Literatúra

Počet položiek: 134.

A

Albrecht, J.: Človek a umenie. Bratislava, Národné hudobné centrum 1999. 574 s. [104]

Albrecht, J.: Eseje o umení. Bratislava, Opus 1986. 168 s. [102]

Albrecht, J.: Podoby a premeny barokovej hudby. Bratislava, Opus 1982. 206 s. [103]

Aristoteles: Metafyzika. In: Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Bratislava, Pravda 1973. s. 243 – 491. [122]

Aristoteles: Etika Nikomachova. Bratislava, Pravda 1979. 272 s. [1]

Asma, S. T.: Bohové pijí whisky. Putování za osvícením v zemi rozprášeného Buddhy. Praha, BB/art 2006. 296 s. [2]

B

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií. Praha, Portál 2004. 268 s.  [123]

Barthes, R.: Kritika a pravda. Praha, Nakladatelství Dauphin 1997. 268 s. [3]

Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1994. 192 s. [4]

Bartl, J.: Poučenie bez poučenia, in: Forum historiae 2008. 4 s. [120]

Blackburn, S.: The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford – New York, Oxford University Press 1996. 418 s. [5]

Brahm, A.: Kráva, která plakala a jiné buddhistické příběhy o štěstí. Praha, Alternativa 2007. 222 s. [101]

C

Carrière, J.-C. & Eco, U.: Knih se jen tak nezbavíme. Rozhovor vedl Jean-Philippe de Tonnac. Praha, Argo 2010. 240 s. [6]

Coreth, E.: Co je člověk? Praha, Zvon 1994. 216 s. [7]

Csikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996. 400 s. [8]

Č

Černík, V.: Systém kategórií materialistickej dialektiky. (Kritika Hegelovej Logiky ako vedy). Bratislava, Nakladateľstvo Pravda 1986. 736 s. [9]

D

Drábek, J. et al.: Základy elementární aritmetiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985. 224 s. [10]

Dülmen, R. v.: Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha, Dokořán 2002. 119 s. [119]

E

Eliade, M.: Jóga. Nesmrtelnost a svoboda. Praha, Argo 1999. 330 s. [11]

Einstein, A.: Jak vidím svět. Praha, NLN 1993. 160 s. [12]

F

Feuerbach, L.: Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce. Praha, Nakladatelství ČSAV 1959. 155 s. [13]

Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Bratislava, Pravda 1987. 520 s. [14]

Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno, Cesta 1995. 240 s. [5]

G

Gale, R. M. (ed.): The Philosophy of Time. A Collection of Essays. London etc., MacMillan 1968. 514 s. [6]

Goodman, N.: Způsoby světatvorby. Bratislava, Archa 1996. 152 s. [17]

H

Hadot, P.: Plótinos čili prostota pohledu. Praha, Oikúmené 1993. 98 s. [18]

Heidegger, M.: Bytí a čas. Praha, Oikúmené 1996. 478 s. [19]

Heidegger, M.: Kant a problém metafyziky. Praha, FILOSOFIA 2004. 270 s. [116]

Heidegger, M.: The Concept of Time. Oxford UK – Cambridge USA, Blackwell 1992. 48 s. [20]

Hey, T. − Walters, P.: Kvantový vesmír. Praha, Argo 2005. 430 s. ISBN 80-7203-699-8 [124]

Hlavsa, J.: Psychologické základy teorie tvorby. Praha, Academia 1985. 356 s. [21]

Husserl, E.: Karteziánské meditace. Praha, Svoboda 1968. 216 s. [22]

Ch

Chabada, M.: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Bratislava, Univerzita Komenského 2007. 156 s. [23]span>

I

Ivánka, E. v.: Plato christianus. Praha, Oikúmené 2003. 544 s. [24]

J

Jaspers, K.: Filosofická víra. Praha, Oikúmené 1994. 108 s. [25]

Jeho svatost tibetský dalajlama: Probuzení mysli a osvícení srdce. Praha, Pragma 1997. 252 s. [26]

K

Khol, J.: Psychologie řízení. Praha, SPN 1982. 302 s. [27]

Kiczko, L. et al.: Dejiny filozofie. Bratislava, SPN 1993. 141 s. [28]

Kraus, W.: Kultura a moc. Proměna přání. Olomouc, VOTOBIA 1993. 182 s. [29]

Krishnamurti: Vnitřní revoluce. Život a učení Jiddu Krishnamurtiho. Antologii sestavil K. Krishnamurti. Praha, Dharmagaia 1996. 246 s. [30]

Krishnamurti, J.: Volnost, která neví. Praha, Aquamarin 1997. 108 s. [31]

Krishnamurti: Selbstgespräche. Das letzte Tagebuch. Grafing, Aquamarin (bez vročenia) 184 s. [32]

