Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 70 of 387)
 

  dimenzie zmyslu


–  rezy štrukturujúcnom zmyslu, napríklad logické alebo mimologické rezy zmyslom.

 

Cf zmysel.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014