Filozofické encyklopédie a iné zdroje

A

A Dictionary of Philosophical Terms and Names  slovník filozofických termínov a mien (v angličtine). / filozofia všeobecne

African Philosophy Resources – zdroje poznatkov, ktoré sa týkajú africkej filozofie. / filozofia africká

Archives and Indexes  množstvo odkazov na online filozofické texty (v angličtine). / filozofia všeobecne

B

Baldwin, J. M.: Dictionary of Philosophy and Psychology  klasické dielo z oblasti filozofickej referenčnej literatúry (v angličtine; zatiaľ spracované po písmeno O). / filozofia všeobecne; psychológia všeobecne

Bergman, M. & Paavola, S. (eds.): The Commens Dictionary of Peirce’s Terms. Peirce’s Terminology in His Own Words (2003 – ) – slovník terminológie Ch. S. Peircea s vlastnými výkladmi Ch. S. Peircea (v angličtine) / filozofia Peirceova

Bill, H.: Dictionary of Logical Fallacies – slovník logických chýb. (v angličtine) / logika

Blunden, A.: The Value of Knowledge: A Miniature Library of Philosophy – knižnica on-line filozofických textov v angličtine z obdobia ostatných 400 rokov / filozofia všeobecne

Brill’s New Pauly  Philosophy  vstupy do antickej filozofie v kontexte kultúry (v angličtine). / filozofia antická

Britannica Online Encyclopedia  všeobecná encyklopédia v anglickom jazyku zahrnujúca aj obsažné články týkajúce sa filozofie: / filozofia všeobecne

Buddha Dhamma  The Philosophy of Buddhism  texty o buddhistických filozofémach (v angličtine). / filozofia buddhistická

C

Carroll, B.: the Skeptic’s Dictionary (1994) – kritický slovník pochybných filozofém a iných názorov. (v angličtine) / filozofia, skepticizmus

Classics of Ancient Philosophy. Works of Philosophers from Thales to 3rd Century – online texty antických filozofov počnúc Tálesom až po autorov 3. stor. (v angličtine) / filozofia antická

Classics of Western Philosophy  – texty filozofov (v angličtine). / filozofia západná

Corazzon, R.: Theory and History of Ontology  bohatý zdroj údajov o štruktúre, obsahu a dejinách základnej filozofickej disciplíny – ontológie (resp. metafyziky). / ontológia, metafyzika

Culture and Ethnicity in Philosophy – stránka s mnohými zdrojmi informácií o filozofii v kultúrnom a etnickom kontexte / filozofia všeobecne, filozofia komparatívna

D

Dictionary of the History of Ideas – pozri nižšie Wiener, Ph. (ed.): Dictionary of the History of Ideas

Dictionary of Islamic Philosophical Terms  slovník termínov islamskej filozofie. / filozofia arabská, filozofia islamská

DOAJ. Directory of Open Access Journals – bohatý otvorený plnotextový zdroj časopisov (vrátane filozofických) / filozofia, vedy, umenia

E

Early Modern Texts – Philosophers and Philosophy Topics – knižnička online textov predstaviteľov novovekej filozofie (v angličtine). / filozofia novoveká

Eastern and Western Philosophy  prehľad o východnej a západnej filozofii a ich porovnávanie (v angličtine). / filozofia komparatívna, filozofia východná, filozofia západná

Eisler, R.: Kant-Lexikon (1930)  prehľad a výklad termínov Kantovej filozofie v nemčine. / filozofia Kantova

Eisler, R.: Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904)  slovník filozofických pojmov v nemeckom jazyku. / filozofia nemecká, terminológia filozofie nemeckej

ELEKTRONICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÝCH FILOZOFOV – rozpracovaný slovník o slovenských filozofkách a filozofoch (v slovenčine) / filozofia slovenská

E-LOGOS. ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY – elektronický časopis s online prístupnými filozofickými textami v anglickom, českom i slovenskom jazyku. / filozofia všeobecne

Enciklopedija epistemologii i filosofii nauki  encyklopédia epistemológie (teórie poznania) a filozofie vedy (v ruštine). / filozofia vedy, epistemológia, gnozeológia, teória poznania

