Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy

Charakteristika knihy Synkriticizmus – filozofia konkordancie na facebooku, in: 1000 slovenských kníh

O Piačekovej charakteristike bratislavskej filozofickej školy píše doc. Erika Lalíková, PhD. v štúdii „Vedecko-teoretické iniciatívy v činnosti spolku Vedecká syntéza“

Piaček o Jánovi Albrechtovi in Philosophica Critica (2016)

Jablonický, V.: Piačekova filozofia lásky a ľudskosti, in: Svedectvo. roč. 26, máj 2016, s. 5.

Doc. PaedDr. et PhDr. Pavol Tománek, PhD. uvádza definíciu pojmu zla aj podľa synkriticizmu, in: Tománek, P.: Okultná symbolika ako súčasný fenomén medzi mladými ľuďmi (Bonitas 2015)

Kultivácia podľa synkriticizmu: pretváranie zlého na dobré alebo dobrého na lepšie, in: genetika.sk

Veľmi svieže postrehy o synkriticizme a jeho autorovi, ako aj o FILITe či Pomocnom slovníku filozofa z pera Jany Novotnej (Novotná, J.: Pojem hmota v dejinách myslenia. Magisterská diplomová práca. Brno, Masarykova univerzita 2015).

Wayne Shorter a Herbie Hancock napísali otvorený list budúcej generácii umelcov! Slová jazzových hudobníkov fakticky približujúce neobyčajne výstižne idey synkriticizmu.

Kysel, P.: Najväčšia vzácnosť – rozum ako dar, in: SME 28.12.2015

Podnetná diskusia o bezčasí …

V 20. kapitole s titulom „Patočka v kontexte tvorby slovenských filozofov“ knihy V. Lešku, R. Stojku a kol. „Patočka a filozofia 20. storočia (Košice, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 2015) podáva docentka Erika Lalíková na str. 443 a n. charakteristiku prvej syntetickej monografie o Jánovi Patočkovi na Slovensku z pera Jozef Piačeka.

Info o príspevku J. Piačeka Synopsis nášho doterajšieho výskumu bratislavskej filozofickej školy v recenzii A. Micsinaiovej zborníka Ladislav Kiczko – Erika Lalíková – Milan Zigo Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2013 (Slovenské pohľady 4/2015)

DO VAŠEJ KNIŽNICE Jozef Piaček: Synkriticizmus filozofia konkordancie. Bratislava: Občianske združenie Hronka 2014, 248 s. In: Filozofia roč. 70, 2015, č. 5, s. 408.

Dědečková, E.: Recenzia knihy J. Piačeka Synkriticizmus – filozofia konkordancie (Knižná revue 2015/05)

Text prednášky prednesenej na prezentácii monografie Synkriticizmus  filozofia konkordancie 23. 4. 2015

23. 4. 2015 o 15.00 hod. sa v budove FiÚ SAV, Klemensova 19 Bratislava, zasadacia miestnosť, 4. posch. konala prezentácia knihy Synkriticizmus − filozofia konkordancie spojená s prednáškou. Knihu uviedol prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

facebook: Pozvánka na prezentáciu knihy J. Piačeka Synkriticizmus  filozofia konkordancie na stránke Slovenského filozofického združenia pri SAV

Oznámenie o prezentácii knihy J. Piačeka Synkriticizmus  filozofia konkordancie na stránke Slovenského filozofického združenia pri SAV

Situácia prekladateľa v dobe všeprenikajúcej smrtonosnosti civilizácie (príspevok na Letnej škole prekladateľov „Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu“, Piešťany, október 2014)

Zmysel nemocnice. Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice. Príspevok na konferencii Psychiatria a spoločnosť v roku 2014

Pozvánka na konferenciu Psychiatria a spoločnosť (10. 10. 2014), na ktorej bol prednesený príspevok J. Piačeka Zmysel nemocnice. Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice

Vo vydavateľstve HRONKA vyšla

monografia SYNKRITICIZMUS  FILOZOFIA KONKORDANCIE

 

Synkriticizmus – filozofia konkordancie (Jozef Piacek) [SK] obal

 

Predaj in:

Gorila

Moja kniha

Ikarus

alterego.sk

fiboo

vydavatel.sk

hrebenda.sk

literama.sk

artforum.sk

uniknihy.sk

pantarhei.sk

arara.cz

nejlevnejsi-knihy.cz

pešia zóna.sk

heureka.cz

ePlanet.sk

knihy.sk

zoznamtovaru.sk

Databazeknih.cz

MEGAKNIHY

ULRICH WATERSTRAND. WISSENSCHAFTLICHE LITERATUR. SCIENTIFIC LITERATURE

LIBRUM

Ahakniha.sk – knižný obchod

srovname.cz

Pre Školy.sk

iPark

E-learningový kurz synkriticizmu na Univerzite Komenského

OHLAS NA PERICHRONOZOFIU – ČO JE TO BEZČASIE

Heslo perichronosofie, in: Olšovský, J.: Slovník filozofických pojmů současnosti. Praha, Grada 2011, s. 176.

