Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 217 of 387)
 

  podstata kultúry


inscendencia, čiže transcendencia smerom dovnútra toho ktorého konkrétneho ľudského indivídua, jeho spiritualizácia, zduchovňovanie.

 

Cf 3. téza synkriticizmu, kultúra.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014