A     B      C      Č      D      E      F      G      H      CH      I 

 J      K      L      M      N      O      P      Q      R      S      Š 

 T      U      V    W      X      Y      Z      Ž      0 – 9 


A    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

A (dejiny filozofie)

a (logika)

A (logika)

a (logika subjekt-predikátová)

a fortiori

a limine

a posteriori

a posteriori (Kant, I.)

a prima facies

a priori

a tempo

Aall, Anathon

ab absurdo

ab aeterno

ab antiquo

ab esse ad posse

ab hinc

ab initio

ab ovo

Abbagnano, Nicola

Abbt, Thomas

Abélard, Pierre

ábha

abhaja (joga)

abhajadána

abhána

ábhása

abháva

abhávarúpavrtti

Abraham ibn Ezra

absencia (semiotika)

absolutizmus filozofický

absolútne

absolútne (príslovka)

absolútno

absolútno (Hegel, G. W. F.)

absolútno (Jacobi, F. H.)

absolútno (synkriticizmus)

absolútnosť

absolútny

absorbovanie

abstrahovanie

abstrahovať

abstrakcia

abstrakcia izolujúca

abstrakcia izolujúca (fenomenológia)

abstraktizácia p. abstrahovanie

abstraktivizácia p. abstrahovanie

abstraktné

abstraktný (semiotika)

abstraktor

Abulafia, Abraham

accidens

actus (scholastika)

actus purus

ad absurdum

ad hoc

ad hominem

ad oculos

ad rem

adaptívnosť systému

adekvátny

adeterminizmus

aditi (synkriticizmus)

aditívnosť

adopcia

Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund

adultotvorný

adynamia (Aristoteles)

ádžívika

afairein (Aristoteles)

afairesis (Aristoteles)

afekt

afektácia (Kant, I.)

affirmo p. in: A (logika)

afinita

afinita (Kant, I.)

afinita empirická (Kant, I.)

afinita transcendentálna (Kant, I.)

afirmácia

agapé (synkriticizmus)

agapistika (synkriticizmus)

agapizmus (synkriticizmus)

agapológia (synkriticizmus)

agapológia filozofická

agathon

agathon (Aristoteles)

agenéton (Aristoteles)

agens

agere sequitur esse

agnotológia

agnózia

achronéma

achronematika

achrónia

achrónia (semiotika)

achronológia

ἄχρονος p. bezčasový

achronozofia

Ainesidemos

aisthéta

Akadémia

akauzalizmus

akceptovanie

accidens

akcidencia

akosť

akt

akt ilokučný (Austin, J. L.)

akt lokučný (Austin, J. L.)

akt rečový (Austin, J. L.)

aktér

aktivita

aktivita cieľavedomá

aktivita systému

aktívny

aktuálny

aktuózny

Albert Veľký

Alcuin

alebo (logika)

alienácia p. odcudzenie

al-Kindí p. Kindí

alterácia

alternatíva

altruizmus

ambiguita (fenomenológia)

amfibólia

Amicus Plato, sed magis amica est veritas

an sich

analogon rationis

analýza

analýza kauzálna

analýza klasifikačná

analýza logická

analýza logická dôkazu

analýza logická jazyka prirodzeného

analýza systémová (synkriticizmus)

analýza systémová filozofie

analýza textu

analýza vzťahová

Anaxagoras

Anaximandros

Anaximenes

androcentrizmus

Andronikos z Rodu

anegoita

anjel (Albert Veľký)

antecedens – consequens

antifundamentalizmus

antinómia

antinómia (Brugger, W.)

antinomický

Antiochos z Askalónu

Antisténes z Atén

antitéza

Antológia z diel filozofov, 1966 – 1977

antropinum

antropológia filozofická

antropológia predvedecká

antropológia synkriticistická

antropológia vedecká

antropológia žitá p. antropológia predvedecká

antropozofia

apeirón

apeiron (Anaximandros)

Apel, Karl Otto

apercepcia

apodiktický (fenomenológia)

aprezentácia (fenomenológia)

apriorita

apriórny (Kant, I.)

aracionalita p. ne-rozumovosť

A-rad (McTaggard, J. M. E.)

arbitrárne

arbitrium liberum

Arendtová, Hannah

argument

argument (logika)

argument (Zouhar, M.)

argument funktora

argument platný deduktívne

argument platný logicky

argumenta ponderantur, non numerantur

argumentácia

argumentum ad hominem

argumentum ad rem

argumentum ad veritatem

argumentum baculinum

argumentum e contrario

argumentum e silentio

arché

arché (Táles z Milétu)

archetyp (Jung, C. G.)

archív (Foucault, M.)

Aristippos

Aristoteles

Aristoteles: Kategórie

Aristoteles: O filozofii

Aristoteles: O nebi

Aristoteles: Organon

Aristoteles: Protreptikos

Aristoteles: Prvé analytiky

aristotelizmus

arita predikátu p. árnosť predikátu

árnosť predikátu

ars (antika rímska)

ars (stredovek)

artes (synkriticizmus)

artikulácia

artikulovanie

aseita

asimilácia

asocianizmus

aspekt

aštangajoga, in: joga

atemporalistika

atribút

atomisti starogrécki p. atomizmus starogrécky

atomistika

atomistika starogrécka p. atomizmus starogrécky

atomizmus

atomizmus starogrécky

atomizmus staroindický

atribút (Cmorej, P.)

atribút (Spinoza, B.)

au fond

Audi, Robert

Augustinus, Aurelius

Austin, John Langshaw

autogénny

autopsia

Avenarius, Richard Heinrich

axiológia

axióma

axióma (logika matematická)

axiomatizácia


B    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Baader, Franz Xaver von

Babeuf, Gracchus

babeufizmus

Bacon, Francis

Bacon, Roger

bádanie

Bachtin, Michail Michajlovič

bachtinistika

bachtinológia p. bachtinistika

Bakunin, Michail Alexandrovič

Barth, Hans

Barthes, Roland

Baumgarten, Alexander Gottlieb

báza

báza teórie

bazálno archetypálne (synkriticizmus)

Beličová, Renáta

bellum omnium contra omnes

Bense, Max

Bergson, Henri Louis

Berkeley, George

bezčasie (Platón)

bezčasie (synkriticizmus)

bezčasmo

bezčasový

blaženosť

boh

Boh

Boh (ateizmus)

boh (kabala)

Boh (Nietzsche, F.)

Boh (Spinoza, B.)

Boh (synkriticizmus)

Boh (teizmus)

bohovia (Táles z Milétu)

bolesť

boľševizmus

Bolzano, Bernard

bon sens

bona fide

B-rad (McTaggard, J. M. E.)

bratie na vedomie

Brentano, Franz

Bridgman, Percy Williams

Buber, Martin

bublina názorová

budúcnosť

budúctnostnosť

Bunge, Mario Augusto

bytie

bytie (Hegel, G. W. F.)

bytie (Heidegger, M.)

bytie (Liber de causis)

bytie (Spinoza, B.)

bytie (synkriticizmus)

bytie nejakým

bytnenie

bytnenie sveta

bytnosť

bytnosť (Aristoteles)

bytosť

bytosť bájna

bytosť ľudská

bytosť spoločenská

bytosť živá

bytostné


C    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

caritas (Augustinus)

Carnap, Rudolf

Cassirer, Ernst

Castañeda, Héctor-Neri

causa

causa activa

causa cognoscendi

causa corporalis

causa efficiens

causa essendi

causa finalis

causa formalis

causa materialis

causa movens

causa occasionalis

causa sui

celistvosť

celok

celok daného

celok daného predfilozoficky

celok daného predkriticky

celok daného predlogicky

celok daného predsynkriticky

celok daného predvedecky

celok daného vopred

celok heterogénny (filozofia scholastická)

celok homogénny (filozofia scholastická)

celosť p. aj celistvosť

celostnosť

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR

cesta

cesta chronická (synkriticizmus)

cesta perichronická (synkriticizmus)

Cicero, Marcus Tullius

cieľ

cieľ filozofie

cieľ poznania

circulus in probando p. circulus vitiosus

circulus vitiosus

cit

cítenie

citovosť p. emocionalita

civilizácia

civilizácia (synkriticizmus)

Clauberg, Johannes

Cmorej, Pavel

cnosť

cnosť (Aristoteles)

cnosť najvyššia (Kant, I.)

cogito

cogito ergo sum

Cohen, G. A . p. Cohen, Gerald Allan

Cohen, Gerald Allan

Cohen, Jerry p. Cohen, Gerald Allan

coincidentia oppositorum

common sense p. aj rozum zdravý

Comte, Auguste

conditio sine qua non

consensus gentium

consensus omnium p. consensus gentium

contradictio in adiecto

contrat social

credo, quia absurdum

credo, ut intelligam

Cum principia negante non est disputandum


Č    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Čaadajev, Piotr Jakovlevič

Čarnogurská, Marina

čas

čas (Aristoteles)

čas (Černík, V.)

čas (Hegel, G. W. F.)

čas (Junk, N. Brugger, W.)

čas (Leibniz, G. W.)

čas (McTaggard, J. M. E.)

čas (Platón)

čas (Plotinos)

čas (substancializmus)

čas (vedomie každodenné)

čas biologický

čas fyzikálny

čas chemický

čas objektívny

čas sociálny

čas pracovný

čas a idea (Hegel, G. W. F.)

