Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 310 of 387)
 

  veda knižničná a informačná


– knižnično-informačná veda – synkritika knižničnej a informačnej vedy čiže ich vedomá synkríza s cieľom intenzifikácie ich súhry pri participácii na kultivácii spoločnosti čiže na premene spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudských indivíduí na jeho členov (na kultúrnych ľudí).

Koordinujúcim pod⁄procesom otvoreného súboru pod⁄procesov tvoriacich  knižnično-informačnú vedu je kontinuálna seberaflexia výskumu knižnično-informačných procesov, systémov a sietí pestovaná vo vedomí ich aktérov a implementovaná do knižnično-informačných štúdií na univerzite (vysokej škole).

Uvedené vyzdvihnutie synkritickej povahy knižnično-informačnej vedy ako vedomo realizovanej synkritiky knižničnej vedy a informačnej vedy má za cieľ udržiavať v ireducibilite otvorený súbor vied, ktoré knižnično-informačnú vedu ako synkritický celok konštituujú. Knižnično-informačná veda ako inter- a transdiciplinárna veda vyvíjajúca sa v podmienkach informačnej spoločnosti a nevyhnutne v sebe nechávajúca účinkovať vnos exaktných, spoločenských, humanitných a technických vied svojou synkritickosťou zachováva na jednej strane ich zmysluplnú spojitosť a na druhej strane ich ireducibilitu. Týmto sa jej darí zároveň neskĺzavať do odcudzenej technicistickej disciplíny a udržiavať si svoj univerzitný status v rámci humanitných (filozofických) odborov.

 

Cf hodnota knihy, kultúra knižná.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014