Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 247 of 387)
 

  rekonštitúcia


– znovuoživenie, obnovenie; v rámci synkriticizmu sa tým myslí v prvom rade znovuvytvorenie recipovaného významu vedomím recipienta. V priebehu komunikácie sa podľa synkriticizmu významy, útvary zmyslu “neprenášajú”, ale rekonštituujú čiže znovuvytvárajú v mysli prijímateľa správy, oznamu. Výkon rekonštitúcie je podprocesom kultúry a produkt rekonštitúcie je kultúrny produkt, kultúrny výtvor. Otvorený súbor procesov rekonštitúcie významových útvarov je tradovanie, tradícia.

 

Cf kultúra.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014