::

odkazy na relevantné články alebo kľúčové slová článku

[...]

vsuvka autora slovníka

*

narodenie

úmrtie

(18092020)

 = 18. 9. 2020 (údaj, kedy bol vložený odkaz na zdroj v internete)

aď.

a ďalší

a i.

a iné

al.

alebo

angl.

slovo anglického pôvodu al. anglické

anot.

anotácia

ap.

a podobne

arab.

slovo arabského pôvodu al. arabské

B:

biografia al. biobibliografia

cf.

confer (porovnaj)

čes.

slovo českého pôvodu al. české

čín.

slovo čínskeho pôvodu al. čínske

dn.

dnešný

D:

za touto značkou sa uvádzajú názvy textov autorov v chronologickom poradí, väčšinou bez špecifikácie, či ide o knihu, text prednášky, štúdiu alebo iný text, pretože sa sleduje vývin výskumného záujmu autora.

dosl.

doslovne

Dt:

teoretické diela autora

Du:

umelecké diela autora

E:

editor, edičná činnosť

Exc.

excerpt

f

feminínum, ženský rod

fr.

slovo francúzskeho pôvodu al. francúzske

germ.

z germánskych jazykov

gr.

slovo gréckeho pôvodu al. grécke

h:

heslo

hol.

holandský

I:

za touto značkou sú odkazy na internet

ib.

ibidem (tamže, na tom istom mieste)

Ideen I

Idey k čistej fenomenológii a fenomenologickej filozofii I od E. Husserla

jap.

slovo japonského pôvodu al. japonské

J. P.

Jozef Piaček

K:

komentár 

KrV

Kritik der reinen Vernunft od I. Kanta

L:

za touto značkou sa uvádzajú čísla položiek literatúry relevantnej z hľadiska článku

lat.

slovo latinského pôvodu al. latinské

ľud. lat.

ľudovolatinský

m

maskulínum, mužský rod

maď.

maďarského pôvodu al. maďarské

mon.

monografia

n

neutrum, stredný rod

nap.

napísané

nem.

slovo nemeckého pôvodu al. nemecké

neodb.

neodborný výraz

obr.

obrázok

obyč.

obyčajne

p.

pozri

P:

predstavitelia

p. in:

pozri v článku

pá.

slovo pálijského pôvodu al. pálijské

perz.

perzský jazyk alebo slovo perzského pôvodu

pl.

plurál

PL

Patrologiae cursus completus, series Latina. Ed. J. P. Migne. 1 – 217 + 4. zv. registrov, Paríž 1844 – 1864, 1958 an.

poľ.

poľského pôvodu al. poľské

port.

portugalského pôvodu al. portugalské

prem.

premiéra

prísl.

príslovka

redig.

redigované

rkp.

rukopis

rus.

slovo ruského pôvodu al. ruské

s. a.

sine anno (bez (udania) roku vydania)

sa.

slovo sanskrtského pôvodu al. sanskrtské

skomp.

skomponované

skr.

skratka

slov.

slovenské slovo al. slovenská časť slova

slovan.

zo slovanských jazykov

stfr.

starofrancúzsky

stgr.

starogrécky

strlat.

stredovekolatinský

špan. 

španielčina, slovo španielskeho pôvodu

tal.

slovo talianskeho pôvodu al. talianske

TIL

transparentná intenzionálna logika

Tlph

Tractatus logico-philosophicus od L. Wittgensteina

TS

téza synkriticizmu

turk.

slovo turkického pôvodu

U:

učenie

úpr.

úprava

uver.

uverejnené

V:

výskumní pracovníci al. autori, venujúci sa problematike článku

VL

výroková logika

vm

vlastné meno, podľa vlastného mena

vyd.

vydané, vydal

zost.

zostavil/a