časopis filozofický

časovosť

časovosť (fenomenológia)

časovosť existenciálna (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

časť

časť vnútorná

častica modálna (logika) p. modalita (logika)

častosť

Černík, Václav

čiastka

čchi

čchi (estetika čínska)

čin

činiť

činiteľ

činnosť

činnosť (Fichte, J. G.)

činnosť cieľavedomá

činnosť duchovná

činnosť duševná

činnosť filozofická

činnosť ľudská

činnosť obrazotvorná

činnosť poznávacia

činnosť praktická

činnosť rozumová

činnosť subjektu

činnosť systému

činnosť tvorivá

Čínska Konfuciova nadácia (Zhongguo Kongzi Jijinhui 中国孔子基金会)

číslo

číslo (Hegel, G. W. F.)

čistý

čistý (Kant, I.)

čitta, in: joga

článkovanie

člen stredný (logika)

členenie

človek

človek (Hegel, G. W. F.)

človek (kognitivizmus)

človek (moderna)

človek (synkriticizmus)

človek každodenný

črta

Ču-Si


D    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

dačo

Damón z Atén

danie

danosť

danosť tela človeka človeku samému

Dante Alighieri

Dante: De monarchia, 1310 – 1313

daný

daršana

daršana, in: sánkhja

dávajúcno

dávanie

dávanie sa

De omnibus dubitandum

de re

dedukcia

deegoizácia (synkriticizmus)

definícia

definícia operacionálna

definícia ostenzívna

definícia verbálna

definiendum

definitio essentialis

definovanie

deglobalizácia

deixa

dej

dejiny

dejiny (Weizsäcker, C. F. v.)

dejiny filozofie

dejiny filozofie starogréckej

dejiny logiky

dejiny logiky formálnej

dejiny synkritické p. historia syncritica (synkriticizmus)

delenie

Deleuze, Gilles

dementizmus

Demokritos z Abdér

denotácia

denotát výrazu jazyka

deontika formálna p. logika deontická

deontológia

Derrida, Jacques

Descartes, René

desengañó

designát

designát názvu

designát pojmu

deskripcia fenomenologická

deskripcia indivíduová

deskriptor p. jota-operátor

deskriptor (logika)

dešifrovanie

deus ex machina

Deus sive natura

dia-

diachrónia

diachronicky (prísl.)

diakozmos

dialektika

dialektika (Platón)

dialektika materialistická

dianie

dictum de omni et nullo

diel

dielo

dielo filozofické

dielo umelecké

diferencia

diferencia ontologická

differentia specifica

Diodóros Kronos

Diogenes zo Sinope

disciplína1 

disciplína2 

disciplína filozofická

disciplína synkriticizmu

disciplína vedná

disjunkcia (logika)

disjunkcia vylučujúca (logika)

disjunktor (logika)

disjunktor nevylučujúci (logika)

disjunktor vylučujúci (logika)

diskurz

diskurz (filozofia postmoderná)

diskurz (filozofia tradičná)

diskurz deontický

dívanie sa

doba

doba axiálna p. doba osová

doba axiálna druhá p. doba osová druhá

doba osová

doba osová druhá

doba osová prvá p. doba osová

dobro

dobro (etika)

dobro (synkriticizmus)

dobrodenie

docta ignorantia

dojem

dokazovanie

dokein

dokonalosť

domnienka

domnievanie sa

doplnenie

doplnkovosť

doplnok

dorozumievanie

dosadzovanie p. nahradzovanie

dosah

dosahovanie

dosiahnutie

dospelosť

dospenie

dostanie sa

dostavovanie sa

dosvedčenie

dotyk

dôkaz

dôkaz (logika)

dôkaz tvrdenia

dôsledok (logika)

dôvod

dôvod (logika)

dôvod rozumový

druh

druhý (fenomenológia)

dualita

Dubnička, Ján

duch

duch (Hegel, G. W. F.)

duch absolútny (Hegel, G. W. F.)

duch ľudský

duch subjektívny (Hegel, G. W. F.)

Duns Scotus, Johannes

duratio p. trvanie

duša

duša (Herbart, J. F.)

duša (Platón)

duša (Táles z Milétu)

dvojitosť

dynamický (estetika)

dynamika


E    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

E (logika)

Eckhart, Johannes

Eco, Umberto

ego

egocentripetálnosť (synkriticizmus)

egorea (synkriticizmus)

egorealizácia (synkriticizmus)

eidos

eidos (Husserl, E.)

Eilhelm von Ockham p. Occam, William

Einbildungskraft p. obrazotvornosť

eklekticizmus

ekvivalencia

ekvivalencia (logika)

ekvivokácia

élan vital

eleati

element p. prvok

éma

emócia kladná

emocionalita

emocionálnosť p. emocionalita

emotívnosť p. emocionalita

Empedokles z Agrigenta na ostrove Sicília

empíria

empirický

empirizmus

en soi p. v sebe

enakcia (Varela, F.)

endochrónia

energeia (Aristoteles)

Engels, Fridrich

enigmatickosť

ens

ens a se

ens ab alio

ens in se

ens in se subsistens

ens per se subsistens

ens rationis

ens reale

ens realissimum

entita

entita abstraktná

entita jednoduchá

entita logická

entita materiálna

enumerácia

Epikuros zo Samu

epistemický

epistemológia p. aj gnozeológia

epistemológia a gnozeológia

Epštein, Michail Naumovič

éra axiálna p. doba osová

éra axiálna druhá p. doba osová druhá

Erazmus Rotterdamský

Eriugena, Johannes Scotus

esencia

esencia veci (Spinoza, B.)

esse est percipi

esse in se

esse subsistens

essentia

estetično

estetika

estetika (Kant, I.)

estetika antická

estetika novoveká

estetika recepcie

estetika renesančná

estetika staroveká

estetika stredoveká

etapa

etatizmus

éter

eternalizmus

éthos

etika

etika analytická

etika kresťanská

etika marxistická

etiketa

Eukleides z Megary

evidencia (fenomenológia)

evolúcia

evolúcia (Spencer, H.)

evolúcia kozmická, in: sánkhja

evolucionika

evolucionistika p. evolucionika

experiment myšlienkový

exemplifikovanie

existencia

existencia ľudská

existenciál

existencializmus

existovanie

exklúzia

experiment myšlienkový


F    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Faidón z Elidy

fainesthai

fainomenon

fajlasúf al-Arab p. Kindí

fakt

fakt (Wittgenstein, L.: Tlph)

fakt empirický

fakt historický

fakt kontingentný

faktológia

faktor

falácia

falibilizmus

falus (Lacan, J.)

falzifikácia

fantázia

fantazma

fašizmus

fašizmus (Krejčí, O.)

fatalizmus

fáza

feminita

feminizmus

fenomén p. aj jav

fenomén (Kant, I.)

fenomén estetický p. jav estetický

fenomén filozofický

fenomén sociálny p. jav spoločenský

fenomenológia

fenomenológia (Heidegger, M.: Bytie a čas, 1927)

 = fenomenológia podľa Heideggerovho diela B. a č.

fenomenológia ducha (Hegel, G. W. F.)

feudalizmus

Feuerbach, Ludwig

Fichte Johann Gottlieb

fikcia

filantropia

Filkorn, Vojtech

Filon z Alexandrie

filozof

filozof Arabov p. Kindí

filozoféma

filozofia

Filozofia (časopis)

filozofia (Albert Veľký)

filozofia (al-Kindí)

filozofia (antika)

filozofia (filozofia renesančná)

filozofia (filozofia stredoveká)

filozofia (Hegel, G. W. F.)

filozofia (synkriticizmus)

filozofia 8. stor. pr. n. l.

filozofia 7. stor. pr. n. l.

filozofia 6. stor. pr. n. l.

filozofia 5. stor. pr. n. l.

filozofia 4. stor. pr. n. l.

filozofia 3. stor. pr. n. l.

filozofia 2. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor. pr. n. l.

filozofia 1. stor.

filozofia 2. stor.

filozofia 3. stor.

filozofia 4. stor.

filozofia 5. stor.

filozofia 6. stor.

filozofia 7. stor.

filozofia 8. stor.

filozofia 9. stor.

filozofia 10. stor.

filozofia 11. stor.

filozofia 12. stor.

filozofia 13. stor.

filozofia 14. stor.

filozofia 15. stor.

filozofia 16. stor.

filozofia 17. stor.

filozofia 18. stor.

filozofia 19. stor.

filozofia 20. stor.

filozofia 21. stor.

filozofia a etymológia, in: etymológia

filozofia a ideológia

filozofia africká

filozofia agrikultúrna p. filozofia agrikultúry

filozofia agrikultúry

filozofia americká

filozofia analytická

filozofia anglická

filozofia arabská

filozofia atlantická p. filozofia západná

filozofia austrálska

filozofia ázijská

filozofia baroková

filozofia bezčasia p. achronozofia

filozofia biológie

filozofia buddhistická

filozofia bytia p. ontológia

filozofia česká

filozofia čínska

filozofia dejín

filozofia edukačná p. filozofia výchovy

filozofia edukácie p. filozofia výchovy

filozofia empiristická

filozofia environmentálna

filozofia euroamerická p. filozofia západná

filozofia európska

filozofia existencialistická

filozofia feministická

filozofia fenomenologická

filozofia filozofie

filozofia formálna (Kant, I.)

filozofia francúzska

filozofia fyziky

filozofia grécka

filozofia Hegelova (Hegel, G. W. F.)

