev slovenská,

Cirkev ukrajinská.


cirkev katolícka – cirkev tvorená 24 cirkvami sui iuris: 23 východnými a jednou západnou (latinská cirkev) a uznávajúca za svoju hlavu rímskeho pápeža, zástupcu Ježiša Krista na Zemi.

Súčasťou katolíckej cirkvi je katolícka teológia.

 – I: Katolícka cirkev (latinská cirkev a východné katolícke cirkvi), in: Wikipédia.

 :: cirkev gréckokatolícka, sviatosti.


cirkev pravoslávna najpočetnejšia východná kresťanská cirkev (vo východnej Európe, na Balkáne a na Blízkom východe).


citácia bibliografická – záznam literárneho dokumentu alebo jeho časti obsahujúci údaje, na základe ktorých možno príslušný prameň / zdroj spoľahlivo identifikovať.


cítenie (psychológia) – emočné prežívanie, angl. feeling – súčasť predmetu psychológie spočívajúca v prežívaní charakterizovanom valenciou (zážitkovou hodnotou) v rozsahu príjemnosti a nepríjemnosti, motorickou expresiou a rôznym stupňom excitovanosti, čo vedno vyúsťuje do emócií, citov alebo emočných epizód, ako radosť, smútok, strach, hnev..., ktoré majú určitý špecifický objekt a  klasifikujú sa podľa rôznych kritérií, napríklad:

  • primárne (základné, vrodené),
  • sekundárne (tvorené na základe primárnych),
  • zmiešané.

Pretrvávajúca a udržovaná emočná (obrazne povedané) klíma je nálada, ktorá nemá objekt a – podľa niektorých autorov – ani intenciu, je nezámerná.

V psychológii sa všeobecne konštatuje neobyčajná zložitosť emocionálneho prežívania človeka a niekedy až nemožnosť jeho opisu.

 :: činnosť psychická.


citoslovce – interjekcia – „neohybné slovo vyjadrujúce pojmovo nespracované zážitky z oblasti citu, vôle a vnímania; napr. ah, joj, íha (5;23).“

 :: druh slovný, lingvistika.


civilistika lat. náuka o občianskom práve.

 :: veda právna.


civilizácia európska podklad európskej kultúry symbolizovaný Sinajom, Akropolou a Kapitolom.

Mimokulúrne zložky alebo vrstvy európskej civilizácie zničili našu planétu.

 :: civilizácia západná, civilizácia západná (Huntington, S.).


civilizácia západná — civilizácia vyrastajúca z gréckorímskej antiky a judaizmu a v rámci ktorej sa na pôde Európy vyvinulo kresťanstvo, individualizmus, tolerancia, liberalizmus. Neskôr sa z európskeho kontinentu rozšírila na ďalšie kontinenty.

Miera, v ktorej západná civilizácia mení zlé na dobré, škaredé na krásne, menej dobré na lepšie, menej krásne na krajšie a neutrálne na dobré alebo krásne, tvorí západnú kultúru.


civilizácia západná (Huntington, S.) – jedna z (ôsmich) civilizácií, ktorá sa na základe svojej koloniálnej expanzie rozšírila do rôznych častí sveta a v ktorej až do začiatku 20. storočia hrala rozhodujúcu úlohu Európa.


Cluny – francúzske mesto, stredisko reformistického hnutia v 10. stor. za obrodu cirkvi (clunyjské hnutie).

 :: geografia.


Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár (CDSI) – súbor textov stredovekých listín, ktoré sa týkajú územia dnešného Slovenska alebo slovenských dejín od roku 805 do roku 1301; vedno so Slovenským regestárom ide o najlepšie spracované slovenské pramenné edície.

Zostavovateľom Slovenského diplomatára je prof. Richard Marsina.

Slovenský diplomatár tvoria tieto zväzky:

  1. zv. – diplomatické jednotky k slovenským dejinám od roku 805 do roku 1235 (koniec vlády Ondreja II.); vyd. 1971;
  2. zv. – materiál do roku 1260; vyd. 1987;
  3. zv. – materiál do roku 1301; zväzok zatiaľ nie je vydaný.

