Chabroň, Jozef (11. 2. 1983 Čadca – ) – slovenský dirigent, zbormajster Slovenského filharmonického zboru.

 :: hudba.


chalcedón gr. – skrytokryštalická odroda kremeňa.

 :: mineralógia.


Chaos (mytológia grécka) večná, nekonečná prázdnota alebo zmäť živlov na počiatku sveta.

 :: chaos.


charakter (psychológia) – súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok. Keď poznáme charakter človeka, môžeme predvídať, ako si bude počínať v tých či oných okolnostiach, a teda aj usmerňovať jeho konanie a vychovávať uňho kvality cenné pre spoločnosť. Charakter sa prejavuje vo vzťahu človeka k sebe a k iným ľuďom, k práci, ktorú človek vykonáva, k veciam. Najúplnejšie sa prejavuje v spoločensko-praktickej činnosti.


charakteristika štatistická – hodnota charakterizujúca štatistický súbor ako celok.

Štatistickou charakteristikou je

  • aritmetický priemer,
  • geometrický priemer,
  • kvadratický priemer,
  • harmonický priemer,
  • medián,
  • modus,
  • smerodajná odchýlka,
  • rozptyl,
  • korelácia.

 :: štatistika.


charta gr.+lat. – verejná listina o politických právach.


chémia gr. – prírodná veda, ktorej predmetom je štruktúra atómov, molekúl a látok z nich utvorených, ich vlastnosti a správanie sa pri chemických reakciách, pričom jej základnou úlohou je príprava a výskum chemických zlúčenín, čiže látok, v ktorých sú atómy jedného alebo viacerých prvkov viazané navzájom chemickou väzbou.

Tá ktorá zo sústavy disciplín tvoriacich chémiu skúma chemické reakcie prvkov a zlúčenín, vzájomné súvislosti chemických zmien s inými zmenami.

Chémia sa delí na tieto oblasti (vrátane interdisciplinárnych odborov a aplikovaných disciplín):

 ::


chémia analytická – časť chémie, ktorej predmetom je chemické zloženie vzoriek látok a zmesí, identifikácia, dôkaz, stanovenie jednotlivých zložiek, zistenie zloženia sústav a usporiadanie látok v nich.


chémia anorganická – časť chémie, ktorej predmetom sú chemické prvky, anorganické zlúčeniny, ich chemické a fyzikálne vlastnosti, štruktúra a chemické reakcie. Anorganická chémia skúma látky zložené prakticky zo všetkých prvkov, ktoré sa nachádzajú v prírode, s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka. Zlúčenín, ktoré skúma anorganická chémia, je niekoľko stotisíc.

 :: látka anorganická.


chémia farmaceutická – odbor farmácie a interdisciplinárna veda (do značnej miery sa prekrývajúca s medicínskou chémiou), ktorej predmetom je chemická štruktúra liečiv, ich účinok na organizmus a ich osud v organizme.

 :: medicína.


chémia fyzikálna – interdisciplinárny odbor chémie, využívajúci poznatky a metódy chémie, fyziky, elektrochémie a kvantovej mechaniky, ktorého predmetom sú makroskopické vlastnosti látok na molekulárnej úrovni, vzťahy medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami látok, príčiny a podstata priebehu chemických a fyzikálnochemických procesov a vonkajšie vplyvy na tieto procesy, napr. vzťah medzi zmenami teploty alebo tlaku v systéme a interakciami medzi atómami a molekulami.


chémia medicínska – angl. Medicinal Chemistry – časť chémie a interdisciplinárny odbor, ktorého predmetom sú biologicky aktívne zlúčeniny, najmä ich objavovanie, vývoj, identifikácia a interpretácia spôsobu ich účinku.

Ako interdisciplinárny odbor sa medicínska chémia zaraďuje medzi

na jednej strane organickú chémiu a biologické vedy

  • farmakológia,
  • biochémia,
  • molekulová chémia,
  • imunológia,

na druhej strane ďalšie chemické a iné vedy, ako

  • fyzikálna chémia,
  • teoretická chémia,
  • molekulová spektroskopia,
  • kryštalografia,
  • informačné technológie...


chémia organická – časť chémie, ktorej predmetom sú organické zlúčeniny, ich štruktúra, vlastnosti, priebeh chemických reakcií, ich izolácia z prírodných látok a umelá príprava (organickou syntézou). Organická chémia skúma prevažnú väčšinu zlúčenín uhlíka, ktorých je viac ako 25 milíónov.