filozofia helenistická

filozofia helenisticko-rímskeho obdobia p. filozofia helenistická

filozofia hinduistická

filozofia histórie

filozofia hodnôt p. axiológia

filozofia hudby

filozofia chémie

filozofia iberoamerická p. filozofia latinskoamerická

filozofia indická

filozofia inteligencie umelej

filozofia islamská

filozofia japonská

filozofia jazyka

filozofia kanadská

filozofia katolícka

filozofia konfuciánska

filozofia kontinentálna

filozofia kontinentálna1

filozofia kontinentálna2

filozofia kresťanská

filozofia kresťanská stredoveká

filozofia kultúry

filozofia latinskoamerická

filozofia literatúry

filozofia logiky

filozofia marxistická

filozofia marxisticko-leninská

filozofia matematiky

filozofia materiálna (Kant, I.)

filozofia medicíny

filozofia mieru

filozofia morálky p. etika

filozofia morálna p. etika

filozofia mravnosti p. etika

filozofia mysle

filozofia náboženská

filozofia náboženstva

filozofia národná

filozofia nemecká klasická

filozofia neomodernistická

filozofia novopozitivistická p. neopozitivizmus

filozofia novoveká

filozofia novoveká (Cassirer, E.)

filozofia okcidentálna p. filozofia západná

filozofia orientálna p. filozofia východná

filozofia osvietenská

filozofia patristická

filozofia postanalytická

filozofia postmoderná

filozofia postmodernistická p. filozofia postmoderná

filozofia pozitivistická

filozofia praktická p. etika

filozofia práva

filozofia pravoslávna

filozofia predsokratikov p. filozofia predsokratovská

filozofia predsokratovská

filozofia prírody

filozofia protestantská

filozofia prvá

filozofia psychológie

filozofia racionalistická

filozofia rakúska

filozofia renesančná

filozofia rímska

filozofia romantická

filozofia ruská

filozofia severoamerická

filozofia scholastická

filozofia slovenská

filozofia sociálna, p. aj filozofia spoločnosti

filozofia sovietska

filozofia spoločnosti p. aj filozofia sociálna

filozofia staroveká

filozofia stredoveká

filozofia súčasná

filozofia synkritická

filozofia štátu

filozofia švajčiarska

filozofia talianska

filozofia taoistická p. aj taoizmus filozofický

filozofia tibetská

filozofia tradičná

filozofia transcendentálna

filozofia umenia

filozofia USA

filozofia vedy

filozofia vojny

filozofia východná

filozofia výchovy

filozofia západná

filozofia židovská

filozofia života

Filozofický ústav SAV

filozofovanie

finis p. účel

forma

forma výroková

formácia

formácia spoločensko-ekonomická

formalizácia

formalizácia (logika)

formula

formula (logika)

formula matematická (Frege, G.)

formula výroková

formy pohybu hmoty

fós

Foucault, Michel Paul

Frauenmystik, in: filozofia nemecká

Frege, Gottlob

Frege, G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (1879)

frekvencia

Freud, Sigmund

fulgurácia vo vede

fungovanie

funkcia

funkcia estetická

funkcia výroková p. forma výroková

fyzika (Aristoteles)


G    Na začiatok Registra Hlavnej časti    

Gadamer, Hans-Georg

Gahér, František

Galénos

Gáliková, Silvia

Galilei, Galileo

Geldsetzer, Lutz

gematria in: kabala

Gender studies p. štúdiá rodové

generalizácia

generovanie

Gercen, Alexander Ivanovič

Geulincx, Arnold

Ghóš Aurobindo

gnozeológia

Goodman, Nelson

gratia p. vďaka

Grundlagenforschung p. veda o vede

Grygar, Filip


H    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

H+

h+

Habermas, Jürgen

hádanka

Hartmann, Nicolai

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

hegelovstvo

Heidegger, Martin

Hengstenberg, Hans-Eduard

Herakleitos z Efezu

Herbart, Johann Friedrich

hermeneutika

hermeneutika a filozofia analytická

hermeneutika filozofická

hermeneutika integratívna

heuristika

Hildegarda z Bingenu

história filozofie p. dejiny filozofie

história synkritická p. historia syncritica (synkriticizmus)

historia syncritica (synkriticizmus)

historiografia pragmatistická (Hegel, G. W. F.)

hľadanie

hľadisko

hlúposť

hmota

hmota (Hegel, G. W. F.)

hmota (materializmus dialektický)

hnutie fenomenologické

Hobbes, Thomas

hodnota

hodnota estetická

hodnota historická

hodnota pravdivostná

hodnota premennej

hodnota spoločenská

hodnotenie

hodogetika

Holko, Matej ml.

Homér

homo (synkriticizmus)

homo amans (synkriticizmus)

homo benevolus (synkriticizmus)

homo concordans (synkriticizmus)

homo culturalis (synkriticizmus)

homo inscendens (synkriticizmus)

homo significantia vivens (synkriticizmus)

homo syncriticisticus (synkriticizmus)

homo syncriticus (synkriticizmus)

homo transcendens (synkriticizmus)

homo virtus constituens (synkriticizmus)

homogénnosť p. rovnorodosť

homomorfizmus

horizont

horizontalita

hra

hranica

hranica predmetu kvalitatívna

Hrubec, Marek

Hrušovský, Igor

hudba (romantizmus) (nestotožňovať s témou romantizmus hudobný)

Hume, David

Husserl, Edmund

Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

Husserl, E.: Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii p. Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, I, 1913

Husserl, E.: Logické skúmania p. Husserl, E.: Logische Untersuchungen

Husserl, E.: Logische Untersuchungen

hydor

hylé p. hmota

hypotéza


CH    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Chaix-Ruy, Jules

Chalmers, David John

chaos

chápanie

characteristica universalis

charakter

charakteristika

charita

chcenie

Chisholm, Roderick Milton

chod vecí v prírode, in: experiment

Chomsky, Noam

choreia

chronéma

chyba logická


I    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

idea

idea (Kant, I.)

idea (Platón)

idea estetická

idea kauzality (Hume, D.)

idea praktická

idea pravdivá (Spinoza, B.)

idea teoretická

ideál

ideál estetický

idealizácia

idealizmus

identickosť

identifikácia

identita

ideologéma

ideológia

ideológia vedecká

ideologizmus p. ideológia

idey základné (Hume, D.)

idiolekt

idiosynkrázia

ikon (semiotika)

ikona (semiotika) p,. ikon (semiotika)

imanencia

imanentizmus

imanentné

imanie

imitácia p. napodobnené

imitovanie p. napodobňovanie

imperatív

imperatív kategorický

impetus

implikácia

implikovanie

in sich p. v sebe

inakosť

index (semiotika)

indexikalita

indoktrinácia

indukcia

indivíduum

individuum est ineffabile

indivíduum ľudské

indivíduum ľudské (Marx, K.) (Bělohradský, V.)

informácia

informatívny

inhaerentia

inherentný

inosť

inscendencia

inscendencia (Novalis) in: inscendencia

Inštitút filozofie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

inštrukcia

intelekt

intemporalis p. bezčasový

interakcia

interpretácia (filozofia umenia)

interval

interval časový

intro-

introspekcia

introspekcia (Cassirer, E.)

invencia

iný

Ióannes Italos

istota

Íšvarakršna: Sankhja-karika, 1. stor. n. l., in: sánkhja

izomorfizmus


J    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

ja

ja (synkriticizmus)

jaá

Jacobi, Heinrich Friedrich

jadro

Jaspers, Karl

jav

jav (Kant, I.)

jav akauzálny p. jav nepríčinný

jav estetický

jav nepríčinný

jav prírodný

jav spoločenský

javenie sa

jazyk

jazyk filozofie

jazyk formalizovaný

jazyk logiky

jazyk logiky výrokovej

jazyk objektový

jazyk prirodzený

jazyk vedecký

je (Spinoza, B.) p. bytie (Spinoza, B.)

jedinec

jedinec ľudský

jedinečnosť

jedinečnosť konkrétna (Hegel, G. W. F.)

jednakosť

jednota

jednotlivec

jednotlivec, in: joga

jednotlivina

jednotlivosť

jednotný

jestvovanie

jestvujúce

jestvujúcno

jestvujúcnosť

joga

joga (Bhagavadgíta) (synkriticizmus)

jota-operátor

Jung, Carl Gustav

justifikácia

justifikácia (logika)


K    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

kabala

kaivalja, in: joga

kalkul (logika matematická)

Kant, Immanuel

Kant, I.: Kritika čistého rozumu

Kapila, in: sánkhja

kapitalizmus

kartezianizmus p. karteziánstvo

karteziánsky

karteziánstvo

katarzia

katarzia (estetika)

katarzia (filozofia grécka)

katarzia (mystika)

katedra filozofie

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

kategória

kategória (Aristoteles)

kategória (synkriticizmus)

kategória estetická

kategória filozofická

kategória záujmu

kategoriológia

kauzalita p. príčinnosť

Kehre

Kepler, Johannes

Kierkegaard, Søren Aabye

Kindí, Abú Júsuf Ja'kúb ibn Ishák, al-

kladené

kladenie

kladný

klam

klasifikácia

klasifikovanie

klaster

Klement Alexandrijský

kódex etický

kodifikácia

kognícia

kognitivizmus

kognitivizmus (Searle, J. R.)

kognitivizmus (Varela, F.)

