Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 309 of 387)
 

  veda


– odvetvie intelektuálnej a praktickej aktivity človeka, ktoré zhruba od 17. storočia tvorí štandardné vývinové pásmo civilizácie vykazujúce mnohé cnosti ale i necnosti civilizácie. Spočiatku fascinujúce efekty uplatňovania vedy, jej výsledkov, stále častejšie vykazujú neblahé znaky – ukazujú sa ako negatívne účinkovanie človeka na prírodu i na človeka samého, pozri napríklad nástup postantibiotikovej éry.

Veda je súčasťou kultúry do tej miery, do ktorej sa podieľa na premieňaní zla na dobro, menej dobrého na lepšie a neutrálneho na dobré.

 

Cf civilizácia, fyzika, kultúra, syntéza.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014