Enciklopedija Krugosvet. Universaľnaja naučno-popuľarnaja onlajn-enciklopedija – obsahuje zrozumiteľné a inštruktívne články o filozofii a jej kontexte (v ruštine) / filozofia všeobecne, filozofia ruská

Encyclopaedia Judaica  encyklopédia judaizmu vrátane rozsiahlych hesiel filozofických (v angličtine). / filozofia židovská, filozofia judaistická

Encyclopedia of Marxism  encyklopédia marxizmu; zahrmuje aj mimomarxistické texty (okrem angličtiny aj čiastočné verzie v slovenčine, češtine a ďalších jazykoch). / filozofia marxistická, marxizmus

Encyclopedia: Philosophy, Terms and concepts, in: Infoplease – stránka s termínmi týkajúcimi sa filozofie a mnohými odkazmi na problematiku náboženstiev (v angličtine) / filozofia náboženstva

EpistemeLinks. Philosophy Resources on the Internet  zdroje filozofie na internete (v angličtine). / filozofia všeobecne

Epistemological Connections – odkazy na epistemologické zdroje (v angličtine). / epistemológia, teória poznania, gnozeológia

F

Feminist Lexicon – základné termíny feministickej filozofie (v angličtine). / filozofia feministická, feminizmus

Filosof.cz: Odkazy – virtuální knihovny … – komentované odkazy na zdroje filozofických textov. / filozofia všeobecne

Filosofskaja enciklopedija – filozofická enciklopédia v ruskom jazyku. / filozofia všeobecne

Filosofskij ugolok, in: Blagoslav.Ru – stránka s bohatým textovým materiálom zo systematickej filozofie, dejín filozofie a ruskej filozofie (v ruštine) / filozofia všeobecne, dejiny filozofie, ruská filozofia

Filozófiaportál – maďarský filozofický portál vo Wikipédii. / filozofia všeobecne, filozofia maďarská

Filozofie ǀ info.edu.cz – komentované odkazy na zdroje filozofických textov. / filozofia všeobecne

G

Gallica – digitálna knižnica vrátane filozofických textov (okrem pôvodnej francúzskej aj ďalšie jazykové verzie – anglická (táto sa tu spustí po kliknutí), nemecká etc.). / filozofia všeobecne, filozofia francúzska

Glosár rodovej terminológie – termíny feministickej filozofie a ďalšie relevantné pojmy. / feministická filozofia

Glossaire de philosophie, in: Wikipédia L’encyclopédie libre – zoznam francúzskych filozofických termínov (vo francúzštine). / filozofie všeobecne, filozofia francúzska

Glossary of philosophy, in: Wikipedia – vymedzenie filozofických izmov (v angličtine) / filozofia všeobecne

Gregory: A Rough Glossary of Some Philosophical Terms, in: Washington & Lee University – náčrt niektorých kľúčových pojmov filozofie mysle / filozofia mysle

H

Hegel-by-HyperText Resources – slovník Hegelovej filozofie s odkazmi na ilustráciu vymedzení pojmov v textoch G. W. F. Hegela (v angličtine) / filozofia Hegelova, filozofia nemecká

Hindupedia, the Hindu Encyclopedia – encyklopédia hinduizmu v angličtine; zahrnuje početné heslá z indickej filozofie. / filozofia indická, filozofia hinduistická

History of Philosophy – veľká kolekcia online esejí a webovských zdrojov západnej i východnej filozofie (v angličtine). / dejiny filozofie

Ch

Chalmers, D. (comp.): People with online papers in philosophy – online filozofické state v anglickom jazyku. / filozofia analytická

Chinese philosophy, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy – rozsiahle online prístupné heslo o čínskej filozofii v angličtine. / filozofia čínska

I

Importance Of Philosophy – abecedne i tematicky zoradené články o zásadných filozofických témach (v angličtine). / filozofia všeobecne

Indian Philosophy, in: Encyclopedia Britannica – rozsiahle online prístupné heslo o indickej filozofii v angličtine. / filozofia indická

Indian Philosophy, in: IndiaNetzone – online prístupné heslo o indickej filozofii, etapách jej vývinu, o jej smeroch, školách a učeniach (v angličtine). / filozofia indická

Internet Encyclopedia of Philosophy – encyklopédia filozofie v anglickom jazyku. / filozofia všeobecne

