Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 115 of 387)
 

  hodnota knihy


– miera participácie knihy v ľubovoľnom jej význame, funkcii a forme na kultúre ako pretváraní zla na dobro, škaredého na krásne a tak ďalej (pozri: kultúra). Rozpracovanie axiológie knihy ako súčasti filozofie knihy by bolo potrebné už vzhľadom na skutočnosť, že kniha je zasahujúcno synchronicky do všetkých sfér života človeka a diachronicky v každej jeho historickej etape. Axiológiu knihy filozoficky funduje vyšetrovanie perichronickej (bezčasovej) väzobnosti synchronicity a diachronicity účinkovania knihy v živote človeka. Perichronozofický ponor do spôsobu bytia knihy a jej hodnoty je nevyhnutný najmä v dobe všekrízy a všeinflácie a pri zvažovaní budúcnosti knihy. Je tu zdanlivo jednoduchá otázka: má kniha ešte hodnotu? Axiologický prístup ku knihe je v synkriticizme dôležitý preto, lebo synkritická filozofia knihy skúma podmienky možnosti participácie knihy na kultúre.

 

Cf kultúra knižná, synkriticizmus, veda knižničná a informačná.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014