Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65]


FILMIL  Zoznam literatúry

 

Obsah

 

Úvod k Encyklopédii filozofických vied s. 5 – 21

VEDECKÁ LOGIKA s. 22 an.

Predbežný pojem s. 22 – 43

I. Prvé stanovisko myšlienky k objektivite s. 43 – 54

II. Druhé stanovisko myšlienky k objektivite s. 55 – 86

      1.     Empirizmus s. 55 – 59
      2.     Kritická filozofia s. 59 – 86

  III. Tretie stanovisko myšlienky k objektivite s. 86 – 111

Bezprostredné vedenie s. 86 – 101

Presnejší pojem a rozdelenie logiky s. 101 – 111

Prvá časť Logiky. Náuka o bytí s. 112 – 151

Druhá časť Logiky. Náuka o podstate s. 152 – 214

Tretia časť Logiky. Náuka o pojme s. 215 – 285

 

 

Excerpty, parafrázy, poznámky

 

bezprostrednosť a sprostredkovanosť vo vedomí – momenty vedomia javiace sa ako rozdielne, no „nemôže chýbať ani jeden z nich“, „sú neoddeliteľne spojené“ s. 16; „Vlastnou, v sebe reflektívnou, a preto v sebe sprostredkovanou bezprostrednosťou myslenia (apriórnom) je však všeobecnosť, jeho bytie pri sebe vôbec.“ s. 16

dochádzanie ducha k sebe samému cf cf s. 15 

egoita ducha cf cf s. 15 

Myslenie je najhlbšie vnútro ducha a duch si ho stavia ako predmet. „Tak dochádza k sebe samému, a to v najhlbšom slova zmysle, lebo jeho princípom, jeho rýdzou egoitou je myslenie.“ s. 15; „myslenie je fakticky podstatne negáciou bezprostredne daného“ s. 16

povznášanie sa / povznesenie sa ducha ponad

Povznášaním a negáciou získava vedenie svoju samostatnosť (s. 16)

princíp ducha cf cf s. 15 

sprostredkovanie – „začiatok a postup k niečomu druhému, takže toto druhé jestvuje, len pokiaľ jestvuje  niečo, čo je voči nemu iné

skúsenosť – „bezprostredné a usudzujúce vedomie“ s. 15; aposteriórne s. 16

vedenie o bohu – vedenie o nadzmyslovom, nevynutne obsahujúce moment povznesenia sa ponad zmyslové pociťovaniealebo nazeranie

vnútro ducha cf s. 15 

všeobecnosť myselnia cf s. 16  

vývoj myslenia – vystupovanie myslenia zo seba s. 16