Počet položiek: [879] 

Počnúc číslom 873 je číslovanie položiek literatúry Dodatku PSF nezávislé od číslovania položiek literatúry Hlavnej časti.


A

Aichner, Ch. – Mazohl, B. (Hg.): Die Thun-Hohenstein'schen Universitetsreformen 1849 – 1860. Konzeption – Umsetzng – Nachwirkungen, Wien etc. 2017. [793] :: školstvo rakúske 19. stor., veda rakúska 19. stor. 

Albrecht, J.: Človek a umenie, Bratislava 1999. [32] :: estetika, hudba, umenie výtvarné 

Albrecht, J.: Eseje o umení, Bratislava 1986. [129] Exc. ::  estetika, hudba, umenie výtvarné 

Albrecht, J.: Podoby a premeny barokovej hudby, Bratislava 1982. [752] :: hudba baroková 

Albrecht, J.: Spomienky bratislavského hudobníka, Bratislava 1998. [790] kultúra bratislavská 

Ashby, W. R.: Kybernetika, Praha 1961. [102]

Asimov, I.: Slova vědy. Co se za nimi skrývá, Praha 1978. [586] :: veda 


B

Bahník, V. et al.: Slovník antické kultury, Praha 1974. [207] :: antika 

Bais, S.: Rovnice. Symboly poznání, Praha 2009. [321] :: rovnica, matematika 

Baleka, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník (malířství/sochařství/grafika), Praha 1997. [621] :: umenie výtvarné, maliarstvo, sochárstvo 

Ballx, P(atrícia).: Karl Hugo Frech. Pohľad na hlavnú ulicu Zuckermandla s domom cechu lodníkov a rybárov, GMB Galéria mesta Bratislavy, apríl 2011. [876] 


Balšínková, O. et al.: Malá slovenská encyklopédia, Bratislava 1993. [16] 

Baranec, T. – Poláčiková, M. – Košťál, J.: Systematická botanika, s. l. 2001. [849] :: botanika systematická, ríša rastlinná 

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií, Praha 2006. [188] :: štúdiá kulturálne 

Barrow, J. D.: Pôvod vesmíru, Bratislava 1996. [96] :: astrofyzika 

Barrow, J. D.: Teorie ničeho, Praha 2005. [95] :: kozmológia 

Barrow, J. D.: Teorie všeho. Hledání nejhlubšího vysvětlení, Praha 1996. [58] :: fyzika 

Bartl, J.: Poučenie bez poučenia? K príspevku Juraja Šedivého Poučenie z krízového vývoja v stredovekej scholastike alebo esej o nás stredovekároch, História č. 3/2008. [648]

Bayer, E.: Wörterbuch der Geschichte. Begriffe und Fachausdrücke, Stuttgart 1974. [98] :: história, vedy historické, historiografia 

Bečárová, L.: Joga pre frekventantov kurzov jogy II, Bratislava 1996 – 2008. [636] :: pránájama, pratjahára, dhárana 

Bečárová, L.: Joga pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých frekventantov kurzov jogy, Bratislava 1996 – 2005. [637]

Bečárová, L.: Prípravné a uvoľňovacie cviky a ich miesto v procese dosahovania cieľov ročného kurzu jogy pre začiatočníkov a mierne pokročilých, Bratislava december 1996 – január 1997. [639] :: joga 

Bednáriková, M.: Úvod do kognitívnych vied, Trnava 2013. (http:⁄⁄ff.truni.sk⁄sites⁄default⁄files⁄publikacie⁄bednarikova_uvod_do_kognitivnych_vied.pdf, 4. 1. 2018) [233] :: veda kognitívna 

Beinert, W.: Slovník katolické dogmatiky, Olomouc 1994. [234] :: dogmatika katolícka, teológia 

Beljak, J.: Pohronie v dobe Marca Aurelia, in: Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko, in: Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia suplementum 8, Bratislava 2014, s. 11 – 23. [804] :: Podunajsko stredné 

Bína, J. a kol.: Malá encyklopédia chémie, Bratislava 1981. [173] :: chémia 

Blažíček, O. J. – Kropáček, J.: Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha 1991. [751]

Bloch, M.: Feudální společnost, Praha 2010. [739] :: dejiny, spoločnosť feudálna, feudalizmus, právo feudálne, kultúra feudálna 

Bogun, W. – Straet, N.: Lexikon ezoteriky. Od astrologie k zenu, Praha 2001. [171] :: ezoterika 

Boháčková, L. Winkelhöferová, V.: Vějíř a meč. Kapitoly z dějin japonské kultury, Praha 1987. [494] :: Japonsko, kultúra japonská 

Borecký, B. – Dostálová, R.: Slovník spisovatelů. Řecko. Antická, byzantská a novořecká literatura, Praha 1975. [61] :: literatúra starogrécka, literatúry byzantská 

Burlas, L.: Dejiny európskej hudobnej teórie, Žilina 2007. [99] :: muzikológia, hudba 

Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia, Žilina 2006. [385] :: muzikológia, hudba 

Burlas, L.: Hudobná teória a súčasnosť, Bratislava 1978. [201] :: muzikológia, hudba 


C

Cipro, M.: Průvodce dějinami výchovy, Praha 1984. [438] :: dejiny výchovy, výchova 

Claus, V. – Schwill, A.: Lexikón informatiky, Bratislava 1991. [28] :: informatika 

Coles, P.: Kosmologie, Praha 2007. [91] :: kozmológia 


Č

Čejka, M.: Úvod do studia jazyka (pro bohemisty), Brno 1996. [462] :: jazykoveda, lingvistika 

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky, Praha 2011. [652] :: lingvistika, jazykoveda 

Černák, P.: Správa o stave duše. Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom, Bratislava 2018. [322] :: psychoterapia, psychiatria 

Čerňanský, P.: Teória relativity 1 (Časť: Kinematika špeciálnej teórie relativity), Trnava 2012. [874] :: teória relativity špeciálna 

Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Olomouc 1996. [268] :: dejiny lingvistiky, jazykoveda, lingvistika 

Černý, J.: Entropia a informácia v kybernetike, Bratislava 1981. [748] kybernetika, teória informácie 

Černý, J.: Malé dějiny lingvistiky, Praha 2005. [515] :: dejiny lingvistiky, jazykoveda, lingvistika 

Červeň, I.: Fyzika po kapitolách. Kvantové javy, Bratislava 2005. [491]

Činčura, J. a kol.: Encyklopédia Zeme, Bratislava 1985. [111]


D

Dado, M.: Slovník politickej ekonómie (terminologický, synonymický a náučný s českými ekvivalentmi odborných názvov), Bratislava 1966. [186] :: ekonómia marxistická 

Dahlke, R. (ve spolupráci s M. Dahlke): O velké proměně. Umíráme ... a budeme žít dál, Komárno 2011. [329] :: ars moriendi, smrť, umieranie 

Delventhal, K. M. Kissner, A. Kulick, M.: Kompendium matematiky. Vzorce a pravidla. Četné příklady včetně řešení. Od základních operací po vyšší matematiku, Praha 2008. [588] :: matematika 

Devlin, K.: Jazyk matematiky. Jak zviditelnit neviditelné, Praha 2002. [408] :: matematika 

Dolník, J.: Všeobecná jazykoveda. (Opis a vysvetľovanie jazyka), Bratislava 2009. [526] :: lingvistika 

Dolník, J.: Základy lingvistiky, Bratislava 1999. [642] :: lingvistika 

Dosch, H. G.: Za hranicemi nanosvěta. Leptony, kvarky, kalibrační bosony, Praha 2010. [651] :: fyzika časticová 

Drábek, P. – Kufner, A.: Úvod do funkcionální analýzy. Funkcionální analýza, Plzeň 1993, 1994. [735] :: analýza funkcionálna 

Droppová, A.: Elementárna hudobná teória. Učebný text pre odbor učiteľstvo pre I. st. ZŠ, Prešov 1998. [768] :: hudba, teória hudobná 

Dülmen, R. v.: Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002. [646] :: antropológia historická 

Ďurčo, S.: Letecká navigácia – všeobecná navigácia, Košice 2016. [485]

Ďurič, L. Hotár, V. S. Pajtinka, Ľ.: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava 2000. [604]


E

Eco, U.: Baudolino, Milano 2000. [661] :: literatúra talianska, román taliansky 

Eco, U.: Baudolino, Bratislava 2001. [662] :: literatúra talianska, román taliansky 

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997. [663] :: práca diplomová 

Eco, U.: Meno ruže. Bratislava: Tatran 1991. [664] :: literatúra talianska, román taliansky  

Echaudemaison, C.-D. (ved.): Slovník ekonomie a sociálních věd, Praha 1995. [27] :: ekonómia, veda sociálna, vedy sociálne 

Einstein, A(lbert): Jak vidím svět, Praha 1993. [791] svetonázor Einsteinov, A. 

Einstein, A(lbert).: Teorie relativity, Brno 2005. [15] :: relativita, teória relativity 

Einstein, A(lbert). – Infeld, L.: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha 1971. [151]

Einstein, A(lfred): Hudba v období romantizmu, Bratislava 1989. [433] :: hudba romantická, romantizmus hudobný 

Ekonomická encyklopedie p – ž, Praha 1984. [482] :: ekonómia 

Elbert, Ľ.: Rule of Law a medzinárodné právo, Košice 2015. [833] :: právo medzinárodné 

Elektrotechnický náučný slovník. 1. zv. Teoretická elektrotechnika. Bratislava: Alfa 1977. [332] :: elektrotechnika teoretická 

Elektrotechnický náučný slovník. 4. zväzok. Kybernetické systémy, Bratislava 1987. [25] :: kybernetika, systém kybernetický 

Eliade, M. – Culianu, I. P. ve spolupráci s H. S. Wiesnerem: Slovník náboženství, Praha 1993. [339] :: náboženstvo 

Eliaš, J.: Príručka elementárnej matematiky a fyziky, Bratislava 1964. [430]

Elschek, O.: Hudobná veda súčasnosti. Systematika, teória, vývin, Bratislava 1984. [808] :: veda hudobná, muzikológia 

Encyklopédia Slovenska I. zväzok A – D Aba – džez, Bratislava 1977. [794] :: Slovensko 

Encyklopédia Slovenska II. zväzok E – J Ebeczky – Juvenel, Bratislava 1978. [795] :: Slovensko

Encyklopédia Slovenska III. zväzok K – M Kaán, Karol – mzda, Bratislava 1979. [796] :: Slovensko

Encyklopédia Slovenska IV. zväzok N – Q Nábělek, František – quentin, Bratislava 1980. [797] :: Slovensko

Encyklopédia Slovenska V. zväzok R – Š Rabay, František – Švošov, Bratislava 1981. [798] :: Slovensko

Encyklopédia Slovenska VI. zväzok T – Ž tabak – žurnalistika Doplnky, Bratislava 1982. [799] :: Slovensko

Encyklopedie energie, Tábor 1999. [476] :: fyzika stredoškolská, matematika stredoškolská 

Encyklopedie umění nové doby, Praha 1974. [243] :: dejiny umenia, umenie novoveké 


F

Felix, J.: Cesty k veľkým, Bratislava 1957. [107] :: Dante, Villon 

Fenclová, J. – Bednařík, M. – Půlpán, Z. – Svoboda, E.: K perspektivám fyzikálního vzdělání v didaktickém systému přírodních věd, Praha 1984. [213] :: didaktika fyziky, fyzika 

Feynman. R. P. – Gottlieb, M. A. – Leighton, R.: Feynmanovy přednášky z fyziky. Doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky, Praha 2006. [758]

Feynman, R. P. – Leighton, R. B. – Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady, 1/3 Praha 2000. [755]

Feynman, R. P. – Leighton, R. B. – Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady, 2/3 Praha 2001. [756]

Feynman, R. P. – Leighton, R. B. – Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady, 3/3 Praha 2002. [757]

Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, Brno 2002. [741] :: štátoveda, veda štátna, veda o štáte 

Fiorenza, F. S. – Galvin, J. P. (uspor.): Systematická teologie I – římskokatolická perspektiva, Brno 1996. [354] :: teológia systematická 

Fischerová, S. – Muchnová, D. – Souček, J.: Úvod do studia starořečtiny. Sylabus ke kursu, Praha 2008. [777] :: filológia klasická, grécistika, latinistika 

Frolec, V.: Historické pozadí vývoje lidového stavitelství v moravsko-panonské oblasti, in: Český lid Vol. 55, No. 5 (1968), s. 285 – 307. [803] :: staviteľstvo ľudové v moravsko-panónskej oblasti, Podunajsko stredné 


G


Gahér, D.: Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – +1405), Historia nova 1 – 2010 – 1, s. 9–20. [230] :: Svätý Jur 

Galbavý, Š. – Šramka, M.: Somatológia – základy anatómie a fyziológie pre humanitné smery, Bratislava 2010. [608] :: anatómia, fyziológia 

Gažo, J. a kolektív: Všeobecná a anorganická chémia, Bratislava 1978. [458]

Gecse, G. – Horváth, H.: Malý lexikon biblie, Bratislava 1990. [363] :: Biblia 

Gerlitz, P.: Mystik religionsgeschichtlich, in: Müller, G. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie. Bd. XXIII, Berlin – New York 1994. [285] :: mystika 

Geryk, J. Architektura regulační sítě metabolismu, Praha 2012. [654] :: medicína, metabolizmus, veda o sieťach 

Gibová, Z.: Fyzika po častiach. Mechanické vlnenie, Košice 2018. [495]

Ginzburg, V. L.: What problems of physics and astrophysics seem now to be especially important and interesting (thirty years later, already on the verge of XXI century)?, in: Physics – Uspekhi 42 (4) 353–373 (1999) [839] :: problémy fyzikálny 

Gítánanda: Jóga krok za krokem, Brno 1995. [120] :: joga 

Gontarevová, I. I. – Nemčinovová, M. B. – Popovová, A. A.: Matematika a kybernetika v ekonomike, Bratislava 1981. [160] :: slovník matematiky, slovník kybernetiky 

