Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 149 of 387)
 

  joga (Bhagavadgíta)


– polemistický variant jogy, čiže obmena jogy, v ktorej tak po praktickej ako aj po teoretickej (filozofickej) stránke intervenuje na kľúčových miestach kategória boja, zápasu.

 

Cf boj.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaèek, PhD., 2014