žáner fr. neostro vyčleňovaný typ alebo druh (zvyčajne umelecký) zahrnujúci diela, ktoré sa vyznačujú spoločnými námetovými, kompozičnými alebo formovými vlastnosťami.

 :: žáner (hudba), žáner (literatúra), žáner (maliarstvo).


žáner (hudba) – hudobný žáner – skupina navzájom príbuzných hudobných druhov (385;16 – 17), ktoré majú spoločné niektoré typické znaky hudobného obsahu, formy, inštrumentácie a pod.; hudobný žáner v sebe zahŕňa kvalitu a zameranie skladby (205;263).

Rozoznávame

  • žáner piesňový,
  • žáner komorný,
  • žáner zborový,
  • žáner operný,
  • žáner kantátový,
  • žáner symfonický (385;17).


žáner (literatúra) – relatívne stabilná, v procese literárneho vývinu sa utvorivšia skupina literárnych diel, vyznačujúcich sa určitými tematickými , kompozičnými a formálnymi črtami (cf 16;818).

Vyčleňujú sa

  • žánre v umeleckom štýle (epika, lyrika, dramatika);
  • žánre v publicistickom štýle (žáner analytický, spravodajský, beletristický);
  • žánre v náučnom štýle (žáner výkladový, opisný);
  • žánre v administratívnom štýle (žáner dokumentárny, heslový, oznamovací...) (167;117).


žáner (maliarstvo) – maľba obľúbená najmä v druhej polovici 18. stor. a v 19. stor., zobrazujúca bežný život spravidla prostých anonymných ľudí na pozadí mesta alebo dediny; ide v nej o zobrazenie divácky vďačnej pracovnej, obchodnej, bojovej ap. scény s prípadným komickým vyznením.


železo značka: Fe, lat. Ferrum chemický prvok 8. skupiny periodickej sústavy s protónovým číslom 26, striebrolesklý neušľachtilý kov so sivým nádychom, najrozšírenejší ťažký kov na Zemi.


žena dospelá osoba ženského pohlavia.

 :: manželia, manželka, materstvo, matka, žena, in: Hlavná časť.


žeriav stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien pomocou háka, závesov, klieštin a podobne.


žiarenie (fyzika) radiácia fyzikálny proces šírenia energie priestorom.

 :: fyzika, tok žiarivý, zákon žiarenia, žiarenie (fyzika klasická), žiarenie (teória elektromagnetizmu), žiarenie absolútne čierneho telesa, žiarenie alfa, žiarenie elektromagnetické, žiarenie ionizujúce, žiarenie katódové, žiarenie reliktné, žiarenie synchrotrónové, žiarenie tepelné.


žiarenie (fyzika klasická) – makrosvetský fyzikálny jav, ktorý nie je lokalizovaný, riadi sa zákonmi opisovanými Maxwellovými rovnicami a dochádza pri ňom k vlnovým javom, napr. k interferencii, ohybu atď.


žiarenie (teória elektromagnetizmu) prenos energie a hybnosti priestorom v podobe

  1. prúdu častíc (časticové žiarenie),
  2. šírenia vĺn (vlnové žiarenie).


žiarenie absolútne čierneho telesa – žiarenie unikajúce cez malý otvor absolútne čierneho telesa.

 :: fyzika.


žiarenie alfa – prúd častíc alfa; ionizujúce žiarenie, ktoré vzniká pri jadrových reakciách.


žiarenie elektromagnetické vlnenie, vznikajúce v molekulách alebo v atómoch; prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia; je tvorené súborom fotónov šíriacich sa rýchlosťou svetla v danom prostredí.

Elektromagnetické žiarenie sa šíri nespojito, v kvantoch. Správu o tomto objave podal 14. 12. 1900 M. Planck.

 :: fyzika, jav fotoelektrický, pozadie vlnové.


žiarenie ionizujúce – žiarenie, ktorého kvantá majú energiu postačujúcu na ionizáciu atómov alebo molekúl ožiarenej látky.


žiarenie katódové − prúd záporne nabitých elektrických častíc; prúd elektrónov vychádzajúcich z katódy a šíriacich sa priamočiaro smerom k anóde.


žiarenie reliktné najstaršie elektromagnetické žiarenie, ktoré dnes možno pozorovať.

 :: pozadie vlnové.


žiarenie synchrotrónové – netepelné magnetobrzdné žiarenie, vysielané nabitými časticami (elektrónmi, protónmi), pohybujúcimi sa v magnetickom poli rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla, a spôsobované zrýchlením častíc, vznikajúcim zakrivením ich dráhy vplyvom magnetického poľa.

Termín synchrotrónové žiarenie súvisí s jeho prvým pozorovaním v synchrotrónoch, pričom ho pôvodne označovali ako „svietiace elektróny“.

 :: fyzika.


žiarenie tepelné žiarenie vysielané zahriatymi telesami; žiarenie emitované každým objektom pri danej teplote. Charakter tepelného žiarenia závisí od teploty a vlastností objektu.