kognitívny

koherencia

kohézia

kompaktnosť

komparácia

kompetencia

kompetencia encyklopedická (Eco, U.)

komplex

komponent

komunikácia

komunizmus

konanie

konanie akratické

konanie inkontinentné

konanie morálne

konanie nemorálne

konanie nešikovné

konanie správne

koncepcia

koncepcia filozofická

koncept

koncept (Bridgman, P. W.)

koncept indivíduový

konceptualizácia p. konceptualizovanie

konceptualizovanie

konekcionizmus

konfigurácia

koniec

konjektúra p. domnienka

konkordancia

konkordancia (synkriticizmus)

konkretizácia

konkrétne

konštanta

konštanta (logika)

konštanta (logika moderná)

konštanta deskriptívna (logika moderná)

konštanta indivíduová

konštanta logická

konštanta logická (logika moderná)

konštituent

konštituent významový

konštitutív

konštrukcia

kontemplácia

kontinuita

kontradiktórnosť

konvergencia

konzistentnosť

konzistentnosť systému logického

Kopernik, Mikuláš

korelácia

korelát

kosmos (filozofia antická)

kosmos idios (Herakleitos)

kosmos koinos (Herakleitos)

kozmos

kraj

krása

krása (Heidegger, M.)

krásno (Heidegger, M.)

krija, in: joga

Kripke, Saul Aaron

Krishnamurti, Jiddu p. Krišnamúrti, Džiddú

Krišnamúrti, Džiddú

kritérium

kritérium pravdivosti

kritika

kríza

kríza kapitalizmu všeobecná

krok

kšana in: kšanatva (buddhizmus)

kšanatva (buddhizmus)

kšanikatva (buddhizmus) p. kšanatva (buddhizmus)

kultúra

kultúrnosť (synkriticizmus)

Kuzánsky, Mikuláš

kvália p. qualia

kvalita

kvantifikácia

kvantifikátor

kvantita

kvantum


L    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

La Mettrie, Julien Offroy de

Lacan, Jacques Marie Emile

ľahostajnosť

lambda-operátor p. abstraktor

láska

láska (synkriticizmus)

látka

látka prvá (Aristoteles)

Lebenswelt p. svet prirodzený

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Lenin, Vladimír Iľjič

leninizmus

Leśniewski, Stanisław

Levinas, Emmanuel

liberalizmus

libertarianizmus

Liessmann, Konrad Paul

Lichtung p. svetlina

línia

lipnutie (synkriticizmus)

líšenie sa

literatúra filozofická

Locke, John

logicizmus

logika

logika (Bolzano, B.), in: Bolzano, Bernard

logika (Kant, I.)

logika (logika moderná)

logika aletická

logika Aristotelova

logika aristotelovská

logika času p. logika temporálna

logika deontická

logika dialektická

logika doxastická

logika filozofická

logika formálna

logika funkcionálna p. logika predikátová

logika chronologická p. logika temporálna

logika intenzionálna

logika intenzionálna transparentná

logika juristická p. logika právna

logika klasická

logika kvantifikátorov p. logika predikátová

logika matematická

logika modálna

logika moderná

logika neklasická

logika normatívna p. logika deontická

logika právna

logika povinnostná p. logika deontická

logika predikátov p. logika predikátová

logika predikátová

logika predikátová rádu prvého

logika rádu prvého

logika stoická

logika subjekt-predikátová

logika symbolická

logika temporálna

logika tradičná

logika tried

logika triedová p. logika tried

logika vedy

logika vedy (Carnap, R.)

logika výroková

logos

Lotze, Rudolf Hermann

ľudomilnosť p. altruizmus


M    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Mably, Gabriel Bonnot de

Machiavelli, Niccolo

majetok

majiteľ

Majster Eckart p. Eckhart, Johannes

makrokozmos

Malebranche, Nicole

manas (sánkhja), in: sánkhja

manipulácia

maoizmus

Marcelli, Miroslav

Marius Victorinus p. Victorinus

márnenie

Marx, Karol

marxizmus

marxizmus západný

marxizmus-leninizmus

Masaryk, Tomáš Garrigue

maskulinita

matematizácia javov

matéria p. hmota

materiál

materializmus

materializmus dialektický

materializmus historický

matie

matie zmyslu

maximum bytia človeka (synkriticizmus)

McTaggart, John M. Ellis

mé on

meditácia

meditácia nahlas (synkriticizmus)

médium

medza

medze p. medza

mechanika (Schopenhauer, A.)

Mechtilda z Magdeburgu

mém

menenie

meno

mentalita

meritum

Merleau-Ponty, Maurice

metafilozofia

metafyzika

metachrónia

metajazyk

metalogika

metaveda p. aj veda o vede

metaveda (Morris, Ch. W.)

methexis

metóda

metóda (Filkorn, V.)

metóda deduktívna

metóda empirická

metóda etiologická

metóda fenomenologická

metóda filozofie

metóda logiky

metóda poznania

metóda rozkladu významu na totožné a odlišné (synkriticizmus)

metóda Sokratova

metóda synkriticizmu

metóda špeciálnovedná

metóda vedecká

metóda vedecká (Filkorn, V.)

metóda vedy

metodika

metodológia

metodológia logiky

metodológia vied p. metodológia vedy

metodológia vedy

metodológia vied všeobecná

miera

miesto

miesto človeka vo svete

mikrokozmos

Mikuláš Kuzánsky p. Kuzánsky, Mikuláš

Mill, John Stuart

milujúcno

mimofilozofické p. parafilozofické

mimorozumovosť p. ne-rozumovosť

mind-body problem p. problém mysle a tela

minulé (Junk, N. Brugger, W.)

minulosť

minulostnosť

mlčanie (Lurker, M.)

mnohoznačnosť p. ekvivokácia

moc

modalita (logika)

modálny (logika)

model

model abstraktný

model fyzický

modelovanie

modelovanie semiotické

modelovanie vedecké

moderna

modernizmus

modifikátor (logika) p. modalita (logika)

modus (Spinoza, B.)

modus ponendo ponens p. modus ponens

modus ponens

moment

monarchia p. vláda monarchistická

monarchia absolutistická p. absolutizmus

monarchia konštitučná p. vláda monarchistická konštitučná

monarchia stavovská p. vláda monarchistická stavovská

Montesquieu, Charles Louis

moralita p. morálnosť

morálka

morálka kresťanská

morálnosť

Morris, Charles William

motív

motív (estetika)

motív filozofický

možné (Diodóros Kronos)

možnosť

možnosť logická

mravnosť

mravy

mudrc

múdrenie

múdrosť

múdrosť (Moos, P.)

múdry

mužskosť p. maskulinita

myseľ

myseľ kozmická, in: joga

myslenie

myslenie (kognitivizmus)

myslenie abstraktné

myslenie boha (Aristoteles)

myslenie filozofické

myslenie pokantovské

myslenie poznávacie

myslenie reflektívne (Hegel, G. W. F.)

myslenie si

myslený

mystérium

mystické

mystično p. mystické

myšlienka

myšlienka základná

myšlienka zložitá

mytológia

mýtus


N    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

náboženstvo

náboženstvo (Kant, I.)

nacizmus

načúvanie

nadbytočnosť

nadčlovek (Nietzsche, F.)

nadchádzanie

nadoblačie mysle (synkriticizmus)

nadobúdanie

nadobudnutie

náhle

nahliadnutie

náhoda

náhodilosť p. náhodnosť

náhodnosť

náhrada

nahradenie

nahradzovanie

nachádzanie

nachádzanie sa

nájdenie

nálada

námietka

náplň

napodobenina p. napodobnené

napodobnené

napodobnenie

napodobnenina p. napodobnené

napodobňovanie

naratív

národ

nároky

následnosť

následok p. účinok

nasledovanie

nasledovanie (synkriticizmus)

nastanie

nastávanie

náuka

návod

nazeranie

nazeranie zmyslové

názor

názor filozofický

názor zmyslový

názornosť

názov

názov filozofémy

názov odborný

názov všeobecný

nebytie

necnosť

nedostatok

neexistovanie

neexistujúce (Spinoza, B.)

nechávajúcno

nejestvovanie

nekonečné absolútne (Spinoza, B.)

nekonečno

nekonečno aktuálne

nekonečno potenciálne

nekonečnosť

nekonečnosť hmoty (filozofia marxistická)

nematie

nemorálnosť

nemožnosť

nenávisť (synkriticizmus)

nenávratno

neodvratnosť

neoliberalizmus

neoplatonizmus p. novoplatonizmus

neopozitivizmus

neoracionalizmus

neorealizmus

neoštrukturalizmus p. postštrukturalizmus

nepodmienenosť

nepomenovateľnosť

neporiadok

neprajnosť

neprerušovanosť

neprestajnosť

nepretržitosť

nepristúpivšosť času

neracionálnosť p. ne-rozumnosť

nerealizovateľnosť p. neuskutočniteľnosť

ne-rozumnosť

ne-rozumovosť

nespornosť systému axiomatického

nesprávne

nesúhlas

nešťastie

netrvanie

neukončenosť

neurčitosť

neuropatológia

neuskutočniteľnosť

neusporiadanosť

nevďačnosť

nevedomie

nevidnosť

nevyhnutnosť

nevyhnutnosť logická

nevyskytovanie sa

Newton, Isaac

nezávislosť

nezávislosť axióm

nezhoda

nezlučiteľnosť p. exklúzia

nezrozumiteľnosť filozofie (Hegel, G. W. F.)

