O slovníku

Pomocný slovník filozofa (PSF ) možno používať ako pomôcku pri štúdiu filozofie. Opiera sa o koncepciu synkriticizmu. Je pokračovaním FILIT-u, ktorého obsah sa koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia stal súčasťou slovenskej Wikipédie. Autorom slovníka je Jozef Piaček.

 ODKIAĽ MOŽNO PREVZIAŤ PSF

Databáza PSF je uložená v skomprimovanom súbore psf ver. 2.3.7z na adrese http://www.mediafire.com/download/cqdwagdgw32la73/psf+ver.+2.3.7z. Po prevzatí na počítač možno súbor dekomprimovať do podoby psf ver.2.3.exe a kliknutím spustiť.

Poznámka:

Od 10. 1. 2018 je dostupná online verzia priebežne inovovaného a dopĺňaného Pomocného slovníka filozofa.

ČO JE PSF

PSF koncentruje informácie potrebné pre štúdium, pochopenie a skúmanie konkrétnych filozofických problémov alebo problémov, ktoré s nimi úzko súvisia.

Problémy, ktoré dnes – v dobe globalizácie – prichodí riešiť študentovi filozofie alebo iným záujemcom o filozofiu, dosiahli stupeň zložitosti, ktorý prekračuje možnosti mimopočítačového zvládnutia.

PSF je hybridná príručka ľubovoľného záujemcu o filozofiu. PSF je pomôcka pre štúdium filozofie a pre výskum filozofie v dobe globalizácie, v dobe interkultúrneho dialógu.

PSF poskytuje v prvom rade základné znalosti z oblasti filozofie, no slúžiť môže aj hotovému odborníkovi v oblasti filozofie. Slúži na prvé zorientovanie sa v probléme, na naštartovanie jeho formulovania a prípadne aj riešenia.

V škále postupov počnúc zbieraním materiálu, poznámkami (excerptami), cez komentáre až k analýzam, interpretácii a objavovaniu nového by sme PSF mohli umiestniť kamsi doprostred – do prechodu od excerptov k analýzam. Napríklad vysokoškolskému poslucháčovi filozofie by PSF mohol slúžiť ako analytická pomôcka pri prechode od štúdia takých textov, aké predstavujú povedzme Bondyho poznámky k dejinám filozofie, k analýze pojmovoterminologického aparátu študovaných filozofém. PSF by napokon mal otvoriť výhľad do štruktúry tých najzložitejších významových útvarov, aké predstavujú filozofémy husserlovské, heideggerovské, levinasovské atď.

PSF však nemá a nemôže nahradiť odborné a špecializované príručky, čo sa čiastočne kompenzuje odkazmi na internetové zdroje (pozri napríklad Einstein, Albert, Heilbronn a pod.). Ambíciou PSF je skôr navodiť prvú orientáciu pri hľadaní riešenia problému, na ktorý môže naraziť ten, kto sa zaoberá filozofiou. V PSF nejde teda o „definitívne“ riešenia, o predkladanie štandardov filozofického myslenia a filozofickej terminológie. Pravopisný a odborný štandard podávajú na to určené príručky (prístupné o. i. aj cez Internet), napríklad SLEX (Lexikón slovenského jazyka), REP (Routledge Encyclopedia of Philosophy) atď.; pozri externé zdroje. Štandardy nemôže konštituovať jednotlivec; štandardy môže vytvoriť a predložiť iba (odborná filozofická alebo terminologická) komisia. PSF môže takejto komisii poslúžiť nanajvýš ako podkladový zdroj a prípadná inšpirácia, nemôže ju však v žiadnom prípade nahradiť.

Spomenutú inšpiráciu môže podporovať v rámci stavby článku PSF aj druhý riadok článku uvádzajúci spravidla po kliknutí na skratku SA (= Slovensko-anglický slovníček) odkaz na anglický ekvivalent titulu článku alebo ekvivalenty.
PSF je pomôckou pre prípravu filozofických poradcov a príručkou filozofického poradenstva (vrátane synkritického poradenstva). Vzhľadom na predchádzajúci odsek tu však opätovne podčiarkujeme provizórnosť PSF.