Guričanová, D.: Trollovať, trollovanie, in: Kultúra slova, roč. 54, 2020, číslo 5, s. 305 – 307. [774] :: internet 


H

Habr, J. – Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů), Praha 1986. [26] :: analýzy systémová 

Hajdučeková, I.: Metodologické východiská vo výskume spirituality a metaempirickej dimenzie literárnej skutočnosti, Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education No. 4 (4) October-November-December 2013 pages 59 –82. [624]

Hajduk, A. – Štohl, J. (zost.): Encyklopédia astronómie, Bratislava 1987. [97] :: astronómia 

Hajko, V. Daniel-Szabó, J. Rákoš, M. Kavečanský, V. Tarabčáková, E. Varga, Z.: Fyzika v príkladoch, Bratislava 1983. [591]

Halvonik, J. – Borzovič, V.: Betonové mosty I Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií podľa Eurokódov, Bratislava 2012. [769] 

Hanakovič, Š. Kuruc, A. Bálent, B. v spolupráci s H. Vodičkovou a J. Cejpekom: Slovenská knihovnícka terminológia. Výkladový slovník, Martin 1965. [554] :: knihovníctvo 

Haraschin, S. – Chylińska, T. – Schäffer, B.: Sprievodca koncertmi, Bratislava 1980. [638] :: hudba 

Hartl, P.: Psychologický slovník, Praha 1993. [71] :: psychológia, slovník psychologický, slovník psychológie 

Hartl, P. – Hartlová, H.: Psychologický slovník, Praha 2000. [740] :: psychológia, slovník psychologický, slovník psychológie 

Hausdorff, F.: Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig 1914. [159] :: teória množín, množina (Hausdorff, F.), matematika 

Hawking, S.: Černé díry a budoucnost vesmíru, Praha 1995. [845] :: teória gravitácie kvantová 

Hawking, S. & Mlodinow, L.: Veľký plán, Bratislava 2011. [240] :: kozmológia 

Hazan, F. (ed.): Lexikon gréckej civilizácie, Bratislava 1977. [449] :: antika, civilizácia grécka 

Heisenberg, W.: Fyzika a filosofie, Praha 1966. [117]

Heller, J. – Mrázek, M.: Nástin religionistiky, Praha 1988. [397] :: religionistika 

Hladká, Z.: Lexém, in: Nový encyklopedický slovník češtiny. (24082020) [630] :: lexéma 

Hlavenka, J. a kol.: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací, Praha 1997. [843] :: technika výpočtová, komunikácia 

Hlavsa, J.: Psychologické základy teorie tvorby, Praha 1985. [266] :: kreativita, kreatológia, psychológia kreativity, tvorivosť 

Hodás, M. a kol. Malý parlamentný slovník. VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava 2017. [753] :: Národná rada Slovenskej republiky, parlament 

Holan, J. a kol.: Hmota. Fyzikálne základy a vývoj na kozmickej, chemickej a predbiologickej úrovni, Bratislava 1976. [101] :: fyzika 

Hontyová, K. – Lisý, J.: Základy modernej ekonómie, Bratislava 1995. [158]

Honzák, F. – Pečenka, M. – Stellner, F. – Vlčková, J.: Evropa v proměnách staletí, Praha 1997. [109] :: dejiny Európy, Európa  

Hooper, D. – Whyld, K.: The Oxford Companion to Chess, Oxford 1992. [427] :: šachy 

Horecký, J.: Základy jazykovedy, Bratislava 1978. [225] :: jazykoveda, lingvistika 

Horecký, J. – Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov, Bratislava 1979. [5]  :: jazykoveda, lingvistika 

Horský, J.: Úvod do teorie relativity, Praha 1975. [506] :: relativita, teória relativity 

Hotár, V. S. – Paška, P. – Perhács, J. a kol.: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava 2000. [378]

Hrabák, J. – Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury, Praha 1987. [396] :: teória literatúra 

Hradská, K.: Slobodomurárske lóže v Bratislave, Bratislava 2005. [510] :: slobodomurárstvo 

Hunter, I. M. L.: Memory. Facts and Fallacies. An up-to-date account of psychological research into human learning, remembering, and forgetting, London and Tonbridge 1957. [811] :: pamäť 

Husár, J.: Hospodárska politika a hospodárske právo, in: Studia iuridica Cassoviensia roč. 1.2013, číslo 1, s. 64 – 80. [818] :: politika hospodárska, právo hospodárske 

Hvorecký, J. – Kelemen, J.: Algoritmizácia. Elementárny úvod, Bratislava 1983. [274] :: algoritmus, programovanie 

Hyhlík, F. Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha 1973. [431] :: psychológia súčasná, slovník psychológie 


CH

Chalabala, M. a kol.: Encyklopédia farmácie, Martin 1991. [248] :: farmácia 

Charvát, J. (red.): Dějiny novověku III, Praha 1973. [54] :: dejiny novoveku, novovek 

Charvát, J. (red.): Dějiny novověku IV, Praha 1974. [55] :: dejiny novoveku, novovek 

Chmielewski, H. Baran, I. Skupiński, S.: Polytechnický náučný slovník, Bratislava 1968. [442] :: polytechnika 

Chown, M.: Kvantová teorie nikoho nezabije. Průvodce vesmírem, Zlín 2010. [176] :: teória kvantová 

I

Ilkovič, D.: Fyzika I (mechanika, vlnenie, akustika a termodynamika), Bratislava 1973. [156]

Ilkovič, D.: Fyzika II (elektrina a magnetizmus, optika, atómová fyzika, fyzika tuhých látok), Bratislava 1973. [157]

Ivanová-Šalingová, M. – Maníková, Z.: Slovník cudzích slov A⁄Z, Bratislava 1979. [14]


J

Jahnátek, Ľ. Janíček, F.: Energetická bezpečnosť. Priorita rozvoja hospodárstva. Centrum vedecko-technických informácií SR, 25. jún 2009, Bratislava 2009. [459] :: energetika 

Janovjak, J. – Špaňár, J.: Život a literatúra v antickom Ríme, Bratislava 1969. [112] :: antika rímska, Rím staroveký 

Jelínek, M.: Logické prvky ve školské matematice, Praha 1981. [426] :: matematika 

Jelínek, M.: Množiny, Bratislava 1980. [134] :: matematika 

Jelínek, M.: Množiny bodov, Bratislava 1979. [152] :: matematika 

Jiránek, F. – Souček, J.: Úvod do obecné psychologie, Praha 1969. [505] :: psychológia všeobecná 

Jones, C. Clamp, P.: Matematika na dlani, Bratislava 1999. [479]

Juklová, K.: Základy obecné psychologie, Hradec Králové 2010. [269] :: psychológia všeobecná 

Jungwirth, K. a kol.: Gramatika nemčiny, Bratislava 1971. [432] :: jazyk nemecký 

Jurík, M. a kol.: Malá encyklopédia hudby, Bratislava 1969. [247] :: hudba 


K

Kačala, J. (ved. red.): Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 2003. [496] :: jazyk slovenský 

Kaganov, M. I.: Elektrony, fonony, magnony, Praha 1985. [419] :: fyzika 

Kalina, M.: Matematika, Bratislava 2012. [150]

Katuščák, D. – Matthaeidesová, M. – Nováková, M.: Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda, Bratislava 1998. [128] :: informatika, knihoveda, výchova informatická 

Khol, J.: Psychologie řízení, Praha 1982. [504] :: psychológia riadenia, riadenie 

Khol, J.: Rozhodování v každodenní životní a řídíci praxi, Praha 1987. [381] :: rozhodovanie 

Klimovský, D.: Základy verejnej správy, Košice 2008. [352] :: správa verejná 

Knapp, V.: Vědecká propedeutika pro právníky, Praha 2003. [498] :: právo 

Knapp, V. – Holländer, P. a kolektív: Právne myslenie a logika, Bratislava 1989. [187] :: logika formálna 

Koch, W.: Malý lexikon architektúry. Ilustrovaný vreckový lexikon s autorovými 900 kresbami, Bratislava 1971. [395] :: architektúra 

Kolář, Z. a kol.: Výkladový slovník z pedagogiky, Praha 2012. [164] :: pedagogika 

Kolektiv autorů: Úvod do studia dějepisu 1. díl, Brno 2014 (elektronická verzia) [516] :: dejepis, história, vedy historické, historiografia 

Kolektiv autorů: Úvod do studia dějepisu 2. díl, Brno 2014 (elektronická verzia) [517] :: dejepis, história, vedy historické, historiografia 

Kolman, A.: Úvod. Tři funkce kybernetiky, in: 102;5 – 14. [862] :: kybernetika 

Komorovský, J. a kol.: Religionistika a náboženská výchova. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava 1997. [138] :: náboženstvo, výchova náboženská 

Kopčáková, S. (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra, Prešov 2017. [202] :: hudba slovenská 

Kopecká, K. – Kopecký, P.: Zdravie a klinika chorôb, Martin 2003. [106] :: medicína 

Kossaczký, E. & Surový, J.: Chemické inžinierstvo I, Bratislava 1972. [596] :: inžinierstvo chemické 

Kováč, J.: Technologickosť montovaných výrobkov a ich súčiastok, in: Transfer inovácií 9/2006, s. 178 – 180. [532] :: technika 

Kováč, M.: Implementácia FOSS verzie hry Mariáš s dôrazom na algoritmus pre počítačového protihráča. (Diplomová práca), Bratislava 2011. [736] :: programovanie 

Králik, J. – Jakubovič, D.: Slovník finančného práva, Bratislava 2004. [389] :: právo finančné, slovník práva finančného, slovník finančnoprávny 

Králik, Ľ.: Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava 2015. [249] :: etymológia, slovník etymologický 

Krausová, N.: Význam tvaru – tvar významu, Bratislava 1984. [434] :: veda literárna 

Krejčí, O.: Levice: Když nemůžeš, přidej!, in: Slovo 2. 3. 2020. [552] :: politológia 

Krempaský, J.: Hlavné problémy súčasnej fyziky, in: Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice 4. – 7. máj 2010. [838] :: problém fyzikálny 

Krempaský, J.: Vesmírne metamorfózy. Svet očami fyziky, Bratislava 1986. [125] :: fyzika, astrofyzika 

Kresánek, J.: Základy hudobného myslenia, Bratislava 1977. [402] :: muzikológia, myslenie hudobné 

Krištoufek, K. a kolektiv: Výpočetní a řídící technika, Praha 1986. [599]

Krupa, V. – Genzor, J. – Drozdík, L.: Jazyky sveta, Bratislava 1983. [229] :: jazykoveda, lingvistika 

Kubáni, V.: Všeobecná psychológia, Prešov 2010. [643]

Kundera, L.: Tragický básník, in: Trakl, G.: Básně, Praha, 1965, s. 7 – 33. [864] :: Trakl, Georg, literatúra rakúska, poézia rakúska, smrť civilizácie 

Kuťáková, E. – Vidmanová, A. a kol.: Slovník latinských spisovatelů, Praha 1984. [60] :: literatúra latinská

Kuvalayananda Swami – Vinekar, S. L.: Jógová terapie, Bratislava 1990. [360] :: joga, jóga 

Kvasnička, V.: Pohľad umelej inteligencie a kognitívnej vedy na kolektívnu pamäť. (http:⁄⁄cogsci.fmph.uniba.sk⁄kuz2015⁄zbornik⁄prispevky⁄kvasnicka.pdf, 4. 1. 2018) [232] :: inteligencia umelá 

Kyrášek, J.: Synkritická metoda v díle J. Á. Komenského, Praha 1964.[362] :: Komenský, J. A., metóda synkritická 

Kyrášek, J.: Vývoj pedagogické soustavy J. A. Komenského, Praha 1967. [361] :: Komenský, J. A. 

