Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 69 of 387)
 

  dianie


–  postupnosť udalostí.

 

Cf udalosť.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014