PSF možno používať aj ako začiatok autoterapeutickej aktivity používateľa v súlade s tou ktorou svetonázorovou orientáciou. Napríklad používateľ, ktorému sa neprieči buddhizmus, môže nájsť odrazový môstik svojej autoterapie resp. – všeobecnejšie – pestovania svojej životnej múdrosti v článkoch takého typu, aké predstavuje článok emócie, ktoré neradno vyjadrovať (dalajlama XIV.). V tomto smere môžu okrem článkov/hesiel o medicíne slúžiť aj heslá o joge, fytoterapii, liekoch a pod. Avšak aj tu treba upozorniť, že nemôžu nahradiť štandardnú odbornú konzultáciu s lekárom, psychológom, právnikom, lekárnikom a podobne alebo odbornú príručku.

Hypertextové odkazy z článkov ponúkajú prirodzené možnosti ďalšieho štúdia textov zahrnutých do PSF prípadne aj odkazy na súbory, portály alebo servery v Internete.

NÁPLŇ PSF

PSF tvoria hlavne články z oblasti filozofie.

Okrem hesiel týkajúcich sa filozofickej problematiky PSF predkladá aj články pokrývajúce mimofilozofické oblasti kultúry a mimokultúrnej reality, ktoré sú potrebné pre pochopenie filozofie. Informácie, ktoré sa týkajú týchto mimofilozofických oblastí, majú funkciu iba prvého priblíženia, pre podrobné alebo odborné znalosti treba siahnuť po špecializovaných príručkách.

PSF sa teda týka filozofie a širokej oblasti parafilozofického. Ak by nás malo zaraziť, že v encyklopédii venovanej filozofii, sa vyskytujú také heslá o parafilozofickom, akým je povedzme článok o poľnohospodárstve, tak si stačí pozrieť, čo o poľnohospodárstve hovorí napríklad M. Eliade (cf poľnohospodárstvo (Eliade, M.).

Entity, ktoré tvoria problémovú oblasť filozofie a parafilozofického, sú jednak konkrétne, jednak abstraktné.

Konkrétnou entitou je napríklad to, čo označuje podstatné meno voda, abstraktnou entitou je napríklad to, čo označuje spojenie pojem vody. Entitu voda treba odlišovať od entity pojem vody: voda sa dá napríklad piť, zatiaľ čo s pojmom vody to nejde, pojem vody sa piť nedá; dá sa ale napríklad definovať. Tieto triviálne poznámky budú už menej triviálne pôsobiť, keď si uvedomíme závažnosť rozdielu medzi na jednej strane významom spojenia analýza vody, na druhej strane významom spojenia analýza pojmu vody. S týmto súvisí určitá zvláštnosť PSF spočívajúca v tom, že uvádza jednak tú ktorú vlastnú entitu, napr. intencionalita, jednak jej pojem alebo iný významový útvar, ktorý vlastnú entitu reprezentuje, napr. pojem intencionality, jednak výraz alebo termín, ktorý vyjadruje reprezentujúci významový útvar, napr. termín intencionalita.

K entitám problémovej oblasti filozofie a parafilozofického patrí aj to, čo označujeme takými slovami alebo ich spojením, ako analyzovať pojem, vytvoriť pojem, spojiť jeden pojem s druhým, klasifikovať pojmy, klasifikovať veci atď. Tento druh entít (v ktorých označení dominuje sloveso) tvoria procesy.

PSF bol vytvorený s cieľom pomôcť pri čítaní a interpretácii filozofických textov rôznej proveniencie a rôznych civilizačných okruhov. Slovník popri údajoch o filozofii, jej predmete, metódach, vývine atď. obsahuje – ako sme už uviedli vyššie – aj údaje o realite obklopujúcej filozofiu. Preto môže plniť aj funkciu univerzálnej encyklopédie, ktorá podáva základné informácie o reáliách. Pri mimofilozofických reáliách a termínoch však ide nezriedka – z rozsahových dôvodov – len o naznačenie významov a kontextov.

NAVIGÁCIA V PSF

Navigácia v PSF sa uskutočňuje klikaním na hypertextové odkazy, návrat do vstupnej obrazovky možno vykonať kliknutím na emblém, ktorý je umiestnený na začiatku a na konci každej stránky.

