Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 157 of 387)
 

  kontakt so zlom


Dobrovoľné kontaktovanie sa so zlom má zmysel iba do tej miery, do akej máme možnosť premieňať zlo na dobro. Nejde o to, zlo "zničiť", pretože zničiť zlo nie je v ľudských silách. Energia zla sa dá iba do určitej miery transformovať. Napríklad sa môžeme rozhodnuť zlo nekonať, aj keď z toho máme nepríjemnosti či dokonca smrť. Toto sa ukázalo ako možné. Znamienko nezničiteľnej energie zla sa dá istým spôsobom a do istej miery zmeniť z mínus na plus. Len v rozsahu možnosti tejto transformácie má zmysel kontakt so zlom. Toto je empirická stránka veci. Zaujímavejšia je však filozofická alebo transcendentálna stránka kontaktu so zlom.

Čo robiť, keď sa kontaktu so zlom vyhnúť nedá a zároveň nemáme možnosť zlo zmeniť na dobro? Táto otázka je ešte stále empirická, pretože sa vyhýba duchovnej, transcendentálnej stránke veci. Aj v bezvýchodiskovej situácii máme totiž možnosť konštituovať zmysel zla, spiritualizovať zlo, pochopiť prinajmenšom jeho dôsledky, dopady, účinky. Máme možnosť pochopiť zlo, konštituovať v mysli, vo svojom vedomí jeho zmysel. Môžeme vedieť a zväčša aj vieme, že zlu sa vyhnúť nedokážeme, a napriek tomu si dokážeme utvoriť nejaký významový útvar, ktorý je výsledkom (nejakého) uvedomenia si zla, nejakého pochopenia zla. Možnosti pochopiť zlo, sa možno vyhnúť – to je neautentické reagovanie na zlo, ktorému sa nemožno vyhnúť.

Okrem neautentickej možnosti kontaktu so zlom je tu ešte možnosť autentická, možnosť spočívajúca vo vedomom prístupe ku zlu, v prístupe konštituujúcom zmysel zla, konštituujúcom uvedomenie si jeho dôsledkov pre všetkých zúčastnených, pre tých, ktorých účinky zla postihnú, i pre toho, kto zlo koná.

Ak je u človeka kontaktujúceho sa so zlom alebo konajúcim ho ego, tak je tu tendencia odfiltrovať z vedomia ega uvedomovanie si negatívnych účinkov zla, ktoré konám alebo s ktorým som v neodstrániteľnom kontakte, na druhých. Možnosť využiť neodstrániteľnosť konania zla alebo kontaktu s ním na jeho spiritualizáciu, na generovanie jeho zmyslu, na tvorbu jeho duchovného dvojníka, otvára deegoizácia.

Deegoizáciou vyhasína egocentripetálna tendencia filtrovať obsah vedomia zla iba na obsah vedomia dôsledkov zla na druhých a začína pred duševným zrakom človeka vyvstávať všesmernosť konania zla a kontaktu s ním. Vedomie tejto všesmernosti zahrnuje aj vedomie zmyslu zla. Vedomie zmyslu zla znevýdatňuje bytie zla, znižuje (narušuje) jeho výdatnosť a otvára v nás možnosť prijatia zodpovednosti za zlo, ktoré prípadne konáme alebo na dianí ktorého nejako participujeme. Roztváranie sa kontrapozície na jednej strane číreho zla, na strane druhej zmyslu zla, je prvým nepatrným krokom transformácie zla na dobro. Konštituovanie zmyslu zla vo svojom  vedomí je príspevkom k zmena znamienka energie zla z mínus na plus. Zmysel zla nie je homogénna masa, ale je to štruktúrovaná sústava významových útvarov týkajúcich sa rôznych aspektov zla a jeho dopadov, dokonca vytvára podklad pre generovanie pojmu zla, ktorý je výsledkom poznania podstaty zla, toho, že na strane zla je väčší stupeň automatizmu než na strane dobra a že konať zlo je preto zbytočné, pretože k nemu dochádza aj bez môjho pričinenia. Je to uvedomenie si skutočnosti, že konať zlo je nosiť vodu do mora. Ak napríklad nemôžem pomôcť, môžem aspoň neškodiť. Zväčša sa však skôr alebo neskôr ukáže, že nemožnosť pomáhať nie je absolútna, že súc otvorený zmyslu zla môžem nájsť štrbinku vyhliadok na nejaký zlotransformačný skutok. Dôležité je neriediť náplň vedomia zla, ktorá sa zjaví cez túto štrbinku, túžbou nekonať zlo. Túžba nekonať zlo je v pomere k okamžitému dobrému skutku, nech by bol čo ako nepatrný, ako prázdnota v protiklade k plnosti alebo nič, nečinnosť, v protiklade ku skutku, skutočnosti. Aj najnepatrnejší dobrý skutok je neporovnateľne viac než túžba ho vykonať. Radšej dobro nekonať ako túžiť konať dobro. Ušetrí nás to ilúzií o našej vlastnej dobrote. Našu (eventuálnu) dobrotu totiž konštituujú skutky dobra a nie túžba ich konať. Túžba je ich plané odďaľovanie vyplnené neautentickým životom.

 

Cf zlo.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014