nezvyklosť

niečo

niekto

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

noéta

noetika p. gnozeológia

nolens volens

nomenklatúra

nomológia

noogónia

norma

norma estetická

norma morálna

norma sociálna

nositeľ

Novalis

novohegelovstvo

novokantovstvo

novoplatonizmus

novopozitivizmus p. neopozitivizmus

Novosád, František

novotomizmus


O    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

občasie p. perichrónia

obdobie

obiectum formale p. objekt formálny vedy

obiectum materiale p. objekt materiálny vedy

objasnenie

objasňovanie

objavenie

objaviteľ

objavovanie

objavovanie sa

objekt

objekt (Hlavsa, J.)

objekt abstraktný

objekt estetický

objekt formálny vedy

objekt hmotný p. aj objekt materiálny

objekt idealizovaný

objekt ideálny

objekt logický

objekt materiálny

objekt materiálny vedy

objekt poznania

objekt reálny

objekt skúmaný

objektivita

objektívnosť

obklopovanie

oblasť

oblasť činnosti

oblasť hodnôt premennej p. obor premennosti

oblasť problémová

oblasť skúmania

obmedzenie

obmieňanie

obor premennosti

obrat (Heidegger, M.) p. Kehre

obrat transcendentálny

obraz

obraz (Filkorn, V.), in: obraz

obraz (synkriticizmus)

obraz mýtický

obraz sveta

obraz sveta klasický

obraz sveta vedecký

obraz vedy

obraznosť

obrazotvornosť

obsah

obsah pojmu

obsah poznatku

obsahovanie

obvod

Occam, William

ocitanie sa

Ockham, Guilelmus p. Occam, William

očakávanie

odcudzenie

oddelenie

odhalenie

odhodlanie

odkazovanie na

odkrytie

odlišnosť

odlišovanie

odlišovanie sa

odmietanie

odôvodnenie

odstránenie

odstup

odvodenie

odvodzovanie

odvodzovanie správne

oheň

ohodnotenie výroku pravdivostné (logika matematická)

ohraničenie

okamih

okazionalizmus

okolie

okolie filozofie

okolie systému

okolnosť

okraj

okamih

okruh

omyl

onticita

ontický

ontológia

ontológia (filozofia marxistická)

ontológia (Husserl, E.)

ontológia fundamentálna

ontológia synkriticistická

ontologický

ontologizmus

operácia

operácia logická

operácia myšlienková

operácia praktická

operacionalizácia

operacionalizmus

operátor

operátor (logika)

operátor abstrakcie p. abstraktor

operátor deskripcie p. jota-operátor

operátor intenzionálny (logika) p. modalita (logika)

operátor jota p. jota-operátor

operátor logický p. operátor (logika)

operátor modálny (logika) p. modalita (logika)

opis

opis (Cmorej, P.)

opísanie

opísanie predmetu

organizmus (Kant, I.)

Organon, p. Aristoteles: Organon

Organon F

orientácia človeka vo svete

Origenes

osebe

osebe (Kant, I.)

oslobodenie, in: joga

osnova

osoba

osobnosť

osobnosť (Brugger, W. Fisseni, H. J.)

osobnosť (filozofia marxistická)

osobnost (Malina, J.)

osoh

osud

osvietenstvo

osvojovanie si

osvojovanie si sveta človekom

osvojovanie si sveta človekom alternativistické

osvojovanie si sveta človekom estetické

osvojovanie si sveta človekom filozofické

osvojovanie si sveta človekom každodenné

osvojovanie si sveta človekom komplementaristické p. osvojovanie si sveta človekom alternativistické

osvojovanie si sveta človekom mystické

osvojovanie si sveta človekom mytologické

osvojovanie si sveta človekom náboženské

osvojovanie si sveta človekom umelecké

osvojovanie si sveta človekom vedecké

otázka filozofická

overenie

overovanie

označenie

označenie slovné

označované

označovanie

označujúce

oznámenie

oznamovanie


P    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Paci, Enzo

páčenie sa

pamäť

pamätanie si

pansofia

paradox

parafilozoféma

parafilozofické

parachrónia

Parmenides

participácia

participácia na kultúre

participovanie

pasáty (Táles z Milétu)

Pascal, Blaise

Pascucci, Matteo

Pataňdžali, in: joga

Patočka, Jan

patrenie

patristika

Peirce, Charles Sanders

per analogiam

per se

percepcia

percepcie (Hume, D.)

Peri ouranou p. Aristoteles: O nebi

perifilozofia

perichronéma

perichronematika

perichrónia

perichronológia

perichronozoféma

perichronozofia

periodizácia

periodizácia vývinu

periodizácia vývinu filozofie

perspektíva

pestovanie

Peter Španiel

písmo pojmové (Frege, G.)

platnosť

platnosť úsudku

platnosť všeobecná

platný

Platón

platonizmus

pletenie

Plotinos

plynulosť

pocit

pociťovanie

počet

počiatok

počiatok filozofie

počínanie si

počítač (kognitivizmus)

podanie

podiel

podieľanie sa

podmienenosť

podmienený

podmienka

podmienka nevyhnutná

podmieňovanie

podmieňujúci

podoba

podobnosť

podstata

podstata (Černík, V.)

podstata objektu

podstata predmetu (Cmorej, P.)

podvojnosť

pohľad

pohyb

pohyb a hmota (Hegel, G. W. F.)

pohyb miestny (Hegel, G. W. F.)

pohybovanie sa

pochopenie

pochopenie (Spinoza, B.)

pochopenie Hegela, G. W. F.

pochybnosť

Poincaré, Henri

pojem

pojem adekvátny (Hegel, G. W. F.)

pojem aposteriórneho

pojem apriórneho

pojem času

pojem čísla

pojem epistemologický

pojem filozofický

pojem fyziky

pojem logický

pojem modálny (logika) p. modalita (logika)

pojem poznania

pojem priestoru

pojem systému

pojmotvorba

pojmotvorba filozofická

pole

polemizmus

politika (synkriticizmus)

položenie

poľudšťujúci

pomedzie

pomenovanie

pomer

poňatie

ponematika (synkriticizmus)

popieranie

Popper, Karl Raimund

poprenie

poprenie tvrdenia

popud

poradenstvo synkritické (synkriticizmus)

poradie

poriadok

porovnanie

porovnávanie p. aj komparácia

porozumenie

poslanie

postavenie

postmarxizmus

postmoderna

postmodernizmus

postoj

postoj filozofický

postoj teoretický

postoj životný prirodzený

postpostmoderna

postštrukturalizmus

postup

postup induktívny

postup myšlienkový

postupnosť

postupovanie

posudok

posudzovanie

posudzovanie filozofické

posudzovanie vedecké

potreba

potreba duchovná

potreba estetická

potrebný

potvrdenie

poučka

poukazovanie

použitie

používanie

používateľ

povaha

povinnosť

povzbudenie

povznášajúcno

pozitivita ontologická, in: Chaix-Ruy, Jules

pozitivizmus p. aj filozofia pozitivistická

pozitivizmus logický

pozmenenie

pozmeňovanie

poznačenie

poznanie

poznanie (Aristoteles)

poznanie (Aristoteles) (Cassirer, E.)

poznanie (Filkorn, V.)

poznanie (Kant, I.)

poznanie empirické

poznanie filozofické

poznanie pravdivé

poznanie propozičné

poznanie rozumové formálne (Kant, I.)

poznanie rozumové materiálne (Kant, I.)

poznanie vedecké

poznanie zmyslové

poznatok

poznatok aposteriórny (Kant, I.)

poznatok apriórny (Kant, I.)

poznatok empirický

poznatok exaktný

poznatok filozofický

poznatok pravdivý

poznatok vedecký

poznávanie

poznávanie empirické

poznávanie epistemologické

poznávanie filozofické

poznávanie názorné

poznávanie racionálne

pozornosť

pozorovanie

pozorovanie vedecké

pozorovateľ

pozorujúcno

požiadavka

pôsobenie

pôsobenie vzájomné

pôsobenie vzájomné vonkajšie

pôsobnosť

pôvab

pôvab (estetika)

pôvod

práca

pracovanie

pragmatika

pragmatizmus

prakrija, in: joga

prakrti, in: joga

prakrti, in: sánkhja

praktika p. praktika in: Dodatok

pravda

pravda (Aristoteles)

pravda (teória pravdy korešpondenčná)

pravda absolútna

pravda faktová (Leibniz, G. W.)

pravda rozumová (Leibniz, G. W.)

