25 Search Results for cesta perichronická

cesta perichronická (synkriticizmus)

 – cesta zanikania (anihilácie) ťažkosti pri vznikaní ťažkosti  na báze deegoizácie. Ťažkosť na tejto ceste vznikajúc zaniká. Perichronická cesta je superpozícia troch procesov: zanikania ťažkosti, vznikania ťažkosti a rozpúšťania ega. Z vnútorného hľadiska nemá zmysel hovoriť o fázach tohto procesu, … Continue reading

15. júna 2014 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na cesta perichronická (synkriticizmus)

cesta chronická (synkriticizmus)

– cesta v čase; v synkriticizme sa tematizuje najmä v súvislosti s vyrovnávaním sa človeka s ťažkosťami, pri ktorom ide o vypĺňanie oblúka časového intervalu medzi nástupom ťažkosti a ustaním (odstránením) ťažkosti 1. problematizáciou (spiritualizáciou ťažkosti do podoby problému), 2. … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na cesta chronická (synkriticizmus)

ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

– ekonomika (dobro)prajnosti – spontánne sa utvárajúca a udržujúca ekonomika kultúrneho spoločenstva stojaca na princípe anegoidnej demokracie, v ktorej je zmyslom výroby alebo reprodukcie bezodplatné uspokojovanie potrieb druhých. Ekonomika (dobro)prajnosti sa nenastoľuje zvonka, revolučne, organizačne a podobne, ale vzniká ako … Continue reading

26. novembra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ekonomika žičlivosti (synkriticizmus)

disciplína synkriticizmu (synkriticizmus)

– to ktoré odvetvie synkriticizmu (napríklad synkriticistická antropológia, agapológia, synkriticistická epistemológia, synkriticistická ontológia atď., zoznam pozri nižšie v odkazoch) s podčiarknutím jeho ponematického aspektu; odtiaľto aj blízkosť disciplíny synkriticizmu s príslušným umením (ars). Zmyslom vyčlenenia alebo konštitúcie tej ktorej disciplíny … Continue reading

05. októbra 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na disciplína synkriticizmu (synkriticizmus)

Syncriticism (summary)

Syncriticism is a philosophy and a way of life. As philosophy consists of three parts: 1. philosophy of man (syncriticistical anthropology) 2. Philosophy of love (syncriticistical agapology) 3. philosophy of timelessness (perichronosophy). As a way of life lies in training … Continue reading

02. júna 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Syncriticism (summary)

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

– dedič vzťahu zákona Noci a zákona Kreontovho (k tomuto cf text Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií); v dnešných časoch vzťah s azda najväčším potenciálom dramatickosti, pretože ide o vzťah živého s umierajúcim (alebo mŕtvym): neustále tu hrozí utváranie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

utrpenie (synkriticizmus)

– nevyčerpateľný zdroj príležitostí pomáhať druhým. Utrpenie je bežné, ba až triviálne: na to, aby sme trpeli, nepotrebujeme mať nijaký osobitný talent. Talent si vyžaduje umenie odstraňovať utrpenie, pomáhať druhým. Odstraňovanie utrpenia, pomáhanie na ceste jeho odstraňovania je omnoho zriedkavejšie … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na utrpenie (synkriticizmus)

tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

– desať kľúčových myšlienok synkriticizmu, z ktorých prvé štyri sú základné; tézy sú usporiadané podľa princípu podstata-maximum: Podstatou ľudského bytia je transcendencia (homo transcendens) (1TS). Maximom ľudského bytia je kultúra (homo culturalis) (2TS). Podstatou kultúry je inscendencia (homo inscendens) (3TS). … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na tézy synkriticizmu (synkriticizmus)

synkriticizmus (synkriticizmus)

– filozofia v pozadí budovania Pomocného slovníka filozofa. [viac] GLOSÁR A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž A  ↑ Absolútno (synkriticizmus) aditi … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na synkriticizmus (synkriticizmus)

smrť civilizácie (synkriticizmus)