L

Laborecký, J.: Hudobný terminologický slovník, Bratislava 1999. [205] :: hudba, muzikológia, slovník hudby 

LaBerge, S.: Lucidní snění, Praha 2006. [335] :: snenie lucidné 

Lampe, G. W. H. (ed.): A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961. [658] :: starogréčtina, patristika, gréčtina patristická 

Langer, P.: Úvod do biokybernetiky a teórie experimentu, Bratislava 1982. [149] :: biokybernetika, teória experimentu 

Lanstyák, I.: Jazykové ideológie v maďarskej jazykovej komunite, in: Ondrejovič, S. v spolupráci s J. Vrábľovou a A. Krausovou (edts.): Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Bratislava 2013.  str. 7 – 44. [553] :: ideológia jazyková, jazykoveda, lingvistika 

Laplanche, J. – Pontalis, J.-B.: Psychoanalytický slovník, Bratislava 1996. [644] :: psychoanalýza 

Lexikon východní moudrosti. Buddhismus. Hinduismus. Taoismus, Olomouc 1996. [208] :: buddhizmus, hinduizmus, taoizmus 

Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, Bratislava 1996. [338] :: ekonómia

Lotko, E.: Slovník lingvistických pojmů pro filology, Olomouc 2003 [222] :: filológia 

Ľudské telo. Komplexný sprievodca po ľudskom tele a jeho funkciách, Bratislava 1992. [424] :: anatómia, fyziológia, medicína 

Lukačka, J. – Štefánik, M. a kol.: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Bratislava 2010. [828] :: mesto stredoveké, dejiny mesta 

Lurker, M.: Slovník symbolů, Praha 2005. [318] :: symbolika, symbolológia 


M

Machová, Z.: Stručný slovník morfografických termínov (https:⁄⁄fns.uniba.sk⁄fileadmin⁄prif⁄geog⁄kfg⁄Studium⁄predmety_1._stupen⁄geomorfoskripta_len_lit⁄3_slovnik_morfograf_terminov.pdf) 17. 3. 2019 [365] :: morfografia 

Majzlan, O. – Vidlička, Ľ.: Príroda rezervácie Šúr, Bratislava 2010. [131] :: svätojurský Šúr, Svätý Jur 

Malá encyklopédia zdravia, Bratislava  1971. [590] :: medicína 

Malá ilustrovaná encyklopedie AŽ, Praha 2013. [461] :: encyklopédia 

Málik, L. – Medvecký, Š.: Časti a mechanizmy strojov, Žilina 2003. [600]

Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatúry a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk, Brno 2009. [437] :: antropológia 

Malý encyklopedický slovník A – Ž, Praha 1972. [231] :: encyklopédia 

Mamojka, M. – Kubíček, P.: Hospodárske právo, Bratislava 2000. [817] :: právo hospodárske 

Maňák, J. – Švec, Š. – Švec, V. (ed.): Slovník pedagogické metodologie, Brno 2005. [858] :: metodológia pedagogická fyzika plazmy

Martišovitš, V.: Základy fyziky plazmy, Bratislava 2004. [869] :: fyzika plazmy, plazma 

Marušák, M. S.: Obuj si sandále. Putovanie dominikánskou spiritualitou, Zvolen 2017. [373] :: dominikáni 

Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kolektiv: Umělá inteligence (1), Praha 2001. [488] :: inteligencia umelá 

Matoušek, O.: Slovník sociální práce, Praha 2008. [483] :: práca sociálna

Medek, V. et al.: Matematická terminológia, Bratislava 1975. [168] :: matematika 

Medek, V. Mišík, L. Šalát, T.: Repetitórium stredoškolskej matematiky, Bratislava 1976. [460] :: matematika 

Medvedev, V. A. a kol.: Politická ekonómia. Učebnica, Bratislava 1989. [270] :: ekonómia politická 

Mejdřická, K. (red.): Dějiny novověku I, Praha 1969. [52] :: novovek 

Mejdřická, K. (red.): Dějiny novověku II, Praha 1969. [53] :: novovek 

Mello, A. de: Bdělost, Brno 2013. [123] :: meditácia 

Melník, M.: Základy farmakológie 4. ročník, Humenné 2005. [533] :: farmakológia, slovník farmakologický 

Meľnikov, Ju. B. – Šitikov, S. A. – Sincova, S. G.: Otnošenije k matematičeskim fenomenam i ich vlijanije na obučenije matematike, Vestnik TGPU (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185), 108 – 112. DOI: 10.23951/1609-324X-2017-8-108-113 [486] :: didaktika matematiky, matematika 

Michalcová, M. – Babjaková, Z.: Vplyv budapeštianskej secesie na vývoj architektúry na území severného Slovenska, in: Malečková, K. (zost.): Secesia. Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Secesia, Múzeum Bojnice 2007, s. 169 – 188. [641]

Mikuš, Ľ. – Moravčík, M. – Wagner, M.: Základy hardvérového a softvérového vybavenia počítača, Bratislava 2009. [627] :: informatika 

Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno 1995. [493] :: myslenie politické, politika, politológia, slovník politiky 

Miltner, V.: Indická kuchyne, Praha 1982. [34] :: kuchyňa indická 

Miltner, V.: Lékařství staré Indie, Praha 1986. [417] :: medicína indická 

Miltner, V.: Malá encyklopedie buddhismu, Praha 1997. [209] :: buddhizmus 

Miltner, V.: Vznik a vývoj buddhismu, Praha 2001. [199] :: buddhizmus 

Minár, J. – Machová, Z.: Morfografia a morfometria (https:⁄⁄docplayer.cz⁄37096395-Ucebne-texty-z-geomorfologie.html (17. 3. 2019)) [366] :: jazyk slovenský 

Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová česká slovenská, Bratislava 1985. [626] :: literatúra humanistická, literatúra renesančná, literatúra slovenská 

Minárik, J. – Gašparík, M.: Úvod do štúdia slovenskej literatúry, Bratislava 1983. [759] :: literatúra slovenská 

Mistrík, J.: Štylistika slovenského jazyka, Bratislava 1970. [167] :: jazyk slovenský 

Mistrík, J.: Žánre vecnej literatúry, Bratislava 1975. [190] :: literatúra vecná, štylistika 

Mistrík, J. a kol.: Encyklopédia jazykovedy, Bratislava 1993. [237] :: jazykoveda, lingvistika 

Mišík, L.: Funkcionálna analýza, Bratislava 1989. [439] :: analýza funkcionálna, matematika 

Molnár, Ľ.: Počítače a programovanie. Programovanie v jazyku pascal, Bratislava 1987. [275] :: informatika 

Molnár, Z. – Mildeová, S. – Řezanková, H. – Brixí, R. – Kalina, J.: Pokročilé metody vědecké práce, Praha 2012. [835] :: alternativistika, metóda vedecká, metódy práce vedeckej, práca vedecká, veda 

Mosný, P. – Hubenák, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku, Košice 2008. [738] :: štát na Slovensku, právo na Slovensku, dejiny Slovenska 

Mruškovič, V.: Slovník literárnoarchívnej terminológie, Martin 1999. [423] :: veda literárna, slovník vedy literárnej 

Múcska, V. – Daniš, M. – Ševčíková, Z.: Dejiny európskeho stredoveku I. Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia), Prešov 2006. [745]

Musciano, CH. – Kennedy, B.: HTML a XHTML. Kompletní průvodce, Praha 2000. [24] :: informatika, programovanie 


N

Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Praha 1995. [792] :: psychológia všeobecná 

Nebeská, I.: Úvod do psycholingvistiky, Praha 1992. [609] :: psycholingvistika 

Nebeská, I. – Karlík, P.: Kognitivní lingvistika, in: Nový encyklopedický slovník češtiny. [665] :: lingvistika kognitívna 

Němeček, M. a kol.: Stručný slovník didaktické techniky a učebných pomůcek, Praha 1985. [511] :: technika didaktická 

Niederle, J., Niederle, V., Varcl, L.: Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1956. [580] :: gramatika gréčtiny, jazyk grécky, jazyk starogrécky, starogréčtina 

Nielsen, M. A. & Chuang, I. L.: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge  2000. [375] :: informácia kvantová 

Nothomb, A.: V ohromení a strachu, Bratislava 2012. [579] Anot.:

Román o Japonskej civilizácii z pohľadu zamestnankyne spoločnosti Jumimoto. Najmä obraz japonskej ženy.

Nováková, M.: Informatická typológia dokumentov. Východiská, problémy, postupy, Martin 1981. [311] :: dokumentológia 

Novotná, M.: Pravek Európy. I. (Minojská a mykénska civilizácia), Bratislava 1982. [615] :: civilizácia minojská, civilizácia mykénska 

Novotný, B. a kol.: Encyklopédia archeológie, Bratislava 1986. [398] :: archeológia 


O

Obdržálek, Z. – Horváthová, K. a kolektív: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník 2004. [327] :: školstvo 

Okál, M.: Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny, Bratislava 1990. [612] :: metrika antická, poézia grécka, poézia latinská, preklad 

Olela: From Ancient Africa To Ancient Greece, Atlanta 1981. [611] :: myslenie africké 

Ondruš, Š. – Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov, Bratislava 1981. [182] :: jazykoveda, lingvistika 

Opatrný, T. – Vyšín, I. – Richterek, L. – Říha, J.: Základy moderní fyziky, Olomouc 2013. [737] :: fyzika moderná 

Oravec, J. – Bajzíková, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax, Bratislava 1986. [854] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Osvaldová, B. – Halada, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999. [29] :: žurnalistika 

Ouspensky, P. D.: Psychologie možného vývoje člověka, Praha 1998. [773] :: psychológia 

Ovečková, O. a kolektív: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994. [391] :: právo obchodné 


P

Pacáková, V. a kolektív: Štatistika pre ekonómov, Bratislava 2003. [428]

Pape, W.: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, I, 1871. [420] :: slovník grécko-nemecký, starogréčtina 

Pape, W.: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, II, 1871. [421] :: slovník grécko-nemecký, starogréčtina 

Pauliny, E. et al.: Slovenská gramatika, Bratislava 1968. [333] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Pavelka, J. – Pospíšil, I.: Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů, Brno 1993. [194] :: epocha, smer, skupina 

Pečírka, J. a kol: Dějiny pravěku a starověku. Hlava I–IX, Praha 1979. [48] :: pravek, starovek 

Pečírka, J. a kol: Dějiny pravěku a starověku. Hlava X–XXI, Praha 1979. [49] :: pravek, starovek 

Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1. A – O, Bratislava 1984. [369] :: dejiny školstva slovenského, pedagogika, školstvo slovenské 

Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2. P – Ž, Bratislava 1985. [370] :: dejiny školstva slovenského, pedagogika, školstvo slovenské 

Petrovič, P.: Fyzika I. Vybrané kapitoly zo základov klasickej fyziky a počítačovej fyziky, Košice 2012. [121] :: fyzika klasická 

Petrovič, P.: Fyzika II. Vybrané kapitoly zo základov modernej fyziky a kvantových počítačov, Košice 2012. [122] :: fyzika moderná 

Piaček, J.: Život ako apeiron umenia. Pamiatke Jána Albrechta (1919–1996), Philosophica critica 2, 2016, 2, s. 117–128. [276] :: Albrecht, J. 

Pišút, J. et al.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, Bratislava 2007. [130] 

Pišút, P.: Fluviolitina alias Riečna krajina na historických rukopisných mapách: latinsko-slovenský slovník, in: GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA 2/2019. [834]

Platunov, Je. S. – Samoletov, V. A. – Buravoj, S. Je. – Proškin, S. S.: Fizika. Slovar-spravočnik, Sankt-Peterburg 2014. [174] :: fyzika, slovník fyziky 

Plichtová, J. – Šestáková, A.: Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie, Bratislava 2018. [767] :: politológia 

Podhájecká, M.: Gramatika angličtiny, Bratislava 1963. [114] :: angličtina, jazyk anglický 

Pogády, J. – Guensberger, E.: Základy psychopatológie, Martin 1987. [70] :: psychopatológia 

Poledňák, I.: ABC stručný slovník hudební psychologie, Praha 1984. [193] :: psychológia hudby, hudba 

Polkinghorne, J.: Kvantová mechanika. Průvodce pro každého, Praha 2007. [312] :: mechanika kvantová 

Popovič, A. (red.): Originál – preklad, Bratislava 1983. [210] :: translatológia, teória prekladu 

Populární encyklopedie matematiky, Praha 1971. [108] :: matematika 

Pöss, O.: Premeny Filipa Lenarda, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 37 (1992), No. 1, 53 – 58. [749] :: fyzika, Lenard, Filip 

Pravdová, Z.: Verejná správa z pohľadu právnej teórie, in: epi.sk (28.4.2021) [779] :: správa verejná 

Pravidlá slovenského pravopisu, Bratislava 1991. [191] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru, Praha 2009 [239] :: pedagogika 

Průcha, J. – Veteška, J.: Andragogický slovník, Praha 2012. [765] :: edukácia, pedagogika, výchova 

Průcha, J. – Walterová, E. – Mareš, J.: Pedagogický slovník, Praha 1995. [163] :: edukácia, pedagogika, výchova 

Prusák, J.: Teória práva, Bratislava 1995. [394] :: právo 

Purš, J. – Kropilák, M. (red.): Přehled dějin Československa. I⁄1 [do roku 1526], Praha 1980. [56] :: Česko-Slovensko, dejiny Česko-Slovenska 

Purš, J. – Kropilák, M. (red.): Přehled dějin Československa. I⁄2 [1526–1848], Praha 1982. [57] :: Česko-Slovensko, dejiny Česko-Slovenska 


R

Rahner, K. – Vorgrimler, H.: Teologický slovník, Praha 1996. [192] :: teológia, slovník teologický 

Rapšík, M. – Smola, M. – Boháč, M. – Mucha, M.: Základy energetiky I, Bratislava 2004. [633] :: energetika 

Raynor, W. J. Jr.: The International Dictionary of Artificial Intelligence. Chicago etc., 1999. [447] :: inteligencia umelá, slovník umelej inteligencie 

Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky, Bratislava 1986. [746] :: právo 

Rebro, K. – Blaho, P.: Rímske právo, Bratislava 2003. [384] :: právo rímske 

Reisenauer, R. s kolektivem (sest.): Co je co? (3), Praha 1978. [478

Rejková, M. (zost.): Stručný slovník polygrafických výrazov, Bratislava s. a. [602] :: polygrafia 

Rendellová, R.: Ostaneš tu navždy, Bratislava 2002 [236] 

Režucha, B. – Parík, I.: Ako čítať partitúru, Bratislava 1986. [196] :: hudba, muzikológia 

Rossiová Dell'Acqua, A.: Encyklopedie matematiky, Praha 1988. [172] :: matematika, slovník matematický 

Rovelli, C.: Sedem krátkych prednášok o fyzike, Bratislava 2016. [136] :: fyzika moderná 

Rubinštejn, S. L.: Základy obecné psychologie, Praha 1967. [403] :: psychológia všeobecná 

Ružek, I. – Brisuda, J. – Nevřelová, M.: Obrazový atlas drevín, Bratislava 2015. [367] :: dreviny 


S

Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Ekonomie, Praha 1991. [390] :: ekonómia 

Sedláček, J. a kol.: Slovník školské matematiky, Praha 1981. [328] :: matematika, slovník matematický 

Selye, H.: In vivo, Bratislava 1968. [406] :: veda 

Selye, H.: Od snov k objavom. (Ako sa stať vedcom), Bratislava 1967. [760] :: vedec 

Schiff, A.: Svět hudby marketingem zpovrchněl, in: Harmonie 17. 5. 2020. [650] :: hudba, piano, klavír, interpretácia hudobná 

Skalický, K.: V zápase s posvátnem. Náboženství v religionistickém bádání, Brno 2004. [669] :: posvätné, religionistika 

Slovník cudzích slov (akademický), Bratislava 2005. [519]