Islamic Philosophy Online – stránka o islamskej filozofii (v angličtine) / filozofia islamská

J

Japanese philosophy, in: Encyclopaedia Britannica – obsažný encyklopedický článok o japonskej filozofii. / filozofia japonská

Japanese philosophy, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy  – charakteristika japonskej filozofie a prehľad o hlavných etapách jej vývinu počnúc archaickou spiritualitou až do povojnových čias (v angličtine) / filozofia japonská

K

Köhler, D.: Die Philosophie-Seiten – bohatý textový materiál a odkazy týkajúce sa filozofie v nemčine i v angličtine. / filozofia všeobecne, filozofia nemecká

Kirchner, F.: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe (1907) – slovník základných filozofických pojmov (v nemčine). / filozofia všeobecne, filozofia nemecká

L

LaFave, S.: Glossary – ide o filozofický slovník; z niektorých hesiel sa odkazuje aj na ďalšie zdroje. / filozofia všeobecne

LebensWelt. ZU DEN SACHEN SELBST – stránka venovaná súčasným fenomenologickým skúmaniam. Zahrnuje úvod do fenomenológie a náročnejší stručný slovník fenomenolických termínov a mnoho odkazov na online dostupné texty a knižnice (aj mimofenomenologické; v ruštine; odkazy aj na texty v nemčine, angličtine etc.) / fenomenológia, filozofia všeobecne, fenomenológia ruská

Library / Encyclopedia, in: The European Graduate School – biografie filozofov a osobností dôležitých z pohľadu EGS

Linguistics and Philosophy, in: MITOPENCOURSEWARE. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  – rôzne študijné online textové a multimediálne materiály užitočné pre študenta filozofie (i lingvistiky) / filozofia všeobecne, dejiny filozofie

Links to Other Philosophy Sites – odkazy na bohaté zdroje filozofických textov v rámci Philosophy Pages. / filozofia všeobecne

Literary Terms and Definition – anglický slovník obsahujúci okrem literárnovedných termínov aj mnoho termínov (najmä postmodernej a štrukturalistickej) filozofie / dekonštrukcionizmus, filozofia postmoderná, filozofia súčasná, postštrukturalizmus, štrukturalizmus

Logic, in: Wolfram MathWorld – živé hniezdo článkov o (matematickej) logike (v angličtine). Aj matematický kontext logiky je filozoficky relevantný! / logika

Logic Resources – stránky s linkami na zdroje logických textov a ďalšie materiály (v angličtine). / logika, metalogika

M

Manen, M. v.: Phenomenologyonline. A Resource for Phenomenological Inquiry (2011) – informácie o fenomenológoch a filozofoch relevantných z hľadiska fenomenológie a o zdrojoch fenomenologického bádania (v angličtine).

MINERVA. AN INTERNET JOURNAL OF PHILOSOPHY – internetový filozofický časopis s online filozofickými textami (v angličtine) / filozofia všeobecne

Möller, P.: philolex – Eine Mischung aus Philosophie-Lexikon und Kleiner Weltgeschichte der Philosophie – lexikón filozofie v nemeckom jazyku. / filozofia všeobecne, filozofia nemecká

N

Novaja filosofskaja enciklopedija, in: Institut Filosofii RAN – rozsiahla filozofická enciklopédia v ruskom jazyku. / filozofia všeobecne, filozofia ruská

Novejšij filosofskij slovar, in: Biblioteka Gumer – slovník s rozsiahlymi filozofickými článkami (v ruštine) / filozofia všeobecne, filozofia ruská

O

ODLT The Online Dictionary of Language Terminology – výborný zdroj informácií o jazykových javoch (v angličtine). (Dôvod zaradenia tejto položky sem: „Veškeré teoretické přemýšlení vychází od významu slov (Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém (1970), 115).“) / terminológia jazykovedná

Online Etymology Dictionary – online etymologický slovník (v angličtine). (Dôvod zaradenia tejto položky sem: „Veškeré teoretické přemýšlení vychází od významu slov (Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém (1970), 115).“) / terminológia filozofická

Online-Wörterbuch zur Semantik und Pragmatik – slovník sémantiky a pragmatiky v nemeckom jazyku. / sémantika, pragmatika

