::

odkazy na relevantné články

*

narodenie

úmrtie

>>>

kliknutie na túto značku otvorí ďalšie údaje o položke literatúry

aď.

a ďalší

a i.

a iné

al.

alebo

angl.

slovo anglického pôvodu al. anglické

anot.

anotácia

ap.

a podobne

arab.

slovo arabského pôvodu al. arabské

B:

biografia al. biobibliografia

cf.

confer (porovnaj)

čes.

slovo českého pôvodu al. české

čín.

slovo čínskeho pôvodu al. čínske

dn.

dnešný

D:

za touto značkou sa uvádzajú názvy textov autorov v chronologickom poradí, bez špecifikácie, či ide o knihu, text prednášky, štúdiu alebo iný text, pretože sa sleduje vývin výskumného záujmu autora.

Exc.

excerpt

f

feminínum, ženský rod

fr.

slovo francúzskeho pôvodu al. francúzske

gr.

slovo gréckeho pôvodu al. grécke

h:

heslo

hol.

holandský

I:

za touto značkou sú odkazy na internet

ib.

ibidem (tamže, na tom istom mieste)

Ideen I

Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii I od E. Husserla

jap.

slovo japonského pôvodu al. japonské

L:

za touto značkou sa uvádzajú čísla položiek literatúry relevantnej z hľadiska článku

lat.

slovo latinského pôvodu al. latinské

ľud. lat.

ľudovolatinský

m

maskulínum, mužský rod

maď.

maďarského pôvodu al. maďarské

n

neutrum, stredný rod

nap.

napísané

nem.

slovo nemeckého pôvodu al. nemecké

obr.

obrázok

obyč.

obyčajne

p.

pozri

P:

predstavitelia

pá.

slovo pálijského pôvodu al. pálijské

pl.

plurál

poľ.

poľského pôvodu al. poľské

port.

portugalského pôvodu al. portugalské

prísl.

príslovka

redig.

redigované

rus.

slovo ruského pôvodu al. ruské

s. a.

sine anno (bez (udania) roku vydania)

sa.

slovo sanskrtského pôvodu al. sanskrtské

slov.

slovenské slovo al. slovenská časť slova

stfr.

starofrancúzsky

strlat.

stredovekolatinský

tal.

slovo talianskeho pôvodu al. talianske

TIL

transparentná intenzionálna logika

Tlph

Tractatus logico-philosophicus od L. Wittgensteina

TS

téza synkriticizmu

U:

učenie

uver.

uverejnené

vm

vlastné meno, podľa vlastného mena

vyd.

vydané, vydal

zost.

zostavil/a_______________________


K o n i e c


🙵