RADENIE HESIEL/NADPISOV ČLÁNKOV V PSF

Heslá čiže nadpisy článkov tohto slovníka sú radené podľa princípu „priority substantív“, to znamená, že prevažná väčšina hesiel začína podstatným menom. Prídavné meno a iné slovné druhy nasledujú za podstatným menom. Pri anglických prípadne ďalších inojazyčných prekladoch hesla sa táto zásada nedodržiava. Z technických dôvodov sa však tu a tam môže vyskytnúť heslo porušujúce princíp „priority substantív“, napríklad filozofická fakulta.

VYHĽADÁVANIE V PSF

Vyhľadávanie informácií v slovníku možno uskutočňovať viacerými spôsobmi a ich kombináciami.

Najjednoduchšie je priame prehľadávanie obsahu, stromu (= článkov), registra prípadne registrov a slovníčkov, a to buď klikaním na jednotlivé uzly stromu (názvy článkov) alebo na hypertextové odkazy v tom ktorom registri či slovníčku.
Pri vyhľadávaní v PSF sa možno pohybovať aj pomocou klikania na šipky na paneli PSF.

Pri vyhľadávaní informácií možno používať aj nástroj Search na paneli. K vyhľadávaniu informácií pomocou nástroja Search treba poznamenať, že umožňuje vyhľadať plnohodnotné informácie aj mimo článkov, a to menovite v oddiele Chronológie. Ak by sme napríklad aj nenašli medzi článkami slovníka PSF povedzme článok nárečia slovanské, pomocou nástroja Search informácie týkajúce sa tejto problematiky nájdeme napr. v rámci Chronológie pod titulom 9. – 10. stor., pretože tu sa vyskytuje reťazec nárečia slovanské.

Popri vyššie uvedených skôr mechanických typoch vyhľadávania v PSF možno odporučiť vyhľadávaniu cez špecializované obsahy alebo vyhľadávania cez štruktúrované (inteligentné) „strešné“ články, ako kultúra alebo kultúra svetová, náboženstvo alebo náboženstvo svetové, filozofia alebo filozofia svetová, veda, umenie, mytológia, právo, technika, hospodárstvo atď. a pod. Po kliknutí na tieto „strešné“ články sa nám navyše rozvinie príslušný zväčša bohatšie rozvinutý podstrom/podstromy daného článku/uzla. Samozrejme, že s najbohatšie do podstromov rozvinutým článkom/uzlom sa stretneme po kliknutí na heslo filozofia, ktoré je aj osobitne farebne a graficky zvýraznené.

Vyhľadávanie možno obmedziť aj na ten ktorý podstrom, napríklad na ten ktorý slovníček; v tomto prípade tento podstrom, napríklad slovníček, môže slúžiť aj ako povedzme slovensko-inojazyčný slovníček. Keď sa napríklad nastavíme na podstrom Register sanskrtsko-slovenský a v Search si zaklikneme Subtree, poľahky a rýchlo môžeme vyhľadať sanskrtský ekvivalent povedzme k výrazu „nedotknuteľný“, a síce čandála.

POUŽÍVATEĽ PSF

Filozofom (v názve tohto slovníka) myslíme jednak profesionálneho filozofického pracovníka, jednak vysokoškolského poslucháča filozofického odboru. Okrem profesionálnych filozofov a študentov filozofie je však PSF dobre využiteľný aj učiteľmi a poslucháčmi občianskej náuky, etickej výchovy, estetiky a ostatnými záujemcami o filozofiu a humanitné vedy.

STAVBA PSF

Dielo je budované v podstate ako výskumný záznamník (logbook of inquiry) rozčlenený do šiestich základných súčastí:

1. Články (= vecné heslá; state venované jednotlivým témam).

2. Chronologické heslá (= články venované historickým udalostiam).

3. Zoznam literatúry (= položky citovanej literatúry).

4. Register (= zoznam názvov všetkých článkov plus ich synoným alebo iných písaní). Počet položiek registra je väčší ako počet nadpisov Článkov, pretože zaznamenáva aj odkazy na kľúčové slová vnútri Článkov.