Krishnamurti: Tázání po nemožném. Praha, Tost-Pragma 1995. 150 s. [33]

Krišnamurti: Komentáře o životě. Duchovní rozjímání o světě člověka. Olomouc, Votobia 1997. 288 s. [34]

Krishnamurti, J.: Krishnamurti to Himself: His Last Journal. San Francisco, Harper 1993. 134 s. [35]

Krišnamurtiho čítanka. Sestavila M. Lutyensová. Olomouc, Votobia 1999. 200 s. [36]

Krupa, V.: Metafora na rozhraní vedeckých disciplín. Bratislava, Tatran 1990. 184 s. [37]

Kundera, L.: Tragický básník, in: Trakl, G.: Básně. Praha, SNKLU 1965, s. 7 – 33. [105]

Kübler-Rossová, E. & Kessler D.: Lekce života. O tajemstvích lidského bytí. Brno, JOTA 2013. 264 s. [118]

L

Laborecký, J.: Hudobný terminologický slovník. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1999. 272 s. ISBN 80-08-01037-1 [126]

Leppmann, W.: Rilke. Bratislava, Tatran 1987. 336 s. [38]

Leško, V.: Philosophy of the History of Philosophy. Košice: Vydavateľstvo UPJŠ 2011, 407 s. [131]

Leško, V. – Stojka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 531–551. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3. [132]

Letz, J.: Filozofia v celostnom porozumení. Bratislava, ÚSKI 1991. 185 s. [39]

Lévinas, E.: Čas a jiné. Le temps et l’autre. Praha, Dauphin 1997. 180 s. [40]

Levinas, E.: Etika a nekonečno. Praha, Oikúmené 1994. 198 s. [41]

Levinas, E.: Totalita a nekonečno. (Esej o exterioritě). Praha, Oikúmené 1997. 280 s. [42]

Libera, A. de: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha, Oikúmené 2001. 552 s. [43]

Lotz, J. B.: Martin Heidegger a Tomáš Akvinský. Člověk – čas – bytí. Praha, Oikúmené 1998. 238 s. [44]

Lysebeth, A. Van: Tantra kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex. Praha, Argo 1995. 496 s. [45]

M

Marcelli, M. – Waldschütz, E. (Hrsg.): Jenseits der Grenzen. Dokumentation einer Begegnung Bratislava – Wien. Wien, Universitätsverlag 1992. 162 s. [46]

Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné. Praha, Oikúmené 1998. 270 s. [47]

Mistr Eckhart a středověká mystika (usporiadal J. Sokol). Praha, Zvon 1993. 372 s. [48]

N

Néhrú, Dž.: Objevení Indie. Praha, SNPL 1957. 590 s. [49]

Nida-Rümelin, J. (Hrsg.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis v. Wright. Stuttgart, Kröner 1991. 660 s. [50]

Novalis: Das Allgemeine Brouillon: Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99. Hamburg, Felix Meiner Verlag 1993. [51]

Novalis: Notes for a Romantic Encyclopaedia. Das Allgemeine Brouillon. Translated, Edited, and with an Introduction by David W. Wood. Albany, State University of New York Press 2007. [52]

O

Olšovský, J.: Slovník filozofických pojmů současnosti. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha, Grada 2011. 233 s. [112]

Otto, R.: Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha, Všehrad 1998. 160 s. [53]

Ouspensky, P. D.: Psychologie možného vývoje člověka. Praha, Nakladatelství Křížek 1998. 96 s. [54]

P

Palouš, R.: Totalitarismus a holismus. Praha, Karolinum 1996. 150 s. [55]

Patočka, J.: Péče o duši. Sebrané spisy. Sv. 1. Praha, Oikúmené 1996. 506 s. [56]

Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Praha, Čs. spisovatel 1970. 240 s. [57]

Peacocke, A.: Theology for a Scientific Age. Being and Becoming – Natural, Divine and Human. Minneapolis, Fortress Press 1993. 438 s. [58]

Pětová, M.: Myšlení času „před metafyzikou“. In: Novák, A. et al.: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Praha, Togga 2011, s. 13 – 30. [121]

Petrovič, P.: Fyzika I. Vybrané kapitoly zo základov klasickej fyziky a počítačovej fyziky. Košice, Equilibria 2012. 260 s. ISBN 978-80-8143-009-1 [127]

Petrovič, P.: Fyzika II. Vybrané kapitoly zo základov modernej fyziky a kvantových počítačov. Košice, Equilibria 2012. 450 s. ISBN 978-80-8143-010-7 [128]

Piaček, J.: Aplikačné možnosti synkriticizmu, in: Filozofia Roč. 64, 2009, č. 3, s. 183 – 194. [59]

Piaček, J.: Človek tvárou v tvár k sporu inštitúcií, in: change|net.sk [110]

