Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 156 of 387)
 

  konkordancia


– súsrdečnenie (doslovne podľa lat. con-cor-dantia, čo približne znamená: “sú-srdeč-nenie”), milujúcno s opätovaním; maximom konkordancie je synkriticizmus ako spôsob života (čiže nielen ako alebo predovšetkým filozofické učenie). Podstatou konkordancie je pozitívna virtualizácia.

 

Cf 8. téza synkriticizmu, 9. téza synkriticizmu, homo concordans, spôsob života synkritický, synkriticizmus.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014