5. Ďalšie registre (= otvorený súbor priebežne dopĺňaných registrov s inojazykovými výrazmi).

6. Slovníčky (= otvorený súbor priebežne dopĺňaných inojazyčno-slovenských zoznamov výrazov a fráz; u konzervatívnejších nátur môžu, pravda, niektoré sémantické experimenty – najmä v Česko-slovenskom slovníčku*) – vyvolať popri praktickom prekladovom účinku aj zdesenie, pozri napríklad doplňujúcu poznámku pri hesle čas, časovosť a pod.; účel týchto pokusov však samozrejme – čiže v súlade s dobroprajným synkriticizmom – nie je zlovoľný, ale podnecujúci vlastné významotvorné úsilie používateľa PSF; to ktoré heslo registra sa príležitostne prepája s príslušným heslom slovníčka alebo naopak odkazom >, pozri napríklad heslo subject v Anglicko-slovenskom slovníčku.

Slovníčky nie sú slovníky v pravom zmysle slova; sú to iba sporadické pokusy o riešenia niektorých sémantických problémov a predstavujú zároveň akési úložisko excerptov a pokusov o preklad resp. návrhov prekladu počnúc banálnymi učebnicovými frázami a končiac veľmi náročnými významovými útvarmi.

Slovensko-inojazyčné slovníčky slúžia na doplnenie obsahu článku o inojazyčný (spravidla preložený) materiál; odkazuje sa na ne v druhom riadku hesla skratkami, ako napríklad SA, SČ, SČín, SN, SF a pod.).

*) Poznámka k Česko-slovenskému slovníčku: Tým, že sa v tomto slovníčku pri českých slovách inojazyčného pôvodu uvádza popri ich väčšinou podobnom slovenskom ekvivalente aj veľmi stručné objasnenie ich významu, možno ho pokladať aj za akýsi slovník cudzích slov. No podobnú funkciu majú aj početné glosáre v rôznom stupni rozpracovanosti.

TYPY HESIEL/ČLÁNKOV PSF

Základným typom hesla resp. článku v PSF je vecné heslo (= článok), napríklad filozofia nórska, láska (Spinoza, B.) a pod.

Okrem základného typu hesiel PSF obsahuje pomocné typy hesiel, slúžiace pre bibliografické a i. odkazy a chronologické záznamy.

ŠTRUKTÚRA VECNÉHO HESLA/ČLÁNKU PSF

Vecné heslo resp. článok PSF tvoria tieto hlavné súčasti:

1. nadpis hesla/článku,
2. inojazyčný ekvivalent nadpisu,
3. telo hesla/článku – vlastný text hesla/článku,
4. odkazy,
5. kľúčové slová.

Okrem týchto hlavných častí texty článkov obsahujú aj externé linky (spravidla odkazy na heslá v internete). PSF sa nevyhýba určitej redundancii, napríklad pri takých témach, ako systém/sústava.

KONVENCIA PSF

Namiesto toho, aby sme písali napr. Maternovo chápanie psychologistickej koncepcie pojmov v jeho diele Svět pojmů a logika vydaného v roku 2000, píšeme pojem (psychologizmus) (Materna, P.: Svět pojmů a logika (2000)). Vychádzame pritom z konvencie zavedenej pri budovaní FILIT-u pomocou (polo)sémantického jazyka oindexovania.

FILOZOFICKÁ POZÍCIA AUTORA PSF

Autor slovníka PSF je tvorcom filozofickej koncepcie synkriticizmu, a preto je prirodzené, že ho zastáva aj ako filozoficko-metodologické východisko budovania tohto slovníka. Jedným z hlavných postulátov synkriticizmu je popri samozrejmej požiadavke rozlišovania významov aj (alebo predovšetkým) prianie alebo žičenie inakosti. Preto základným postupom pri budovaní PSF je oindexovanie čiže pripojenie indexu k slovu, výrazu alebo termínu, ktorý tvorí nadpis toho ktorého článku/hesla PSF. Týmto indexom býva najčastejšie meno filozofa, názov filozofického smeru alebo školy, filozofickej disciplíny, učenia, vednej disciplíny, náboženstva a pod. Tak napríklad povedľa všeobecného hesla svet sa uvádzajú aj heslá svet (Hegel, G. W. F.), svet (Strawson, P. F.) atď. Index umožňuje pri vyhľadávaní v slovníku zhromaždiť povedzme všetky významové útvary Aristotelove, Platónove atď.

