Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 301 of 387)
 

  univerzum významové


– súbor významových útvarov a významových procesov; synkriticizmus tematizuje synchronický, diachronický a perichronický rez štruktúrou významového univerza a historické typy významového univerza s ich príslušnými historickými typmi racionality, emocionality, volitivity a konania najmä vzhľadom na podmienky možností dialógu medzi nimi.

 

Cf synkriticizmus, štrukturujúcno univerza významového, útvar významový, význam.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014