(čes. smrt civilizace) – neschopnosť civilizácie transformovať sa na kultúru alebo preváženie non-participantov-na-kultúre nad participantmi-na-kultúre v dôsledku nerozlišovania medzi polemizmom a agapizmom, ich vzájomnej redukcie alebo zauzľovania sa; preváženie nekrofilnej orientácie civilizačných procesov, premena dialógu medzi spoločnosťou a prírodou na … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na smrť civilizácie (synkriticizmus)

nasledovanie (synkriticizmus)

– bytie prívržencom, stúpencom. Nasledovanie nemá zmysel. Synkriticizmu by išlo najradšej o transcendovanie nasledovania, o zbezcestnenie postupu splynutím s cestou. Synkriticizmu, keď už musí použiť slovo cesta, ide nanajvýš o cestu perichronickú. Nezmyselnosť nasledovania sa pokúša objasniť článok Ako porozumieť … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na nasledovanie (synkriticizmus)

homo (synkriticizmus)

– ten ktorý aspekt spôsobu bytia človeka, prierez týmto spôsobom bytia alebo možný podproces diania ľudského života, jeden z jeho možných príbehov. Základné možné (nielen kýžené, ale uskutočniteľné) príbehy života človeka, vyúsťujúce do jeho oslobodenia a nevyhnutné na to, aby … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na homo (synkriticizmus)

deegoizácia (synkriticizmus)

(čes. deegoizace) – rozpúšťanie ja, cesta k anegoite, nezávislosti (slobode) a nadoblačiu mysle; deegoizácia sa uskutočňuje v rôznych kultúrach a rôznymi praktikujúcimi rôznymi spôsobmi; primeranosť tej ktorej cesty deegoizácie praktikujúcemu sa pravdepodobne nedostavuje a priori, ale treba ju objavovať tentatívne … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na deegoizácia (synkriticizmus)

agapizmus (synkriticizmus)

– milujúcnostný aspekt civilizácie alebo jej vývinové pásmo. Kardinálnym problémom synkriticizmu je problém vzťahu agapizmu a polemizmu a s ním súvisiaci problém vzťahu chronickej a perichronickej cesty vyrovnávania sa človeka s ťažkosťami. Cf bazálno archetypálne (synkriticizmus), synkriticizmus (synkriticizmus).

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na agapizmus (synkriticizmus)

bezčasie (synkriticizmus)

(= perichrónia, achrónia; čes. bezčasí)1 – spojivo sveta a času, mimočasový pôvod času a súbor podmienok bytnenia času, jeho extáz (minulosti/bolosti/bývalosti, prítomnosti, budúcnosti) a ich jednoty; nepolapenosť v sieti času, bezmedzerie medzi tým, čo je, a tým, čo by mohlo … Continue reading

14. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na bezčasie (synkriticizmus)

boj (synkriticizmus)

– jeden z najtriviálnejších aspektov sveta a života v ňom; prejav archetypu polemos. Je neodstrániteľný podobne ako smrť alebo utrpenie; dá sa však transcendovať, a síce perichronickou cestou. Ťažkosti s bojom tkvejú v skutočnosti, že eventuálnym víťazstvom nad „nepriateľom“ zakaždým … Continue reading

16. decembra 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na boj (synkriticizmus)

nadoblačie mysle (synkriticizmus)

– mlčanlivá, tichá, nenarušiteľná, nerozvlniteľná vrstva mysle, svedkyňa všetkého diania v nej a mimo nej, tichého i hlučného, pohybu i pokoja, akýchkoľvek počiatkov a ukončení i samej nevzniknuvšej bezpočiatkovosti. Ňou, touto vrstvou mysle splývame so skutočnosťou, sme ňou, pokiaľ nás, … Continue reading

15. júla 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na nadoblačie mysle (synkriticizmus)

