index sitemap advanced
search engine by freefind
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 159 of 617)
 
epistemológia
gr.
 
– vedenie o vedení. Termín epistemológia sa používa ako synonymum termínov teória poznania, gnozeológia alebo noetika. Vo frankfónnej oblasti epistemológia znamená filozofiu vedy alebo teóriu vedy.
              Copyright © 2019 by doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. All Rights Reserved.