Slovník slovenského jazyka. I. – VI. Bratislava 1959 – 1968. [340] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. I. a-k Bratislava, 1959. [341] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. II. l-o Bratislava, 1960. [342] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. III. p-r Bratislava, 1963. [343] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. IV. s-u Bratislava, 1964. [344] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. V. v-ž Bratislava, 1965. [345] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník slovenského jazyka. VI. Doplnky. Dodatky Bratislava, 1968. [346] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník súčasného slovenského jazyka, ag, Bratislava 2006. [153] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník súčasného slovenského jazyka, hl, Bratislava 2011. [154] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník súčasného slovenského jazyka, mn, Bratislava 2015. [155] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Slovník súčasného slovenského jazyka, opn, Bratislava 2021. [866] :: jazyk slovenský, slovenčina 

Smolin, L.: Time Reborn. From the Crisis in Physics to the Future of the Universe, Boston & New York, 2013. [251] :: fyzika moderná 

Soafer, B.: Bolest. Příručka pro zdravotní sestry, Praha 1997. [105] :: ošetrovateľstvo, sestra zdravotná 

Sokolovský, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I. časť (Od počiatkov do roku 1526), Bratislava 1995. [877]

Sokolovský, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska II. časť (Od roku 1848 do roku 1918), Bratislava 1995. [878]

Sokolovský, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska III. časť (Od roku 1526), Bratislava 1995.  [879]

Sorli, A. S. – Gregl, T. – Klinar, D.: Observer Is a Function of Four-dimensional Timeless Space, in: Journal of Consciousness Exploration & Research, Vol 1, No2 (2010) [228] :: atemporalita, bezčasie, fyzika atemporality, fyzika bezčasia 

Soukupová, B. – Šlosárová, A. – Baštincová, A.: Účtovníctvo, Bratislava 2004. [388]

Sovák, M. a kol.: Defektologický slovník, Praha 1978. [806] :: defektológia 

Staríček, I.: O fyzike pre fyzikov a nefyzikov, Bratislava 1988. [142] :: dejiny fyziky, fyzika 

Staríček, I.: Úvod do metronomiky, Bratislava 1977. [76] :: metronomika 

Steinhardt, P. J. – Turok, N.: Bez počátku a konce. Nová historie vesmíru. Praha 2009. [211] :: fyzika, astrofyzika 

Stockley, C. – Davies, N.: Školská encyklopédia biológie, Bratislava 1997. [331] :: biológia, slovník biologický 

Stravinskij, I.: Hudobná poetika. Kronika môjho života, Bratislava 2002. [45] :: hudba ruská 

Strmeň, L. – Raiskup, J. Ch.: Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii a v jej príbuzných a hraničných vedných odboroch, Bratislava 1998. [226] :: psychológia, slovník psychologický 

Stručný psychologický slovník, Bratislava 1987. [603]

Suehring, S. JavaScript. Krok za krokem, Brno 2008. [875]

Suchoň, E. – Filip, M.: Stručná náuka o hudbe, Bratislava 1993. [197] :: hudba 

Svítek, M.: Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání, Praha 2013. [219] Slovo úvodem (P. Moos), s. 1114. :: teória systémov 

Svoboda, L(uboš) a kol.: Stavební hmoty, Praha 2018. [770] hmota stavebná 

Svoboda, L(udvík) a kol.: Encyklopedie antiky, Praha 1973. [206] :: antika 

Sýkora, F. a kolektív: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkladový slovník 2. zväzok, Bratislava 1995. [440] :: športológia, výchova telesná 

Szczepański, J.: Základní sociologické pojmy, Praha 1966. [223] :: sociológia 

Szostkiewicz, S.: Sociologický výskum, Bratislava 1965. [351] :: sociológia 


Š

Šalát, T. a kol.: Malá encyklopédia matematiky, Bratislava 1967. [30] :: matematika, encyklopédia matematiky 

Šašinka, M, et al. (zost.): Vademecum medici, Martin 2003. [382] :: medicína 

Šedivý, J(aroslav).: O modernizaci školské matematiky, Praha 1973. [487] :: matematika 

Šedivý, J(uraj).: Moderná a postmoderná koncepcia urbánnych dejín na príklade Bratislavy, in: Červená, R. – Dvořák, T. – Vyskočil, A.: Jak psát dějiny velkých měst?, Brno 2016, s. 51 – 71. [870] :: Bratislava, dejiny Bratislavy, dejiny urbánne, história 

Šedivý, J(uraj).: Poučenie z krízového vývoja v stredovekej scholastike alebo esej o nás stredovekároch, in: Forum historiae 1, 2007. [647]

Šedivý, J(uraj). a kolektív: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov. (= Corpus inscriptionum Slovaciae I.1 / Súpis nápisov zo Slovenska I.1), Bratislava 2013. [766] :: nápis historický 

Šíbl, D. a kol.: Malý slovník trhovej ekonomiky, Bratislava 1991. [435] :: ekonómia trhová 

Šimkovic, J. – Terek, M.: Systémové modelovanie. Bratislava: Alfa 1987. [315] :: modelovanie systémové 

Škvarna, D. a kol.: Lexikón slovenských dejín, Bratislava 1997. [314] :: dejiny Slovenska 

Škvarna, D. – Hudek, A.: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku, Bratislava 2013. [401] :: dejiny Slovenska 

Šlosár, R. – Šlosárová, A. – Majtán, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Bratislava 1992. [313] :: ekonómia, slovník ekonomický 

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť, Bratislava 1988. [3] :: literatúra slovenská 

Šok z prosperity. Čítanka z globální problematiky, II, Olomouc 1995. [374] :: globalistika 

Špaňár, J. – Horecký, J.: Latinská gramatika, Bratislava 1993. [189] :: jazyk latinský, latinčina, gramatika latinčiny 

Špaňár, J. – Hrabovský, J.: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, Bratislava 2003. [497] :: latinčina 

Štraus, F.: Príručný slovník literárnovedných termínov, Bratislava s. a. [238] :: veda literárna, slovník literárnovedný 

Štrba, A. Mesároš, V. Senderáková, D.: Svetlo vlny, lúče, fotóny, Nitra 2011. [443] :: optika 

Šulhan, J.: Latinský jazyk pre študentov Filozofickej fakulty UK, Bratislava 1984. [204] :: jazyk latinská, latinčina 

Šutek, Ľ. – Varga, M.: Experimentálne metódy identifikácie, Bratislava 1981. [132] :: identifikácia 

Švec, Š. (ed.).: Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava 2015. [509] :: edukológia, pedagogika, slovník pedagogický, slovník edukologický 

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike (s anglicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov), Bratislava 1995. [512] :: edukológia, pedagogika, slovník pedagogický, slovník edukologický 


T

Takáčová, L. a kolektív: Kresťanská terminológia. Malý náučný a pravopisný slovník kresťanských termínov, Zvolen 1996. [634] :: katolicizmus, kresťanstvo, náboženstvo katolícke 

Tart, Ch. T. (Ed.): Altered States of Consciousness, Garden City, New York 1972. [842] :: stav vedomia zmenený 

Teichová, A. (red.): Dějiny středověku I, Praha 1968. [50] :: stredovek 

Teichová, A. (red.): Dějiny středověku II, Praha 1968. [51] :: stredovek 

Teleki, A. – Lacsny, B. – Zelenický, Ľ.: Kvantum, Nitra 2010. [762] :: mechanika kvantová 

Terminológia elementárnej matematiky, Bratislava 1957. [855] :: matematika elementárna 

Thorne, K. S.: Černé díry a zborcený čas. Podivuhodné dědictví Einsteinova génia, Praha 2004. [133] :: astrofyzika, diera čierna 

Tibetská kniha mrtvých, Praha 1991. [350] :: mystika tibetská 

Tillich, J. et al. (zost.): Slovník školské fyziky, Praha 1988. [92] :: fyzika, slovník fyziky 

Tokovská, M.: Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií, Banská Bystrica 2013. [597]

Tokovská, M. Šavrnochová, M. Šolcová, J.: Trénovanie pamäti a pohybu. Učebné texty, Banská Bystrica 2014. [598]

Tóthová, M.: Právna komparatistika. Veľké právne systémy, Košice 2010. [] :: komparatistika právna, systém právny veľký 

Trávnik, I. Takáč, R. Ch.: Slovenský výkladový slovník projektového riadenia. Anglicko-slovenský slovník projektového riadenia. Slovensko-anglický slovník projektového riadenia, Bratislava 2016. [594] :: riadenie projektové 

Trnka, A.: Všeobecná zoológia. II. Organológia, Trnava 2017. [850] 

Trnka, A. – Peterková, V. – Prokop, P.: Ekológia pre pedagogické fakulty, Trnava 2006. [851] 


U

Uhlířová, M.: Repetitorium matematiky, Olomouc 2013. [537] :: matematika 


V

Vademecum medici, Martin 2003. p. 382 :: medicína 

Valček, P.: Slovník literárnej teórie A – J, Bratislava 2000. [622] teória literárna 

Valček, P.: Slovník literárnej teórie K – Ž, Bratislava 2003. [623] teória literárna 

Vaňková, I.: Jazykový obraz světa, in: Nový encyklopedický slovník češtiny. [666] :: obraz sveta jazykový 

Vašašová, Z. – Salbot, V. Kapitoly zo všeobecnej psychológie, Banská Bystrica 2010. [780] :: psychológia všeobecná 

Veis, Š. a kol.: Malá encyklopédia fyziky, Bratislava 1970. [21] :: fyzika 

Vlašín. Š. (red.): Slovník literární teorie, Praha 1977. [272] :: teória literárna, teória literatúry 

Vlašín, Š. (red.): Slovník literárních směrů a skupin, Praha 1977. [587] :: dejiny literatúry, história literatúry, smer literárny, skupiny literárna 

Vlček, J.: Metody systémového inženýrství, Praha 1984. [183] :: inžinierstvo systémové 

Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva, Bratislava 2003. [116] :: kresťanstvo (katolicizmus) 

Volák, J. – Stodola, J. – Severa, F.: Veľká kniha liečivých rastlín, Bratislava 1987. [668] :: rastlina liečivá, rastliny liečivé, botanika 

Votava, J.: Jóga očima lékařů, Praha 1988. [376] :: joga 

Vrábel, P.: Heuristika a metodológia matematiky, Nitra 2005. [103]

Vygodskij, M. J.: Príručka elementárnej matematiky, Bratislava 1960. [429] :: matematika elementárna 


W

Webster’s New World Dictionary of the American Language. (Ed. by. D. B.Guralnik). New York and Cleveland 1970. [585] :: angličtina 

Weizsäcker, C. F. v.: Dějiny přírody, Praha 1972. [126] :: príroda (fyzika) 

Werner, K.: Malá encyklopedie hinduismu, Brno 1996. [184] :: hinduizmus 

Workie, M. T. a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza, príčiny – náklady – východiská, Bratislava 2009. [807] :: kríza hospodárska globálna, kríza finančná globálna, ekonomika svetová 


Z

Zajac, R. – Šebesta, J.: Historické pramene súčasnej fyziky 1 Od Aristotela po Boltzmanna, Bratislava 1990. [816] :: dejiny fyziky, fyzika 

Základná optická terminológia, Bratislava 1964. [518] :: optika 

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení [868] :: zriadenie obecné 

Zámečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava 1984. [212] :: fyzika stredoškolská 

Zámečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava 1995. [127] :: fyzika stredoškolská 

Zbavitel, D.: Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, Praha 1993. [334] :: hinduizmus 

Zelina, L.: Středoškolská geometrie. (Úvod do studia), Praha 1972. [137] :: geometria stredoškolská 

Zeman, M. a kolektiv: Průvodce po světové literární teorii, Praha 1988. [445] :: teória literárna 

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Praha 1986. [195] :: hudba, náuka hudobná 

Zenkl, L.: ABC hudebních forem, Praha 1984. [809] :: hudba, forma hudobná 

Zlatoš, P.: Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelových vetách, Bratislava 1995. [255] :: filozofia matematiky 

Zlatoš, P.: Lineárna algebra a geometria. Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov, Bratislava 2011. [446] :: algebra lineárna 

Znám, Š. Bukovský, L. Hejný, M. Hvorecký, J. Riečan, B.: Pohľad do dejín matematiky, Bratislava Praha 1986. [589] :: dejiny matematiky, história matematiky 

Zväz slovenských filatelistov v zrkadle času. Pamätnica rokov 1995 – 2008, Bratislava 2009. [840] :: filatelia 


Ž

Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky, Praha 1996. [100] :: politológia, politika 

Žiaková, K. a kol.: Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum, Martin 2009. [628]

Filozofická literatúra


A

Adorno, Th. W.: Estetická teorie, Praha 1997. [826] :: estetika 

Ajvaz, M., Pauknerová, K. & al.: Spor o proces a událost, Červený Kostelec 2018. [480] :: dianie procesuálne, transdisciplinarita 

Anaximandros, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 51 − 55. [574] Exc. :: filozofia Anaximandrova  

Anaximenes, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 55 − 57. [575] :: filozofia Anaximenova 

Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [6] :: dejiny filozofie, filozofia antická, filozofia Platónova, filozofia predsokratovská, filozofia starogrécka, filozofia staroveká 

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973. [7] :: dejiny filozofie, filozofia antická, filozofia helenistická, filozofia starogrécka, filozofia staroveká 

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika, Bratislava 1975. [8] :: dejiny filozofie, filozofia patristická, filozofia scholastická, filozofia stredoveká 

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966. [37] :: dejiny filozofie, filozofia renesančná 

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Bratislava 1967. [38] :: dejiny filozofie, empirizmus novoveký, filozofia empiristická, filozofia novoveká, filozofia osvietenská 

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970. [39] :: dejiny filozofie, filozofia novoveká, filozofia racionalistická, racionalizmus novoveký 

Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967. [40] :: dejiny filozofie, filozofia 19. stor.