 :: látka organická.


chémia technická – odbor, ktorého predmetom je kontrola a vyhodnocovanie základných parametrov chemických technológií z oblasti materiálového, spotrebného a potravinárskeho priemyslu vo vzťahu na požiadavky ochrany a kontroly kvality životného prostredia.


Chennai indické mesto, hlavné mesto Tamilnádu, nesúce toto meno od roku 1996, do kedy sa volalo Madras.

 :: geografia, mesto.


chiralita gr. – súčasť predmetu filozofie chémie, spočívajúca v pozostávajúcnosti z objektov, ktorých zrkadlové obrazy nemožno stotožniť, napríklad ľavá a pravá ruka človeka sú približne navzájom zrkadlové obrazy, ale nie sú to ich vlastné zrkadlové obrazy, takže sú chirálne.

(Zdroj obr.: https://invivomagazin.sk/chiralita-pricina-vone-maty,-ale-aj-jedovasti-molekul_499.html (10.3.2021))


chlopňa (anatómia človeka) – lat. valva, valvula.


chordofón gr. – strunozvučný nástroj – hudobný nástroj, na ktorom zvuk vzniká rozochvievaním struny alebo strún, ktoré sú napäté medzi dvoma bodmi.

Chordofóny sa delia na:

  • jednoduché (napr. klavír, čembalo, cimbal...),
  • zložené (napr. husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, banjo,harfa...).

  :: hudba.


choroba lat. morbus, gr. nosos, pathos – porucha zdravia; presnejšie ide o poruchu

  • telesných,
  • kognitívnych,
  • sociálnych

a/alebo

  • psychických funkcií,

ktoré negatívne ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť výkonnosť a zdravie organizmu.

Chorobou môže trpieť nielen človek, ale i zviera a rastlina.

Chorobné procesy a zmeny v tele sú predmetom patológie.

Zemepisné rozšírenie chorôb je predmetom nozografie.

Triedenie chorôb a ich systematická deskripcia tvorí náplň nozológie.

  I: Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH, in: Národné centrum zdravotníckych informácií; Medzinárodná klasifikácia chorôb, in: Wikipédia.

 :: diagnóza, diagnostika, dietetika, choroba Crohnova, choroba duševná, choroba fyzická, choroba interná, choroba nevyliečiteľná, medicína, ochorenie, stav chorobný.


choroba Crohnova – veľmi vzácne zápalové a chronické ochorenie tráviacej trubice vznikajúca na základe genetickej predispozície a imunitných procesov; nezriedka súvisí s bakteriálnymi infekciami.


choroba fyzická – patologický stav tela.


choroba interná choroba vnútorného orgánu alebo vnútorných orgánov; predmet interného lekárstva alebo špecializácií, ktoré sa z neho vyčlenili.


choroba nevyliečiteľná choroba, ktorá sa nedá vyliečiť.

 :: starostlivosť paliatívna.


Chorvátskokrajina na juhu strednej Európy pri Jadranskom mori. Susedí so Slovinskom, Maďarskom, Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a s Čiernou Horou. Hlavným mestom je Záhreb, ležiace na rieke Sáva.


chorý – človek trpiaci na nejakú fyzickú alebo psychickú chorobu.


chov – starostlivosť o zvieratá s cieľom ich praktického využitia.

 :: výroba živočíšna.


chuťtelesný zmysel, prostredníctvom ktorého organizmus vníma rôzne chuťové podnety.


chvenie – vibrácia, vibrovanie – stojaté vlnenie tvorené súhrnom mimovoľných jemných krátkych kmitavých záchvevov (rýchlych výkyvov z rovnovážnej polohy) pružného telesa, plynu alebo tekutiny nasledujúcich po sebe v rýchlom slede (cf 21;192, 154;311).

Chvenie pružného telesa je zdrojom zvuku.

Chvenie vzniká v ohraničenom prostredí interferenciou odrazených vĺn všetkými možnými smermi (21;192 – 193).

 :: buchot. fyzika.


chybaniečo nesprávne, omyl.

 :: chyba, in: Hlavná časť, chyba merania.


chyba merania nesúlad medzi skutočným stavom meraného objektu a stavom určeným meraním (76;99).


chytanie – branie do ruky alebo do rúk, uchopovanie; zmocňovanie sa; prichytávanie sa, prilepovanie sa.