.:: prameň historický písomný, Slovensko.


college angl. < fr. kolégium, časť univerzity; (vyššia) odborná škola.


college (Veľká Británia) školská ustanovizeň so študijnými a obytnými priestormi; výskumný inštitút alebo univerzita; typ neúplnej vysokej školy; súkromná internátna škola.


colníctvo nem. – odvetvie štátnej správy, ktoré má na starosti clá.

:: abandon (colníctvo).


Corpus iuris civilis lat. – Súbor občianskeho práva – justiniánska kodifikácia rímskeho práva, ktorá sa členila na štyri časti:

  1. Codex Iustinianus,
  2. Digesta,
  3. Institutiones,
  4. Narrai (lat. Novellae).

1. Codex Iustinianus predstavuje súbor platných cisárskych nariadení a zákonov od doby cisára Hadriána (76 –138 n. l.);

2. Digesta (všetkobsahujúce – po grécky Pandektai) – sú zbierkou spisov (úryvkov zo spisov) rímskych právnikov;

3. Institutiones tvoria stručnú rukoväť (učebnicu) rímskeho práva;

4. Narai (po latinsky Novellae) predstavujú aktuálne cisárske  nariadenia z rokov 534 – 569.

Súbor týchto textov sa začal študovať v 11. storočí na právnických fakultách v Taliansku, napr. na boloňskej univerzite, a stal sa základom prijatia rímskeho práva v stredoveku a jeho šírenia aj v ďalších obdobiach vývinu práva.

 :: právo, právo rímske.


coulomb vm odvodená jednotka SI, množstvo náboja preneseného prúdom 1 A za 1 s.

 :: fyzika.


COVID angl. – COronaVIrus Desease, p. SARS-CoV-2.


CP symetria – angl. CP = charge a parity – ľavopravá symetria v kombinácii so symetriou častica – antičastica. V súvislosti s CP symetriou sa nastoluje otázka, či experiment pripravený podľa zrkadlového obrazu z antičastíc by fungoval zhodne s pôvodným experimentom. Narušenie CP symetrie v prírode preukázali J. Cronin a V. Fitch v roku 1964 v experimentoch s rozpadom kaónov (zdroj: CP symetrie, in Glosář Aldebaran (05112020)).

 :: fyzika.


CPU angl. Central Processing Unit – centrálna procesorová jednotka počítača, jeho procesor, interpretujúca, vykonávajúca alebo spracúvajúca inštrukcie alebo dáta programu, ktoré sa jej dodávajú v podobe strojového kódu. CPU je v súčasnosti realizovaná vo forme mikroprocesora.

 :: jednotka systémová počítača (technika výpočtová), počítač, technika výpočtová.


cukrárstvo – odvetvie potravinárstva využívajúce cukor a iné suroviny (maslo, vajcia, tuky, med, orechy a pod.) na výrobu zákuskov, toriet a iných sladkostí (153;449).


curriculum vitae lat. profesný životopis stručný opis života osoby, ktorý slúži ako príloha k žiadosti o prijatie do zamestnania, na štúdium a pod. V súčasnosti máva podobu štrukturovaného životopisu.

 :: životopis.


cvičebnica učebnica s cvičeniami.

 :: pedagogika.


cvičenie trénovanie vykonávanie cvikov, precvičovanie, nacvičovanie, vedenie na získanie alebo zdokonalenie vedomostí, schopností, zručnosti; látka na precvičovanie (napr. prvé cvičenie v cvičebnici).


cvičenie (pedagogika) didaktický prostriedok, ktorý slúži na riadené vykonávanie nejakej činnosti učiacim sa subjektom.

Cieľom cvičenia je upevňovanie vedomosti alebo zručnosti, zautomatizovanie návykov.

Súčasťou cvičenia je inštrukcia objasňujúca spôsob jeho vykonávania (163;36 37).

 :: pedagogika.


cvičenie (športológia) telesné cviky na upevnenie zdatnosti, fyzickej odolnosti.

 :: športológia.


cyklometria gr. náuka o meraní obvodu a obsahu kruhových plôch (oblúkov).

 :: geometria.


cyklus gr. pravidelne sa opakujúci rad zmien.


cytológia gr. – náuka o bunke – náuka (sčasti súčasť mikroskopickej anatómie), ktorej náplňou je vedecké skúmanie buniek.


Hlavná časť C