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, Bratislava 1969. [41] :: dejiny filozofie, filozofia 20. stor. 

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied, Bratislava 1968. [42] :: dejiny filozofie, filozofia 20. stor. 

Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia, Bratislava 1977. [43] :: dejiny filozofie, filozofia 20. stor., filozofia marxistická 

Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení, Praha 1981. [625] :: filozofia česká, filozofia slovenská 

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha 1994. [310] :: etika

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie, Praha 1990. [1] :: filozofia, úvod do filozofie 

Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984. [567] :: filozofia Aristotelova

Aristoteles: Druhé analytiky. Organon IV, Praha 1962. [558] :: logika Aristotelova 

Aristoteles: Etika Nikomachova, Bratislava 1979. [563] :: etika Aristotelova 

Aristotelés: Etika Nikomachova, Praha 1996. [565] :: etika Aristotelova 

Aristoteles: Fyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 71 – 241. [520] :: filozofia Aristotelova, fyzika Aristotelova 

Aristotelés: Fyzika, Praha 1996. [566] :: filozofia Aristotelova 

Aristoteles, Kategorie. Organon I, Praha 1958. [555] :: filozofia Aristotelova, kategoriológia Aristotelova, logika Aristotelova 

Aristotelés: Malá přírodovědná pojednání, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 315 443. [570] :: filozofia Aristotelova 

Aristoteles: Metafyzika, in: Antológia z diel filozofov 2, Bratislava 1973, s. 242 – 491. [260] Exc. :: filozofia Aristotelova, metafyzika Aristotelova 

Aristotelés: O duši, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 165 314. [569] :: filozofia Aristotelova, psychológia Aristotelova

Aristotelés: O duši, Praha 1995. [564] :: filozofia Aristotelova, psychológia Aristotelova

Aristoteles: O nebi, O vzniku a zániku, Bratislava 1985. [203] :: filozofia Aristotelova

Aristotelés: O paměti a vzpomínání, in: Sorabji, R.: Aristotelés o paměti, Praha 1995, s. 78 98. [572] :: filozofia Aristotelova, psychológia Aristotelova

Aristoteles: O sofistických důkazech. Organon VI, Praha 1978. [560 :: filozofia Aristotelova, logika Aristotelova

Aristoteles: O vyjadřování. Organon II, Praha 1959. [556] :: logika Aristotelova

Aristotelés: O vzniku a zániku, in: Aristotelés: Člověk a příroda, Praha 1984, s. 37 164. [568] :: filozofia Aristotelova

Aristoteles, Politika, Bratislava 1988. [562] :: filozofia politiky Aristotelova

Aristoteles: První analytiky. Organon III, Praha 1961. [557] :: logika Aristotelova

Aristoteles: Topiky. Organon V, Praha 1975. [559] :: logika Aristotelova

Armstrong, A. H. (vyd.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu, Praha 2002. [47] :: filozofia antická, stará Akadémia, J. Eriugena 

Atmanspacher, H. – Ruhnau, E. (eds.): Time, Temporality, Now. Experiencing Time and Concepts of Time in an Interdisciplinary Perspective, Berlin etc. 1997. [859] :: čas, zakúšanie času, pojem času 

Audi, R. (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge 1999. [551] :: slovník filozofie

Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy, Praha 2000. [451] :: filozofia analytická, filozofia jazyka


B

Bacon, F.: Nové organon, in: Antológia z diel filozofov zv. 4 Humanizmus a renesancia. Bratislava 1966, s. 253 – 306. [143]

Beierwaltes, W.: Platonismus a idealismus, Praha 1996. [524] :: platonizmus 

Bělohradský, V.: Konzervativní socialismus? Právo 26. 2. 2020 [578] :: socializmus konzervatívny 

Benyovszky, L.: Problém bytí v Hegelově filozofii. Studie k dějinám bytí, Praha 1999. [534] :: bytie (Hegel, G. W. F.) 

Benyovszky, L.: Náhlost. Myšlení bytí z času, Praha 2005. [754] :: bezčasie, náhle, náhlosť 

Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení, Plzeň 2007. [72] :: úvod do filozofie 

Bergson, H.: Esej o bezprostredných danostiach vedomia, in: Bergson, H.: Filozofické eseje, Bratislava 1970. [871] 

Bergson, H.: Filozofické eseje, Bratislava 1970. [74] 

Berka, K.: Měření. Pojmy, teorie, problémy, Praha 1977. [75] :: meranie 

Bernet, R. – Kern, I. – Marbach, E.: Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens, Hamburg 1996. [676] :: fenomenológia, Husserl, E. 

Bernet, R. – Kern, I. – Marbach, E.: Úvod do myšlení Edmunda Husserla, Praha 2004. [844] 

Bertalanffy, L. v.: An Outline of General System Theory. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 1, No. 2 (Aug., 1950), pp. 134 – 165. [317] :: teória systémov všeobecná 

Bertens, H. – Natoli, J.: Encyklopedie postmodernismu, Brno 2005. [147] :: postmodernizmus 

Betti, E.: Hermeneutika jako obecná metodika humanitních věd, in: Sousedík, S.: Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky, Praha 2008, s. 89 – 171. [656] :: hermeneutika rekonštruktívna 

Bielik, L. – Halas, J. – Hanzel, I. – Kosterec, M. – Marko, V. – Zouhar, M.: Slovník metodologických pojmov, Bratislava 2016. [218] :: metodológia vedy 

Biemel, W.: Martin Heidegger, Praha 1995. [489]

Blackburn, S.: The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 1996. [224] :: slovník filozofie 

Blaha, Ľ.: Sociálny štát v kocke, in: Slovo 2008. [841] :: štát sociálny 

Bocheński, I. M.: Základy tomizmu. Súkr. preklad [141] :: tomizmus 

Bondy, E.: „Božský markíz“, in: Sade, D.-A.-F. markíz de: Filozofia v budoári. Výber z filozofických spisov, Bratislava 1995, s. 9 – 13. [418]

Bondy, E.: Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku. Poznámky k dějinám filosofie. ⁄ 4 ⁄, Praha 1993. [316] :: filozofia helenistická, filozofia stredoveká 

Bondy, E.: Indická filosofie. Poznámky k dějinám filosofie ⁄ 1 ⁄, Praha 1991. [355] :: filozofia indická 

Brand, G.: Die Lebenswelt. Eine Philosophie des konkreten Apriori, Berlin 1971. [525] :: fenomenológia, svet životný, filozofia konkrétneho apriori 

Brugger, W. et al.: Filosofický slovník, Praha 1994. [46] :: slovník filozofie 

Budil, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha 1992. [399] :: antropológia kultúrna 

Buraj, I. a kol.: Sociálna filozofia. Vybrané kapitoly a texty, Bratislava 1993. [393] :: filozofia sociálna 

Butina, J. A.: Poňatije „filosofija literatury“ v russkoj mysli načala XX veka, in: Nauka i socium. Materialy vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastijem (Novosibirsk, 21. nojabrja 2017 g.), Novosibirsk 2017,  s. 76 – 80. [742] :: filozofia literatúry


C

Campion, P.: Philosophie et littérature. Une question d'actualité dans la philosophie et dans la littérature, 2005 (http://pierre.campion2.free.fr/clittphilo) [744] :: filozofia literatúry 

Carnap, R.: Formální a reálné vědy, in: Carnap, R.: Problémy jazyka vědy, Praha 1968, s. 23 – 29. [319] :: filozofia vedy, teória vedy, filozofia jazyka 

Cassin, B. (ed.): Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon, Princeton 2014. [283] :: slovník filozofie 

Cassirer, E.: Esej o človeku, Bratislava 1977. [747] :: filozofia nemecká 

Cmorej, P.: Od deskripcií k ich referentom, Filozofia Roč. 68, 2013, č. 10, s. 825 – 848. [501] :: sémantika logická 

Cmorej, P.: Terminologické poznámky, in: Oravcová, M. (zost.): Filozofia prirodzeného jazyka, Bratislava, 1992, s. 244 – 256. [244] :: filozofia analytická 

Cmorej, P.: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky, Bratislava 2001. [490] :: syntaktika logická, sémantika logická 

Coreth, E. – Ehlen, P. – Schmidt, J.: Filosofie 19. století, Olomouc 2003. [457] :: filozofia 19. stor. 


Č

Čarnogurská, M. a kolektív autorov: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky, Bratislava 2006. [635] :: filozofia čínska 

Černík, V.: K pojmu bytia, Bratislava 2000. [450] :: bytie, pojem bytia, ontológia 

Černík, V.: Systém kategórií materialistickej dialektiky. (Kritika Hegelovej Logiky ako vedy), Bratislava 1986. [69] :: kategoriológia, dialektika materialistická, filozofia slovenská 

Černík, V. – Farkašová, E. – Viceník, J.: Teória poznania. (Úvod do dialektiky ako logiky poznania.), Bratislava 1987. [144] :: gnozeológia, noetika, epistemológia 

Černík, V. – Viceník, J.: Úvod do metodológie spoločenských vied, Bratislava 2011. [508] :: metodológia vied spoločenských, metodológia vedy 

Černík, V. – Viceník, J. – Višňovský, E.: Historické typy racionality, Bratislava 1997. [19] :: typ racionality historický  >>> 


D

Delfová, H. – Georg-Lauerová, J. – Hackeneschová, Ch. – Lemckeová, M.: Lexikón filozofie, Bratislava 1993. [10] :: slovník filozofie 

Derrida, J.: Gramatológia, Bratislava 1999 [235] :: diferancia 

Derrida, J.: Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967 – 72, Bratislava 1993. [814] :: diferancia 

Desanti, J. T.: Fenomenologie a praxe, Praha 1966. [484] :: fenomenológia 

Descombes, V.: Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933 – 1978), Praha 1995. [827] :: filozofia francúzska, filozofia súčasná 

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Praha 1964. [422] :: filozofia antická, filozofia starogrécka 

Dubnička, J.: Čas a kauzalita, Bratislava 1986. [254] :: ontológia, filozofia času 

Durozoi, G. – Roussel, A.: Filozofický slovník, Praha 1994. [13] :: slovník filozofie 

Dürr, H. P. (Hrsg.): Quanten und Felder. Physikalische und philosophische Betrachtungen zum 70. Geburtstag von Werner Heisenberg, Braunschweig 1971. [788]


E

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998. [659] :: estetika stredoveká, umenie (estetika stredoveká), krása (estetika stredoveká) 

Eco, U. – Rorty, R. – Culler, J. – Brooke-Roseová, Ch. (ed. S. Collin): Interpretácia a nadinterpretácia, Bratislava 1995. [660] 

Eisler, R.: Handwörterbuch der Philosophie, Berlin 1922. [119] :: slovník filozofie 

Eliade, M.: Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Praha 1999. [364] :: joga, filozofia jogová 

Epštejn, M. N.: Projektivnyj slovar gumanitarnych nauk, Moskva 2017. [411] :: slovník filozofie 


F

Farkašová, E. – Kiczková, Z. – Szapuová, M.: Rodovo-diferencovaný pohľad na človeka/spoločnosť. Rozlíšenie pohlavia a rodu, in: Hodnotové aspekty súčasného sveta, Bratislava 2003. [829]

Feyerabend, P. K.: Rozprava proti metodě, Praha 2001. [775] :: filozofia vedy 

Fichte, J. G.: Základy všeobecného vedoslovia, in: Antológia z diel filozofov 6 Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970, s. 550–588. [245]

Filkorn, V.: Obrazy vedy. Veda o vede, Bratislava 2009. [787] 

Filkorn, V.: Predheglovská logika, Bratislava 1953. [181] :: logika predhegelovská, logika Aristotelova, logika Leibnizova, G. W., logika subjekt-predikátová, logika vzťahová 

Filkorn, V.: Povaha súčasnej vedy a jej metódy, Bratislava 1998. [44] :: veda súčasná 

Filosofický slovník, Olomouc 1995. [264] :: slovník filozofie 

Filozofický slovník a-n, Praha 1985. [308] :: slovník filozofie 

Filosofický slovník o-z, Praha 1985. [503] :: slovník filozofie 

Fink, E.: Bytí, pravda, svět, Praha 1996. [379] :: metafyzika 

Fink, E.: Cartesianische Meditation. Teil I: Die Idee einer transzendentalen Methodelehre,  (Husserliana: Edmund Husserl Dokumente 2/1) The Hague 1988. [722] :: fenomenológia 

Fink, E.: Cartesianische Meditation. Teil II: Ergänzungsband,  (Husserliana: Edmund Husserl Dokumente 2/2) The Hague 1988. [723] :: fenomenológia 

Fink, E.: Zur Ontologischen Frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, The Hague 1957. [865] :: filozofia času, filozofia priestoru, filozofia pohybu, čas, priestor, pohyb, filozofia Finkova, E. 

Floss, P.: Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha 2004. [619] :: filozofia scholastická, filozofia stredoveká, renesancia karolínska >>> 

Floss, P.: Proměny vědění, Praha 1987. [140] :: dejiny vedenia, vedenie, vývin poznania, poznanie exc.

