Aristoteles 


Významové útvary:

poznanie 2436–12  

túžba po vedení  2436–12  

vedenie  2436–12  

vnem zmyslový  2436–12  

zrak  2436–12  


Obsah

PRVÁ KNIHA – PODSTATA  A CIEĽ METAFYZIKY (Α)

1. Podstata a úloha a úloha metafyziky 243

2. Povaha, predmet a cieľ múdrosti 245

3. Prehľad starších filozofických systémov 247

4. Pokračovanie v prehľade starších filozofických systémov 250

5. Pytagorovci a eleati 252

6. Kritika Platónovho učenia o ideách 254

7. Kritika starších filozofických názorov o príčinách 256

8. Pokračovanie v kritike starších filozofov 257

9. Pokračovanie v kritike Platónovho učenia o ideách a číslach 260

10. Záver 265

DRUHÁ KNIHA (α)

1. Filozofia a jej cieľ 266

2. Otázka príčin 267

3. Metóda filozofického výkladu 269

TRETIA KNIHA (Β)

1. Apórie metafyziky a ich druhy 270

2. Prvá apória Či skúmať všetky druhy príčin je úlohou jednej vedy, alebo viacerých 272

Druhá apória Či princípy dokazovania sú vecou jednej vedy, alebo viacerých vied 273

Tretia apória Či je jedna veda o všetkých podstatách, alebo ich je viac 274

Štvrtá apória Či sa tá veda zaoberá iba podstatami, alebo aj prípadkami 274

Piata apória Či sú len vnímateľné podstaty, alebo aj iné 275

3. Šiesta apória Či rody, alebo prvé zložky sú počiatkami vecí 276

Siedma apória Či sú počiatkami najvyššie rody, alebo najnižšie 277

4. Ôsma apória Či je možná veda, ak jestvujú len jednotlivé veci 278

Deviata apória Či je podstata všetkých vecí jedna a či sú počiatky rovnaké alebo odlišné 280

ŠTVRTÁ KNIHA – PODSTATA A ÚLOHA METAFYZIKY (Γ)

PIATA KNIHA – VÝKLAD NIEKTORÝCH FILOZICKÝCH POJMOV (Δ)

ŠIESTA KNIHA (Ε)

SIEDMA KNIHA – O PODSTATE (Ζ)

ÔSMA KNIHA – POKRAČOVANIE O POČIATKOCH PODSTATY (Η)

DEVIATA KNIHA – SÚCNO Z HĽADISKA MOŽNOSTI A SKUTOČNOSTI (Θ)

DESIATA KNIHA – ROZPRAVA O JEDNOM A TOTOŽNOSTI AKO O PRVÝCH VLASTNOSTIACH SÚCNA, O PROTIVÁCH, POMINUTEĽNOM A NEPOMINUTEĽNOM (Ι)

JEDENÁSTA KNIHA – STRUČNÝ PREHĽAD. ROZPRAVA O VŠEOBECNÝCH A NAJVYŠŠÍCH PRÍČINÁCH (K)

DVANÁSTA KNIHA – POČIATKY ZMYSLOVÝCH PODSTÁT. POSLEDNÁ PRÍČINA VŠETKÉHO SÚCNA. NAJVYŠŠIA BYTOSŤ (Λ)

TRINÁSTA KNIHA – POLEMIKA S UČENÍM O IDEÁCH A ČÍSLACH (Μ)

ŠTRNÁSTA KNIHA – KRITIKA PLATÓNSKYCH POČIATKOV A ČÍSELNÝCH TEÓRIÍ (Ν)


Excerpty

2436–12 

„Všetci ľudia od prirodzenosti túžia po vedení. Ukazuje to ich láska k zmyslovým vnemom, lebo ich majú radi pre ne samy, nezávisle od úžitku, aký je z nich, a spomedzi nich najviac zrakové vnemy. Zrak uprednostňujeme takmer pred všetkými ostatnými zmyslami, a to nielen keď ide o naše konanie, ale dokonca aj vtedy, keď niť nezamýšľame robiť. A to preto, že tento zmysel viac než všetky ostatné napomáha naše poznanie a odhaľuje nám mnohé rozdiely.“