Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 168 of 387)
 

  kultúrnosť


= kultivovanosť – spôsobilosť pretvárať zlo na dobro, ošklivosť⁄škaredosť na krásu, menej dobré na lepšie alebo menej krásne na krajšie.

Kultúrnosť sa zakladá na artes a dostavuje sa transcendovaním.

Kultúrnosť možno chápať aj ako mieru schopnosti pretvárať zlo na dobro atď., pretože sme tým kultúrnejší, čím viac sa nám darí táto transformácia, a samozrejme tým menej kultúrni, čím menej sa nám darí pretváranie zla na dobro atď. Kultúrnosť sa preto v synkriticizme chápe ako participácia na naznačenej transformácii.

 

Cf kulturológia synkriticistická.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014