Frank, M: Co je neostrukturalismus? Praha 2000. [307] :: neoštrukturalizmus 

Frolov, I. T. (hl. red.): Filozofický slovník, Bratislava 1989. [11] :: slovník filozofie 

Fromm, E.: Umění milovat, Praha 1966. [273] :: umenie milovať, láska, filozofia lásky 

Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996. [169]


G

Gahér, F.: Logika, in: Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia, Bratislava 1996, s. 47–79. [170] :: logika formálna, logika moderná 

Gahér, F.: Logika pre každého, Bratislava 1998. [88] :: logika formálna, logika moderná 

Gáliková, S.: Úvod do filozofie mysle, Martin 2001. [372] :: filozofia mysle, myseľ (filozofia) 

Ganeri, J.: Analytic Philosophy in Early Modern India, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009 – 2014 [plato.stanford.edu⁄entries⁄early-modern-india⁄]. [323] :: filozofia analytická indická 

Gilmore, J.: Philosophy of Literature, 08 October 2015 DOI: 10.1093/obo/9780195396577-0213 [743] :: filozofia literatúry 

Godár, V.: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta. Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia, Hudobný život 1 – 2, 2019, s. 18 – 20. [326] :: Albrecht, Ján 

Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristoteles, Praha 2000. [22] :: filozofia antická, filozofia starogrécka 

Grygar, F.: Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy. Dizertační práce, Praha 2008. [784] :: alternativistika, filozofia fyziky, komplementaristika, mechanika kvantová, teória kvantová, komparácia fenomenologické a kvantového prístupu 


H

Hankins, J. (vyd.): Renesanční filosofie, Praha 2011. [80] :: filozofia renesančná 

Hartmann, N.: Nové cesty ontológie, Bratislava 1976. [436] :: ontológia 

Haskins, Ch. H.: The Renaissance of the Twelfth Century, Harvard 1927. [262] :: renesancia 12. stor. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Hegel, G. W. F.: Logika, Bratislava 1961. [65] >>> 

Hegel, G. W. F.: Logika ako veda I. Prvý diel, Bratislava 1986. [66]

Hegel, G. W. F.: Logika ako veda II. Druhý diel, Bratislava 1986. [67]

Heidegger, Martin

Heidegger, M.: Bytí a čas, Praha 1996. [87] :: bytie a čas 

Heidegger, M.: Bytie a čas, in: Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, Bratislava 1969, s. 295–342. [281]

Heidegger, M.: Contributions to Philosophy (From Enowning), Transl. P. Eman & K. Maly, Bloomington 1999. [284]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 1. Frühe Schriften [1912–1916], Frankfurt a. M. 1978. [287]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 2. Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1977. [288]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 3. Kant und das Problem der Metaphysik [1929], Frankfurt a. M. 1991. [289]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung [1936–1968], Frankfurt a. M. 1991. [290]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung [1936–1968], Frankfurt a. M. 1996. 2. vyd. [291]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 5. Holzwege [1935–1946], Frankfurt a. M. 1977. [292]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 6.1 Nietzsche I [1936–1939], Frankfurt a. M. 1996. [293]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 6.2 Nietzsche II [1939–1946], Frankfurt a. M. 1997. [294]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 7 Vorträge und Aufsätze [1954], Frankfurt a. M. 2000. [295]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 8 Was heißt Denken? [1954], Frankfurt a. M. 2002. [296]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 9 Wegmarken [1919–1961], Frankfurt a. M. 1976. [297]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 9 Wegmarken [1919–1961], Frankfurt a. M. 1996. 2. vyd. [298]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 10 Der Satz vom Grund [1955–1956], Frankfurt a. M. 1996. [299]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 11 Identität und Differenz [1955–1963], Frankfurt a. M. 2006. [300]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 12 Unterwegs zur Sprache [1950–1959], Frankfurt a. M. 1985. [301]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 13 Aus der Erfahrung des Denkens [1910–1976], Frankfurt a. M. 1983. [302]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 14 Zur Sache des Denkens [1962–1964], Frankfurt a. M. 2007. [303]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 15 Seminare [1951–1973], Frankfurt a. M. 1986. [304]

Heidegger, M.: Gesamtausgabe 16 Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges [1910–1976], Frankfurt a. M. 2000. [305]

Heidegger, M.: Kant a problém metafyziky, Praha 2004. [761] :: metafyzika (Kant, I.) (Heidegger, M.) 

Heidegger, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Praha, 1993. [250]

Heidegger, M.: Sein und Zeit, Tübingen 1986. [282]

Heidegger, M.: The Concept of Time, Oxford UK & Cambridge USA 1992. [800] :: čas (Heidegger, M.) 

Heidegger, M.: Údiv a zdrženlivost (o naladěnosti myšlení), Praha 1999. [59]

Heidegger, M.: Zdroj umeleckého diela. S „Úvodom“ od Hansa-Georga Gadamera a prvou verziou textu (1935), bez miesta i roku vydania (prel. F. Novosád). [783] :: dielo umelecké (Heidegger, M.) 

Henckmann, W. – Lotter, K.: Estetický slovník, Praha 1995. [407] :: slovník estetiky 

Herbart, J. F.: Lehrbuch zur Psychologie, Königsberg 1834. [750] :: filozofia Herbertova 

Herbertz, R.: Die Lehre vom Unbewussten im System des Leibniz, Tübingen 1980. [645] :: nevedomie (Leibniz, G. W.) 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 1. Band (A–C), Basel 1971. [463] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 2. Band (D–F), Basel 1972. [464] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 3. Band (G–H), Basel 1974. [465] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 4. Band (I–K), Basel 1976. [466] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 5. Band (L–Mn), Basel 1980. [467] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 6. Band (Mo–O), Basel 1984. [468] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 7. Band (P–Q), Basel 1989. [469] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 8. Band (R–Sc), Basel 1992. [470] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 9. Band (Se–Sp), Basel 1995. [471] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 10. Band (St–T), Basel 1998. [472] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 11. Band (U–V), Basel 2001. [473] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 12. Band (W–Z), Basel 2005. [474] :: slovník filozofie 

Historisches Wörterbuch der Philosophie 13. Band (Register), Basel 2007. [475] :: slovník filozofie 

Hobbes, Th.: Leviathan alebo o obsahu, forme a moci cirkevného a občianskeho štátu, in: Antológia z diel filozofov zv. 6 Novoveká racionalistická filozofia, Bratislava 1970. [405]

Holzhey, H. – Röd, W.: Filosofie 19. a 20. stol. II. Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie, Praha 2006. [85] :: novokantovstvo, neokantianizmus, realizmus, fenomenológia 

Horyna, B.: Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis, Praha 2005. [764] :: filozofia ranoromantická, romantika raná, filozofia ranej romantiky 

Horyna, B.: Úvod do religionistiky, Praha 1994. [330] :: religionistika 

Hrubec, M., Voráček, E. a kol.: Čína a její partneři: interakce v Eurasii, Bratislava 2021. [810] :: Čínska ľudová republika, BRI, Hodvábna cesta, globalizácia 

Hugo ze Svatého Viktora: De tribus diebus. O třech dnech, Praha 1997. [261] :: filozofia stredoveká 

Hume, D.: Úvahy o ľudskom rozume, in: Antológia z diel filozofov V. Novoveká empirická a osvietenská filozofia, Bratislava 1967, s. 161 200. [416] :: filozofia novoveká 

Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Praha 1996. [412] :: filozofia novoveká :: 

Husserl, Edmund :: fenomenológia, filozofia nemecká, filozofia súčasná 

Husserl, E.: Briefwechsel, Bd. I: Die Brentanoschule; Bd. II: Die Münchener Phänomenologen; Bd. III: Die Göttinger Schule; Bd. IV: Die Freiburger Schüler; Bd. V: Die Neukantianer; Bd. VI: Philosophenbriefe; Bd. VII: Wissenschaftkorrespondenz; Bd. VIII: Institutionelle Schreiben; Bd. IX: Familienbriefe; Bd. X: Einführung und Register, The Hague 1994. [724] :: fenomenológia  

Husserl, E.: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Haag 19722. [531]

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle 1913. [415]

Husserl, E.: Filosofie jako přísná věda, Praha 2013. [456]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. I, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Haag 1973. (2. vyd.) [677]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. II, Die Idee der Phänomenologie, Haag 1950. [678]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. III/1, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Text der 1. – 3. Auflage, Haag 1976. [679]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. III/2, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Ergänzende Texte (1912–1929), Haag 1976. [680]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. IV, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch, Haag 1952. [681]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. V, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaft, Haag 1952. [682]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. VI, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Haag 1976. [683]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. VII, Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909, Dordrecht, Berlin, Heidelberg, New York 2005. [684]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. VIII, Späte Texte uber Zeitkonstitution (1929–1934). Die C-Manuskripte, Dordrecht 2006. [685] :: čas (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. IX, Phänomenologische Psychologie: Vorlesungen Sommersemester 1925, Den Haag 1962. [686]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. X, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Den Haag 1966. [687] :: čas (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XI, Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs-und Forschungsmanuskripten 1918–1926, Den Haag 1966. [688] 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XII, Philosophie der Arithmetik. Logische und psychologische Untersuchungen, Den Haag 1970. [689] :: filozofia aritmetiky Husserlova, E. 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XIII, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Erster Teil: 1905–1920, Den Haag 1973. [690] :: fenomenológia intersubjektivity 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XIV, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Zweiter Teil: 1921–1928, Den Haag 1973. [691] :: fenomenológia intersubjektivity 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XV, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Dritter Teil: 1929–1935, Den Haag 1973. [692] :: fenomenológia intersubjektivity 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XVI, Ding und Raum. Vorlesungen 1907, Den Haag 1973. [693] :: vec (Husserl, E.), priestor (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XVII, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, Den Haag 1974. [694]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XVIII, Logische Untersuchungen. Erster Band. Prolegomena zur reinen Logik, Den Haag 1975. [695]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XIX/1, Logische Untersuchungen. Zweiter Band – I. Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Den Haag 1984. [696]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XIX/2, Logische Untersuchungen. Zweiter Band – II. Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Den Haag 1984. [697]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XX/1, Logische Untersuchungen. Ergänzungsband – Erster Teil. Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Untersuchung und zur Vorrede für die Neuauflage der Logischen Untersuchungen (Sommer 1913), Dordrecht-Boston-London 2002. [698]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XX/2, Logische Untersuchungen. Ergänzungsband – Zweiter Teil. Texte für die Neufassung der VI. Untersuchung. Zur Phänomenologie des Ausdrucks und der Erkenntnis, Dordrecht 2005. [699]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXI, Studien zur Arithmetik und Geometrie Texte aus dem Nachlass (1886–1901), Den Haag 1983. [700]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXII, Aufsätze und Rezensionen (1890 – 1910), Den Haag 1979. [701]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXIII, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen, Den Haag 1980. [702]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXIV, Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie Vorlesungen 1906/07, Den Haag 1984. [703]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXV, Aufsätze und Vorträge (1911–1921), Dordrecht 1987. [704]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXVI, Vorlesungen über Bedeutungslehre Sommersemester 1908, Dordrecht 1987. [705] :: význam (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXVII, Aufsätze und Vorträge (1922–1937), Dordrecht 1989. [706]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXVIII, Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (1908–1914), Dordrecht 1988. [707] :: etika Husserlova, E., axiológia Husserlova, E. 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXIX, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die tranzendentale Phänomenologie. Ergänzungsband Texte aus dem Nachlass 1934–1937, Dordrecht 1993. [708] :: kríza vedy (Husserl. E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXX, Logik und Allgemeine Wissenschaftstheorie. Vorlesungen 1917/18 mit Ergänzenden Texten aus der ersten Fassung von 1910/11, Dordrecht 1996. [709] :: teória vedy Husserlova, E., logika (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXI, Aktive  Synthesen: Aus der Vorlesung „Transzendentale Logik“ 1920/21. Ergänzungsband zu „Analysen zur passiven Synthesis“, Dordrecht 2000. [710]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXII, Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1927, Dordrecht 2001. [711]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXIII, Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusstsein (1917/18), Dordrecht 2001. [712] :: čas (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXIV, Zur phänomenologischen Reduktion Texte aus dem Nachlass (1926-1935), Dordrecht 2002. [713] :: redukcia fenomenologická 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXV, Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23, Dordrecht 2002. [714] :: filozofia (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXVI, Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlass (1908–1921), Dordrecht 2003. [715]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXVII, Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924, Dordrecht 2004. [716]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXVIII, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912), Dordrecht 2004. [717]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XXXIX, Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution, Dordrecht 2008. [718]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XL, Untersuchungen zur Urteilstheorie. Texte aus dem Nachlass (1893-1918), Dordrecht 2009. [719]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XLI, Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation. Texte aus dem Nachlass (1891-1935), Dordrecht 2012. [720]

Husserl, E.: Husserliana. Gesammelte Werke, Bd. XLII, Grenzprobleme der Phänomenologie Analysen des Unbewusstseins und der Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik (Texte aus dem Nachlass 1908-1937), Dordrecht 2014. [721]

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 1, Logik. Vorlesung 1896, Dordrecht 2001. [726]

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 2, Logik. Vorlesung 1902/03, Dordrecht 2001. [727] :: logika (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 3, Allgemeine Erkenntnistheorie. Vorlesung 1902/03, Dordrecht 2001. [728] :: teória poznania Husserlova, E. 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 4, Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919, Dordrecht 2002. [729] :: príroda (Husserl, E.), duch (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 5, Urteilstheorie. Vorlesung 1905, Dordrecht 2002. [730] :: súd (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 6, Alte und neue Logik. Vorlesung 1908/09, Dordrecht 2003. [731] :: logika (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 7, Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909, Dordrecht 2005. [732] :: fenomenológia poznania 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 8, Späte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte, Dordrecht 2006. [733] :: čas (Husserl, E.) 

Husserl, E.: Husserliana. Materialienband 9, Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1916-1919, Dordrecht 2012. [734] :: úvod do filozofie Husserlov, E. 

Husserl, E.: O vnitřním a vnějším vnímání, in: 453;13 34. [454]

Husserl, E.: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893 – 1917), Haag 1966. [530] :: čas (Husserl, E.) 