pravdepodobnosť

pravdivosť

pravdivosť faktuálna

pravdivosť logická

pravdivosť tvrdenia

pravidlá usudzovania

pravidlo

pravidlo formačné

pravidlo formačné (logika)

pravidlo logické

pravidlo modus ponendo ponens p. modus ponens

pravidlo modus ponens p. modus ponens

pravidlo odlúčenia p. modus ponens

pravidlo odvodzovacie

pravidlo odvodzovania

pravidlo sémantické

pravidlo utvárajúce p. pravidlo formačné (logika)

prax

praxeológia p. Dodatok

predel

predikácia

predikát

predikát (logika subjekt-predikátová)

predikát jednoargumentový p. predikát unárny

predikát jednomiestny p. predikát unárny

predikát unárny

predikcia

predloženie

predmet

predmet (Wittgenstein, L.: Tlph)

predmet dôkazu p. téza dôkazu (logika)

predmet filozofie

predmet gnozeológie p. predmet teórie poznania

predmet logiky

predmet logiky modernej

predmet neživý

predmet noetiky p. predmet teórie poznania

predmet poznania

predmet kultúrny

predmet synkriticizmu

predmet teórie poznania

predmet vedy

predmet záujmu

predpis

predpoklad

predpoklad (logika)

predpoklad nevyhnutný

predpokladanie

predpoveď p. predikcia

predporozumenie

predstava

predstava eidetická

predstavivosť

predstavovanie

predstavovanie si

predsudok

predvedenie

predvídanie

predvídanie vedecké

prejav

prejavenie

prejavovanie

prejavovanie sa

prejdenie

prekvapenie

premena

premenenie

premenná

premenná (logika)

premenná výroková (logika)

premieňajúcno

premieňanie

premieňanie sa

premiestnenie sa

premiestňovanie sa

premisy

premisy argumentu

premýšľanie

prepletenie

prepojenie

prerábanie

prerobenie

prerušenie

preskúmanie

prestanie

prestávanie

presvedčenie

presvedčenie sa

presvedčovanie

presviedčanie p. presvedčovanie

pretváranie

pretvorenie

preukazovanie

previerka

prezentizmus

prežívanie

prežívanie estetické

prežívanie posvätného

prianie

priazeň

príbeh

priblíženie

priblíženie sa

približovanie sa

príčina

príčina a účinok (Spinoza, B.)

príčina finálna p. účel (Aristoteles)

príčina podstaty predmetu substanciálna

príčina seba samého (Spinoza, B.)

príčinnosť

pričlenenie

pričleňovanie

priebeh

Priestley, Joseph

priestor

prijatie

príjemnosť

prijímanie

príkaz

priliehajúcno k bytiu

prima facie

primum ontologicum (Malebranche, N.), in: ontologizmus

prináležajúcno bytiu p. priliehajúcno k bytiu

prináležajúcnosť (nem. Zugehörigkeit, angl. belongingness) bytia súcnu, priestoru času, času priestoru, extáz časovosti k seba navzájom, in: náhle

prináležanie

princíp

princíp logický p. aj. zákon logický

princíp relativity (Galilei, G.)

princíp sporu p. princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia sporu

princíp vylúčenia tretieho

principium contradictionis p. princíp vylúčenia sporu

prípad

pripájanie

pripisovanie

pripojenie

priradenie

priraďovanie

príroda

príroda (Aristoteles)

príroda (Fichte, J. G.)

príroda (Filkorn, V.)

príroda (filozofia marxistická)

príroda (Hegel, G. W. F.)

príroda (Kant, I.)

príroda tvorivá, in: joga

prispôsobovanie sa

prístup

prístup filozofický

prístup systémový

pristupovanie

prítomné (Heidegger, M.)

prítomné (Junk, N. − Brugger, W.)

prítomnosť

prítomnostnosť

prítomný

probabilita p. pravdepodobnosť

probandum p. téza dôkazu (logika)

problém

problém filozofický

problém globálny

problém gnozeologický

problém mysle a tela

problematika

problematika filozofická

problematika ontologická

problematizácia

procedúra

proces

proces (Ajvaz, M.)

proces činnosti poznávacej

proces historický p. aj dejiny

proces mentálny (kognitivizmus)

proces myšlienkový

proces poznávací

proces prírodný

proces spájania

proces spoločenský

proces výpočtový (kognitivizmus)

proces významový

proces významový emotívny

proces významový filozofický

proces významový každodenný

proces významový kognitívny

proces významový mýtický

proces významový náboženský

proces významový umelecký

proces významový vedecký

produkcia

produkcia duchovná

produkt

produkt poznania

prochronéma

prochrónia

prochronozoféma

propedeutika filozofická

prospech

prostredie

prostriedok poznania

protirečenie

protirečivosť

protofilozofia

prvok

prvopočiatok

psyché

puruša, in: joga

puruša, in: sánkhja

Pytagoras

pytagoreizmus

pytagorovci


Q    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

qualia

quidditas

Quine, Willard Van Orman


R    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

racionalita

racionalizmus

racionalizmus kritický

rad

radenie

rádžajoga, in: joga

rámec historický

rasa

ráz

realita

realita (gnozeológia) = realita z gnozeologického hľadiska

realita cishorizontová

realita estetická

realita historická

realita hmotná p. realita materiálna

realita horizontová

realita materiálna

realita objektívna

realita prírodná

realita skúmaná

realita spoločenská

realita sveta (synkriticizmus)

realita transhorizontová

realizácia

realizátor

realizmus

realizmus gnozeologický

realizmus kritický

realizovanie

reálny

reč

redundantnosť

referencia

referent

reflexia filozofická

regulatívny

Reinhold, Karl Leonhard

reinkarnácia

rekonštitúcia

relácia

relatívnosť

reprezentácia

reprezentovanie

reprodukcia

revolúcia

revolúcia sociálna

revolúcia sociálna (synkriticizmus)

revolúcia synkriticistická, in: revolúcia sociálna (synkriticizmus)

rezervovanosť

rezultát

riešenie

Riška, Augustín

Ritter, Joachim

robenie

rod

romantizmus

Rosenberg, Alfred Ernst

Rousseau, Jean-Jacques

rovnakosť

rovnorodosť

rovnosť

rozbor

rozčleňovanie

rozdeľovanie

rozdiel

rozdiel kvantitatívny

rozdiel medzi vecami (Spinoza, B.)

rozdielnosť

rozdielnosť učení filozofických (Hegel, G. W. F.)

rozhodnutie

rozhodovanie

rozhranie

rozklad

rozkladanie

rozličnosť

rozlíšenie

rozlišovanie

rozloženie

rozmiestnenie

rozmýšľanie

rozpoloženie

rozpoznanie

rozpustenosť ega p. anegoita

rozsah

rozsah pojmu

rozum

rozum (Kant, I.)

rozum čistý (Kant, I.)

rozum synkritický

rozum zdravý

rozumenie

rôznosť

ruach (רוּחַ‎) p. duch

Rusnák, Peter

Russell, Bertrand

rýchlosť

rytmus


S    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Sade, Donatien Alfonse François markíz de

sánkhja

sánkhja (Jógánanda), in: sánkhja

Sartre, Jean-Paul

scientéma

sebapoznanie (Cassirer, E.)

sebapoznanie (skepticizmus) (Cassirer, E.)

sebareflexia

sebautváranie

sémanticky

sémantika

sémantika (Tarski, A.)

sémantika čistá p. sémantika logická

sémantika formálna p. sémantika logická

sémantika logická

semiotika

semiotika logiky

semióza (semiotika)

sen

senzualizmus

serendipita

séria

Serres, Michel

Scheler, Max

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph

Schelling, F. W. J. I.

Schelling, F. W. J. II.

schéma

schéma argumentu

schéma synkriticizmu

schéma úsudku

scholastika

scholastika raná

Scholem, Gershom

Scholem, Gersom Gerhard p. Scholem, Gershom

Schopenhauer, Arthur

signans p. signifiant; znak (semiotika)

signifiant

signifié

signifikant p. signifiant

signifikát p. signifié

signum p. znak (semiotika)

sila

situácia

Sivák, Jozef

skepticizmus

skúmanie

skúmanie filozofické

skúmanie logické

skúmanie pohybu

skúmanie vedecké

skúmanie základov vedy p. veda o vede

skupina

skupina sociálna p. skupina spoločenská

skupina spoločenská

skúsenie

skúsenosť

skúsenosť (Feyerabend, P. K.)

skúsenosť čistá (empiriokriticizmus)

skutočnosť

skutočnosť (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

skutočnosť materiálna

skutočnosť sociálna p. realita sociálna

skutočnosť spoločenská p. realita spoločenská

skutočnosť za horizontom p. realita transhorizontová

skutočnosť za obzorom p. realita transhorizontová

skutočnosť zaobzorová p. realita transhorizontová

skutok

Slavkovský, Reginald Adrián

sled

sloboda

sloboda (Hume, D.)

sloboda (synkriticizmus)

sloboda škodlivá (Albrecht, J.)

slobodomurárstvo

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied (SFZ pri SAV)

smer

smer filozofický

smrť

snaha

snaženie

snívanie

snívanie sa p. snívanie

snobizmus

snobstvo p. snobizmus

socializmus

socializmus (Krejčí, O.)

societas syncritica (synkriticizmus)

sofisti

Sokrates

Sorabji, Richard

spájajúcno

spájanie

spanie

spánok

spätosť

Spinoza, Baruch

spiritus p. duch

spojenie

spojenosť

spojitosť

spojka

spojka logická

spojka neextenzionálna (logika) p. modalita (logika)

spoločenstvo

spoločenstvo kultúrne (synkriticizmus)s

spoločnosť

spoločnosť informačná

spoločnosť znalostná

spoločný

spolužitie

spomienka

spomínanie

spotreba

spotrebovanie

spôsob

spôsob existencie

spôsob myslenia

spôsob života synkritický (synkriticizmus)

spôsobilosť

spôsobenie

spôsobovanie

spracovanie

správanie

správanie inteligentné (kognitivizmus)

správanie ľudské

správnosť

sprítomnenie

sprítomnenie (náboženstvo)

sprostredkovanie

sprostredkovávanie p. sprostredkúvanie

sprostredkúvanie

stabilita systému

Sťahel, Richard

stálosť

Stály seminár Integrácia (SSI) (synkriticizmus)

stanie sa

stanovenie

stanovisko

stav

stav chaotický

stav náležitý

stav systému

stav systému medzdný

stav vecí

stav vecí (Wittgenstein, L.: Tlph)

stav vecí aktuálny (Aristoteles)

stávanie sa

Stegmüller, Wolfgang

stoicizmus

strach

stránka

stred

stretanie

stretnutie

stupeň

stvorenie (teizmus)

styk

styk spoločenský

styk vzájomný

Suárez, Francisco

subjekt

subjekt (Hlavsa, J.)

