Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 153 of 387)
 

  kategoriológia synkriticistická


disciplína synkriticizmu, v ktorej sa uskutočňuje výskum, topológia a systematizácia kategórií intervenujúcich v pristupovaní človeka k svetu; synkriticizmus vyčleňuje ako rozhodujúce jadrové kategórie; jadrové kategórie sú tie významové útvary, ktorých zostava (konfigurácia jadrových kategórií) určuje ten ktorý obraz sveta; v synkriticizme samom patria k jadrovým kategóriám o. i. kategórie transhorizontovej reality, bezčasia a ja.

 

Cf disciplína synkriticizmu, kategória.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014