CH

Chabada, M.: Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota, Filozofia Roč. 71, 2016, č. 9, ss. 721 732. [441] :: poznanie (Duns Scotus), poznanie intuitívne (Duns Scotus) 

Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia, Bratislava 2016. [214] :: filozofia arabská stredoveká 

Chabada, M.: Za Milanom Zigom. Opustil nás filozof, pedagóg, kolega a priateľ prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. (4. 9. 1934 11. 11. 2017), Filozofia Roč. 72, 2017, č. 10, s. 850 851. [601] :: Zigo, Milan 

Cheng, A.: Dějiny čínského myšlení, Praha 2006. [846] :: filozofia čínska 


I

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt I Existentialontologie, Tübingen 1964. [527] :: ontológia 

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt II/1 Formalontologie, Tübingen 1965. [528] :: ontológia 

Ingarden, R.: Der Streit um die Existenz der Welt II/2 Formalontologie, Tübingen 1965. [529] :: ontológia 

Inwood, M. A Heidegger Dictionary, Oxford 1999. [852] :: Heidegger, Martin 

I-ťing. Kniha proměn. Z čínštiny přeložil, výkladem a komentáři opatřil Oldřich Král, Praha 2001. [847] :: filozofia čínska 

Ivánka, E. von: Plato christianus, Praha 2003. [863] :: Platón 


J

Jaeschke, W. – Arndt, A.: Německá klasická filosofie. II. Od Fichta po Hegela, Praha 2016. [84] :: filozofia nemecká klasická 

Janák, V.: Základy formální logiky, Praha 1973. [358] :: logika formálna 

Janíček, P. – Marek, J. a kolektiv: Expertní inženýrství v systémovém pojetí, Praha 2013. [455] :: inžinierstvo expertné 

Jaspers, K.: Úvod do filosofie, Praha 1991. [242] :: úvod do filozofie 

Jeho svatost tibetský dalajlama: Probuzení mysli a osvícení srdce, Praha 1997. [771] :: buddhizmus tibetský 

Jung, C. G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Tavistocké přednášky, Praha 1992. [772] :: psychológia analytická 

Jung, C. G.: Duše moderního člověka, Brno 1994. [400]


Kant, I.: Základy metafyziky mravov, Bratislava 2004. [632]

Kant, I.: Kritika čistého rozumu, Bratislava 1979. [64]

Kant, I.: Kritika soudnosti, Praha 1975. [801] :: súdnosť (Kant, I.) 

Karabová, K. – Démuth, A. (ed.): Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635–1777), Trnava 2016. [166] :: filozofia slovenská 

Kiczko, L. et al.: Dejiny filozofie, Bratislava 1993. [31]

Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty, Praha 2004. [9] :: filozofia predsokratovská, filozofia predsokratikov, predsokratici, filozofia starogrécka, filozofia antická 

Knapp, V. – Holländer, P. a kol.: Právne myslenie a logika, Bratislava 1989. [357] :: myslenie právnické, logika právnická, logika formálna, logika moderná 

Kobusch, Th.: Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Praha 2013 [79] :: filozofia stredoveká 

Kocka, J.: Humanizmus a renesancia, in: Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966, s. 7 – 39. [837] :: filozofia renesančná, Kuzánsky, M. 

Kočandrle, R.: Fysis iónských myslitelů. Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací, Červený Kostelec 2008. [386] :: filozofia predsokratovská, filozofia starogrécka, filozofia antická, filozofia prírody antická, filozofia prírody starogrécka, filozofia prírody predsokratovská 

Kołakowski, L.: Filosofie pozitivismu. In: Vědecké informace marxismu-leninismu pro vysoké školy. Filosofie, Praha 1967, s. 88 – 137. [221] :: pozitivizmus, filozofia pozitivistická 

Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc 1995. [17] :: slovník filozofie 

Konersmann, R. (Hrsg.): Handbuch Kulturphilosophie, Stuttgart – Weimar 2012. [640] :: filozofia kultúry 

Kopecký, J. – Patočka, J. – Kyrášek, J.: Jan Amos Komenský. Nástin života a díla, Praha 1957. [631]

Kratochvil, J. Černocký, K. Charvát, O.: Filosofický slovník, Brno 1937. [592] :: slovník filozofie 

Krishnamurti, J.: Krishnamurtiho deník, Praha 1999. [629]

Krsková, A.: Etika právnického povolania, Bratislava 1994. [371] :: etika právnická 

Kuzánsky, M.: O Beryle. In: Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1966, s.73 – 105. [359] :: filozofia renesančná 

Kuznecov, B. G.: Od Galileiho po Einsteina, Bratislava 1975. [139] :: dejiny fyziky, fyzika 


L

Lao-c’: O ceste Tao a jej tvorivej energii Te, Bratislava 1993. [277] :: filozofia čínska 

Lehrer, K.: Teória poznania, Bratislava 1999. [113]

Leibniz, G. W.: O reforme vied, Bratislava 1956. [805] 

Libera, A. de: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, Praha 2001 [78] :: filozofia stredoveká 

Liessmann, K. – Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994. [145] :: úvod do filozofie 

Locke, J.: Rozprava o ľudskom rozume, Bratislava 1983. [63]

Long, A. A.: Hellénistická filosofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha 2003 [77] :: filozofia helenistická 

Lotz, J. B.: Martin Heidegger und Thomas vo Aquin. Mensch – Zeit – Sein, Pfullingen 1975. [853] :: Tomáš Akvinský, Heidegger, Martin 


M

Macminn, N. et al. (ed.): Bibliography of the Published Writings of John Stuart Mill, Evanston Ill. 1945. [782] :: bibliografia 

Mach, E.: Analýza pocitov, in: Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967, 199 – 213. [256] :: filozofia 19. stor. 

Machalová, T. – Hroch, J.: Základy filozofie, Brno 1992. [337]

Machovec, D.: Dějiny antické filozofie, Praha 1977. [118] :: filozofia antická, filozofia starogrécka 

Machovec, D.: Dějiny antické filosofie, Praha 1993. [813] :: filozofia antická, filozofia staroveká, filozofia starogrécka, filozofia starorímska, filozofia helenistická  

Major, L.: Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století, Praha 1991. [785] :: filozofia 19. stor., filozofia 20. stor., filozofia súčasná 

Major, L. – Sobotka, M.: G. W. F. Hegel. Život a dílo, Praha 1979. [62]

Maly, K.: Four Ground-Breaking Moments in Heideggers Thinking, in: Benyovszky, L. et al.: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, sv. V., Praha 2015, s. 39 – 122. [257]

Martinka, J.: Od Aristotela po Plotina, in: Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973, s. 7 – 35. [258] :: Plotinos, Aristoteles 

Martinka, J.: Predsokratici a Platón, in: Antológia z diel filozofov, I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970. [279] :: filozofia antická, filozofia starogrécka, filozofia predsokratikov, filozofia predsokratovská 

Marx, K. – Engels, F.: Manifest komunistickej strany, in: Marx, K. – Engels, F.: Vybrané spisy vo dvoch zväzkoch, I, Bratislava 1952, s. 17 – 53. [778] :: komunizmus 

Materna, P. – Pala, K. – Zlatuška, J.: Logická analýza přirozeného jazyka, Praha 1989. [387] :: filozofia analytická, filozofia jazyka 

Merleau-Ponty, M.: Struktura chování, Praha 2008. [667] :: štruktúra správania, správanie 

Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, Bratislava 2008. [104] :: filozofia slovenská 

Migunova, O. V.: Problema duchovno-civilizacionnych transformacij v sovremennoj kitajskoj sociaľnoj filosofii, Sankt-Peterburg 2013. [477] :: filozofia čínska súčasná 

Mičaninová, M.: Úvod do dejín stredovekej židovskej filozofie, Košice 2016. [368] :: filozofia stredoveká židovská, filozofia židovská stredoveká 

Mill, J. S.: Systém deduktívnej a induktívnej logiky, in: Antológia z diel filozofov, 7. zv., Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967, s. 115 – 138. [781]

Miltner, V.: Malá encyklopedie buddhismu, Praha 1997. [259] :: buddhizmus 

Mist Čuang: Vnitřní kapitoly (prel. O. Král), Praha 1992. [848] :: taoizmus filozofický 

Mistrík, E.: Estetický slovník, Bratislava 2007. [185] :: slovník estetiky, estetika 

Mittelstraß, J. (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1: A B, Stuttgart Weimar 2005. [595] :: slovník filozofie 

Morris, Ch. W.: Foundations of the Theory of Signs, in: International Encyclopedia of Unified Science Vol. I, No. 2, 1938, pp. 1 – 59. [812] :: semiotika 

Mráz, M.: Problematika okamžiku v Aristotelově spise Fyzika, in: Filosofický časopis, č. 3, 1969, s. 339 – 346. [507] :: Aristoteles, filozofia času Aristotelova 

Münz, T.: Vysvetlivky k hlavným pojmom Kritiky čistého rozumu, in: Kant, I.: Kritika čistého rozumu, Bratislava 1979. [872] 


N

Nagag, G. M.: Madhyamika and Yogacara. A Study of Mahayana Philosophies, Delhi 1992. [582] Anot.: Zborník štúdií autora o filozofických školách mahájány.

Nagl-Docekalová, H. – Weishauptová, B. – Fox-Kellerová, E. – Codeová, L.: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Bratislava 1994. [583] Anot.: Príspevky k pochopeniu feminizmu. :: filozofia feministická. 

Nakamura, H.: Parallel Developments. A Comparative History of Ideas, Tokyo – New York 1975. [584] Anot.: Jedno z hlavných diel filozofickej komparatistiky. :: komparatistika filozofická, filozofia japonská. 

Neff, V.: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Praha 1993.[383] :: slovník filozofický, slovník filozofie 

Néhrú, Dž.: Objevení Indie, Praha 1957. [263] :: kultúra indická. 

Newton, I.: Philosophiae naturalis principia mathematica, London 1687. [581] :: filozofia Newtonova, I., fyzika klasická. 

Nida-Rümelin, J. (vyd.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis v. Wright, Stuttgart 1991. [2] :: filozofia 20. stor., filozofia súčasná. 

Nosek, J.: Mysl a tělo v analytické filosofii. Úvod do teorií psychofyzického problému, Praha 1997. [618] :: filozofia analytická, filozofia mysle 

Novalis: Květinový prach, Praha 1967. [617] :: literatúra nemecká, romantizmus 

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie, Bratislava 1986. [356] :: filozofia súčasná 

Novotný, F.: O Platonovi 1, Praha 1948. [613] :: Platón 

Novotný, F.: O Platonovi 2, Praha 1948. [216] :: Platón 

Novotný, F.: O Platonovi 3, Praha 1949. [217] :: Platón 

Novotný, F.: O Platónovi 4 Druhý život, Praha 1970. [18] :: Platón 

Novotný, J.: Ekstaticko-horizontální časovost lidské existence, in: Novotný, J. (ed.): Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, Praha 2009, s. 17 71. [577] :: fenomenológia času, filozofia času 

Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Praha 2010. [453] :: fenomenológia 


O

Ochrana, F.: Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha 2009. [124] :: metodológia vedy 

Olšovský, J.: Slovník filozofických pojmů současnosti, Praha 2005. [610] :: filozofia súčasná 

Olšovský, J.: Slovník filozofických pojmů současnosti, Praha 2011. [175] :: filozofia súčasná 

Oppy, G. & Trakakis, N. N.: A Companion to Philosophy in Australia and New Zeland, Clayton 2010. [227] :: filozofia austrálska, filozofia novozélandská 

Oravcová, M. (zost.): Filozofia prirodzeného jazyka. Štúdie, prednášky, eseje, Bratislava 1992. [135] :: filozofia analytická 

Orthnadt, E.: Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens. Eine Auswahl, Hanau/Main (bez vročenia). [593] :: dejiny filozofie 

Otázky Milindovy, Praha 1988. [198] :: filozofia buddhistická 


P

Parmenides, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 113 − 118. [868] :: Exc., filozofia Parmenidova 

Patarák, M.: Chápanie falusu vo freudovskej a lacanovskej psychoanalýze, in: Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 24, 2017, č. 1, s. 6 – 10. [514] :: freudizmus, lacanizmus 

Patočka, J.: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. (Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi), Praha 1964. [867] :: dejiny filozofie 

Patočka, J.: Fenomenologické spisy I, Praha 2008. [824] :: fenomenológia 

Patočka, J.: Fenomenologické spisy II, Praha 2009. [825] :: fenomenológia

Patočka, J.: Hegelův filosofický a estetický vývoj. In: Hegel, G. W. F.: Estetika. Svazek první. Praha 1966, s. 7 – 56. [286] :: estetika Hegelova, filozofia Hegelova 

Patočka, J.: Péče o duši I, Praha 1996. [819] :: fenomenológia, filozofia česká 

Patočka, J.: Péče o duši II, Praha 1999. [820]

Patočka, J.: Péče o duši III, Praha 2002. [821]

Patočka, J.: Umění a čas I, Praha 2004. [822]

Patočka, J.: Umění a čas II, Praha 2004. [823]

Peregrin, J.: Logika ve filosofii, filosofie v logice. (Historický úvod do analytické filosofie), Praha 1992. [33] :: filozofia analytická 

Peregrin, J. (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo. (Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů), Praha 1998. [271] :: filozofia analytická, filozofia postanalytická 

Pešek, J.: Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu. Praha 1995. [536] :: filozofia času, filozofia novoveká 

Piaček, J.: Prečo sa bojíme smrti? Úvaha z pohľadu synkriticizmu, in: Psychiatria – psychoterapia – psychosomatika, 16, 2009, č.4, s. 180 – 182. [789] :: život človek; dostupné online 

Piaček, J.: Synkriticizmus – filozofia konkordancie, Bratislava 2014. [392] 

Piaček, J.: Synkritický pohľad na mystiku, in: Gálik, S. (ed.): Mystika: kultúrne, filozofické a etické kontexty vo svetle súčasného poznania. Zborník monografických štúdií z kolokvia doktorandov konaného na FF UKF v Nitre dňa 5. mája 2010, Nitra 2011, s. 11 – 27. [657] :: mystika, obraz mystiky, pojem mystiky; dostupné online 

Piaček, J.: Zmysel nemocnice. Reflexia 90. výročia založenia Pinelovej nemocnice, in: Psychiatria – Psychoterapia –Psychosomatika, 21, 2014, č. 3 – 4, s. 15 – 18. [513] :: filozofia medicíny, synkriticizmus; dostupné online 

Pieper, J.: Scholastika. Osobnosti a náměty středověké filozofie, Praha 1993. [353] :: filozofia scholastická, filozofia stredoveká 