Piaček, J.: „…die Zeit ist noch nicht.“ (Perichrónia, tzv. neskorý Heidegger a otázky terminológie), in: Filozofia Roč. 61, 2006, č. 1, s. 4 – 15. [115]

Piaček, J.: Filozofia, kultúra a spoločnosť v 21. storočí. In: Filozofia, kultúra a spoločnosť v 21. storočí. Recenzovaný zborník vedeckých článkov. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SZF pri SAV 2012, s. 8 – 15. [60]

Piaček, J.: Filozofia synkriticizmu, in: Maco, R. (ed.): Znak a fenomén. Zborník z konferencie konanej dňa 8. februára 2007 (pri príležitosti životných jubileí Miroslava Marcelliho a Jozefa Piačeka) na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, ALL ACTA s.r.o. 2007, s. 14 – 27. [61]

Piaček, J.: Filozofické východiská teórie masovej komunikácie. (7 metateoretických otázok). Otázky žurnalistiky, 3, 1993, s. 141 – 144. [62]

Piaček, J.: Historický typ racionality (HTR) ako predpoklad budovania znalostných systémov v oblasti filozofie. In: Stachová, J. (ed.): Filozofické, metodologické a společenské souvislosti umělé inteligence, III. díl, Praha, UFS ČSAV 1989, s. 24 – 32. [63]

Piaček, J.: Hyperdokument FILIT. Knižnice a informácie, roč. 24, 1992, č. 7, s. 289 – 291. [64]

Piaček, J.: Hypertextová encyklopédia FILIT – nástroj transformácie filozofických poznatkov do školského vzdelávania a výchovy. In: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia. Nitra, VŠP 1995, s. 303 – 306. [65]

Piaček, J.: Malá encyklopédia synkriticizmu. Bratislava 2013, 108 s. [114]

Piaček, J.: Marxizmus a kríza fenomenológie. Bratislava, Pravda 1984, 216 s. [66]

Piaček, J.: Prečo sa bojíme smrti? Úvaha z pohľadu synkriticizmu, in Psychiatria – psychoterapia – psychosomatika, 16, 2009, č. 4, s. 180 – 182.[108]

Piaček, J.: Predmet a metódy pedagogického filozofovania. Pedagogická revue, roč. XLVII, č. 9 – 10, 1995, s. 3 – 15. [67]

Piaček, J.: Problémy perichronozofie, in: Filozofia roč. 63, 2008, č. 3, s. 206 – 218. [106]

Piaček, J.: Recepcia Husserlovej filozofie v seminári „Integrácia“ na FF UK v Bratislave. In: O Edmundu Husserlovi. Prostějov, Muzeum Prostějovska 1991, s. 121 – 137. [68]

Piaček, J.: (Seba)reflexívny sprievod výskumu jazyka. Jazykovedný časopis, 1, 1989, s. 51 – 56. [69]

Piaček, J.: Spoločnosť, zmena a morálka z pohľadu synkriticizmu. Etika, 2, 1991, s. 22 – 26. [70]

Piaček, J.: Syncriticism as the Philosophy of the Contemporary Being, in: Human Affairs, 1, 1991, 1, 4 – 15. [71]

Piaček, J.: Synkriticizmus – filozofia konkordancie. Bratislava 2002. [107]

Piaček, J.: Synkriticizmus – filozofia konkordancie. Bratislava, Hronka 2014. [134]

Piaček, J.: Synkriticizmus ako filozofia a spôsob života, in: Filozofia roč. 57, 2002, č. 7, s. 475 – 492. [113]

Piaček, J.: Toward Syncritic and Integrative Character of the Current Philosophical Reflection of Science. Philosophica XXIX. Bratislava, FF UK 1993, s. 7 – 20. [72]

Piaček, J.: Úvod do synkriticizmu, in: Farkašová, E. – Bohunická, L. – Marcelli, M. (ed.): Brnianske prednášky. prednášky členov Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Brno, Masarykova univerzita v Brně 2003, s. 230 – 248. [73]

Piaček, J.: Využitie hypertextových encyklopédií vo vedeckej práci. In: INFOS ’95. Zborník z jubilejného 25. informatického seminára konaného v dňoch 3. – 6. apríla 1995 v Jasnej pod Chopkom. Bratislava, Slovenská technická knižnica – Centrum VTI SR 1995, s. 128 – 132. [74]

Piaček, J.: Zmysel nemocnice. Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice. In: PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 21, 2014, č.34,s. 1518. [130]

Piaček, J.: Život ako apeiron umenia. Pamiatke Jána Albrechta (1919 – 1996). In: Philosophica critica 2, 2016, 2, s. 117–128. [133]

