Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 95 of 387)
 

  filozofia


– sebareflexívna zložka tej ktorej civilizácie, spočívajúca v skúmaní miesta človeka vo svete z hľadiska najvšeobecnejších kategórií.

Podmienkou toho, aby sa filozofia stala aj súčasťou kultúry je dotiahnutie tohto skúmania do činnosti odhaľovania, výskumu a rozširovania predpokladov premeny spoločnosť na kultúrne spoločenstvo a ľudského indivídua (toho ktorého konkrétneho človeka) na člena tohto spoločenstva.

Jedným zo spôsobov pretvárania filozofie na súčasť kultúry je synkriticizmus.

Filozofiu musíme odlišovať od pojmu filozofie; medzi týmito dvoma entitami je ontologická diferencia.

 

Cf filozoféma, filozofia synkritická.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014