Aristoteles: Metafyzika, in: Antológia...


Aristoteles: Metafyzika, in: Antológia z diel filozofov II, zv. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973, s. 243 – 491. [260]


Obsah

Excerpty


Obsah   Navrch 

PRVÁ KNIHA  PODSTATA  A CIEĽ METAFYZIKY (Α)

1. Podstata a úloha a úloha metafyziky 243

2. Povaha, predmet a cieľ múdrosti 245

3. Prehľad starších filozofických systémov 247

4. Pokračovanie v prehľade starších filozofických systémov 250

5. Pytagorovci a eleati 252

6. Kritika Platónovho učenia o ideách 254

7. Kritika starších filozofických názorov o príčinách 256

8. Pokračovanie v kritike starších filozofov 257

9. Pokračovanie v kritike Platónovho učenia o ideách a číslach 260

10. Záver 265

DRUHÁ KNIHA (α)

1. Filozofia a jej cieľ 266

2. Otázka príčin 267

3. Metóda filozofického výkladu 269

TRETIA KNIHA (Β)

1. Apórie metafyziky a ich druhy 270

2. Prvá apória Či skúmať všetky druhy príčin je úlohou jednej vedy, alebo viacerých 272

Druhá apória Či princípy dokazovania sú vecou jednej vedy, alebo viacerých vied 273

Tretia apória Či je jedna veda o všetkých podstatách, alebo ich je viac 274

Štvrtá apória Či sa tá veda zaoberá iba podstatami, alebo aj prípadkami 274

Piata apória Či sú len vnímateľné podstaty, alebo aj iné 275

3. Šiesta apória Či rody, alebo prvé zložky sú počiatkami vecí 276

Siedma apória Či sú počiatkami najvyššie rody, alebo najnižšie 277

4. Ôsma apória Či je možná veda, ak jestvujú len jednotlivé veci 278

Deviata apória Či je podstata všetkých vecí jedna a či sú počiatky rovnaké alebo odlišné 280

ŠTVRTÁ KNIHA – PODSTATA A ÚLOHA METAFYZIKY (Γ)

PIATA KNIHA – VÝKLAD NIEKTORÝCH FILOZICKÝCH POJMOV (Δ)

ŠIESTA KNIHA (Ε)

SIEDMA KNIHA – O PODSTATE (Ζ)

ÔSMA KNIHA – POKRAČOVANIE O POČIATKOCH PODSTATY (Η)

DEVIATA KNIHA – SÚCNO Z HĽADISKA MOŽNOSTI A SKUTOČNOSTI (Θ)

DESIATA KNIHA – ROZPRAVA O JEDNOM A TOTOŽNOSTI AKO O PRVÝCH VLASTNOSTIACH SÚCNA, O PROTIVÁCH, POMINUTEĽNOM A NEPOMINUTEĽNOM (Ι)

JEDENÁSTA KNIHA – STRUČNÝ PREHĽAD. ROZPRAVA O VŠEOBECNÝCH A NAJVYŠŠÍCH PRÍČINÁCH (Κ)

DVANÁSTA KNIHA – POČIATKY ZMYSLOVÝCH PODSTÁT. POSLEDNÁ PRÍČINA VŠETKÉHO SÚCNA. NAJVYŠŠIA BYTOSŤ (Λ)

TRINÁSTA KNIHA – POLEMIKA S UČENÍM O IDEÁCH A ČÍSLACH (Μ)

ŠTRNÁSTA KNIHA – KRITIKA PLATÓNSKYCH POČIATKOV A ČÍSELNÝCH TEÓRIÍ (Ν)


Excerpty   Navrch 

s. 243 rr. 6 – 12

s. 345 rr. 6 – 10

s. 317 rr. 27 – 29


Excerpty


s. 243 rr. 6 – 12

„Všetci ľudia od prirodzenosti túžia po vedení. Ukazuje to ich láska k zmyslovým vnemom, lebo ich majú radi pre ne samy, nezávisle od úžitku, aký je z nich, a spomedzi nich najviac zrakové vnemy. Zrak uprednostňujeme takmer pred všetkými ostatnými zmyslami, a to nielen keď ide o naše konanie, ale dokonca aj vtedy, keď nič nezamýšľame robiť. A to preto, že tento zmysel viac než všetky ostatné napomáha naše poznanie a odhaľuje nám mnohé rozdiely.“

láska – mať niečo rád preň samo, nezávisle od úžitku z neho.

túžba po vedení

vedenie

vnemy zmyslové

vnemy zrakové

s. 345 rr. 6 – 10

„O podstate sa hovorí najčastejšie v štyroch významoch, ak nie vo viacerých. Zdá sa, že podstatou každej jednotlivej veci je bytnosť, všeobecné a rod, a ako štvrté, podmet. Podmet je to, o čom sa vypovedá iné, zatiaľ čo on sám sa už nevypovedá o inom. Preto musíme najprv ten vymedziť; zdá sa totiž, že podstatou je predovšetkým prvý podmet.“

podstatas. 317 rr. 27 – 29

Iným (hetera) sa nazývajú veci, ktorých je viac, pokiaľ ide alebo o druhy, alebo o látku, či pojem podstaty. Všeobecne sa slovo ,iné’ používa v zmysle opaku k ,to isté’.“ 

iné