Metóda (o)indexovania sa môže zjemňovať chronologicky (napríklad jazyk (Wittgenstein, L. I)), geograficky (napríklad človek (filozofia indická), človek (filozofia čínska)), disciplinárne (napríklad zákon (teória práva), zákon (veda právna)) atď.

PSF V RÁMCI PROFESIONÁLNEJ FILOZOFICKEJ PRÁCE

PSF nie je len pomôckou pre štúdium filozofie, ale predstavuje počítačovú podporu metafilozofického skúmania filozofie; je to počítačovo implentovaný model filozofie a nástroj metafilozofie.

PSF implementuje viacero pohľadov na filozofiu a umožňuje ju skúmať v rôznych úrovniach náročnosti (hĺbky).

Poslaním PSF nie je byť terminologickým štandardom, i keď sa štandardom nevyhýba (pozri napríklad štandardný termín mass vedľa nepoužívaného weight); je to skôr inšpirátor k vyhľadávaniu aj v ňom trebárs sa nevyskytujúcich termínov alebo slov vôbec. Vytvorenie PSF je skôr súčasťou autorovho projektu computer aided philosophical meditation and imagination (počítačovo podporovanej meditácie a imaginácie), má teda skôr heuristickú funkciu, funkciu podporujúcu objavovanie nových faktov a nových súvislostí, než slúžiť ako príručka štandardu. Štandard tvoria terminologické komisie, a PSF môže v tejto súvislosti poslúžiť snáď ako pomôcka pre člena takejto komisie.

MIESTO BUDOVANIA PSF V RÁMCI KOMPUTERIZÁCIE FILOZOFIE

PSF možno považovať za istý model problémovej oblasti filozofie, ktorého prvkami sú filozofémy bežne sa v explicitnej forme nevyskytujúce vo filozofických slovníkoch alebo encyklopédiách, no nevyhnutné pre modelovanie filozofie na počítači alebo budovanie počítačových modelov filozofie. Preto práve čítaný PSF možno použiť ako podklad pre sofistikovanejšie počítačové modely filozofie a filozofickej činnosti, pre zostavovanie algoritmov tejto činnosti a ich implementáciu na počítači. Z hľadiska modelovanie filozofie je kľúčovým termínom filozoféma.

Použiť PSF ako podklad pre budovanie modelov filozofie umožňuje skutočnosť, že PSF bolo vytvorené na základe systémovej analýzy oblasti filozofie a jej okolia. Výsledkom systémovej analýzy filozofie bolo utvorenie článkov typu štruktúra filozofie.

AKTUÁLNY STAV ROZPRACOVANOSTI PSF

PSF je otvorený hypertextový dokument, to znamená, že sa stále dopĺňa o nové články a prepojenia. Stav tejto rozpracovanosti je daný sieťou prepojení najnovšie pridávaného hesla (článku). PSF nikdy nebude hotový! Na získanie údajov, ktoré používateľ nenájde v PSF, slúžia EXTERNÉ ZDROJE. Dátum ostatnej aktualizácie je uvedený červeným písmom v ľavom hornom rohu vstupného článku.

Počnúc verziou 2.3 (zavedenou 22. 3. 2011) sa v PSF rozpracúvajú tzv. ANALYTICKÉ REGISTRE, ktoré výrazne obohacujú náučný potenciál PSF. Rovnakú funkciu majú aj GLOSÁRE k jednotlivým článkom.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽOV PSF, KTORÍ SA UČIA PO SLOVENSKY

PSF obsahuje inojazyčné registre, napríklad Anglicko-slovenský register, ktoré môžu používateľom, ktorí zatiaľ ovládajú slovenčinu len čiastočne, slúžiť ako nástroj osvojovania si slovenskej terminológie a – samozrejme – aj ako nástroj na vyhľadávanie cez anglické výrazy.