Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 54 of 387)
 

  civilizácia


– (čes. civilizace) – replikácia zauzlovávania sa agapizmu a polemizmu, na rozdielod kultúry, v ktorej sa nereduktívne usúvzťažňujú (synkritizujú); civilizácia je možnosť kultúry. Výskum om podmienok premeny tejto možnosti na skutočnosť sa zaoberá synkriticizmus.

Dôležitou pôdou premeny civilizácie na kultúru je dialóg vo všetkých jeho formách. Viaznutie dialógu, komunikácie zvyšuje potenciál zla v civilizácii a jej nositeľoch. Kvalita dialógu, komunikácie je preto veľmi vážna vec. Popri zručnostiach a technických aspektoch sa tu musí pestovať napríklad aj takt, dodržiavanie pravidiel spisovnosti atď.

Neschopnosť premeny civilizácie na kultúru je smrť civilizácie; nie koniec civilizácie, ale jej smrtonosné replikovanie. Príčinou tohto procesu (ničivého pre kultúru i prírodu) je egoizácia.

Zaujímavá je otázka vzťahu civilizácie a zla. Civilizácia je zlom iba ako mŕtva alebo smrtonosná.

Civilizácia ako živá v sebe nesie potenciál pretvoriť sa na kultúru.

 

Cf agapizmus, bazálno archetypálne, civilizácia a kultúra, enkláva kultúrna, hovorenie o zmene, pásmo vývinové civillizácie, smrť civilizácie, vzťah kultúry a civilizácie.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014