Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 311 of 387)
 

  veda synkritická


scientia syncritica – súbor synkritizovaných vedeckých disciplín čiže vedeckých disciplín (vied) 1. participujúcich na procesoch transformácie zla na dobro, škaredého na krásno, menej dobrého na lepšie a menej krásneho na krajšie a 2. stojacich na princípe nereduktívneho usúvzťažňovania čiže synkritiky svojho obrazu príslušnej oblasti reality a tejto oblasti samej; pozri napríklad historia syncritica, synkritická pedagogika, synkritická umenoveda, synkritická politológia, synkritická antropológia a ďalšie synkritizované disciplíny.

 

Cf veda.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014