ORIENTALIA. Eastern Philosophy, Religion and Culture – popri filozofických heslách odkazy na encyklopédie ázijskej filozofie (v angličtine). / filozofia východná

P

Perseus Digital Library – bohaté zdroje k štúdiu antickej filozofie v angličtine, vrátane starogréckych a latinských textov. / filozofia antická, filozofia starogrécka, filozofia rímska

Philosophical Classics in HTML  – výber z textov filozofov v angličtine (Aristoteles, Descartes, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume a Kant). / filozofia západná

PHENOMENOLOGYONLINE. A Resource for Phenomenological Inquiry –stránka s podkladmi pre fenomenologické skúmania / fenomenológia

Philosophie, in: Meyers Großes Konversationslexikon – heslo venované filozofii (v nemčine) / filozofia všeobecne

PHILOSOPHIE, in: textlog.de  – filozofické texty v nemčine / dejiny filozofie

Philosophie Lexikon, in: Text-Archiv Philosophie und Leben – vymedzenia dôležitých filozofických pojmov, s odkazmi na texty, otázky a ďalší študijný materiál z filozofie (v nemčine) / filozofia všeobecne

Philosophy, in: CATHOLIC ENCYCLOPEDIA – rozsiahly článok o filozofii a možnosť vyhľadávania ďalších filozofických textov (v angličtine) / filozofia všeobecne, filozofia katolícka

Philosophy, in: Citizendium. The Citizens‘ Compendium – texty o filozofii a filozofických disciplínach; komplexný prehľad / filozofia všeobecne, filozofické disciplíny

Philosophy, in: dmoz open directory project – bohatý zdroj odkazov na filozofické disciplíny a kontinetálne filozofie (v angličtine). / filozofia kontinentálna

Philosophy, in: eBooks@Adelaide. Free books, online – priamy prístup  k textom diel svetových filozofov v angličtine / filozofia všeobecne

philosophy, in: Encyclopaedia Britannica – obsahuplné hniezdo encyklopedických statí napísaných na vysokej akademickej úrovni (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy, in: Fact Index – faktické údaje o filozofii, jej predmete, metódach, disciplínych, dejinách a kultúrnom kontexte (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy, in: New Advent – rozsiahla stať o filozofii s početnými odkazmi (v angličtine) / filozofia všeobecne

Philosophy, in: New World Encyclopedia – encyklopedický článok o filozofii, jej štruktúre, názoroch na ňu etc. (v angličtine) / filozofia všeobecne

Philosophy around the Web – zdroje filozofie na internete (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Dictionary, in: Philosophy-Dictionary.org – online slovník základných filozofických pojmov a tém (v angličtine), ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívne podklady pre prípravu učiteľa filozofie a humanitných disciplín. / filozofia všeobecne, propedeutika filozofická, vyučovanie filozofie a humanitnovedných disciplín

Philosophy Dictionary, in: Theological Studies – pomocný filozofický slovník teologického skúmania. / filozofia všeobecne

Philosophy Documentation Center – významný portál online článkov a ďalších zdrojov (v angličtine a ďalších jazykoch). / filozofia všeobecne

Philosophy Index – stránka venovaná štúdiu filozofie a filozofov (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Pages – filozofické stránky (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Resources, in: Central Michigan University – množstvo odkazov na online filozofické texty a iné služby dôležité pre filozofické skúmania (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Search Engines – živý a bohatý zdroj študijných materiálov k filozofii a jej disciplínam (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Sites by Topic – tematicky členené filozofické stránky (v angličtine). / filozofia všeobecne

Philosophy Study Tools – študijné materiály. / filozofia všeobecne

Philosophy-Dictionary, in: babylon translation – možnosť vyhľadávať základné filozofické termíny; portál odkazuje aj na ďalšie filozofické slovníky a filozofické zdroje v internete (v angličtine) / filozofia všeobecne

PhilPapers: Online Research in Philosophy – filozofické state v angličtine. / filozofia všeobecne

PhilSci Archive – online filozofické štúdie v angličtine. / filozofia všeobecne

Piaček, J. & Kravčík, M.: FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia. Verzia 4.1 (1999) – v súčasnosti sa rozvíja pod titulom PSF. / filozofia všeobecne

