Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 103 of 387)
 

  fyzika


– súčasť kultúry (12;217), čo v kontexte synkriticizmu znamená, že sa podieľa na premieňaní zla na dobro, menej dobrého na lepšie a neutrálneho na dobré. Fyzika je súčasťou kultúry len v miere jej participácie na transformácii zla na dobro. Mimo tejto participácie zostáva podprocesom vedeckého vývinového pásma civilizácie, ktoré môže, ale nemusí byť vývinovým pásmom kultúry.

Keďže jednou z jadrových kategórií intervenujúcich v synkriticistickom prístupe k prírode je perichronozoféma, zameriava sa synkriticizmus na tematizáciu bezčasia najmä v rámci kvantovej a relativistickej fyziky.

 

Cf kultúra, príroda, veda.
Encyklopédia synkriticizmu Ver. 1.0 © doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD., 2014