Piaček, J. & Betík, V.: Budovanie znalostných báz vo filozofii. In: Problémy výstavby automatizovaných informačných systémov v spoločenských vedách a v oblasti ich aplikácie. Košice, Dom techniky ZSVTS 1990, s. 99 – 103. [75]

Piaček, J. & Krištofičová, E.: Integrácia hypertextov do tradičného vzdelávania. Pedagogická revue č. 7 – 8, roč. XLV, 1993, s. 411 – 420. [76]

Poláková, J.: Perspektiva naděje. Hledání transcendence v postmoderní době. Praha, Vyšehrad 1995. 128 s. [77]

Predsokratici a Platón. Antológia z diel filozofov. I. zv. Bratislava, Epocha 1970. 546 s. [78]

Q

Quine, W. V. O.: Z logického hľadiska. Bratislava, Kalligram 2005. 256 s. [79]

R

Rescher, N.: On the Logic of Chronological Propositions. Mind Vol. LXXV. No. 297, January, 1966. s. 75 – 96. [80]

Rilke, R. M.: Werke. Auswahl in zwei Bänden. Erster Band Gedichte. Insel Verlag, 1957. 412 s. [100]

S

Sandvoss, E. R.: Geschichte der Philosophie. Band I: Indien, China, Griechenland, Rom. München, Deutscher Taschenbuch Verlag 1989. 522 s. [81]

Schnittke, A. – Makejevová, J./Cypin, G.: Rozhovor: „… svet prízračných existencií, nekonečný a neohraničený …“ Alfred Schnittke in memoriam. Slovenská hudba, roč. XXIV, č. 4, 1998, s. 550 – 564. [82]

Slavkovský, R. A. OP: Kresťanstvo v inonáboženskom prostredí. (Príspevok pre konferenciu Náboženstvo a životné prostredie, 29. – 30. 10. 1998, Bratislava). Bratislava 1998. 7 s. [83]

Slavkovský, R. A.: Religionistika a prirodzená teológia. (Príspevok pre konferenciu Religionistika a teológia, 16. 10. 1997, Bratislava). 7 s. [84]

Slovník slovenského jazyka. II. l-o Bratislava, VSAV 1960. 648 s. [86]

Slovník školské fyziky. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988. 296 s. [125]

Speck, J.: M. Buber: Die Aporetik des Dialogischen. In: Speck, J. (Hrsg.): Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart IV. Göttingen, Vandenkoeck & Ruprecht 1991, s. 48 – 105. [85]

Š

Šedina, M.: Sparagmos. Praha, OIKOUMENH 1997. 248 s. [87]

Šedivý, J.: Poučenie z krízového vývoja v stredovekej scholastike alebo esej o nás stredovekároch, in: Forum historiae [117]

T

Tatarkiewicz, W.: O šťastí. Bratislava, Smena 1973. 440 s. [88]

Trakl, G.: Básně. Praha, SNKLU 1965. 248 s. [109]

U

Utitz, E.: Dějiny estetiky. Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1968. 124 s. [89]

V

Vainiomäki, T.: The Musical realism of Leoš Janáček. From Speech Melodies to a Theory of Composition. Imatra, The International Semiotics Institute 2012. 356 s. [111]

Viceník, J.: Spory o charakter metodológie vied. (Problémy a tendencie). Bratislava, Nakladateľstvo Pravda 1988. 456 s. [90]

Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava, Smaragd 2003. 384 s. ISBN 80-89063-13-6 [129]

W

Waldschütz, E.: Denken und Erfahren des Grundes. Zur philosophischen Deutung Meister Eckharts. Wien etc., Herder 1989. 369 s. [91]

Weber, R.: Wissenschaftler und Weise. Grafing, Aquamarin 1987. 384 s. [92]

Welsch, W.: Naše postmoderní moderna. Praha, Zvon 1994. 200 s. [93]

Wieck, W.: Muži se nechávají milovat. Praha, Motto 1994. 168 s. [94]

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. Praha, Oikúmené 1993. 230 s. [95]

Wyller, E. A.: Pozdní Platón. Tübingenské přednášky 1965. Praha, Rezek 1996. 306 s. [96]

X

Xenofón: Spomienky na Sokrata. Platón: Sokratova obrana. Bratislava, Tatran 1970. 236 s. [97]

Z

Zvarík, M.: Predsudok, normalita a intersubjektívny konflikt vo fenomenológii Alfreda Schütza, in: Karul, R. et al. (eds.): Identita – diferencia. Bratislava, SFZ pri SAV a FiÚ SAV 2010, s. 393 – 398. [98]

Ž

Žigo, J.: Výber zo stredovekých latinských textov s úvodom do stredovekej latinčiny. Bratislava, SPN 1969. 217 s. [99]


Pozri aj:

Jozef Piaček (filozof), in: Wikipédia

synkriticizmus, in: Wikipédia