 :: fyzika kvantová.


žiarlivosť (psychológia) – záporný emočný stav tvorený úzkosťou vznikajúcou z pocitu neistoty, strachu zo straty milovanej osoby.

Rozlišuje alebo vyčleňuje sa

  • alkoholická žiarlivosť,
  • detská žiarlivosť,
  • chronická žiarlivosť (= patologická žiarlivosť),
  • partnerská žiarlivosť,
  • situačná žiarlivosť,
  • súrodenecká žiarlivosť (740;352).


Židia – hebr. Jehudim – starobylá etnická skupina nazvaná podľa potomkov izraelských kmeňov, ktoré žili v starovekej Palestíne a ktoré približne od 14. stor. pr. n. l. prenikali do krajiny Kanaán, kde okolo roku 1000 pr. n. l. kráľ Dávid vytvoril jednotný židovský štát s hlavným mestom Jeruzalem.

 :: judaizmus, kultúra euroamerická, neologická synagóga v Bratislave.


židia – novodobé označenie pre skupiny a vrstvy obyvateľstva rôznych krajín sveta, ktoré sú nositeľmi židovskej kultúry (židovského náboženstva, tradícií, umenia).

 :: hebrejčina, judaizmus, neologická synagóga v Bratislave.


Židovská ulica v Bratislave po stáročia známa ako Judengasse  bola jediným miestom, kde sa smeli židia usídliť. Miesto nebolo mestským územím, ale patrilo hradnému panstvu a obyvatelia boli jeho poddanými. Pálffyovci dovolili židom usídliť sa tu v roku 1599 a až do roku 1840 smeli bývať iba na tejto ulici. Ulica mala dve brány, ktoré na noc zatvárali mestskí strážnici. Po prijatí Zákona č. XXIX v roku 1840, ktorý židom priniesol rezidenčnú slobodu, prosperujúce židovské rodiny sa presídlili do iných častí mesta. Po veľkom požiari 17. mája 1913 štvrť ešte viacej chátrala. Pre niektorých bola ako exotický bazár, iní tu vyhľadávali služby prostitútok. V šesťdesiatych rokoch štvrť zbúrali kvôli výstavbe Mosta SNP a prístupovej komunikácie (zdroj: http://www.jewishbratislava.sk/sk/zidovska-ulica/ [27062020]).

 :: geografia, história, neologická synagóga v Bratislave.


Žilinská univerzita v Žiline – univerzita zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomiku, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

 :: škola vysoká.


živnosť – živnostenské podnikanie – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom (zdroj: zákon č. 455/1999 o živnostenskom podnikaní).


živočích organizmus obyčajne so schopnosťou pohybovať sa, ktorý prijíma organickú potravu.


živočíchy lat. Animalia živé organizmy, ktoré sa živia heterotrofne, rozmnožujú sa pohlavne alebo nepohlavne, vyvíjajú sa priamo alebo nepriamo (cez larvu) a takmer všetky sú schopné pohybu.

Živočíchy sú súčasťou predmetu zoológie.


život (biológia) – „forma pohybu vysokoorganizovanej živej hmoty so schopnosťou reprodukcie a prenášania dedičných znakov na potomstvo. Život vznikol na Zemi pred viac ako 3 miliardami rokov z primitívnych praorganizmov a neustále sa vyvíja“ (16;821).

 :: reprodukcia života individuálneho a života druhu.


život (Polouček, P.) v časopriestore súvislá entita hmotných štruktúr a ich interakcií, samovoľne smerujúca k rastu hmoty, ktorú v sebe obsahuje, a k poklesu svojej entropie na úkor (hmoty a entropie) svojho okolia (zdroj: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-11/jak-definovat-zivot.html (11. 9. 2019)).


život ekonomický komplex činností ekonomických subjektov.

 :: činnosť ekonomická, ekonómia, ekonomika, realita ekonomická, vzťahy ekonomické.


život psychický – súhrn kognitívnych, volitívnych a emocionálnych procesov a stavov.

 :: psychológia.


životopis biografia opis života.

 :: curriculum vitae.


žľazy endokrinné – žľazy s vnútorným vylučovaním produkujúce hormóny.

 :: systém endokrinný.


žlčník (medicína) – orgán hruškovitého tvaru uložený pod pečeňou, v ktorom sa zhromažďuje a zahusťuje žlč. Žlčník ústí do žlčovodu, ktorý žlč odvádza do dvanástnika.


žltý majúci farbu ako žĺtok, ako prvosienka, ako púpava. Napríklad nasledujúci obdĺžnik je žltý:
žurnalistika fr. novinárstvo získavanie, spracovanie a šírenie aktuálnych informácií prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu, internetovej siete atď.; zahrnuje v prvom rade spravodajstvo (v akomkoľvek médiu), ktorého základným stavebným prvkom je správa.


Hlavná časť Ž