Černík, V. – Viceník, J. – Višňovský, E.

Významové útvary:

konanie akratické 2110–16  

nerozumnosť 2117–22  


Obsah:

Predslov 7


I. ROZUM, RACIONALITA, TYP RACIONALITY 12

Úvod 12

1. Rozum, racionalizmus, racionalita 13

2. Iracionalita a iracionalizmus 21

3. Základné tradície v chápaní racionality 24

4. Typy racionality. Historický typ racionality 28

5. Vnútorná dynamika a vzájomná súvislosť historických typov racionality 35

5.1. Evolúcia, revolúcia a fulgurácia vo vede 37

II. ANTICKÝ TYP RACIONALITY 47

III. NOVOVEKÝ TYP RACIONALTY 96

IV. NEKLASICKÝ TYP RACIONALITY 197


Excerpty


2110–16 

Ne-rozumovosť (mimorozumovosť, aracionalita, nonracionalita) je vlastnosť, ktorá sa neviaže na rozum, ale na iné entity; je to akt čohosi iného než rozumu; v oblasti modalít ľudského ducha môže ísť o akt vôle alebo o emocionálny akt. V oblasti ľudského poznania a konania ne-rozumové často vystupuje v podobe intuície, momentálneho či celostného pohľadu na veci, logických skokov a paradoxov, skratkovitého či akratického konania a pod. Treba povedať, že ide o prirodzené ľudské fenomény, ktoré nemajú len negatívnu funkciu, ako sa neraz predpokladá.“


2117–22 

Ne-rozumnosť (neracionálnosť) je opakom rozumnosti; môže ísť o nerozumnosť názoru, postoja, konania, poriadku atď. Ne-rozumnými môžu byť nielen akty mimorozumových zložiek ľudského ducha (vôle a emócií), ale aj akty rozumu, ktoré nezodpovedajú nášmu pojmu racionálneho ako rozumného (aj akty rozumu teda môžu byť ‚nerozumné‘. Preto je rozlišovanie medzi racionálnym a iracionálnym kontextuálne a historicky relatívne.“