Pomocný slovník filozofie

Portail de la philosophie – francúzsky filozofický portál vo Wikipédii. / filozofia všeobecne

Portál:Filosofie – slúži ako úvod do filozofie a súvisiacich tém na českej Wikipédii.  Podáva prehľad o významných filozofoch, filozofických disciplinach a prúdoch. / filozofia všeobecne

Portal:Filosofija – ruský filozofický portál. / filozofia všeobecne

Portal:Philosophie – nemecký filozofický portál. / filozofia všeobecne

Portal:Philosophy – anglický filozofický portál vo Wikipédii. / filozofia všeobecne

Prameny k antické a středověké filosofie na webu – komentované odkazy na zdroje filozofických poznatkov. / filozofia antická, filozofia stredoveká

R

Runes, D. D.: Dictionary of Philosophy (1942) – online slovník filozofie (v angličtine). / filozofia všeobecne

S

Saint-Andre, P.: The Ism Book – slovník filozofických smerov; rýchla štručná infromácia o smeroch a koncepciách vo filozofii (v angličtine). / filozofia všeobecne

Scientific Research. Open Access – bohatý otvorený plnotextový zdroj časopisov (vrátane filozofických) / filozofia, vedy

Semantic Links – odkazy na zdroje poznatkov týkajúcich sa najmä sémantiky a pragmatiky v nemčine a angličtine. / sémantika, pragmatika

Slovník českých filosofů – zahrnuje aj články o slovenských filozofoch. / filozofia česká

Sources of Hindu Philosophy – pramene hinduistickej filozofie. / filozofia hinduistická

Stanford Encyclopedia of Philosophy – encyklopédia filozofie (v angličtine). / filozofia všeobecne

Suber, P.: Guide to Philosophy on the Internet – sprievodca filozofiou na internete (v angličtine). / filozofia všeobecne

T

The Basics of Philosophy – prehľad o celej problematike filozofie (v angličtine). / filozofia všeobecne

The Catholic Encyclopedia – anglická katolícka encyklopédia o. i. s množstvom obsažných hesiel týkajúcich sa filozofie. / filozofia katolícka

The Epistemology Research Guide – zdroj odkazov na texty o súčasnej analytickej epistemológii (v angličtine). / epistemológia analytická

The Existential Primer – živé, sympatické uvedenie do existencializmu a s ním súviacich (kontinetálnych) filozofických učení (v angličtine). / filozofia existencialistická

The Factasia Glossary – pojmy analytickej filozofie a logiky (v angličtine) / filozofia analytická

The Internet Classics Archives – 441 diel antických autorov vrátane filozofov (v angličtine) / filozofia antická

The London Philosophy Study Guide – komentovaný tematický prehľad zdrojov filozofie (v angličtine). / filozofia všeobecne, disciplíny filozofie

The Sceptic’s Dictionary – súbor hesiel, z ktorých mnohé sú filozofickej povahy. / filozofia všeobecne

Torre de Babel Ediciones. Portal de Filosofía, Psichología y Humanidades en Internet – súbor filozofických zdrojov (v španielčine a v angličtine). / filozofia všeobecne, filozofia španielska

U

UTB-Online-Wörterbuch Philosophie  – príručný slovník filozofie v nemeckom jazyku. / filozofia všeobecne

W

Western Philosophy, in: Encyclopaedia Britannica – obsahuplné články o podstate, vývine a kultúrnej zasadenosti západnej filozofie (v angličtine) / filozofia západná

What is Existentialism? Representative Historical Responses – súbor otázok a odpovedí vymedzujúcich existencializmus (v angličtine). / existencializmus, filozofia existencialistická

Wiener, Ph. (ed.): Dictionary of the History of Ideas – slovník sleduje historický vývin kľúčových ideí, ideových iniciatív a smerov od praveku dodnes v sérii rozsiahlych statí (v angličtine) / filozofia vôbec, univerzalistika

Z

Zumr, J.: Czech Republic, philosophy in, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy – prehľadný encyklopedický článok o českej filozofii (v angličtine). / filozofia česká

Zumr, J.: Slovakia, philosophy in, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy – prehľadný encyklopedický článok o slovenskej filozofii (v angličtine). / filozofia slovenská

Na začiatok tejto stránky ↑