Platon: Dialógy I, Bratislava 1990. [177] :: filozofia Platónova 

Platon: Dialógy II, Bratislava 1990. [178] :: filozofia Platónova 

Platon: Dialógy III, Bratislava 1990. [179] :: filozofia Platónova 

Plótínos: Peri aiónos kai chronou. O věčnosti a čase, in: 856;63 – 152 [857] :: Plotinos 

Plótínos: Věčnost, čas a duch, Praha 1995. [856] :: Plotinos 

Plotnitsky, A.: Thomas Kuhn, in: Bertens, H. – Natoli, J.: Encyklopedie postmodernismu, Brno 2005, s. 182–191. [148] :: filozofia postmoderná, filozofia vedy, história vedy, postmodernizmus 

Popelová, J.: Rozpad klasické filosofie (Vznik soudobého filosofického schizmatu), Praha 1968. [267] :: filozofia súčasná 

Popkin, R. H. – Stroll, A.: Filozofie pro každého, Praha 2000. [20] :: propedeutika filozofická 

Prehľad dejín slovenskej filozofie, Bratislava 1965. [653] :: filozofia slovenská 

Pytagoras, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 59 − 64. [576]


Q

Quine, W. V. O.: Hledání pravdy, Praha 1994. [265] :: filozofia Quinova 


R

Rádl, E: Dějiny filosofie. II. Novověk, Praha 1933. [320] :: dejiny filozofie 

Reichenbach, H.: Vznik vedeckej filozofie, in: Antológia z diel filozofov IX, Bratislava 1968, s. 457–490. [253] :: filozofia novopozitivistická, filozofia Reichenbachova 

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění I Zápletka a historické vyprávění, Praha 2000. [521] :: filozofia času, filozofia Ricoeurova 

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění II Konfigurace ve fiktivním vyprávění, Praha 2002. [522] :: filozofia času, filozofia Ricoeurova

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění III Vyprávěný čas, Praha 2007. [523] :: filozofia času, filozofia Ricoeurova

Riška, A.: Americká filozofia (Od Peircea po Quina), Bratislava 1996. [448] :: filozofia USA 

Riška, A.: Metodológia a filozofia, Bratislava 1968. [452] :: metodológia filozofie 

Röd, W.: Německá klasická filosofie. I. Od Kanta k Schopenhauerovi, Praha 2015. [83] :: dejiny filozofie nemeckej klasickej, filozofia nemecká klasická 

Röd, W.: Novověká filosofie. I. Od Francise Bacona po Spinozu, Praha 2001. [81] :: dejiny filozofie novovekej, filozofia novoveká 

Röd, W.: Novověká filosofie. II. Od Newtona po Rousseaua, Praha 2004. [82] :: dejiny filozofie novovekej, filozofia novoveká 

Rosenkrantz, G. S. – Hoffman, J.: Historical Dictionary of Metaphysics, Lanham etc. 2011. [165] :: metafyzika 

Ruben, Walter: Geschichte der indischen Philosophie, Berlin 1954. [535] :: dejiny filozofie indickej, filozofia indická 

Russell, B.: Jazyk a poznanie. State a prednášky z rokov 1901 – 1924, Bratislava 2005. [73] :: filozofia Russellova 

Russell, B.: Zkoumání o smyslu a pravdivosti, Praha 1975. [620] :: filozofia analytická 


S

Sandvoss, E. R.: Geschichte der Philosophie. Bd. II. Mittelalter, Neuzeit, Gegenwart, München 1989. [220] :: dejiny filozofie stredovekej, dejiny filozofie novovekej, dejiny filozofie súčasnej, filozofia stredoveká, filozofia novoveká, filozofia súčasná 

Sartre, J.-P.: Bytí a nicota. Pokus o fenomenologickou ontologii, Praha 2006. [763] :: fenomenológia, ontológia fenomenologická 

Scruton, R.: Slovník politického myšlení, Praha 1989. [377] :: filozofia politiky, filozofia politická, politika, myslenie politické 

Shepherd, D.: A feeling for history? Bakhtin and "the problem of 'great time'", in: Slavonic a. East European rev. – Basingstoke, 2006. – Vol.84. – N1. [444] :: Bachtin 

Schapp, W.: Philosophie der Geschichten, Leer/Ostfriesland 1959. [674] :: filozofia príbehov 

Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle 1916. [672] :: etika fenomenologická 

Scheler, M.: O studu. Praha: Mladá fronta 1993. [673] :: fenomenológia studu 

Schelling, F. W. J.: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, 1809, in: F. W. J. von Schellings sämtliche Werke, I. Abtheilung, Siebenter Band, 1805 – 1810, S. 333 – 417. [786] sloboda človeka (Schelling, F. W. J.) 

Schenk, J.: Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii, Bratislava 2017. [215] :: sociológia analytická, model explanačný 

Schischkoff, G.: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 1991. [12] :: slovník filozofie 

Schmidt, H.: Philosophisches Wörterbuch, Leipzig 1934. [241] :: slovník filozofie

Schopenhauer, A.: Svet ako vôľa a predstava, in: Antológia z diel filozofov, VII. zv., Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, Bratislava 1967, s. 289 354. [425] :: filozofia Schopenhauerova 

Schulte, J.: Ludwig Wittgenstein, in: Nida-Rümelin, J.: Slovník současných filosofů, Praha 2001, s. 511–522. [146] :: Wittgenstein, L. 

Schuhmann, K.: Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, The Hague 1977. (Husserliana: Edmund Husserl Dokumente 1) [675] :: dejiny fenomenológie, fenomenológia, Husserl, E. 

Sieroka, N.: Zeit, in: Online Encylopedia Philosophy of Nature. Online Lexikon Naturphilosophie, 2021 (Sieroka, Norman (2021): Zeit. In: Kirchhoff, Thomas (Hg.): Online Encyclopedia Philosophy of Nature / Online Lexikon Naturphilosophie. ISSN 2629-8821. doi: 10.11588/oepn.2021.0.79593 [815] :: filozofia času 

Sivák, J.: Husserl a Merleau-Ponty. Porovnanie dvoch fenomenologických techník, Bratislava 1996. [670] :: fenomenológia, metóda fenomenologická, technika fenomenologická 

Skarnitzl, R.: Úvod do filozofie a praxe jógy, Praha 1997. [671] :: filozofia jogy, filozofia jogová, joga 

Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied), Bratislava 1987. [36] :: filozofia vied prírodných 

Sokol, J.: Čas a rytmus, Praha 1996. [561] :: filozofia času 

Sorabji, R.: Aristotelés o paměti, Praha 1995. [571] :: filozofia Aristotelova 

Souriau, É.: Encyklopedie estetiky, Praha 1994. [409] :: encyklopédia estetiky, estetika, slovník estetiky 

Sousedík, S.: Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky, Praha 2008. [655] :: hermeneutika rekonštruktívna 

Spiegelberg, H.: The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Volume One, The Hague 1960. [413] :: fenomenológia, filozofia fenomenologická, hnutie fenomenologické 

Spiegelberg, H.: The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Volume Two, The Hague 19712. [414] :: fenomenológia, filozofia fenomenologická, hnutie fenomenologické 

Spileers, S.: Husserl Bibliography (Husserliana: Edmund Husserl Dokumente 4), The Hague, 1999. [725] :: fenomenológia 

Spinoza, B.: Etika, Bratislava 1986. [68]

Stegmüller, W.: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung, Stuttgart 1965. [93] :: filozofia súčasná 

Stegmüller, W.: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung. Bd. II, Stuttgart 1987. [94] :: filozofia súčasná 

Steinberger, F.: Philosophie der Logik. (https://floriansteinberger.weebly.com/uploads/5/7/9/5/57957573/philosophie_der_logik.pdf [1.3.2020]) [550] :: filozofia logiky 

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1991. [336] :: dejiny filozofie 

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1993. [35] :: dejiny filozofie 

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří 2007. [306] :: dejiny filozofie 

Strawson, P. F.: Indivíduá. Esej o deskriptívnej metafyzike, Bratislava 1977. [492] :: filozofia analytická 

Sudbrack, J.: Mystika. Zkušenost mne samého, kosmická zkušenost, zkušenost Boha. Křesťanská orientace v náboženském pluralismu, Kostelní Vydří 1995. [115] :: mystika kresťanská 

Svoboda, K. (vybr. a prel.): Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962. [649]

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (I), in: Organon F 9 (2002), No. 3, 344–352. [538] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (II), in: Organon F 9 (2002), No. 4, 446–460. [539] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (III), in: Organon F 10 (2003), No. 1, 90–103. [540] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (IV), in: Organon F 10 (2003), No. 2, 210–222. [541] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (V), in: Organon F 10 (2003), No. 3, 328–340. [542] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VI), in: Organon F 10 (2003), No. 4, 450–463. [543] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VII), in: Organon F 11 (2003), No. 1, 66–81. [544] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (VIII), in: Organon F 11 (2004), No. 2, 208–216. [545] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (IX), in: Organon F 11 (2004), No. 3, 319–336. [546] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (X), in: Organon F 11 (2004), No. 4, 447–460. [547] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (XI), in: Organon F 12 (2005), No. 1, 98–111. [548] :: filozofia logiky 

Szomolányi, J.: Filozofické otázky logiky (XII), in: Organon F 12 (2005), No. 2, 216–226. [549] :: filozofia logiky 


Š

Štěpán, J. Hrubeš, J.: Logika terminologický a výkladový slovník, Ostrava 1994. [500] :: slovník logiky, logika formálna, logika moderná 

T

Táles, in: Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón, Bratislava 1970, s. 49 − 51. [573

Tarski, A.: Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd, Praha 1966. [380] :: logika moderná 

Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky, I, Bratislava 1985. [605]

Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky, II, Bratislava 1988. [606]

Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky, III, Bratislava 1991. [607]

Tenzer, O. – Pstružina, K.: Svět moderního myšlení. Pojednání o povaze a významu myšlení v socialistické společnosti, Praha 1984. [252]

Thurnher, R. – Röd, W. – Schmidinger, H.: Filosofie 19. a 20. století. III. Filosofie života a filosofie existence, Praha 2009. [86] :: filozofia života, filozofia existencie 

Tichý, P.: Logika pro studující na PI, Praha 1964. [348]

Tichý, P.: O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, Praha 1996. [349]

Tondl, L.: Filosofické souvislosti kybernetiky. K 60. výročí kybernetiky, in: Organon F, 2008, roč. 15, č. 3, s. 295 – 303. [776] :: kybernetika 

Tondl, L.: Problémy sémantiky, Praha 1966. [347] :: sémantika 

U

Upanišady, Praha 2004. [831] :: filozofia indická 

V

Várošová, E. (ved. red.): Prehľad dejín slovenskej filozofie, Bratislava 1965. [110] :: filozofia slovenská 

Vďačný, P.: Teória druhu a mechanizmy druhotvorby, Bratislava 2014. [873]

Védské hymny, Praha, 2000. [830] :: filozofia indická 

Velký sociologický slovník, Praha 1996. [278] :: slovník sociológie, sociológia 

Vlasov, A. D.: Slovar po filosofii Gegeľa (Fenomenologija ducha), Moskva 1997. [404] :: filozofia Hegelova, slovník filozofie Hegelovej 

Volpi, F. – Nida-Rümelin, J.: Lexikon der philosophischen Werke, Stuttgart 1988. [481] :: filozofia súčasná 

Vries, J. de: Základní pojmy scholastiky, Praha 1998. [309] :: filozofia scholastická 


W

Wada, T.: The Analytical Method of Navya-Nyaya, Groningen 2007. [324] :: filozofia analytická indická 

Waibl, E. – Herdina, Ph.: Dictionary of Philosophical Terms. Vol. 2: English – German / Wörterbuch philosophischer Fachbegriffe, Band 2: Englisch – Deutsch, München 1997. [861] :: slovník filozofických pojmov anglicko-nemecký 

Waibl, E. – Herdina, Ph.: German Dictionary of Philosophical Terms. Vol. 1: German – English / Wörterbuch philosophischer Fachbegriffe English, Band 1: Deutsch – Englisch, München 1997. [860] :: slovník filozofických pojmov nemecko-anglický 

Watts, A. W.: Cesta zenu, Olomouc 1995. [325]

Weinberger, O.: Logika. Učebnice pro právníky, Praha 1959. [499]

Weinberger, O. – Zich, O.: Logika. Učebnice pro právníky, Praha 1964. [4] :: logika formálna 

Weiss, B.: Mechthild von Magdeburg und der frühe Meister Eckhart, in: Theologie und Philosophie 70, 1995, s. 1 – 40. [836] :: Mechtilda z Magdeburgu 

Welsch, W.: Naše postmoderní moderna, Praha 1994. [802] :: postmodernizmus, filozofia postmoderná 

Whitehead, A. N.: Veda a moderný svet, Bratislava 1989. [90] :: filozofia Whiteheadova 

Wiegand, O.: Interpretationen der Modallogik. Ein Beitrag zur phänomenologischen Wissenschaftstheorie, Dordrecht 1998. [832] :: teória vedy fenomenologická 

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, Bratislava 2003. [410]


Z

Zelený, J.: Dialektická ontologie, Praha 2002. [280] :: ontológia dialektická 

Zich, O.: Úvod do filosofie matematiky, Praha 1947. [161] :: filozofia matematiky 

Zich, O. a kol.: Moderní logika, Praha 1958. [162] :: logika moderná 

Zouhar, M.: Metafyzika a referencia, in: Strawson, P. F.: Indivíduá. Esej o deskriptívnej metafyzike, Bratislava 1997, s. 9 – 26. :: filozofia analytická 

Zouhar, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory, Bratislava 2008. [89] :: logika moderná 


Ž

Žilinek, J.: K pojmu význam indexických výrazov, in: Filozofia 60, 2005, No 6, s. 412 – 429. [502] :: filozofia analytická