subjekt estetický

subjekt poznania

súbor

subsistencia

subsistovanie

substancia

substancia (Aristoteles)

substancia (Spinoza, B.)

súcno

súčasť

súčiastka

súd

súd (logika tradičná)

súd analytický (Kant, I.)

súd syntetický (Kant, I.)

súdenie

súdnosť

súhlas

súhrn

Suchý, Michal

sui generis

súlad

superpozícia (synkriticizmus)

supositum

supozitum

súsrdečnenie p. konkordancia (synkriticizmus)

sústava

sústava konceptuálna p. systém konceptuálny

sústava pojmov p. systém konceptuálny

sústredenie

suum cuique (Cicero, M. T.)

súvis

súvislosť

súvislosť objektívna

súvislosť vzájomná

súvislosť zákonitá

súvzťažnosť

svedectvo

svedomie

svedomitosť

svet

svet (Aristoteles)

svet (gnozeológia) p. realita (gnozeológia)

svet (Husserl, E.)

svet (joga), in: joga

svet (sánkhja), in: sánkhja

svet (Wittgenstein, L.: Tlph)

svet fyzický

svet hmotný p. svet materiálny

svet materiálny

svet možný

svet možný (eliminativizmus)

svet možný (realizmus krajný)

svet prirodzený

svet skutočný

svetamih

svetamih (Cmorej, P.)

svetenie

svetlina

svetlo

svetlo (ezoterika)

svetlo (filozofia indická)

sylogizmus

sylogizmus (Aristoteles)

sylogizmus dialektický

sylogizmus modálny

symbebékos

symbol

symbol (semiotika)

symbolika logická p. symbolika logiky

symbolika logiky

symbolika logiky matematickej

symbolika logiky modernej

synchrónia

synchronicky (prísl.)

synkriticistický

synkriticizmus

synkritika

synkritizácia (synkriticizmus)

synkritizmus

synkríza

synkríza (Anaxagoras)

synkríza (Komenský, J. A.)

synkríza (synkriticizmus)

syntaktika

syntaktika čistá p. syntaktika logická

syntaktika logická

syntéza

systém

systém (Kant, I.)

systém axiomatický

systém filozofický

systém filozofie

systém formálny

systém konceptuálny

systém logický

systém poznatkov

systém pojmový p. systém konceptuálny

systém vzťahov

systematizovanie


Š    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

šakti

Šatapathabráhmana, in: sánkhja

šírenie

škaredé

škodenie

škodenie (synkriticizmus)

škola bratislavská filozofickometodologická

škola elidsko-eritrejská

škola erlangenská

škola filozofická

škola filozofická bratislavská p. škola bratislavská filozofickometodologická

škola frankfurtská

škola karteziánska p. karteziánstvo

škola kynická

škola kyrénská

škola ľvovsko-varšavská

škola megarská

škola poznanská

škola škótska

škola v Auxerre

školy sokratovské škola

škrenie

škrtnuté

Šmajs, Josef

špecifikovať

špekulácia

špekulácia filozofická

štádium

šťastie lásky (synkriticizmus)

Štátny znak Slovenskej republiky

štruktúra

štruktúra argumentu formálna

štruktúra logická

štruktúra procesu

štruktúra systému

štruktúra systému filozofie

štruktúra systému intencionálna

štrukturalizmus

štrukturalizmus filozofický

štrukturalizmus metodologický

štúdiá rodové

štúdium

štúdium dejín filozofie

štúdium filozofie

štvorec logický

štvorec protikladov p. štvorec logický

štýl

štýl (Albrecht, J.)

štýl umelecký (estetika)

štýl životný


T    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

tabuľka pravdivostná

tabuľka závislosti pravdivostnej hodnoty konjunkcie od  pravdivostných hodnôt jej dvoch zložiek

tajomstvo

Táles Milétsky p. Táles z Milétu

Táles z Milétu

tantrizmus, in sánkhja

taoizmus filozofický

Tarski, Alfred

tautológia (logika matematická)

ťažkosť

ťažkosť (synkriticizmus)

teizmus

teleso

teleso konečné (Spinoza, B.)

telo človeka

telos p. účel

téma

tematika

tematizovanie

tempus (scholastika) (Junk, N. Brugger, W.)

teológia filozofická

teológia prirodzená p. teológia filozofická

teologika p. teológia filozofická

teoréma

teoréma (logika formálna)

teória

teória evolučná

teória množín p. Dodatok

teória odrazu

teória poznania p. aj gnozeológia

teória tried p. logika tried

teória vedecká

teória vedy p. aj veda o vede

terajšosť

termín ontológia

terminológia synkriticizmu

tertium non datur p. princíp vylúčenia tretieho

text filozofický

text vedecký

téza

téza (logika)

téza dôkazu (logika)

thaumazein p. údiv

thixis (Aristoteles)

Tichý, Pavel

timeless p. bezčasový

Tomáš Akvinský, sv.

totalita

totožnosť

tradícia

tradícia (Albrecht, J.)

tradícia filozofická

tragično

transcendencia

transcendencia (synkriticizmus)

transcendentália

transcendovanie

transformácia

transformácia (Malá slovenská encyklopédia, 1993)

transformand

transformovanie

transformovanie sa

transhumanizmus

transport

triáda

triadizmus

trieda

trieda ekvivalenčná

trieda robotnícka (marxizmus-leninizmus)

triedenie

trichotomizmus

truizmus

trumpizmus

trvalosť

trvanie

trvanie (Junk, N. Brugger, W.)

túžba

túžba, in: joga

tvar

tvor

tvorba

tvorenie

tvrdenia kontradiktorické

tvorenie poznania nového

tvrdenie

tvrdenie sporné logicky

tvrdenie všeobecné

Twardowski, Kazimierz

tyché

tychizmus

typ ideálny (Weber, M.)

typ racionality historický


U    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

ubližovanie (synkriticizmus)

úcta

uctievanie

účasť

účel

účel (Aristoteles)

účelnosť

Učená spoločnosť malohontská

učenie

učenie filozofické

učenie Herakleitovo

účinkovanie

účinný

účinok

udalosť

udalosť (McTaggard, J. M. E.)

udávanie

Uddálaka

údiv

uchovávanie

ujasnenie si

ukázanie

ukazovanie

ukazovanie sa

úkon

úloha

úloha filozofie

um

umelé

umenie

umenie tanečné (estetika)

umiestňovanie

umožnenie

umožňovanie

umožňujúcno

úmysel

unikajúcno

univerzália

univerzalita

univerzálny

univerzum

univerzum jazyka

univerzum logické

univerzum významové

univerzum významové (synkriticizmus)

univerzum významové epistemologické

univerzum významové estetické

univerzum významové etické

univerzum významové existencialistické

univerzum významové filozofické

univerzum významové filozofie indickej

univerzum významové každodenné

univerzum významové kognitívne

univerzum významové komunistické

univerzum významové liberalistické

univerzum významové logické

univerzum významové marxistické

univerzum významové metafyzické

univerzum významové moderné

univerzum významové mystické

univerzum významové mýtické

univerzum významové náboženské

univerzum významové novoveké

univerzum významové postmoderné

univerzum významové praveké

univerzum významové staroveké

univerzum významové súčasné

univerzum významové svetové

univerzum významové umelecké

univerzum významové vedecké

univerzum významové virtualistické

uplatňovanie

upravovanie

určenie

určenosť kvalitatívna

určovanie

urobenie

úsek

úsek časový

úsilie

usilovanie sa

uskutočnenie

uskutočňovanie

uskutočňujúcno

usmernenie

usmerňovanie

úspech činnosti

uspokojenie

uspokojenie potreby

uspokojovanie potreby

usporadúvanie

usporiadanie

usporiadanosť

usporiadavajúcno

usporiadavanie

uspôsobenosť

ustanie

ustavičnosť

úsudok

úsudok (logika)

úsudok induktívny

úsudok správny

usudzovanie

usudzovanie (logika)

usudzovanie platné

usúvzťažnenie

usúvzťažnenie nereduktívne

usúvzťažňujúcno

utópia

utrpenie

utrpenie (synkriticizmus)

uttara

útvar

útvar priestorový

útvar priestorový, in: Dodatok

útvar významový

útvar významový emotívny

útvar významový epistemologický

útvar významový filozofický

útvar významový filozofický explicitný

útvar významový kategoriálny

útvar významový každodenný

útvar významový kľúčový

útvar významový kognitívny

útvar významový logický

útvar významový metafyzický

útvar významový mýtický

útvar významový náboženský

útvar významový nocionálny

útvar významový regulatívny

útvar významový špeciálnovedný

útvar významový umelecký

útvar významový vedecký

útvar významový volitívny

utvárajúcno

utváranie

utváranie sa

uvádzanie

úvaha

uvažovanie

uvedenie

uvedenie príkladov

uvedomenie si

uvedomovanie si

užitočnosť

užitočnosť logiky

úžitok

užívanie


V    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

v sebe

vábiacno

vaghézza

valuácia (logika matematická)

valuácia (logika výroková)

väzobnosť

vďačnosť

vďaka

vec

vec (Filkorn, V.)