Register S

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← RŠ → samoorganizácia (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) samoplodenie Sartre, Jean-Paul sebarealizácia (synkriticizmus), pozri: egorealizácia (synkriticizmus) secesia, in: AEIOU Sedová, Tatiana, in: Elektronický slovník slovenských filozofov sexizmus (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Schelling, Friedrich (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) schéma synkriticizmu základná Schlegel, Friedrich … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register S

Register C

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ ← BČ → Cajetanus, Thomas (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Calixt, Georg (angl.) Campanella, Tommaso Campenhausen, Hans von (nem.) Camus, Albert Capra, Fritjof Carey, Henry Charles (angl.) Carnap, Rudolf (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Cassiodorus Cassirer, Ernst (Wikipedie. Otevřená encyklopedie) Castañeda, Héctor-Neri (angl.) … Continue reading

04. júla 2012 by jpiacek
Komentáre vypnuté na Register C

ťažkosť (synkriticizmus)

– prekážky, nepríjemnosti, bolesti v synkriticizme tematizované v dvoch smeroch – 1. v chronickom (časovom, štandardnom) a 2. v perichronickom (bezčasovom, neštandardnom). 1. Chronický (časovostný) smer tematizuje ťažkosť ako niečo, s čím sa vyrovnávame postupne, v čase, a to tak, … Continue reading

27. júna 2012 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na ťažkosť (synkriticizmus)

riešenie problému (synkriticizmus)

– štvrtý krok na chronickej (časovej) ceste vyrovnávania sa s ťažkosťou, nadväzujúci na odpoveď a predchádzajúci odstráneniu ťažkosti. Riešeniu problémov sa venuje celý rad disciplín zhrnutých o. i. v umelej inteligencii. Riešenie problémov však vyvoláva nové problémy; to je jeden … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na riešenie problému (synkriticizmus)

problém (synkriticizmus)

– špecifický významový útvar, v ktorom kondenzuje spiritualizácia ťažkosti a ktorý tvorí prvý krok na chronickej ceste vyrovnávania sa s ťažkosťou. Problém nachádza svoj výraz v otázke alebo otázkach. Viac alebo menej usporiadaný súbor problémov tvorí problematiku. Špeciálne vedy (matematika, … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na problém (synkriticizmus)

polemizmus (synkriticizmus)

(čes. polemismus) – svárivostný aspekt civilizácie, presadzovanie bojovníckych, zápasníckych prístupov pri odstraňovaní ťažkostí. Jedným z najmarkantnejších prejavov polemizmu je vojna. Kardinálnym problémom synkriticizmu je problém vzťahu polemizmu a agapizmu. Synkriticizmus je v podstate skúmanie podmienok možnosti synkrízy polemizmu a agapizmu … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na polemizmus (synkriticizmus)

perichronozofia (synkriticizmus)

(čes. perichronosofie, angl. perichronosophy; rus. перихронософия) – disciplína synkriticizmu skúmajúca bezčasie (perichróniu), náuka o bezčasí (perichronológia) a jeho praktikovanie (atemporalistika); perichronozofia tvorí základnú vrstvu synkriticistickej ontológie. Tak, ako teoreticky sa perichronozofia realizuje rozpracúvaním perichronológie, tak sa zasa prakticky realizuje rozvíjaním … Continue reading

15. marca 2013 by jpiacek
Categories: disciplína synkriticizmu, synkriticizmus | Komentáre vypnuté na perichronozofia (synkriticizmus)

Ako porozumieť Krišnamurtimu

Táto otázka, otázka z nadpisu tohto článku 1, je zle postavená. Niet nijakej cesty 2 totiž, nijakého „ako“, ktoré by nás mohlo priviesť k pochopeniu Krišnamurtiho 3, k pochopeniu Krišnamurtiho textov. Pokiaľ je tu cesta 4, potiaľ je tu vzdialenosť medzi nami a Krišnamurtim, … Continue reading

19. januára 2013 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Tags: , , , , | Komentáre vypnuté na Ako porozumieť Krišnamurtimu