Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 273 of 387)
 

  synkríza


= konferancia (čes. synkrize) – nereduktívne usúvzťažňovanie sa; jej cieľavedomým uskutočňovaním je synkritika; synkríza je opozitum diakrízy; synkrízou sa dostavuje v realite nový druh vzťahu a nová kvalita, ktorých tu pred synkrízou nebolo. Bezčasovostný aspekt synkrízy tvorí superpozícia.

 

Cf konferancia, predmet synkriticizmu, synkriticizmus.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014