vec (Hegel, G. W. F.)

vec (Wittgenstein, L.: Tlph)

vec konečná (Spinoza, B.)

vec nevyhnutná (Spinoza, B.)

vec nútená (Spinoza, B.) p. vec nevyhnutná (Spinoza, B.)

večnosť

večnosť (Hegel, G. W. F.)

večnosť (Junk, N. Brugger, W.)

večnosť (senzualizmus)

večnosť (Spinoza, B.)

veda

veda čistá

veda deskriptívna

veda eidetická

veda empirická

veda experimentálna

veda konvergentná

veda normatívna

veda o vede

veda observačná

veda praktická

veda prísna (Husserl, E.)

veda teoretická

védánta integrálna in: Ghóš Aurobindo 

vedenie

vedenie absolútne (Hegel, G. W. F.)

vedomie

vedomie (Merleau-Ponty, M.)

vedomie (Sartre, J.-P.), in: Sartre, Jean-Paul

vedomie bežné p. vedomie každodenné

vedomie každodenné

vedomie transcendentálne

vedomosť

vedoslovie (Carnap, R.)

vehiculum

vehiculum znakové (Morris, Ch. W.)

verenie (náboženstvo)

verifikácia

vernosť

vertikalita

vesmír

veta

veta (Frege, G.)

veta vyslovená

viacznačnosť p. ekvivokácia

viazanie

Vico Giovanni Battista

Victorinus, Gaius Marius Victorinus Afer

videnie

videnie vôbec (Husserl. E.: Ideen I)

viditeľný

vidnosť

Viedenský krúžok

viera

viera (Russell, B.)

viera náboženská

viera v Boha (Augustinus)

viera v skutočnosť (Hume, D.)

vina (Schuster, J.)

virtualizácia pozitívna (synkriticizmus)

vis imaginationis p. obrazotvornosť

vis inertiae

vízia

vkus estetický

VL (logika)

vlastnenie

vlastníctvo

vlastník

vlastnosť

vlastnosť (Cmorej, P.)

vlastnosť (Černík, V.)

vlastnosť (logika predikátová)

vlastnosť (materializmus dialektický)

vlastnosť empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť esenciálna empirická (Cmorej, P.)

vlastnosť kvalitatívna

vlastnosť kvantitatívna

vlastnosť opačná

vlastnosť podstatná

vlastnosti rozdielne

vlastnosti zhodné

vnem

vnímanie

vnímanie estetické

vnímanie vnútorné (gnozeológia) (Husserl, E.)

vnímanie vnútorné (Locke, J.)

vnímanie vonkajšie (Locke, J.)

vnímaťvonkajší

vnímateľný

vnucovanie

vnútorný

vnútrajšok

vnútro

voda

voľba

vonkajší

vôľa

vôľa osebe (Schopenhauer, A.)

vplyv

vplývanie

vrstva kultúry sebareflexívna

vrstva sebareflexívna tej ktorej činnosti človeka alebo útvaru či vývinového pásma spoločnosti

vstupovanie do vzťahu

všeobecnina

všetkosť p. totalita

vybavovanie si

výbudúcnostňujúcno

výbytňujúcno (synkriticizmus)

vyčlenenie

vyčleňovanie

výčlovečňujúcno (synkriticizmus)

vyhľadávanie

vyhlasovanie

vyhotovovanie

vyhovujúcno

východisko

vyjadrenie

vyjadrovanie

vyjasnenie

vyjavovanie sa

výklad

vykladanie

výkon

vykonanie

vykonávanie

vymedzenie

výmena

vymenenie

vymenovanie

vymieňanie

výminulostňujúcno

vynakladanie

vypĺňajúcno

vyplývanie (logika)

vyplývanie deduktívne p. vyplývanie logické

vyplývanie logické

vypovedanie

vypracovanie

vypracúvanie

výprítomnostňujúcno

výraz

výraz deiktický

výraz indexický

výraz indivíduový

výraz jazykový

výraz výrokový

výraznosť

výrok

výrok (logika)

výrok (logika matematická)

výrok elementárny p. výrok jednoduchý

výrok jednoduchý

výrok jednoduchý (logika výroková)

výrok kontrafaktuálny

výrok pravdivý

výrok pravdivý kontrafaktuálne

výrok pravdivý kontingentne

výrok pravdivý nevyhnutne

výskum

výskum filozofický

výskum vedecký

výskyt

vyskytovanie sa

vyskytujúcnosť

výsledok

výsledok poznania

vyslovenie

výsúcnostňujúcno

vysvetlenie

vysvetľovanie

vytvárajúcno

vytváranie

výtvor

výtvor kultúrny

vytvorenie

vyústenie

využívanie

vývin

vývin filozofie

vývoj p. vývin

vyznačenie

význam

význam pojmu

význam súdu

významotvorba

vyznanie sa

výzor

vzájomný

vzatie

vzduch

vzhľad

vzídenie

vzkriesenie

vzkriesenie tela (katolicizmus)

vznik

vznik filozofie

vznikanie

vzniknutie

vzor

vzťah

vzťah (Vries, J. de)

vzťah estetický

vzťah kauzálny

vzťah kladný

vzťah kultúry a civilizácie (synkriticizmus)

vzťah logický

vzťah spoločenský

vzťah vzájomný

vzťah záporný

vzťahovanie (Heidegger, M.)

vzťahujúcno sa


W    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Whitehead, Alfred North

Wiener Kreis p. Viedenský krúžok

Wittgenstein, Ludwig

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, 1933

Wolff, Christian Freiherr von


X    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

Xenofanes z Kolofónu


Y    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

York von Wartenburg, Paul


Z    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

zábava

zabudnutie

záčasie p. metachrónia

začatie

začiatok

začiatok (Hegel, G. W. F.)

začiatok filozofie

začiatok filozofie (Aristoteles)

začiatok filozofie (Hartmann, N.)

začínanie

začínanie sa

záhada

zachovávanie

zachovávanie si

zákaz

základ

základňa

základňa (marxizmus)

zákon

zákon (Comte, A.)

zákon dostatočného dôvodu (logika)

zákon logického sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon logický

zákon logický základný

zákon mravný

zákon myslenia

zákon negovania protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon negovania sporu p. princíp vylúčenia sporu

zákon prírodný

zákon protirečenia p. princíp vylúčenia sporu

zákon spoločenský

zákon totožnosti

zákon väčšieho stupňa automatizmu na strane zlého alebo škaredého ako na strane dobrého alebo krásneho (synkriticizmus)

zákon vedecký

zákon vylúčenia sporu

zákon vylúčenia tretieho

zákonitosť

zákonitosť dynamická

zákonitosť prírodná

zákonitosť spoločenská

záležitosť

založenosť

zamenenie

zároveň

zdravie duševné (Freud, S.)

zem

zámer

zameranie

zameriavanie

zánik

zanikanie

zapríčinenie

zapríčiňovanie p. spôsobovanie

záraz

zásada

zásada logická p. aj zákon logický

zásada sporu p. princíp vylúčenia sporu

zasahovanie, in: veda experimentálna

zastavenie

záujem

záver

záver argumentu

závisenie

závislosť

závislosť pravdivostná

závislý

zážitok

zážitok estetický

zážitok umelecký

zážitok umelecký (Albrecht, J.)

zbytočný

zdanie

zdanie sa

zdôvodnenie

zdôvodňovanie

zdroj obsahu a foriem významového univerza

zeitlos p. bezčasový

zemeguľa

Zenón z Eley

zhoda

zhodnosť

zhotovenie

zhotovovanie

Zigo, Milan

zisk

získanie

získaný

získavanie

zistenie

zisťovanie

zjavný

zjavovanie sa

zjednocovanie

zjednotenie

zlo

zlom etický p. doba osová

zlomok nepriamy p. A (dejiny filozofie)

zloženie

zložka

zložka hlavná

zlúčenie

zlúčenosť

zlučovanie

zmena

zmena kvalitatívna

zmena podstatná

zmenenie

zmierenie

zmierenie sa

zmysel

zmysel dejín

zmysel telesný

zmysel života človeka

zmysluplnosť

značenie

značka

znak

znak (Peirce, Ch. S.)

znak (semiotika)

znak ikonický (semiotika) p. ikon (semiotika)

znak jazykový

znalosť

znamenanie

známosť

znázornenie

znenie

zobrazenie

zobrazovanie

zobrazujúcno

zodpovedajúcno

zodpovedanie

zodpovednosť

zoradenie

zoraďovanie

zoskupenie

zoskupovanie

zostavenie

zostavovanie

zostrojenie

zotrvávanie

Zouhar, Marián

zovňajšok

zovšeobecnenie p. generalizácia

zovšeobecňovanie p. generalizácia

zrak (Aristoteles)

zreťazenie

zručnosť

zvažovanie

zväzok

zviazanie

zviazanosť

zviditeľnenie

zviera

zvláštnosť


Ž    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

želanie

žena

ženskosť p. feminita

žiadostivosť

žičenie inakosti (synkriticizmus)

život

život každodenný

život spoločenský


0 ––– 9    Na začiatok Registra Hlavnej časti   

=


(Dodatok)