Bella, A.: Súladenie ako najvyššia forma lásky, in: Colloquia syncritica, Roč. 1, 2010, č. 3

Balušík, A.: Synkriticizmus a kapitalizmus, in: Colloquia syncritica Roč. 1. 2010, č. 1

Tomašových, S.: 11. Dni dynamickej psychoterapie, in: Psychiatr. prax; 2009; 10 (6); 293; o. i. info o prednáške J. Piačeka Prečo sa bojíme smrti? (Online text príspevku je tu: Piaček, J.: Prečo sa bojíme smrti? Úvaha z pohľadu synkriticizmu, in Psychiatria – psychoterapia – psychosomatika, 16, 2009, č. 4, s. 180 – 182)

Pozvánka na filozofickú konferenciu „Znak a fenomén“ 8. 2. 2007 k životným jubileám M. Marcelliho a J. Piačeka, kde sa v rámci fenomenologickej sekcie uskutočnila o. i. reflexia rôznych aspektov synkriticizmu J. Piačeka. Prvým vystúpením v plenárnej časti konferencie bola prednáška J. Piačeka „Filozofia synkriticizmu“.

Tomáš Gális: Jozef Piaček: U nás sa väčšinou diskutuje egocentricky (rozhovor s J. Piačekom o médiách) Hospodárske noviny 28. 5. 2004

Prečo sa krásny kôň nedá zabiť? Rozhovor s Jozefom Piačekom (Slovo 2004)

Porubjak, M.: V čase a bezčasí (2004); info o. i. o prednáške J. Piačeka Primum perichronozofie na vedeckom kolokviu Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 12. 11 2004

Sťahel, R.: Jozef Piaček: Encyklopédia je pre tých, ktorí chcú stále objavovať (Hospodárske noviny 9.5.2003)

Srb, Vladimír: Dvě tradiční konference: „Multikulturalizmus – história – étos – výchova“ a „Média a demokracie“ (Politologický časopis 1/2002 (o Piačekovom príspevku o rozdiele medzi toleranciou a láskou na str. 109)

Charakteristika synkriticizmu, ktorú podáva Reginald Adrián Slavkovský vo svojej štúdii  „Boh v kontexte súčasného medzináboženského dialógu“ (Studia theologica, II, 2/2000, s. 11-25), na str. 24: „Synkriticizmus znamená nereduktívny prístup, ktorý skúmané veci usúvzťažňuje a udržiava v súvislosti, no neusiluje sa o ich syntézu. Vo svojom článku ‚Fenomén komunikácie z hľadiska synkriticizmu’ (J. Piaček, „Fenomén komunikácie z hľadiska synkriticizmu,“, in E. Višňovský (ed.), Rozumieme ľudskej komunikácii? Bratislava, Veda 1995, s. 35-41) upozorňuje na to, že významy sa v procese komunikácie neprenášajú, ale sa musia znovuvytvárať, re-kreovať. To znamená, že komunikácia, a zvlášť personálna komunikácia, nie je len výmenou informácií, nedeje sa len na úrovni logickej, ale je to ontotvorný proces. Jeho najvyššou formou je láska, ktorú charakterizuje ako potešenie z inakosti blížneho. Redukovanie pestrosti kultúr, mentalít, náboženských tradícií na svojráz jednej z nich vzbudzuje podozrenie, že nejde o lásku, ale iba o expanziu svojho vlastného záujmu. Tomuto podozreniu je vystavená propaganda alebo misijná činnosť pod akýmkoľvek títulom, dokonca aj pod titulom lásky.“

Rozhovor Barbory Obuchovej s Jozefom Piačekom: Súčasná civilizácia je mŕtva (Slovo 1. marca 2000)

Vyhľadávanie informácií o synkriticizme

 

Synkriticizmus, in: ENCYKLOPEDIA.SK

transhorizontová realita, in: Retail.sk

inscendencia, in: botanika.sk

Piaček Jozef, in: FILOZOFIA filozofický časopis, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied

kultúra, in: ENCYKLOPÉDIA SYNKRITICIZMU

veda knižničná a informačná, in: ENCYKLOPÉDIA SYNKRITICIZMU

homo culturalis, in: Archive

synkriticizmus, in: Wikiwand

Jozef Piaček (filozof) – Wikiwand

 

 

04. júna 2015 by jpiacek
Categories: synkriticizmus | Komentáre vypnuté na Príspevky, oznamy, recenzie, odozvy