Dodatok Pomocného slovníka filozofie je skica hypertextového dokumentu venovaná kultúrnocivilizačnému podkladu filozofie, reáliám a ďalšej relevantnej mimofilozofickej tematike, napríklad náplni celku predfilozoficky daného.